Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 202рік

 

з/п

Тема наукового дослідження,

Напрям дослідження

Термін виконання

(рік початку і закінчення) 

 

Інститут педагогіки

 

1.      

Напрям 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північно-американському регіонах

2021-2023

 

2.      

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Філософсько-педагогічна думка України (друга половина ХІХ-ХХІ ст.): аспекти ретроаналізу

2022-2024

3.      

Напрям 13. Управління та економіка освіти.

Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

2021-2023

 

4.      

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти

2021-2023

 

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

5.      

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Функціонування творчого мислення в умовах інформацій-ної невизначеності

2022-2024

 

6.      

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Профілактика девіацій розвитку особистості у складних життєвих обставинах

2022-2024

 

7.      

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Особистісні стратегії життєдіяльнос-ті в умовах невизначенос-ті середовища

2022-2024

 

8.      

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні засади проєктування віртуального освітнього простору розвитку суб’єктності дорослих

2022-2024

 

9.      

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні механізми економічної соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства

2022-2024

10.   

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Технології забезпечення психологічно-го здоров’я та благополуччя освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості

2022-2024

 

11.   

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Дискурсивне конструювання досвіду у контексті розвитку особистості

2020-2022

12.   

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Соціокультурні детермінанти розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття)

2021-2023

 

13.   

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Теоретико-методологічний інструментарій інтеграції психологічного знання

2021-2023

 

14.   

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології̈

Потенціал генетичної психології в дослідженні взаємодії суб’єктів освітнього простору

2021-2023

0

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

15.   

Напрям 9. Вища освіта.

Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства

2022-2024

16.   

2. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах

2020-2022

17.   

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих

2020-2022

 

Інститут проблем виховання

 

18.   

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робот

Моніторинг соціальних очікувань сучасної учнівської молоді

2021-2023

19.   

Напрям 6. Дошкільна освіта.

Теоретичні та методичні засади забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервно-го розвитку

2022-2024

20.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання смисложиттєвих цінностей підлітків в умовах євроінтеграційного поступу України

2020-2022

21.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності

2020-2022

22.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства

2020-2022

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

23.   

Напрям 20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Соціально-психологічні ефекти взаємодії спільнотнихідентичностей в умовах децентралізації

2022-2024

24.   

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні стратегії формування здорового способу життя особистості в умовах суспільної нестабільності

2022-2024

25.   

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні підходи до прогнозування соціальних процесів

2020-2022

26.   

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологія міжгрупової взаємодії в історичному і територіально-му вимірах

2021-2023

 

 

Інститутспеціальноїпедагогіки

 

27.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні основи психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями когнітивного розвитку

2021-2023

 

28.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні засади забезпечення комунікативної доступності освітнього середовища для осіб із порушеннями слуху

2021-2023

 

29.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-теоретичні основи моделювання інклюзивного освітнього середовища

2021-2023

 

30.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-методичне забезпеченнянавчання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху

2021-2023

 

 

Інститут вищої освіти

 

31.   

Напрям 9. Вища освіта

Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії

2020-2022

32.   

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції

2021-2023

 

 

33.   

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України

2021-2023

 

34.

Напрям 9. Вища освіта.

Підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»

2021-2023

 

 

Інститут цифровізації освіти

 

35.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей у закладах загальної середньої освіти,

2021-2023

 

36.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Методологія використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти

2021-2023

 

 

Інститут професійної освіти

 

37.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Теоретичні й методичні основи консультування з молодіж-ного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024

 

Інститут обдарованої дитини

 

38.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Теоретико-методологічні засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

2021-2023