Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2022 рік

 

з/п

Тема наукового дослідження, Напрям дослідження

Термін

виконання

1

2

3

 

Інститут педагогіки

 

1.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Технології компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі

2020-2022

2.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5-6 класів гімназій

2020-2022

3.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти

2021-2023

4.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин

2021-2023

5.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею

2021-2023

6.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури

2021-2023

7.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії

2021-2023

8.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади реаліза-ціїінтегрова-ного змісту навчання географії та економіки в курсах за вибором у гімназії і ліцеї

2021-2023

9.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти

2021-2023

10.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії

2021-2023

11.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії

2021-2023

12.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії

2021-2023

13.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах

2021-2023

14.

Напрям: 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства

2022-2024

15.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти

2022-2024

16.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії

2022-2024

17.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії (розпочато із 1 лютого 2022)

01.02.2022 - 2024

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка

 

18.

15. Вікова психологія та фізіологія.

 Психофізіологічне забезпечення життєстійкості фахівців соціономічних професій

2022-2024

 

19.

16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні технології сприяння позитивному психічному здоров’ю особистості

2022-2024

 

20.

Напрям 4.  Педагогіка і психологія освітнього процесу

Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості в освітньому просторі

2021-2023

21.

Напрям 4.  Педагогіка і психологія освітнього процесу

Діагностування адаптаційних розладів у суб’єктів освітнього простору

2021-2023

22.

Напрям 6. Дошкільна освіта

Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи

2021-2023

23.

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія

Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового розладу

2021-2023

       

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

24.

9. Вища освіта.Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти

2020-2022

25.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія. 

Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної  діяльності в умовах нової української школи

2020-2022

 

Інститут проблем виховання

 

26.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Естетичне виховання учнівської молоді у віртуальному медіа просторі засобами художньої комунікації

2022-2024

27.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання ціннісного ставлення до комунікацій у цифровому відкритому середовищі у дитячих громадських об’єднаннях,

2022-2024

28.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти

2020-2022

 

29.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації

2020 -2022

 

30.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Аксіологічні засади формування екологічної компетентності школярів

2020 -2022

 

31.

11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

2021-2023

32.

5. Дошкільна освіта.

Цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами (розпочато із 1 травня 2022)

2022 - 2024

        

Інститут соціальної та політичної психології

 

33.

17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні умови підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти

2022-2024

34.

20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Регіональні особливості ідентифікації учнівської та студентської молоді як чинник державної освітньої політики

2022-2024

35.

17. Соціальна і політична психологія.

Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в Україні

2020-2022

36.

20. Психологія національної безпеки і безпеки життєдіяльності.

Психологічні чинники готовності індивідуальних і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях

2020-2022

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

37.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.Особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями зору

2021-2023

38.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку

2021-2023

39.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.Логодидактичні технології формування комунікативної компетентності дітей з особливими мовленнєвими потребами різних вікових груп

2021-2023

 

Інститут цифровізації освіти

 

40.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень

2021-2023

41.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Розвиток інформаційно-цифрового  навчального середовища української школи

2020-2022

42.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти"

2021-2023

 

Інститут професійної освіти

 

43.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні засади застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

2021-2023

44.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта. Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024

45.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання

2022-2024

46.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування

2022-2024

47.

3 Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методичні основи роз-роблення та застосування екоорієнтова-них педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікова-них робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства

2020-2022

 

Інститут обдарованої дитини

 

48.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України»

2020-2022

49.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості

2021-2024

50.   

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичні засади реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2021-2024

51.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта. Форми і методи навчання обдарованої учнівської молоді в умовах реалізації STEM/STEАM

освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2021-2024

52.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта. Науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування

2021-2024

 

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

 

53.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта. Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції

2020-2022

54.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія. Науково-методичні основи психологічного супроводу реформування освіти в діяльності психологічної служби

2020-2022

55.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія. Науково-методичні засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності працівників психологічної служби

2022-2024

 

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 

56.

1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки. Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії

2020-2022

57.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти

2020-2022

58.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти

2020-2022