НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України про виконання бюджетних програм та використання коштів Державного бюджету України за 2021 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про виконання бюджетних програм та використання коштів Державного бюджету України за 2021 рік 

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове і методичне супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети:

 • організація та виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, упровадження їх результатів в освітню та інші види соціальної практики;
 • підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • зберігання наукового об’єкту «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917), що становить національне надбання»;
 • забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т. ч. дистантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;
 • організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
 • підвищення кваліфікації кадрів, організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 270176,5 тис. грн, які профінансовано в повному обсязі, за спеціальним фондом (власні надходження бюджетних установ) кошторис з урахуванням внесених змін – 44940,8 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом становили 270130,7 тис. грн, за спеціальним фондом – 39223,8 тис. грн.

Протягом звітного року до НАПН України з усіх джерел фінансування надійшло 308007,6 тис. грн. Питома вага фінансування за рахунок загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи НАПН України з усіх джерел надходжень, становила 87,7%.

Фінансування діяльності НАПН України за загальним фондом у 2021 р. збільшилось порівняно 2020 р. на 54895,3 тис. грн, або на 25,5%, що пов’язано із підвищенням посадових окладів, мінімальної заробітної плати.

Понад асигнування, що були виділені із загального фонду Державного бюджету, підвідомчі установи НАПН України отримали в 2021 р. за спеціальним фондом бюджету 37831,1 тис. грн. У порівнянні з 2020 р. надходження за спеціальним фондом зросли на 9734,5 тис. грн, або на 34,6%.  

Касові видатки загального фонду бюджету підвідомчих установ НАПН України за 2021 р. становили 217130,7 тис. грн. Кошти у сумі 45,8 тис. грн вилучено до бюджету. У загальному обсязі видатків НАПН України за загальним фондом видатки на оплату праці з нарахуванням, стипендію та виплату довічної плати за звання дійсним членам (академікам) і членам кореспондентам склали 253914,2 тис. грн, або 94,0%, комунальні видатки – 5064,7 тис. грн, або 1,9%, інші видатки – 11151,8  тис. грн, або 4,1%.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України» на 2021 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 25915,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 1590,2 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 25870,0 тис. грн, за спеціальним фондом – 436,5 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (6683,7 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За спеціальним фондом касові видатки за надходженнями від оренди майна становили 201,9тис. грн, кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг 19 од. Касові видатки за проживання у гуртожитку становили 234,6 тис. грн, середні витрати на 1 ліжкомісце на рік склали 5938,2 грн.

За бюджетною програмою 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 2021 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 208378,2 тис. грн, за спеціальним фондом – 20791,3 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 208378,2 тис. грн, за спеціальним  фондом – 19091,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2021 р. кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами:

проведення фундаментальних досліджень – 81052,6 тис. грн; виконувалося 38 фундаментальних досліджень, середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження становили2133,0 тис. грн;

прикладні дослідження – 112071,0 тис. грн, виконувалося 68 прикладних досліджень, середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження становили 1648,1 тис. грн, у т. ч. прикладні наукові дослідження з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду (7 проєктів) – 2907,0 тис. грн та для підтримки молодих вчених НАПН України (3 проєкти) – 349,1 тис. грн;

забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв – 8197,6 тис. грн, із них на забезпечення діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського – 6039,7 тис. грн (кількість відвідувачів наукової бібліотеки протягом року  ̶ 86130 чол.); випуск електронних та друкованих видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції) –        1811,4 тис. грн, за рахунок зазначених коштів видано 129 од. друкованих та електронних видань; підтримка електронної бібліотеки НАПН України та електронного наукового періодичного видання (інформаційної технології та засобів навчання, віднесеного до категорії «А» Переліку фахових видань України відповідно до наказу МОН України від 18 грудня 2018 р. № 1412, – 346,5 тис. грн.

на збереження наукового об’єкту, що становить національне надбання «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19 - 20 століття (1850 - 1917 рр.» Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського використано 50,0 тис. грн (кількість документів, які входять до складу наукового об’єкту, що становить національне надбання - 28081 од., середні витрати на забезпечення належного функціонування одного документу, який входить до складу наукового об’єкту, що становить національне надбання становить 1,8 грн);

підготовка наукових кадрів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 р.»  – 7007,0 тис. грн.

