Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ

на 2021 рік

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

1.   

VІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

2.   

Всеукраїнська конференція «Судово-психологічна екс-пертиза: здобутки, розвиток та перспективи»

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів»

3.   

Всеукраїнська науково-прак-тична WEB-кон-ференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

4.   

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»

м. Харків,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Варшава, Респуб-ліка Польща)

Університет імені Марії Кюрі-Склодов-ської (Люблін, Респуб-ліка Польща)

Педагогічний університет імені Народної Комісії (Краків, Республіка Польща)

Карлов університет (Прага, Республіка Чехія)

5.   

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція в рамках Міжнародного освітнього форуму «Цифрова трансформація освіти»

м. Івано-Франківськ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Івано-Франківський обласний інститут після-дипломної педагогічної освіти 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Громадська організа-ція «Розумне місто та екосистема»

6.   

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» до 15-річниці з дня заснування Інституту професійно-тех-нічної освіти НАПН України

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

7.   

Третій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

м. Харків,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Українська інженерно-педагогічна академія

8.   

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психо-логічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

9.   

ХVІ міжнародна науково-прак-тична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.  

Х Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психодрама вплетена в життя»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії

 

Четверта міжнародна науково-практична конференція «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива»

м. Ірпінь,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України

 

Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України (за 2020 рік) «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

11.  

ХVІІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

12.  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіапсихологія: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

13.  

Тиждень психології – 2021

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

14.  

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Навчання української мови та мов національних меншин у початковій школі в контексті компетентнісного підходу»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

15.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.  

ІІ Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку»

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України

17.  

I Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Інклюзія в освіті: від ідеї до стратегії»

м. Тернопіль,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

Тернопільський націо-нальний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

18.  

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

м. Суми,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С. Макаренка

Інститут педагогіки

Українська асоціація дослідників освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Бердянський державний педагогічний університет

Полтавський національ-ний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

19.  

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція до Дня охорони праці «Сучасна парадигма освіти з охорони праці»

м. Біла Церква,

27 квітня

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

20.  

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут обдарованої дитини

Інститут інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету

21.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Поза-шкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку»

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут проблем виховання

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

22.  

IІ Всеукраїнська науково-практична конференція за між-народною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету

23.  

XIII Міжнародна конференція з питань математичної, природничої та технологічної освіти (XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2021)

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький державний педагогічний університет

24.  

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Засоби і технології у сучасному на-вчальному середовищі» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Кропивницький,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25.  

VII Міжнародна науково-прак-тична конференція «Неперер-вна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

м. Запоріжжя,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Запорізький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти

26.  

V Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

27.  

Всеукраїнська конференція «STEM-школа – 2021»

м. Київ,

травень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

28.  

ХІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання «Проф-орієнтація: стан та перспективи розвитку», присвячені пам’яті Б.О. Федоришина (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

29.  

IX Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвячені пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

30.  

VIІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів»   

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

31.  

Міжнародна науково-практич-на конференція «Розвиток систем освіти в умовах євро-інтеграційних трансформації»

м. Чернівці,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

32.  

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

33.  

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Біла Церква,

травень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інсти-тут неперервної професійної освіти

34.  

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Про-єктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

с. Засулля,

Полтавська обл.,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

ОЗ «Засульський ліцей»

35.

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Проблеми сучасного підручника» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

36.  

Всеукраїнський симпозіум-практикум «Розвиток особистісного потенціалу учнів-ської молоді як чинник її соціального зростання»

м. Сквира,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Сектор освіти Сквирської райдержадміністрації

КНЗ КОР «Київський обласний інститут після-дипломної освіти педагогічних кадрів»

37.  

Всеукраїнська онлайн конференція «Освітній процес в ЗДО: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Київський університет імені Бориса Грінченка

Маріупольський державний університет

38.  

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Педагогіч-на компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації для навчання і кар’єри у сучасному світі»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

39.  

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція до Дня вишиванки «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

40.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція з міжнарод-ною участю «Історія і філософія освіти у незалежній Укра-їні: контроверзи сучасного наукового пізнання»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди

41.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «ІХ Воло-шинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

42.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція з міжна-родною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності спеціа-лістів соціальної сфери» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Мелітопольський дер-жавний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, коледж Університету «Україна»

43.  

ІV Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Медіа-творчість проти медіатравми» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

44.  

XХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми мислення»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

45.  

XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Миколаїв,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

46.  

Мінародна науково-практич-на конференція «Цілісний під-хід в психології особистості: особливості теорії та практики»

м. Кременець,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ценральноукраїнський державний педагогіч-ний університет імені Володимира Винниченка

Тернопільський національний педаго-гічний університет імені Володимира Гнатюка

ТОВ вищий навчальний заклад «Міленіум» Тбілісі (Грузія)

Фонд «Gdy Liczy się Czas» Lublin (Polska)

47.  

Всеукраїнський тифлофорум «Доступність та безбар’єр-ність для незрячих дітей та дітей з порушеннями зору в закладах дошкільної освіти»

травень,

онлайн

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

48.  

ХV Міжнародна науково-прак-тична конференція з організаційної та економічної психології «Психолого-організацій-ні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

49.  

ХVІ Міжнародна науково-прак-тична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Херсон,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Херсонський державний університет

50.  

Х Міжнародна науково-прак-тична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

м. Луцьк,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Волинський національний університет імені Лесі Українки

51.  

