НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Рада молодих учених » Положення »

Додаток до постанови Президії НАПН України

від 16 травня  2019 р.  12/ 6 – 140

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих вчених

Національної академії педагогічних наук України

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1.    Рада молодих вчених Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є колегіальним виборним дорадчим органом НАПН України, що об’єднує молодих вчених підвідомчих наукових установ НАПН України та ДВНЗ «УМО» (далі – підвідомчі установи НАПН України). Положення про Раду молодих вчених НАПН України (далі – Положення) затверджується Президією НАПН України.

1.2.    Молодим вченим є вчений до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

1.3.    Рада молодих вчених НАПН України (далі – Рада) складається із представників рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України.

1.4.    Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом НАПН України, постановами і розпорядженнями загальних зборів і Президії НАПН України і цим Положенням.

1.5.    Рада координує свою діяльність з першим віце-президентом НАПН України, який згідно з розподілом обов’язків між членами Президії НАПН України відповідає за вирішення питань роботи з науковою молоддю НАПН України.

1.6.    Президія НАПН України сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються нею.

1.7.    Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на принципах: наукової етики; свободи наукової творчості; рівноправності всіх її членів; гласності та відкритості у роботі; добровільності і колегіальності; демократичності; періодичної виборності та звітності.

1.8.    Рада може мати свій бланк та логотип.

2.      Мета, основні завдання та напрями діяльності Ради

2.1.    Рада здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і сприяння реалізації прав та інтересів молодих вчених підвідомчих установ НАПН України, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень.

2.2.    Основні завдання Ради:

2.2.1.      Об’єднувати молодих вчених підвідомчих установ НАПН України у проведенні наукової діяльності, готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та інших форм підтримки.

2.2.2.      Сприяти залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів.

2.2.3.      Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодих вчених підвідомчих установ НАПН України.

2.2.4.      Підтримувати молодих вчених підвідомчих установ НАПН України у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

2.2.5.      Сприяти розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

2.3.    Напрями діяльності ради:

2.3.1.       Сприяння налагодженню професійних контактів між підвідомчими установами НАПН України, науковими установами України, закладами вищої освіти України,  громадськими  науковими організаціями та зарубіжними науковими організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

2.3.2.       Забезпечення інформаційного обміну серед молодих вчених: поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді.

2.3.3.       Участь у висуненні претендентів від підвідомчих установ НАПН України на здобуття стипендій і премій для молодих вчених.

2.3.4.       Організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл та інших наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

2.3.5.       Популяризація науки в українському суспільстві, зокрема серед школярів та студентів, шляхом організації та проведення екскурсій, лекцій, «наукових пікніків» та інших сучасних форм просвітницької роботи.

2.3.6.       Підготовка пропозицій з питань покращення соціальних гарантій молодих вчених підвідомчих установ НАПН України, зокрема поліпшення житлових умов молодих вчених шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, у тому числі щодо надання службового житла, створення можливостей для їх оздоровлення, належного стипендіального забезпечення аспірантів та докторантів.

2.3.7.       Делегування представників Ради до складу робочих груп (експертних комісій), що створюються Президією НАПН України для вирішення питань, пов’язаних з основними завданнями Ради.

2.3.8.       Створення та підтримка інформаційних ресурсів Ради з метою поширення відомостей про її діяльність, надання інформаційної підтримки молодим вченим тощо.

2.3.9.       Організація та проведення культурно-освітніх і спортивних заходів, соціальних проектів.

3.      Організаційні та структурні засади діяльності Ради

3.1.    До складу Ради входять голова Ради, його заступники, секретар Ради, члени Ради. До складу Ради можуть входити асоційовані члени. Керівництво Ради повинно мати науковий ступінь, члени Ради – науковий ступінь або обіймати посаду наукового чи науково-педагогічного працівника або навчатись в аспірантурі чи докторантурі однієї з підвідомчих установ НАПН України.

3.1.1.      Рада формується з делегованих представників рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України, підтверджених витягом з протоколу засідання ради молодих вчених підвідомчої установи, із розрахунку по два представники від кожної підвідомчої установи НАПН України.

3.1.2.       Члени Ради впродовж місяця після формування Ради обирають голову, заступників та секретаря. Голова Ради обирається таємним голосуванням простою більшістю голосів членів Ради.

3.1.3.       Заступники голови Ради і секретар Ради обираються зі складу членів Ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Ради. Кандидатури заступників голови і секретаря Ради може пропонувати голова Ради з числа її членів.

3.1.4.       Склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням Президії НАПН України. Склад Ради затверджується строком на три роки.

3.1.5.       В окремих випадках на засідання Ради на правах дорадчого голосу, без набуття статусу члена Ради, можуть запрошуватись представники інших наукових установ, закладів вищої освіти, громадських наукових організацій та інші.

3.2.    Повноваження Ради:

-       представляє права та інтереси молодих вчених підвідомчих установ НАПН України;

-       делегує членів Ради для участі у загальних зборах НАПН України;

-       розробляє щорічні плани роботи Ради та забезпечує їх реалізацію;

-       обирає голову Ради, заступників голови Ради та секретаря Ради;

-       інформує молодих вчених підвідомчих установ НАПН України про свою діяльність;

-       вносить пропозиції до Президії НАПН України, органів державної влади, громадських організацій стосовно вирішення проблем молодих вчених;

-       виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню.

3.3.    Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводить голова Ради, а в разі його відсутності – один з його заступників.

3.3.1.       Рада проводить свої засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Ініціювання позачергових засідань здійснює голова Ради або щонайменше третина членів Ради.

3.3.2.       Рада приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів з правом голосу.

3.3.3.       Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує голова Ради та секретар Ради.

3.4.    Рада може скликати загальні збори рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України (далі – загальні збори). Відповідне рішення має підтримати не менше половини загального складу Ради. Загальні збори можуть також ініціювати  письмовим зверненням не менше, ніж однієї третини рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України, на основі якого Рада у місячний термін має прийняти відповідне рішення.

3.4.1.       Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні не менше двох третин членів Ради та двох третин делегованих представників від рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України. Право голосу при прийнятті рішень загальними зборами мають члени Ради та делеговані представники рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах.

3.4.2.       Повноваженнями загальних зборів є:

-       заслуховування звітів і оцінювання діяльності Ради;

-       розгляд та підготовка пропозицій з актуальних питань участі молодих вчених підвідомчих установ НАПН України у проведенні наукових досліджень та інших питань щодо захисту їх прав та інтересів.

3.4.3.       Для підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції, Рада може утворювати тимчасові робочі групи. Персональний склад робочих груп формується з числа членів Ради. До складу робочих груп можуть включатися вчені, викладачі інших навчальних закладів.

4.      Права та обов’язки членів Ради.

4.1.    Повноваження голови Ради:

-       головує на засіданнях Ради;

-       розподіляє обов’язків між заступниками голови Ради та членами Ради;

-       організовує і керує роботою Ради впродовж періоду своїх повноважень;

-       представляє Раду у відносинах з Президією НАПН України, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими науковими організаціями,  засобами масової інформації, виконує інші представницькі функції;

-       здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Положення;

-       приймає рішення про скликання і час проведення засідання Ради, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради;

-       підписує протоколи засідань Ради, рішення та інші офіційні документи, прийняті Радою;

-       контролює виконання рішень, прийнятих Радою та загальними зборами;

-       звітує про діяльність Ради перед загальними зборами, щорічно та в кінці терміну своїх повноважень перед Президією НАПН України;

-       здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню.

4.2.    Голова Ради виконує свої повноваження до обрання нового голови Ради. Припинення повноважень голови Ради може бути ініційоване загальними зборами та/або не менше однієї третини загального складу Ради. Голова Ради припиняє виконувати свої повноваження за рішенням двох третин загального складу Ради чи рішенням більшості присутніх делегованих представників від рад молодих вчених підвідомчих установ НАПН України на загальних зборах та у випадках, передбачених п. 4.10 цього Положення. У випадку, коли голова Ради достроково припиняє свої повноваження, Рада делегує виконання обов’язків голови Ради одному з його заступників. Виконуючий обов’язки голови Ради зобов’язаний в найкоротші терміни доформувати Раду відповідно до п. 3.1 цього Положення.

4.3.    У випадку відсутності голови Ради його функції за дорученням голови Ради виконує один з його заступників.

4.4.    Голова ради разом зі своїми заступниками  відповідає за повноту і своєчасність виконання щорічного плану робіт, поставлених завдань тощо.

4.5.    Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема ведення протоколів засідання Ради та їх зберігання, підготовку проектів рішень Ради, рішень загальних зборів, інформаційних довідок, ведення службового листування тощо.

4.6.    Повноваження заступників голови Ради та секретаря Ради можуть бути достроково припинені рішенням Ради, якщо вони не виконують своїх обов’язків, передбачених цим Положенням. У цьому випадку голова Ради може запропонувати нових заступників голови Ради та секретаря Ради відповідно п.3.1.2 цього Положення.

4.7.    Керівництво Ради має право брати участь у засіданнях Президії НАПН України.

4.8.    Член Ради має право:

-       обирати і бути обраним до керівництва Ради;

-       брати участь у засіданнях Ради, викладати свої погляди, вносити на розгляд свої пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань;

-       не підтримувати пропозиції, ухвалені Радою. У цьому випадку член Ради може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання;

-       припинити своє членство в Раді за власним бажанням.

4.9.    Член ради зобов’язаний:

-       дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Ради;

-       виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з розподілом обов’язків між членами Ради;

-       керуватись у своїй діяльності метою, завданнями і напрямами діяльності Ради;

-       у своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватися рішень Ради та цього Положення.

4.10.    Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:

-       у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена Ради у її складі може бути продовжено до кінця терміну повноважень Ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням Ради, яке приймається двома третинами її складу;

-       у разі звільнення члена Ради з наукової установи НАПН України його членство у Раді припиняється автоматично, за винятком вступу до аспірантури або докторантури установи НАПН України;

-       у разі відкликання за рішенням ради молодих вчених підвідомчої установи НАПН України, представником якої він був;

-       у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях тричі поспіль без поважних причин;

-       у разі, коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу.

4.11.    У разі припинення повноважень одного з членів Ради рада молодих вчених підвідомчої установи НАПН України, представником якої він був, впродовж одного місяця зобов’язана подати до складу Ради нового представника від ради молодих вчених підвідомчої установи. Новий представник виконує обов’язки члена Ради до завершення строку повноважень Ради.

4.12.    По закінченні строку повноважень Ради формується новий її склад. Рада попереднього складу зобов’язана впродовж одного місяця після закінчення своїх повноважень організувати формування нового складу Ради та провести вибори її керівництва у порядку, визначеному цим Положенням.

5.    Заключні положення.

5.1.    Це Положення набирає чинності з дня затвердження постановою Президії НАПН України.

5.2.    Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради і приймаються шляхом відкритого голосування на засіданні Ради молодих вчених НАПН України не менш як двома третинами голосів присутніх.