Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2021 рік

з/п

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень
та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України
Тема наукового дослідження

Термін

виконання

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Технології компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі

2020-2022

2.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5-6 класів гімназій

2020-2022

3.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти

2021-2023

4.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин

2021-2023

5.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею

2021-2023

6.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури

2021-2023

7.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії

2021-2023

8.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах за вибором у гімназії і ліцеї

2021-2023

9.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти

2021-2023

10.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії

2021-2023

11.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії

2021-2023

12.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії

2021-2023

13.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах

2021-2023

14.

Напрям: 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії

2019-2021

15.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

2019-2021

16.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання

2019-2021

17.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти

2019-2021

Інститут психології імені Г.С. Костюка

18.

19. Соціальна педагогіка та соціальна робота

Психологічні чинники девіантної поведінки неповнолітніх в умовах соціальних перетворень

2019-2021

 

19.

Напрям 4.  Педагогіка і психологія освітнього процесу

Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості в освітньому просторі

2021-2023

20.

Напрям 4.  Педагогіка і психологія освітнього процесу

Діагностування адаптаційних розладів у суб’єктів освітнього простору

2021-2023

21.

Напрям 6. Дошкільна освіта

Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи

2021-2023

22.

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія

Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового розладу

2021-2023

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

23.

9. Вища освіта.

Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти

2020-2022

24.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної  діяльності в умовах нової української школи

2020-2022

Інститут проблем виховання

25.

6. Дошкільна освіта.

Проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого дошкільника

2019-2021

26.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання  художніх цінностей учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти

2019-2021

27.

11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Розроблення сучасних моделей соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота

2019-2021

28.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти

2020-2022

 

29.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації

2020 -2022

 

30.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Аксіологічні засади формування екологічної компетентності школярів

2020 -2022

 

31.

11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

2021-2023

Інститут соціальної та політичної психології

32.

17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді

2019-2021

33.

17. Соціальна і політична психологія.

Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин

2019-2021

34.

17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти

2019-2021

35.

17. Соціальна і політична психологія.

Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в Україні

2020-2022

36.

20. Психологія національної безпеки і безпеки життєдіяльності.

Психологічні чинники готовності індивідуальних і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях

2020-2022

Інститут спеціальної педагогіки 

37.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями зору

2021-2023

38.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку

2021-2023

39.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Логодидактичні технології формування комунікативної компетентності дітей з особливими мовленнєвими потребами різних вікових груп

2021-2023

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

40.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень

2021-2023

41.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти»

2021-2023

42.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Розвиток інформаційно-цифрового  навчального середовища української школи

2020-2022

Інститут професійно-технічної освіти

43.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні засади застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

2021-2023

44.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці

2019-2021

45.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

2019-2021

46.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування

2019-2021

47.

3 Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

2020-2022

Інститут обдарованої дитини

48.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України»

2020-2022

49.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею

2019-2021

50.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методичні засади діа­гностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею

2019-2021

51.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування

2019-2021

52.

19. Соціальна педагогіка та соціальна робота

Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти

2019-2021

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

53.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції

2020-2022

54.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні основи психологічного супроводу реформування освіти в діяльності психологічної служби

2020-2022

55.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій

2019-2021

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського 

56.

1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії

2020-2022

57.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти

2020-2022

58.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти

2020-2022