НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Співпраця з НАН України 2020-2022 »


Програма спільної діяльності
Н
аціональної академії наук України та
Національної академії педагогічних наук України
НА 2020 – 2022 РОКИ

з/п

Зміст діяльності

Виконавці

Термін

виконання

Результати діяльності

від

НАН України

від

НАПН України

1.

Аналіз змісту шкільних програм і його оновлення відповідно до нових стандартів освіти і наукових досягнень та технологічних рішень

Установи

НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2020-2022

Нові навчальні програми

2.

Розроблення методичних рекомендацій щодо оперативного використання нової наукової інформації в освітньому процесі

Установи

НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2020-2022

Методичні рекомендації

3.

Підготовка і здійснення спільних публікацій у наукових і науково-педагогічних виданнях

Установи

НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2020-2022

Публікації

4.

Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо

Установи

НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2020-2022

Збірники матеріалів конференцій, семінарів, методичні рекомендації

5.

Розроблення й апробація експериментальної освітньої програми спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих дітей

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2020-2021

 

Експериментальна освітня програма спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих дітей

6.

Аналіз стану та перспектив підтримки обдарованих учнів щодо їх адаптації у сучасному інформаційно-освітньому середовищі (історико-філософський, психолого-педагогічний аспекти)

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2020

Всеукраїнська науково-практична конференція «Підтримка та супровід обдарованих учнів у сучасному інформаційно-освітньому просторі»

7.

Науково-методичне забезпечення психологічного супроводу професійної діяльності наукових працівників

Установи

НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Психологічний консультативно-тренінговий центр

2020-2022

Підготовка та впровадження науково-методичного забезпечення щодо: активізації особистісно-професійного ресурсу науковців та здобувачів наукового ступеня; оволодіння науковцями ефективними засобами подолання вікових криз на перехідних етапах професійного розвитку; геронтопсихологічного супроводу осіб похилого віку в процесі наукової діяльності; розвитку професійних здібностей наукових працівників

8.

Розробка психолого-педагогічної складової програмного забезпечення (CRM) інформаційної системи взаємодії суб’єктів різних сегментів освітнього простору

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2020 -2022

 

Створення єдиного інформаційного простору для взаємодії суб’єктів освітнього процесу в контексті гуманістичної парадигми; можливості доступу суб’єктів освітнього простору до поточної наукової інформації

9.

Проведення тестування підручників для Нової української школи на основі методики фіксації неусвідовлюваних психофізіологічних реакцій з допомогою використання апаратурних методик (нейроінтерфейси, окулографи, міографи, системи фіксації лицевої експресії, гальванометри та відповідне програмне забезпечення)

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2020-2022

 

Оптимізація створення підручників та навчальної літератури для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

10.

На основі сучасних технологій збір, обробка і аналіз статистичних даних щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку раннього і переддошкільного віку, у тому числі з інвалідністю, в Україні

Інститут соціології НАН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

2020-2021

Отримання вірогідної інформації щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю, характеру порушення, і їх розподілу по регіонах держави, що дасть змогу відповідним чином спланувати і започаткувати систему роботу з діагностики, раннього втручання і забезпечення психолого-педагогічного і корекційно-розвивального супроводу таким дітям

11.

Розробка та обґрунтування методології вибору стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів України

Інститут проблем природокористування та екології

НАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Навчально-методичні комплекси проектного професійного навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

12.

Науково-методичне забезпечення підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Центр гуманітарної освіти НАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Освітні програми, силабуси тощо

13.

Науково-методичне забезпечення підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Центр гуманітарної освіти НАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Освітні програми, силабуси тощо

14.

Організація і проведення науково-практичних конференцій, методологічних семінарів

Центр гуманітарної освіти НАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Програми конференцій

15.

Розробка електронних навчальних засобів з метою формування інформаційного освітнього середовища в системі професійної (професійно-технічної) освіти

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та

МОН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

 

2020-2022

Електронні навчальні засоби для розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання

16.

Створення інформаційної системи супроводу освітнього процесу

Центр практичної інформатикиНАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Система дистанційного навчання

17.

Розробка науково-методичного забезпечення підготовки фахівців

Центр гуманітарної освіти НАН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

2020-2022

Освітні програми підготовки фахівців, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси навчальних дисциплін

18.

Організація підвищення кваліфікації / стажування наукових працівників

Установи

НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

2020-2022

Орієнтація змісту модулів освітньої програми підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ на професійний й особистісний розвиток наукових працівників

19.

Семінар «Екологічна складова концепції сталого розвитку: кращі практики дитячих громадських організацій та об’єднань»

Інститут географії НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

2020

Підготовка методичних рекомендацій

20.

Програма «Екологічними стежками рідної України для дітей та учнівської молоді Донецької області»

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка

НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

2020-2021

Реалізація програми, впровадження практик патріотичного виховання дітей та молоді, популяризація досвіду установ НАН України з питань збереження природно-заповідного фонду України

21.

Методологічний семінар «Голодомор в Україні у проекції світової інформаційно-освітньої рефлексії»

Інститут історії України НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

листопад

2020

Розробка методичних рекомендацій

22.

Організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь»

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова

НАН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

осінь 2020,

осінь 2021,

осінь 2022

Збірник матеріалів наукової конференції

23.

Організація та проведення круглого столу «Роль молодих дослідників у процесі інтеграції української науки до європейського наукового простору»

Установи

НАН України,

Ради молодих учених

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

Рада молодих науковців

2020-2022

Налагодження ефективної взаємодії молодих учених НАН України та НАПН України, сприяння реалізації їх прав та інтересів, забезпечення активної участі молодих учених у проведенні наукових досліджень

24.

Організація та проведення вебінару до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України,

Інститут української мови НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

2020-2022

Проведення онлайн-дискусії за участю науковців, представників громадських організацій, студентів і викладачів закладів вищої освіти, педагогічних працівників з проблем розвитку рідномовної і багатомовної освіти в Україні і світі з урахуванням пріоритетної теми, визначеної ЮНЕСКО щороку; творче використання прогресивної європейської ідеї мультилінгвізму в українському контексті трансформацій в освітньому просторі

25.

Проведення круглого столу «Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України»

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

2020-2022

Розвиток шевченкознавства у міждисциплінарному контексті; використання потенціалу музеїв у осмисленні спадщини Т.Г. Шевченка учнівською і студентською молоддю; упровадження в освітній процес ідей гуманістичної педагогічної системи Тараса Шевченка; підтримка ідей Т.Г. Шевченка у формуванні особистості національної гідності, ідентичності

26.

Науково-практичний семінар «Наукова освіта – від теорії до практики» (до Дня науки)

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2020

Впровадження принципів і практик наукової освіти як нової освітньої парадигми

27.

Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2020

 

Впровадження інноваційних освітніх теорій і практик.

Збірник наукових статей

28.

Круглий стіл з питань глобалізації вищої освіти

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України

 

2020-2022

Рекомендації круглого столу з питань глобалізації вищої освіти (національний та інституційний рівні)

29.

Проведення науково-практичної конференції «Освіта в сучасному інформаційному суспільстві: світовий досвід, українські реалії і перспективи»

Інститут соціології НАН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2021

Обговорення із науковою та освітянською спільнотами актуальних проблем нової української школи. Осмислення і вироблення нових психологічних підходів щодо вирішення цих проблем

30.

Проведення наукового семінару «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін»

Інститут соціології НАН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2022

Обговорення із науково та освітянською спільнотами психологічних проблем, методів і перспектив медіаосвіти в сучасних умовах

31.

Проведення постійно діючого міждисциплінарного наукового семінару Фонду В.М. Глушкова «Проблеми розвитку розуму і взаємодії розумних систем та їх підсистем»

Київський будинок вчених НАН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2020-2022

Широке оприлюднення наукового доробку вчених НАПН України та активне і поглиблене обговорення і дійсне впровадження нових ідей в наближені наукові галузі

32.

Залучення наукових працівників Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи у якості експертів під час Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за напрямом «Психологія»

Національний центр «Мала академія наук України»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2020-2022

Проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України на високому науково-методичному рівні

33.

Укладення угоди про співпрацю

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

2020

Угода

34.

Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг»

Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

 

щорічно

Експерт – Л.Д. Березівська

35.

Координація бібліометричних технологій і наукознавчих досліджень в установах НАН і НАПН України

Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

постійно

Сприяння представленню науковців НАПН України у провідних наукометричних системах

36.

Кооперативна співпраця з нарощення наукової загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»

Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

постійно

Галузевий сегмент УРЖ «Джерело» Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» та загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»

37.

Проведення реставрації документів на паперових носіях із фонду рідкісних видань

Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

за потреби

Реставровані друковані видання

38.

Участь співробітників Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського у науково-практичних заходах Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського

Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

постійно

Матеріали (тези) заходу

39.

Участь співробітників Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського у щорічній міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

щорічно

Виступи, доповіді як апробація проміжних наукових результатів

40.

Науково-дослідницький і публічно-презентаційний проект «Україна в період зміни політичних поколінь»

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2020-2025

Цикл науково-практичних семінарів, круглих столів. Спільні публікації, інформаційно-аналітичні матеріали, рекомендації з питань психології поколінь

41.

Міждисциплінарний семінар «Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти»

Інститут соціології НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2021

Міждисциплінарний кластер знань щодо психології примирення породжених війною спільнот і подолання воєнної травматизації. Матеріали семінару.

42.

Науково-практична конференція «Освіта і наука як інструмент збереження соціальної стійкості в умовах високої невизначеності майбутнього і прискорених змін в економіці та житті суспільства»

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та

історії науки ім. Г.М. Доброва

НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

за домовленістю

Рекомендації Національній раді з питань розвитку науки і технологій, МОН України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій

43.

Комунікація та взаємодія дослідницької інфраструктури НАПН України та науково-дослідних інститутів гуманітарного спрямування НАН України (проведення наукових досліджень, обмін інформацією, проведення спільних масових заходів, підготовка пропозицій органам влади)

Відділення історії, філософії та права НАН України, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

Відділення,

установи НАПН України

за домовленістю

Пропозиції Президіям НАН та НАПН України

44.

Круглий стіл на тему «Наукова школа як точка росту наукового знання»

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та

історії науки ім. Г.М. Доброва

НАН України

Відділення вищої освіти НАПН України,

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

НАПН України

за домовленістю

Рекомендації Національній раді з питань розвитку науки і технологій, МОН України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій

45.

Спільна дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування STEM-центру» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» на 2018-2020 роки

Національний центр «Мала академія наук України»

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

2019-2021

Проведення спільної дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня

46.

Науково-практичний семінар «Наукова освіта – від теорії до практики»
(до Дня науки)

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

щороку

Впровадження принципів та практик наукової освіти як нової освітньої парадигми

47.

Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

щороку

Впровадження інноваційних освітніх теорій та практик.

Збірник тез

48.

Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки»

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та

історії науки ім. Г.М. Доброва

Інститут педагогіки НАПН України,

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлин-ського

за домовленістю

Рекомендації Національній раді з питань розвитку науки і технологій, МОН України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій

49.

Проведення експертного оцінювання в рамках теми «Наукові засади еволюції академічної та університетської моделей організації дослідницької діяльності та перспективи їх взаємодії у національному та світовому контексті»

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та

історії науки ім. Г.М. Доброва

Інститут
вищої освіти
НАПН України

за домовленістю

Рекомендації Національній раді з питань розвитку науки і технологій, МОН України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій

50.

Всеукраїнський фестиваль науки

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

щороку

Популяризація досягнень науки, налагодження зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації, залучення молоді до наукових досліджень, формування інноваційної культури в суспільстві

51.

Участь у загальних зборах і засіданнях президій НАН та НАПН України

Члени Президії

НАН України

Члени Президії

НАПН України

постійно

Постанови загальних зборів і президій НАН України та НАПН України

52.

Участь вчених НАН та НАПН України у редколегіях наукових періодичних видань

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Членство вчених НАН та НАПН України у редакційних колегіях наукових періодичних видань

53.

Участь вчених НАН та НАПН України у рецензуванні рукописів статей для наукових періодичних видань

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Рецензії на рукописи статей для наукових періодичних видань

54.

Залучення вчених НАН та НАПН України до рецензування видавничої продукції (друкованих та електронних видань)

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Рецензії на рукописи видавничої продукції (друкованих та електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку)

55.

Залучення вчених НАН та НАПН України до спільної експертної діяльності у складі експертних рад, комісій, робочих груп тощо

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Членство вчених НАН та НАПНУкраїни в спільних експертних радах, комісіях, робочих групах тощо

56.

Участь в організації та проведенні тематичних науково-комунікаційних та виставкових заходів

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Популяризація досягнень науки, налагодження зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації, формування інноваційної культури в суспільстві