Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Освітня діяльність » Законодавчі і нормативно-правові акти »

Законодавчі і нормативно-правові акти, науково-фахова література

з питань підготовки здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. №848-VIII.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
 4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. №222- VIIІ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266. – Режим доступу. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» від 17 листопада 2021 р. № 1197 – Режим доступу (Порядок присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук).https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. № 44. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р. №167. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text
 11. Постанова Кабінету Міністрів України«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р. № 579. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» від 19 серпня 2015 р. № 656– Режим доступу (Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань; зразки державних документів про присвоєння вчених звань). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF#Text. 
 13. Наказ МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 6 листопада 2015 р. № 1151. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
 14. Наказ МОН України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» від14 січня 2016 р. №13. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text
 15. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» від 13 грудня 2021 р. № 1359. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text
 16. Наказ МОН України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 р. № 40. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
 17. Наказ МОН України «Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії» від 22 квітня 2019 р. № 533. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text
 18. Наказ МОН України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23вересня 2019 р. № 1220. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
 19. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11 липня 2019 р. № 977. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
 20. Наказ МОН України «Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти» від 22 січня 2021 № 89. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0380-21#Text
 21. Лист МОН України «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів» від 8 лютого 2022 р. № 1/2136-22. https://bit.ly/3DKY5dk

Законодавчі і нормативно-правові акти,

якими необхідно керуватися в умовах воєнного стану

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295. https://bit.ly/3wnUs9r
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44» від 21 березня 2022 р. № 341, яка регламентує присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. https://bit.ly/3upcHbV
 3. Наказ МОН України «Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану» від 7 березня 2022 р. № 235, розміщеного на офіційному вебсайті МОН України. https://bit.ly/3JvHGcM
 4. Роз’яснення МОН України щодо роботи закладів освіти у межах правового режиму воєнного стану, розміщеного на офіційному вебсайті МОН України 24 лютого 2022 р. https://bit.ly/3IAGFyx
 5. Роз’яснення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про особливості діяльності агентства на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295. https://bit.ly/3txf1OS

 

Науково-фахова література

 1. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
 2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
 3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 4. International Standard Classification of Education ISCED 2011.
 5. Isced Fields Ofeducation and Training2013 (ISCED-F 2013).
 6. ISCED 2011. Operational Manual: Guidelines for classifying national education programmes and related qualifications.