Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ НА 2022 р. 

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

1.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

2.

Всеукраїнська підсумкова конференція КНАУФ

м. Луцьк,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Міжнародна інноваційно-виробнича компанія КНАУФ

3.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Якість вищої освіти України очима студентів»

м. Київ,

лютий

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут вищої освіти

Харківський національ-ний університет імені В.Н. Каразіна

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

4.

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

5.

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

6.

II Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Технології забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

7.

ХІХ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Рівне,

лютий-березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології  ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

8.

ХVІ Всеукраїнська звітна науково-практична конференція Інституту професійно-техніч-ної освіти «Науково-методич-не забезпечення професійної освіти і навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

9.

Звітна науково-практична кон-ференція за 2021 рік «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

10.

Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта у світовому інформаційному просторі»

Словаччина,

березень

 

Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),

Варшавська школа менеджменту (Польща),

Університет третього віку у Громадка (Литва)

Литовський бізнес університет прикладних наук (Литва)

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11.

Четвертий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

м. Харків,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Українська інженерно-педагогічна академія

12.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Творчість у перспективі розвитку штучного інтелекту»

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.

ХІ Міжнародна наукова конференція «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

м. Мелітополь,

березень

 

Відділення вищої освіти

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія),

Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Польща)

14.

I Педагогічні читання пам’яті  К.І. Чорної «Виховання мораль-но-етичних цінностей особистості в умовах Нової української школи»

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

15.

Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України (за 2021 рік) «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

16.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Актуальні проблеми освіти і виховання в умовах євроінтеграційного поступу України»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Рівненський державний гуманітарний університет

17.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Модернізація системи освіти в гірських районах: національний і глобальний виміри»

м. Івано-Франківськ,

квітень

Відділення вищої освіти

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Державна вища професійна школа в Хелмі (Польща)

Карпатська державна вища школа в Кросно (Польща)

Сучавський університет імені Штефана Чел Маре (Румунія)

Університет міжнародного бізнесу ISM (Словаччина)

Арієльський університет (Ізраїль)

Світова координаційна виховно-освітня рада Світового Конгресу Українців (Канада)

18.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Суб′єктність України: теорія, методологія, практика» (в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»)

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»

19.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

м. Суми,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація дослідників освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка Сумська обласна дер-жавна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Бердянський державний педагогічний університет

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

20.

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»

м. Харків,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща)

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща)

Державний інститут Стефана Баторія в Кєрнєвіцах (Республіка Польща)

Педагогічний університет імені Комісії Народової (Краків, Республіка Польща)

Карлов університет (Прага, Республіка Чехія)

21.

VI Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ- 2022)»

м. Черкаси,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Черкаський державний технологічний університет

22.

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний університет біоресурсів і природокористування України

23.

Міжнародна науково-прак-тична онлайн-конференція «Освітологія – 2022. Якість університетської освіти: між-дисциплінарний дискурс»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

24.

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» на базі ліцею «Успіх» Доманівської селищної ради Миколаївської області»

м. Миколаїв,

квітень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут обдарованої дитини

25.

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Український Дослід-ницький Соціальний Консорціум Українсь-кого союзу промислов-ців і підприємців

26.

Всеукраїнська онлайн конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти: інноваційні практики»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Київський університет імені Бориса Грінченка

Маріупольський державний університет

27.

XIV Міжнародна конференція з математичної, науково-технічної освіти (ICon-MaSTEd 2022)

м. Кривий Ріг,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький державний педагогічний університет

28.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів»

м. Харків,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

29.

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Запоріжжя,

травень

Відділення загальної середньої освіти
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Запорізький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти

30.

ІХ Українсько-польський/ Польсько-український форум «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандемії COVID-19»

м. Люблін,

Республіка Польща,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

Наукове педагогічне товариство «Польща-Україна»

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща)

Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варша-ві (Республіка Польща)

31.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи»

м. Київ,

травень

 

Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина)

Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща)

Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина)

Економічний університет в Бидґощі (Республіка Польща)

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені Олексан-дра Довженка

32.

XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

м. Вінниця,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

33.

VІ Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» пам’я-ті академіка Семена Устимовича Гончаренка (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

34.

ХІІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Університет Григорія Сковороди у Переяславі

35.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів»

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

36.

XХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

37.

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

38.

Х Міжнародна науково-прак-тична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

39.

ІV Міжнародний тифлофорум «Діти з порушеннями зору: від задатків до обдарованості»

Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

40.

Партнерський форум «Пріоритетні напрями розвитку сурдопедагогічної науки і практики»

Київ,

травень

(онлайн)

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

41.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Проблеми сучасного підручника» рамках Всеукраїнського фес-тивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

42.

Міжнародна наукова кон-ференція «Педагогічна компа-ративістика і міжнародна освіта 2022: освіта, наука, інновації»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

43.

ІІІ Міжнародна конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал україн-ської вишиванки», присвячена Всесвітньому Дню вишиванки

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

44.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки й нові соціогуманітарні виклики часу»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

45.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «ХВолошинські читання. Шкіль-на літературна освіта: традиції і новаторство»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

46.

Всеукраїнська науково-мето-дична конференція, присвячена 80-річчю від дня народження О.Я. Савченко

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

47.

XІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Гуманітарно-природни-чий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (республіка Польща)

Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту в Києві – філіал Міжнародного інституту Розвитку Інтелекту, IMEI, Південна Корея

 

48.

Міжнародна конференція «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Український Дослід-ницький Соціальний Консорціум Українсь-кого союзу промислов-ців і підприємців

 

49.

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI- 2022)

м. Херсон,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Херсонський державний університет

Харківський національ-ний університет

імені В.Н. Каразіна

 

50.