Міжнародна науково-практич-на конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

м. Мелітополь,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Мелітопольський державний педагогіч-ний університет імені Богдана Хмельницького

52.  

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти «заклад середньої освіти – до-університетська підготовка – заклад вищої освіти»

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

53.  

Міжнародна науково-методич-на Інтернет-конференція «Про-блеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті»

м. Харків,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

54.  

ІІ Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти»

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

55.  

ХХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.А. Потебні

56.  

ІІ Всеукраїнська науково-прак-тична Інтернет-конференція «Нова українська школа: психологічні проблеми»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

57.  

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Роль гуманітарних, креативних і мистецьких наук в освіті, що змінюється» (за підсумками зустрічі міністрів освіти європейських країн у Римі 19 листопада 2020 р.)

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Сілезький університет в Катовіцах (Польща)

Академія Ignatianum у Кракові (Польща)

Житомирський держав-ний університет імені Івана Франка

Харківський національ-ний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

58.  

XХІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

59.  

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаровані діти – скарб нації»

Одеська обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

60.  

Всеукраїнські веб-конферен-ції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

61.  

VII Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки і психології «Освіта осіб з особливими потребами: досвід та перспективи»

м. Одеса,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-ні Миколи Ярмаченка

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет іме-ні К.Д. Ушинського

62.  

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців транспорт-ної галузі»

м. Біла Церква,

вересень

 

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Білоцерківський інсти-тут неперервної професійної освіти

63.  

ІХ Міжнародна науково-прак-тична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

м. Київ,

вересень –

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

64.  

V Всеукраїнська онлайн-кон-ференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні» включно з Глобальним тижнем медіаграмотності

м. Київ,
м. Суми,
м. Тернопіль,

м. Івано-Франківськ,

м. Вінниця, м. Чернігів,

м. Львів,

м. Херсон

вересень –листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

65.  

VIII Всеукраїнська конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспек-тиви»

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

66.  

ІХ Українсько-польський/ Польсько-український форум   

м. Люблін,

Республіка Польща,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Комітет педагогічних наук Польської академії наук

Наукове педагогічне товариство «Польща-Україна»

Університет Марії Кюрі-Складовської в Любліні

67.  

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний універси-тет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

68.  

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2021»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут соціальної та політичної психології

Черкаський техноло-гічний університет Житомирський державний університет імені Івана Франка

69.  

VIІ Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2020

м. Одеса,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет ім. К.Д. Ушинського

70.  

VІ Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний університет біоресурсів і природокористування України

71.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція: «Ціннісні орієнтації студентської молоді: особливості і тенденції»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут вищої освіти  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Національний університет «Острозька академія»

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

72.  

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

м. Хмельниць-кий,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут професійно-технічної освіти

Хмельницький національний університет

Інститут педагогіки Федеральний інститут професійної освіти (ФРН)

Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща)

Університет Бабеш-Бойяі (Румунія)

Обудський університет (Республіка Угорщина)

Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусь)

73.  

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»  

м. Мукачеве,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мукачівський держав-ний університет

Пряшівський університет у Пряшеві (м. Пряшів, Словаччина)

Науковий університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина)

Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Польща)

Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна Кохановського в Кельцах (Польща)

Гуманітарний педаго-гічний фаховий коледж Мукачівського держав-ного університету

74.  

ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Укра-їнської держави»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Асоціація політичних психологів України

75.  

ХІ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: про художньо-емоційний світ дитинства»

м. Ужгород,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Рівненський державний гуманітарний університет

76.  

Всеукраїнський місячник шкіль-них бібліотек «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності» (у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модер-нізації змісту освіти»

77.  

V Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя, жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Запорізький національний університет

78.  

V Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобальні виклики XXI століття»

м. Київ – м. Бухарест,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Університет Фесалії (Греція)

Університет Манітоби (Канада)

Відкритий Університет Амстердаму (Нідерланди)

79.  

Міжнародна науково-практич-на конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

80.  

Міжнародна науково-практич-на конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

81.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Маленькі люди у великому світі (розвиток дитини раннього віку в сучасному соціумі)»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Криворізький державний педагогічний університет

Волинський національ-ний університет імені Лесі Українки

82.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Інноваційні практики наукової освіти»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

НЦ «Мала академія наук України»

83.  

V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в осві-ті та науці»

м. Житомир,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Житомирський державний університет імені Івана Франка

84.  

ІІ Всеукраїнська науково-прак-тична Інтернет-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

85.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної серед-ньої освіти»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Управління Державної служби якості освіти

у Волинській області Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

86.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Особис-тість у ХХІ столітті: впливи, зміни, трансформації»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

87.  

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конфе-ренція «Психолого-педаго-гічні аспекти навчання дорослих у системі безперервної освіти»

м. Біла Церква,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

88.  

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

89.  

X Міжнародна науково-прак-тична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

90.  

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я»

м. Вінниця,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

91.  

IІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проб-леми, перспективи» 

м. Суми,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Інститут педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені

А.С. Макаренка

Українська асоціація дослідників освіти Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

92.  

ХVІІІ Міжнародні педагогіч-но-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

93.  

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція, присвячена пам’яті доктора педагогічних наук І.П. Ґудзик «Педагогічна спадщина І. Ґудзик в контексті навчання мов і літератур національних меншин»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

94.  

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки