НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних наукових досліджень
Національної академії педагогічних наук України на 2023 рік

№ з/п

Напрям наукового дослідження.

Тема наукового дослідження.

Термін

виконання

Інститут педагогіки

1

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти

2021-2023 рр.

2

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин

2021-2023 рр.

3

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею

2021-2023 рр.

4

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури

2021-2023 рр.

5

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

 Методичні засади і технології інтеграції громадянської освіти та історії в гімназії

2021-2023 рр.

6

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах за вибором у гімназії і ліцеї

2021-2023 рр.

7

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Навчально-методичне забезпечення реалізації фізичного складника змісту природничої галузі базової середньої освіти

2021-2023 рр.

8

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії

2021-2023 рр.

9

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії

2021-2023 рр.

10

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії

2021-2023 рр.

11

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах

2021-2023 рр.

12

Напрям: 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Теоретичні і методичні засади проектування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства

2022-2024 рр.

13

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин в умовах багатомовної освіти

2022-2024 рр.

14

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітньому процесі з біології і хімії

2022-2024 рр.

15

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії

01.02.2022 – 2024 рр.

16

Напрям 6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Педагогічне управління розвитком навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів

2023-2025 рр.

17

Напрям 6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Технологія створення освітнього іншомовного комунікативного середовища у процесі навчання іноземних мов учнів 7-9 класів гімназії

2023-2025 рр.

Інститут психології імені Г.С. Костюка

18

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості в освітньому просторі

2021-2023 рр.

19

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Діагностування адаптаційних розладів у суб’єктів освітнього простору

2021-2023 рр.

20

Напрям 6. Дошкільна освіта

Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи

2021-2023 рр.

21

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія

Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового розладу

2021-2023 рр.

22

15. Вікова психологія та фізіологія.

Психофізіологічне забезпечення життєстійкості фахівців соціономічних професій

2022-2024 рр.

 

23

16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні технології сприяння позитивному психічному здоров’ю особистості

2022-2024 рр.

 

24

Напрям 6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Психолого-методичне забезпечення розроблення та аналізу навчальної літератури для Нової української школи

2023 рр.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

25

Напрям 11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах

2023-2025 рр.

26

Напрям 17. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін

2023-2025 рр.

Інститут проблем виховання

27

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Організаційно-педагогічні умови та технології забезпечення єдності фізичного і військово-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти.

2023-2025 рр.

28

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування життєвої успішності учнів старших класів в умовах поствоєнної реальності

2023-2025 рр.

29

Напрям 8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування в учнів старших класів екологічної компетентності в контексті подолання екологічних наслідків війни

2023-2025 рр.

30

11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

2021-2023 рр.

31

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Естетичне виховання учнівської молоді у віртуальному медіа просторі засобами художньої комунікації

2022-2024 рр.

32

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання ціннісного ставлення до комунікацій у цифровому відкритому середовищі у дитячих громадських об’єднаннях,

2022-2024 рр.

33

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами .

01.05.2022 - 2024 рр.

Інститут соціальної та політичної психології

34

17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні умови підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти

2022-2024 рр.

35

20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Регіональні особливості ідентифікації учнівської та студентської молоді як чинник державної освітньої політики

2022-2024 рр.

36

Напрям 16. Соціальна і політична психологія

Особливості динаміки громадської думки в умовах цифрової трансформації суспільства та модернізації освіти

2023-2025 рр.

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

 

37

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями зору

2021-2023 рр.

38

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку

2021-2023 рр.

39

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Логодидактичні технології формування комунікативної компетентності дітей з особливими мовленнєвими потребами різних вікових груп

2021-2023 рр.

Інститут цифровізації освіти

40

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Методика моніторингових досліджень ефективності інформаційно-цифрового середовища закладів загальної середньої освіти у контексті євроінтеграції України.

2023-2025 рр.

41

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень

2021-2023 рр.

42

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Проєктування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти»

2021-2023 рр.

Інститут професійної освіти

43

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні засади застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

2021-2023 рр.

44

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта.

Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

2022-2024 рр.

45

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання

2022-2024 рр.

46

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства

2022-2024 рр.

Інститут обдарованої дитини

47

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методичні засади впровадження освітніх моделей спеціалізованої освіти наукового спрямування в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

2023-2025 рр.

48

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості

2022-2024 рр.

49

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Науково-методичні засади реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

50

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Форми і методи навчання обдарованої учнівської молоді в умовах реалізації STEM/STEАM

освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

51

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування

2022-2024 рр.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

52

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності працівників психологічної служби

2022-2024 рр.

53

Напрям 17. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні засади психологічного супроводу учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби в умовах війни

2023-2025 рр.

54

Напрям 7. Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами

2023-2025 рр.

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

55

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія,теорія, історія освіти і педагогіки

Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України

2023-2025 рр.

56

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Освітянські бібліотеки як суб’єкт проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації

2023-2025 рр.

57

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід

2023-2025 рр.

58

Напрям 3. Цифровізація освіти.

Проєктування баз знань цифрових освітніх ресурсів

2023-2025 рр.