НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

№ з/п

Тема

Місце проведення, термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
НАПН України на 2023 р.

Семінари, вебінари

1.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи»

м. Київ,

січень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

2.

Цикл україно-польських семінарів «Дошкільна педагогіка та дошкільна освіта України в умовах воєнного стану: презентація досвіду НАПН України у Республіці Польща»

упродовж року

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

3.

Цикл вебінарів «Дошкільна освіта в умовах воєнного стану: інноваційний досвід»

упродовж року

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

4.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»

5.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Концепція консультування з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

6.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Технології   змішаного навчання майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

7.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2023»

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти» МОН України

8.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Системи на-вчання й освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

9.

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комуні-каційні технології в освіті та наукових дослідженнях

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

10.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Екоорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців для повоєнної відбудови економіки»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

11.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

12.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

13.

Науково-практичний семінар «Коло професійної взаємопідтримки»

м. Київ,

щомісяця

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

14.

Науково-практичний вебінар «Супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах війни: психологічний, педагогічний та інформаційний виміри»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

15.

ХV Науково-практичний семінар «Саморозвиток і ціннісна підтримка обдарованої особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

16.

Науково-практичний семінар «Психологія соціальної ідентичності в умовах війни: стан та перспективи»

м. Львів,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Львівський обласний інститут післядипломної освіти

17.

Науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості і розвитку громади в умовах війни і повоєнного відновлення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка 

Інститут соціології НАН України

Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів

18.

П’ятий науково-практичний семінар «Виміри особистісних трансформацій в умовах війни та повоєнного відновлення»

м. Чернівці,

травень-червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

19.

Науково-практичний семінар «Індивідуалізація освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

20.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Діагностика та моніторинг розвитку обдарованості особистості» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

21.

Семінар за результатами Всеукраїнського конкурсу-рейтин-гу закладівзагальної середньої освіти по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

22.

Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами у кризових викликах»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

23.

Науково-методичний онлайн семінар «Сучасне дошкілля: зміст, організація та супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

24.

XІІ Міжнародний науково-методологічний Інтернет-се-мінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у кон-тексті глобалізаційних та інте-граційних процесів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельницький,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Центр порівняльної професійної педагогіки Хмельницького націо-нального університету

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

25.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Модернізація освітніх програм здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів»

м. Київ,

травень

Міністерство освіти і науки України

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти» МОН України  

Інститут мистецтво-знавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського

26.

Майстер-клас «Формування жит-тєвої успішності учнів в умовах воєнного стану: підходи, форми, методи, технології виховання» (у рамках Всеукраїнського фести-івалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут проблем виховання

27.

VIIІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Педагогічна біографіка в освітньо-науко-вому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання» (у рамках Всеукра-їнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Рівненський державний гуманітарний університет,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Київський університет імені Бориса Грінченка

28.

Семінар «Логістика впровадження інноваційних технологій навчання майбутніх фахівців»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Кропивницький професійний ліцей сфери побуту і торгівлі

 

29.

Всеукраїнський вебінар «Українське мистецтво у світовому просторі: імена і долі» (просвітницький проєкт)

м. Київ,

травень-листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний світ»

30.

Всеукраїнські онлайн-заняття для педагогів закладів профе-сійної освіти «Психологічні основи супроводу навчання осіб з інвалідністю внаслідок війни»

м. Київ,

травень-червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

31.

Науково-методичний семінар-практикум «Інформаційні ресурси спеціальних бібліотек наукових установ НАПН України в умовах війни»

м. Київ,

червень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

32.

Перший міжінститутський се-мінар «Поколінна проблема-тика української політики в теоретико-методологічному та прикладному контекстах»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

33.

Четверта міжнародна літня наукова online-школа «Адап-тивні процеси в освіті»

м. Київ,

м. Харків,

липень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

34.

Всеукраїнські онлайн-заняття для психологів і соціальних педагогів закладів професійної освіти «Психологічний супро-від навчання осіб з інвалід-ністю внаслідок війни»

м. Київ,

вересень-листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

35.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Консульту-вання з молодіжного під-приємництва в умовах віднов-лення повоєнної економіки України»

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

36.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Сучасні прак-тики використання еко-орієнто-ваних педагогічних технологій у професійній підготовці майбут-ніх кваліфікованих робітників за умов воєнного часу»

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

37.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу»

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

38.

Науково-методичний семінар «Зарубіжний досвід реалізації регіональних соціально-освіт-ніх програм для обдарованих»

м. Київ,

вересень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

39.

Всеукраїнський науково-прак-тичний семінар «Освітньо-технологічний інструментарій сурдопедагогів»

м. Київ,

вересень

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

40.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Соціальні очікування учнівської молоді в динамічних соціальних умовах»

м. Київ,

вересень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

41.

Науково-практичний семінар «Впровадження профорієнтаційних стратегій в умовах повоєнного відродження України: сутність і перспективи»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

42.

Вебінар «Інструментально-технологічний потенціал хакатону: практичні поради педагогам»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

43.

Науковий семінар «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах консолідації українського суспільства»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти

Інститут проблем виховання

44.

Всеукраїнський методологічний семінар «Формування національної солідарності української молоді в умовах воєнного і повоєнного часу»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

45.

Всеукраїнський вебінар «Цифрове освітнє середовище для батьків дітей раннього та дошкільного віку»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

46.

ХVІ Науково-практичний семінар «Психологічна технологія ціннісної підтримки обдарованої особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

47.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Технологічні аспекти застосування держав-но-приватного партнерства у закладах професійної (профе-сійно-технічної) освіти»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

48.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Методика використання цифрових техно-логій у підготовці майбутніх фахівців»

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

49.

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Підготовка майстра виробничого навчан-ня, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій

м. Глухів,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Криворізький державний педагогічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти в Сумській області

50.

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

упродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

51.

ІІ Міжінститутський семінар з кіберсоціалізації (до Міжнародного тижня науки)

м. Тілбург

(Нідерланди),

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Тілбургський університет (Нідерланди)

52.

Науково-практичний семінар до дня логопеда «Навчання та підтримка дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку: поради фахівцям»

м. Київ,

листопад

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

53.

Семінар «Проєктування цифрового освітнього середовища в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України»

м. Київ,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

54.

Всеукраїнський вебінар «Виховання патріотизму у дітей та молоді в умовах воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки
Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

55.

Всеукраїнський вебінар «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

листопад

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

56.

Всеукраїнський науково-мето-дичний семінар «Мистецька освіта в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: завдання та здобутки»

м. Київ,

грудень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України