НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік фундаментальних наукових досліджень
Національної академії педагогічних наук України на 2023 рік

№ з/п

Напрям наукового дослідження.

Тема наукового дослідження

Термін

виконання

Інститут педагогіки

1

Напрям 2. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північно-американському регіонах

2021-2023 рр.

2

Напрям 13. Управління та економіка освіти.

Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

2021-2023 рр.

3

Напрям 4 . Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти

2021-2023 рр.

4

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Філософсько-педагогічна думка України (друга половина ХІХ-ХХІ ст.): аспекти ретроаналізу

2022-2024 рр.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

5

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Соціокультурні детермінанти розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття)

2021-2023 рр.

6

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Теоретико-методологічний інструментарій інтеграції психологічного знання

2021-2023 рр.

7

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Потенціал генетичної психології в дослідженні взаємодії суб’єктів освітнього простору

2021-2023 рр.

8

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності

2022-2024 рр.

9

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Профілактика девіацій розвитку особистості у складних життєвих обставинах

2022-2024 рр.

10

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Особистісні стратегії життєдіяльності в умовах невизначеності середовища

2022-2024 рр.

11

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні засади проєктування віртуального освітнього простору розвитку суб’єктності дорослих

2022-2024 рр.

12

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні механізми економічної соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства

2022-2024 рр.

13

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Технології забезпечення психологічно-го здоров’я та благополуччя освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості

2022-2024 рр.

14

Напрям 15. Психологія розвитку особистості.

Розвиток життєвої компетентності особистості в дискурсивному просторі

2023-2025 рр.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

15

Напрям 9. Вища освіта.

Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства

2022-2024 рр.

16

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Тенденції розвитку змісту професійної підготовки вчителів у країнах-членах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку

2023-2025 рр.

17

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти

2023-2025 рр.

Інститут проблем виховання

18

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робот.

Моніторинг соціальних очікувань сучасної учнівської молоді

2021-2023 рр.

19

Напрям 6. Дошкільна освіта.

Теоретичні та методичні засади забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку в в умовах воєнного стану

2022-2024 рр.

20

Напрям 8 .Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Педагогічні засади запобігання і подолання булінгу в цифровому освітньому середовищі

2023-2025 рр.

21

Напрям 8 .Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування кар’єрної спрямованості у учнів закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи

2023-2025 рр.

22

Напрям 8 .Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування в учнівської і студентської молоді національної солідарності в умовах війни та повоєнного часу

2023-2025 рр.

Інститут соціальної та політичної психології 

23

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологія міжгрупової взаємодії в історичному і територіально-му вимірах

2021-2023 рр.

24

Напрям 20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Соціально-психологічні ефекти взаємодії спільнотних ідентичностей в умовах міждержавного воєнно-політичного протистояння

2022-2024 рр.

25

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні стратегії формування здорового способу життя особистості в умовах суспільної нестабільності

2022-2024 рр.

26

Напрям 16. Соціальна і політична психологія.

Психологічні засади прогнозування сценаріїв розвитку соціальної ситуації в Україні

2023-2025 рр.

27

Напрям 16. Соціальна і політична психологія.

Медіапсихологічні стратегії цифрової трансформації суспільства і освіти

2023-2025 рр.

28

Напрям 19. Освіта, педагогіка і психологія для національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Психологічні засади згуртованості суспільства в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці

2023-2025 рр.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

29

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні основи психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями когнітивного розвитку

2021-2023 рр.

30

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Теоретико-методичні засади забезпечення комунікативної доступності освітнього середовища для осіб із порушеннями слуху

2021-2023 рр.

31

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-теоретичні основи моделювання інклюзивного освітнього середовища

2021-2023 рр.

32

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху

2021-2023 рр.

Інститут вищої освіти

33

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни

2021-2023 рр.

34

Напрям 9. Вища освіта.

Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України в умовах війни та під час повоєнного  відновлення країни

2021-2023 рр.

35

Напрям 9. Вища освіта.

Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»

2021-2023 рр.

36

Напрям 10. Вища освіта.

Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України

2023-2024 рр.

Інститут цифровізації освіти

37

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей у закладах загальної середньої освіти

2021-2023 рр.

38

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методологія використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти

2021-2023 рр.

Інститут професійної освіти

39

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Теоретичні й методичні основи консультування з молодіж-ного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024 рр.

40

Напрям 9. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу

2023-2025 рр.

Інститут обдарованої дитини

41

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методологічні засади використання філософських методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

2021-2023 рр.