ХI Міжнародна науково-прак-тична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

м. Луцьк,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Волинський національний університет

імені Лесі Українки

 

51.

VI Міжнародна науково-прак-тична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022»

м. Київ,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут педагогіки

 

52.

Міжнародна науково-прак-тична конференція«Інформаційні технології в освіті та науці»

м. Мелітополь,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького

 

53.

V Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Медіа-творчість проти медіатравми»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів

54.

XІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

Миколаївська обл.,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

55.

ХХХІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

56.

VІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Фізична активність і якість життя людини»

м. Луцьк,

червень

Відділення вищої освіти

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Український Дослід-ницький Соціальний Консорціум Українсь-кого союзу промислов-ців і підприємців

57.

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаровані діти – скарб нації»

Одеська обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Одеської обл-держадміністрації

58.

XХІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

59.

Всеукраїнські веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

60.

Науково-практична конференція «Цифровізація освітнього процесу. Ризики та шляхи їх мінімізації»

м. Київ,

вересень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

 

61.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

62.

ХІІ Міжнародні ХХІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»

м. Чернігів,

вересень-жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

63.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Філософ-сько-педагогічні ідеї Г.С. Ско-вороди у сучасних соціокуль-турних контекстах»

 

м. Харків,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Харківський національ-ний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

64.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Стратегії управління закладами загальної середньої освіти в умовах інформаційного суспільства»

м. Київ,

вересень-жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

65.

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція: «Естетичне виховання майбут-ніх офіцерів поліції: досвід та перспективи»

 

м.Одеса,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Одеський державний університет внутрішніх справ

66.

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек«Читаюча шкільна родина: стратегічне завдання бібліотеки» (у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

67.

ІІ Міжнародна науково-прак-тична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасномусвіті»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

68.

VIІІ Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням (ATL-2022)

м. Одеса,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського

 

69.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Лідери ХХI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій»

м. Харків,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

70.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

жовтень

 

Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина),

Вища школа технічна в Катовіце (Республіка Польща),

Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти «Університету менеджменту освіти»

71.

ІХ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

72.

VІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»

м. Мукачево,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Мукачівський державний університет

Пряшівський університет у Пряшеві (Пряшів, Словаччина)

Науковий університет імені Етвеша Лоранда (Будапешт, Угорщина),

Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна Кохановського в Кєльцах (Республіка Польща),

Гуманітарний-педаго-гічний фаховий коледж Мукачівського державного університету

73.

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія особистісної та соціальної ідентичності: вітчизняний та зарубіжний досвід»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

74.

VI Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобальні виклики 21 століття»

м. Київ – м. Бухарест,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології, Університет Фесалії (Греція), Університет Манітоби (Канада), відкритий Університет Амстердаму (Нідерланди)

75.

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Запорізький національний університет

76.

VІ Всеукраїнська онлайн-конференція «Розвиток медіапсихології і медіаосвіти в Україні» (в рамках Глобального тижня медіаграмотності)

м. Київ,
м. Суми,
м. Миколаїв,
м. Дніпро,
м. Лисичанськ, м. Чернігів,

м. Львів,

м. Херсон,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів

77.

VІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Харківський осінній марафон психо-технологій»

м. Харків,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково–методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

78.

VIII Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології

жовтень

офлайн/онлайн

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

79.

XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта: актуальні дискурси»

м. Ужгород,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Закарпатський Інститут післядипломної педагогічної освіти

80.

Міжнародна науково-практич-на конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах цифрового світу»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

81.

Всеукраїнська конференція «Виховання особистості у цифрову добу: кращі практики дитячих громадських організацій та об’єднань»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

82.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир,

листопад

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Житомирський державний університет імені Івана Франка

83.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Інноваційні практики наукової освіти»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України

84.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конфе-ренція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи»

м. Київ,

листопад

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

85.

II Всеукраїнська науково-прак-тична онлайн-конференція «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти»

м. Київ,

м. Полтава,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»

Український відкритий університет післядипломної освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Волинський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

86.

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

м. Київ,

листопад

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Гуманітарно-природни-чий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові

(республіка Польща),

Католицький університет в Ружомберку (Словаччина),

Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина),

Хардінський Християнський університет (США)

87.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я і культурного зростання особистості впродовж життя»

м. Мелітополь,

листопад

 

Міністерство освіти і науки України

Відділення вищої освіти

Державний університет імені Іона Крянге (республіка Молдова)

Tiraspol State University (республіка Молдова)

Національна музична академія імені П. Владигерова (м. Софія, Болгарія)

Північно-Казахстансь-кий державний університет імені Манаша Козибаєва (Казахстан)

Університет витончених мистецтв (Мексика)

Тайшанський університет (КНР)

88.

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Гуманітарно-природни-чий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові

(республіка Польща),

Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (республіка Польща),

Інститут економіки імені Паата Гугушвілі

Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія),

Хардинський університет (м. Серсі, шт. Арканзас, США)

89.

XІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Український Дослід-ницький Соціальний Консорціум Українсь-кого союзу промислов-ців і підприємців

90.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022» (з міжнародною участю)

м. Київ,

листопад

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут проблем моделювання в енергетиці  ім. Г.Є. Пухова НАН України

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Державний університет «Житомирська політехніка»

Національний авіаційний університет

91.

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція з міжнародною участю «Психологія особистості: історія, сучасність та перспективи»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

92.

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я»

м. Харків,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Харківський національ-ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

93.

IV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»

м. Суми,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Інститут педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Українська асоціація дослідників освіти 

94.

Науково-практична конферен-ція «Зміст і технології шкіль-ної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

95.

ХХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

заклади вищої педагогічної освіти

інститути післядипломної педагогічної освіти

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

96.

ІX Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна

Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»