Видатки на підготовку аспірантів з відривом від виробництва у 2021 році за загальним та спеціальним фондом становили відповідно 5520,5 тис. грн та 389,9 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондом склала відповідно 44,0 осіб та 18,3 осіб; середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва загальним та спеціальним фондом склали  125465,9 грн. та 21306,0 грн.

Видатки на підготовку аспірантів без відриву від виробництва у 2021 році за спеціальним фондом становили 3455,7 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом склала 134,2 особи; середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва за спеціальним фондом склали

Видатки на підготовку докторантів у 2021 році за загальним та спеціальним фондом становили відповідно 1486,5 тис. грн та 223,9 тис. грн.

Середньорічна кількість докторантів за загальним та спеціальним фондом склала відповідно 10,6 та 5,3 осіб; середні витрати на одного докторанта за загальним та спеціальним фондом склали відповідно 140235,8 грн. та 42245,3 грн.

Касові видатки спеціального фонду за КПКВК 6551030 склали   ̶  19091,0 тис. грн, у т. ч. підготовка наукових кадрів – 4069,5 тис. грн, стипендія Кабінету Міністрів України молодим вченим – 112,0 тис. грн. (середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ – 2,0 особи; середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених – 4666,0 грн.); забезпечення діяльності ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського – 21,5 тис. грн, грантова підтримка на виконання наукових досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України – 8504,5 тис. грн, видатки на реалізацію грантових угод з міжнародним та іноземним фінансуванням – 2377,9 тис. грн, на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, господарської діяльності – 2314,8 тис. грн; послуги, що надаються установами згідно законодавства (підвищення кваліфікації працівників, надання послуг бібліотекою та ін.) – 1256,8 тис. грн, поповнено бібліотечні фонди, обладнання, матеріали, отримано послуги за благодійними внесками та дарунками – 434,0 тис. грн.

Кількість заходів (тренінгів, координаційних зустрічей) проведених в рамках грантових угод з міжнародним та іноземним фінансуванням – 8 заходів, кількість сертифікованих учасників тренінгів – 273 особи.

Касові видатки на виконання наукових досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України за результатами конкурсів «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», «Наука для безпеки людини та суспільства» у 2021 р. у сумі 8504,5 тис. грн:

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна – 6057,0 тис. грн за проектом «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину»;

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання – 1630,2 тис. грн за проектом «Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів»;

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи – 817,3 тис. грн за проектом «Подолання наслідків пандемії СОVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти».

За грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України виконувалося 3 наукові дослідження, виконано 20 завдань за етапами виконання у 2021 р., середні витрати на 1 наукове дослідження за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень склали 2834,8 тис. грн,

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти» у 2021 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 35882,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 26046,0 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 35882,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 19696,3 тис. грн.

Видатки загального фонду використані за напрямами:

 • на підвищення кваліфікації – 35353,1 тис. грн;
 • на підготовку науково-педагогічних кадрів – 529,4  тис. грн.

Кошти спеціального фонду за КПКВК 6551060 використовувалися за наступними напрямами:

 • підготовка фахівців – 13369,9 тис. грн,
 • підвищення кваліфікації – 1513,6 тис. грн,
 • підготовка науково-педагогічних кадрів – 1262,2 тис. грн,
 • витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ – 111,5 тис. грн; здійснення додаткової (господарської) діяльності – 3320,6 тис. грн,
 • організація та проведення семінарів, тренінгів в межах основної діяльності – 118,5 тис. грн.

У 2021 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 7485 осіб, у тому числі за загальним фондом – 4981, за спеціальним фондом – 2504. Середні витрати на одного фахівця, який підвищує кваліфікацію за загальним та спеціальним фондом становили відповідно 7097,6 грн, 604,5 грн.

Середньорічна кількість студентів денної та заочної форми навчання за спеціальним фондом за 2021 рік склала відповідно 268 та 425,8 осіб. Середні витрати на навчання одного студента – 43045,4 грн.

Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондом за 2021 рік склала відповідно 4,0 та 2,3 осіб. Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондом становили відповідно 99375,0 грн. та 16608,7 грн.

Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом за 2021 рік склала 72 особи. Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва за спеціальним фондом становили 17000  грн.

Середньорічна кількість докторантів за загальним фондом за 2021 рік склала 1 особу, середні витрати на одного докторанта становили 131900 грн.