НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2024 рік 

№ з/п

Напрям наукового дослідження.
Тема наукового дослідження 

Термін виконання

 

Інститут педагогіки НАПН України

 

1

Напрям 3. Розвиток світової, європейської і національних систем освіти.

Інтеграційні процеси у світовій, європейській і національних системах загальної середньої освіти

2024-2025 рр.

2

Напрям 16. Управління та економікаосвіти.

Управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти в умовах повоєнного відновлення України

2024-2025 рр.

3

Напрям 5. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні системи профільної середньої освіти

2024-2025 рр.

4

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Філософсько-педагогічна думка України: аспекти ретроаналізу націєтворення

2022-2024

 

Інститут психології  ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

5

Напрям 17. Методологія, теорія та історія психології в контексті завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Психологічні ресурси розвитку особистості в умовах невизначеності освітнього простору

2024-2026 рр.

6

Напрям 19. Психологія розвитку особистості.

Асертивність як чинник саморозвитку обдарованих учнів і студентів у складних життєвих ситуаціях

2024-2026 рр.

7

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності

2022-2024 рр.

8

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Профілактика девіацій розвитку особистості у складних життєвих обставинах

2022-2024 рр.

9

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Особистісні стратегії життєдіяльності в умовах невизначеності середовища

2022-2024 рр.

10

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні засади проєктування віртуального освітнього простору розвитку суб’єктності дорослих

2022-2024 рр.

11

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні механізми економічної соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства

2022-2024 рр.

12

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Технології забезпечення психологічного здоров’я та благополуччя освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості

2022-2024 рр.

13

Напрям 15. Психологія розвитку особистості

Розвиток життєвої компетентності особистості в дискурсивному просторі

2023-2025 рр.

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

14

Напрям 9. Вища освіта.

Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства

2022-2024 рр.

15

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Тенденції розвитку змісту професійної підготовки вчителів у країнах-членах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку

2023-2025 рр.

16

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти

2023-2025 рр.

 

Інститут проблем виховання НАПН України

 

17

Напрям 6. Дошкільна освіта.

Теоретичні та методичні засади забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку в в умовах воєнного стану

2022-2024 рр.

18

Напрям 8.Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Педагогічні засади запобігання і подолання булінгу в цифровому освітньому середовищі

2023-2025 рр.

19

Напрям 8.Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування кар’єрної спрямованості у учнів закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи

2023-2025 рр.

20

Напрям 8.Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування в учнівської і студентської молоді національної солідарності в умовах війни та повоєнного часу

2023-2025 рр.

 

Інститут соціальної та політичної психологіїНАПН України

 

21

Напрям 20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Соціально-психологічні ефекти взаємодії спільнот них ідентичностей в умовах децентралізації

2022-2024 рр.

22

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні стратегії формування здорового способу життя особистості в умовах суспільної нестабільності

2022-2024 рр.

23

Напрям 16. Соціальна і політична психологія.

Психологічні засади прогнозування сценаріїв розвитку соціальної ситуації в Україні

2023-2025 рр.

24

Напрям 16. Соціальна і політична психологія.

Медіапсихологічні стратегії цифрової трансформації суспільства і освіти

2023-2025 рр.

25

Напрям 19. Освіта, педагогіка і психологія для національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Психологічні засади згуртованості суспільства в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці

2023-2025 рр.

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

26

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Теоретико-методичні засади психологічного та психотерапевтичного супроводу е соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в умовах кризових викликів

2024-2025 рр.

27

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Теоретико-методологічні засади функціонування української жестової мови осіб з порушеннями слуху в контексті Євроінтеграції

2024-2025 рр.

28

Напрям 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Теоретичні і методичні засади порівняльних досліджень  в галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами

2024-2025 рр.

 

Інститут вищої освіти НАПН України

 

29

Напрям 12. Вища освіта.

Забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти України в контексті стійкого розвитку в умовах євроінтеграції та післявоєнного відновлення країни

2024-2025

30

Напрям 12. Вища освіта.

Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти у післявоєнний період

2024-2025 рр.

31

Напрям 12. Вища освіта.

Розвиток університетів у контексті післявоєнного відновлення: синергія соціальних і інституційних трансформацій вищої освіти, науки та економіки

2024-2025 рр.

32

Напрям 12. Вища освіта.

Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни

2024-2025

33

Напрям 10. Вища освіта.

Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України

2023-2024

 

Інститут професійної освіти НАПН України

 

34

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта.

Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024

35

Напрям9. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу

2023-2025

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

 

36

Напрям 2. Філософські, теоретико-методологічні та історичні передумови інтеграції української освіти і педагогічної науки до європейського та світового освітнього і наукового просторів.

Ідеї розвитку обдарованості в українській філософській традиції

2024-2026