НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

№ з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
НАПН України на 2023 р.

Міжнародні та всеукраїнські конференції, читання

1.

Міжнародний форум «Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Відділення вищої освіти

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2.

ІІ Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті»

м. Київ,

м. Харків,

лютий

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

3.

Науково-практична конференція «Розвиток педагогічної науки і практики в умовах воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

4.

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту професійної освіти «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

5.

VIМіжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»

м. Харків,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

6.

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта у світовому інформаційному просторі»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка)

Вища школа технічна в Катовіце (Республіка Польща)

Люблінська політехніка (Республіка Польща)

7.

VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конфе-ренція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Українська інженерно-педагогічна академія

Національний авіаційний університет

Інститут педагогіки

8.

VІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми»

м. Київ,

березень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

9.

І Науково-практична конференція «Соціально-психологіч-ний стан населення України в умовах війни»

м. Київ,

березень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціології НАН України

10.

І Міжнародний конгрес «Здоров’я і безпека в освіті», при-свячений Всесвітньому Дню здоров’я

м. Харків,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

11.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави» (в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»)

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»

12.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська психологія. ХХІ століття. Початок.»

м. Київ,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

13.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до Європейського дослідницького простору» (з міжнародною участю)

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

14.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених (до Дня науки)

м. Суми,

квітень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

15.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

м. Суми,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація дослідників освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

16.

Міжнародна науково-практична конференція «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот і професій»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

17.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку сучасної психології»

м. Переяслав,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

18.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»

м. Глухів,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Криворізький державний педагогічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти в Сумській області

19.

Науково-практична конференція «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

квітень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут проблем виховання

20.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного і повоєнного стану»

м. Київ,

квітень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут проблем виховання

Рівненський державний гуманітарний університет

21.

ІІ Міжнародна конференція «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

22.

ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації. Педагогічна наука: підготовка вчителя для могутньої України» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

23.

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

МОН України

Гуманітарно-природ-ничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща),

Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту в Києві – філіал Міжнародного інституту розвитку інтелекту, IMEI, Південна Корея

24.

Науково-практична конференція «Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут проблем виховання

КЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

25.

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного та повоєнного часу»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання

26.

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті»

м. Харків,

травень

Міністерство освіти і науки України

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

27.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучас-ного підручника» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

28.

Міжнародна наукова конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023»

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут педагогіки

29.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти Україні: соціогуманітарні виклики воєнного часу та післявоєнного відновлення» 

м. Київ,

травень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки

30.

IV Міжнародна науково-прак-тична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Запоріжжя,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Технічний університет Дортмунда (Німеччина)

ЗАТ «Національний центр ядерних досліджень» Міністерства транспорту, зв’язку та високих технологій Азербайджанської республіки (Азербайджанська Республіка)

Інститут іонно-плазмо-вих і лазерних технологій Академії наук Республіки Узбекистан (Республіка Узбекистан)

Мариямпольська колегія (Литва)

31.

ХІІІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання «Профорієнтація: стан та перспективи розвитку», присвячені пам’яті Б.О. Федоришина (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут проблем виховання

Університет Григорія Сковороди у Переяславі

32.

VІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

33.

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів»

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

34.

XХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності»

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

35.

XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

36.

ХІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

37.

Українсько-польський симпозіум «Психологія перед лицем російсько-української війни»

м. Львів,

травень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Варшавський університет

Гданський університет

Польське товариство соціальної психології, Львівський національний університет імені Івана Франка

Асоціація політичних психологів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Українська психологічна асоціація

38.

Всеукраїнська онлайн платформа до Дня науки «Формування мовленнєвої компетентності у осіб з особливими освітніми потребами»

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

39.

V Всеукраїнський тифлофорум «Психолого-педагогічна підтримка дітей з порушеннями зору в умовах нових викликів»

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

40.

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Освітня практика нової доби: досвід та перспективи навчання дітей з порушеннями слуху» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

41.

XV Міжнародна конференція з навчання математичної, природничо-наукової і технологічної освіти (ICon-MaSTEd 2023) (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Кривий Ріг, травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Криворізький державний педагогічний університет

42.

IV Міжнародна конференція зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання (ICSF 2023)

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Криворізький державний педагогічний університет

43.

VI Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

Інститут цифровізації освіти

44.

IV Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології

м. Кам’янець-Подільський,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

45.

ІІ Всеукраїнська конференція «Варіативні моделі і технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

46.

ХХХІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура імені проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства НАН України імені О.А. Потебні

47.

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»

м. Харків,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

48.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – скарб нації»

Одеська область, липень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

49.

XХІІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

50.

Всеукраїнські веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

51.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Моделі державно-громадського управ-ління закладами загальної середньої освіти на засадах парт-нерської взаємодії»

м. Київ,

вересень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки Асоціація керівників шкіл України

52.

ХІІІ Міжнародні і ХХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»

Кіровоградська область, Олександрійський район,

смт. Павлиш,

вересень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Рівненський державний гуманітарний університет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Київський університет імені Бориса Грінченка

53.

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка»

54.

Х Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

55.

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України

56.

Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням (ATL-2023)

м. Одеса,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

57.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи»

м. Хмельницький, жовтень

Міністерство освіти і науки України

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійної освіти

Хмельницький національний університет

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Федеральний інститут професійної освіти (ФРН)

Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща)

Люблінська політехніка (Республіка Польща)

Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка)

58.

VІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»

м. Мукачеве,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мукачівський держав-ний університет Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

Пряшівський університет у Пряшеві (м. Пряшів, Словаччина)

Науковий університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина)

Гуманітарно-педагогіч-ний фаховий коледж Мукачівського державного університету

59.

Міжнародна науково-практична конференція «Приналежність. Психологічна допомога постраждалим в умовах війни»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

60.

VI Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ століття»

м. Київ - м. Бухарест,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Університет Фесалії (Греція)

Університет Манітоби (Канада)

Відкритий Університет Амстердаму (Нідерланди)

61.

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та політичної психології

Запорізький національний університет

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Національний університет «Львівська політехніка»

Міжнародна асоціація поліграфологів

62.

IХ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології

м. Київ,

жовтень,

офлайн/

онлайн

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

63.

VІІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Харківський осінній марафон психотехнологій»

м. Харків,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

64.

VІ Всеукраїнська онлайн-конференція «Медіаосвітня осінь – 2023» (в рамках Глобального тижня медіаграмотності)

м. Київ,
м. Суми,
м. Миколаїв,
м. Дніпро,
м. Чернігів,

м. Львів,

жовтень

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут соціальної та

політичної психології

Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів

65.

V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Національний центр «Мала академія наук України»

66.

Міжнародна науково-практична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах»

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут проблем виховання

67.

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

жовтень

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти» МОН України

68.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир,

листопад

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка

69.

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болон-ського процесу» 

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

70.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти» МОН України

Гуманітарно-природ-ничий університет

ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща)

Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія)

Хардінський університет (м. Серсі, шт. Арканзас, США)

71.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Гуманітарно-природ-ничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)

Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина)

Хардінський Християнський університет (США)

72.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023» (з міжнародною участю)

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Офіс підтримки вченого

73.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Життєві виклики сучасного суспільства: реалії та перспективи»

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

74.

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я»

м. Харків,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України

75.

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь 2023» (з міжнародною участю)

м. Київ,

листопад

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Європейська рада молодих дослідників і аспірантів Eurodoc

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Державний університет «Житомирська політехніка»

Національний авіаційний університет

76.

Всеукраїнська науково-практична платформа «Сучасний стан та перспективи розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами»

м. Київ,

листопад

(онлайн)

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

77.

V Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»

м. Суми,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація дослідників освіти Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

78.

Науково-методична інтернет-конференція «Інноваційні технології та методики в освітньому середовищі: теорія та практика»

м. Харків,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

79.

ХХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Заклади вищої педагогічної освіти

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

80.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

81.

Міжнародна конференція з хмарних та імерсивних технологій в освіті. ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd 2023)

м. Кривий Ріг,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут цифровізації освіти

Криворізький державний педагогічний університет

82.

X Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

83.

Всеукраїнська науково-практична конференція «ХІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Інститут педагогіки

84.

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки

Інститут педагогіки