Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2021 рік

з/п

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України

Тема наукового дослідження

Термін

виконання

(рік початку і
закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки НАПН України 

 1.  

Напрям 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північно-американському регіонах

2021-2023

 

 1.  

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності

2019-2021

 1.  

Напрям 13. Управління та економіка освіти.

Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

2021-2023

 

 1.  

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти

2021-2023

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 1.  

Напрям 15. Вікова психологія та фізіологія.

Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій

2019-2021

 1.  

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості

2019-2021

 1.  

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Самодетермінація психологічного благополуччя особистості

2019-2021

 1.  

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні механізми  становлення суб′єктності дорослих у віртуальному просторі

2019-2021

 1.  

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Функціонування творчого мислення в інформаційно-віртуальному просторі суб’єкта

2019-2021

 

 1.  

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін

2019-2021

 

 1.  

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості

2019-2021

 1.  

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Дискурсивне конструювання досвіду у контексті розвитку особистості

2020-2022

 1.  

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Соціокультурні детермінанти розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття)

2021-2023

 

 1.  

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Теоретико-методологічний інструментарій інтеграції психологічного знання

2021-2023

 

 1.  

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології̈

Потенціал генетичної психології в дослідженні взаємодії суб’єктів освітнього простору

2021-2023

0

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 1.  

Напрям 9. Вища освіта.

Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи

2019-2021

 1.  

Напрям 2. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах

2020-2022

 1.  

Напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих

2020-2022

Інститут проблем виховання НАПН України 

 1.  

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робот

Моніторинг соціальних очікувань сучасної учнівської молоді

2021-2023

 1.  

Напрям 6. Дошкільна освіта.

Виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів

2019-2021

 1.  

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання смисложиттєвих цінностей підлітків в умовах євроінтеграційного поступу України

2020-2022

 1.  

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності

2020-2022

 1.  

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства

2020-2022

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 1.  

Напрям 20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя

2019-2021

 1.  

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні підходи до прогнозування соціальних процесів

2020-2022

 1.  

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологія міжгрупової взаємодії в історичному і територіальному вимірах

2021-2023

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 

 1.  

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні основи психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями когнітивного розвитку

2021-2023

 

 1.  

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні засади забезпечення комунікативної доступності освітнього середовища для осіб із порушеннями слуху

2021-2023

 

 1.  

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-теоретичні основи моделювання інклюзивного освітнього середовища

2021-2023

 

 1.  

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху

2021-2023

 

Інститут вищої освіти НАПН України 

 1.  

Напрям 9. Вища освіта

Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії

2020-2022

 1.  

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції

2021-2023

 

 

 1.  

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України

2021-2023

 

 1.  

Напрям 9. Вища освіта.

Підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»

2021-2023

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 1.  

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей у закладах загальної середньої освіти,

2021-2023

 

 1.  

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Методологія використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти

2021-2023

 

Інститут професійно-технічної освіти

 1.  

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу

2019-2021

Інститут обдарованої дитини НАПН України

 1.  

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Теоретико-методологічні засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

2021-2023