НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про НАПН України » Статут »

Зареєстровано
Міністерством юстиції України,
наказ від 12 січня 2022 року №61/5

Державна реєстрація 21 січня 2022 року

Затверджено
Постановою Загальних зборів НАПН України
від 19 листопада 2021 року
протокол №1-1/2-6
Президент НАПН України
Кремень В.Г.

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(Нова редакція)

Код ЄДРПОУ 0046077

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Національна академія педагогічних наук України (далі – НАПН України), утворена Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124, є самоврядною науковою організацією у галузі освіти, педагогіки і психології, заснованою на державній власності і створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.

Статус національної академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259.

НАПН України провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавства України, цього Статуту та актів, прийнятих керівними органами НАПН України.

Самоврядність НАПН України полягає у:

1) самостійному визначенні тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, форм організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків;

2) виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальними зборами НАПН України функцій найвищого органу управління.

2. НАПН України має у своїй структурі Президію, апарат Президії, відділення, які координують діяльність наукових установ, організацій, підприємств, центрів, закладів освіти, тощо (далі – наукові установи НАПН України), що забезпечують  діяльність НАПН України і перебувають у її віданні.

Кадровий склад НАПН України включає дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів (далі – члени НАПН України), а також почесних академіків НАПН України та працівників наукових установ НАПН України.

3. НАПН України координує, організовує і проводить дослідження у галузі освіти, педагогіки і психології, взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, органами і установами із забезпечення якості освіти, Національною академією наук України (далі – НАН України), іншими національними галузевими академіями наук, державними установами, організаціями, підприємствами, закладами освіти і громадськими об’єднаннями України, науковими установами і закладами освіти інших країн, а також з міжнародними організаціями у сфері освіти і науки з метою виконання завдань, визначених державою у сфері науки і освіти.

4. НАПН України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у вітчизняній та іноземній валюті у встановленому законодавством порядку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Кошти на забезпечення діяльності НАПН України щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Фінансування НАПН України може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. Національна академія педагогічних наук України є головним розпорядником бюджетних коштів.

5. Найменування НАПН України:

українською мовою: повне – Національна академія педагогічних наук України, скорочене– НАПН України;

англійською мовою: повне – National Academy of Educational Sciences of Ukraine, скорочене – NAES of Ukraine.

6. Місцезнаходження НАПН України: вул. Січових Стрільців, 52 а, м. Київ, 04053, Україна. 

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАПН УКРАЇНИ 

7. Основними завданнями НАПН України є наукове і методичне забезпечення розвитку сфери освіти, дослідницька робота в галузі освіти, педагогіки і психології, поглиблення інтеграції національного освітнього та наукового просторів в європейські та світові освітні і дослідницькі простори.

НАПН України сприяє всебічному розвитку людини, формуванню людського капіталу, найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток наук про освіту, педагогіки і психології з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

8. НАПН України відповідно до основних завдань діяльності, передбачених у пункті 7 цього Статуту:

розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного та соціально-економічного прогресу суспільства, вітчизняних національно-культурних традицій, а також світових тенденцій розвитку освіти і науки та досвіду зарубіжних країн;

визначає напрями (тематику) фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються науковими установами НАПН України та вченими НАПН України;

координує, організовує та здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження та інноваційні науково-технічні (експериментальні) розробки у галузі освіти, педагогіки і психології, проводить міждисциплінарні дослідження, інформує громадськість про їх результати;

бере участь у визначені змісту освіти, стандартів освіти, типових освітніх програм, розробляє методики і технології навчання, сприяє цифровізації освіти, розвитку дистанційних форм навчання, створює підручники, навчальні посібники, інші засоби навчання;

надає наукову, методичну, консультативну підтримку відповідним органам державної влади з метою виконання завдань, визначених державними пріоритетами у сфері освіти;

залучається до проведення незалежної наукової експертизи, проєктів прогнозних та програмних документів, інших документів стратегічного планування, проєктів законів, державних рішень і програм, освітніх інновацій, надає висновки, які є обов’язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень;

здійснює експертизу навчальної та методичної літератури (крім літератури для вищої освіти), за результатами якої надає висновки (рекомендації) щодо доцільності її використання в освітньому процесі;

забезпечує психологічну експертизу стандартів освіти, типових освітніх програм, підручників, методичних матеріалів тощо;

проводить наукову експертизу фундаментальних і прикладних наукових досліджень та інноваційних науково-технічних (експериментальних) розробок у галузі освіти, педагогіки та психології;

провадить організаційні, координаційні та науково-методичні заходи щодо забезпечення функціонування практичної психології в освіті та соціальної педагогіки;

об’єднує вчених НАПН України, наукових установ та науково-педагогічну громадськість закладів освіти у наукових радах, товариствах, інших органах для вироблення пропозицій і рекомендацій щодо подальшого розвитку освіти і науки;

налагоджує зв’язки і співпрацює з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, педагогіки та психології й укладає відповідні угоди;

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів, надає інші освітні послуги;

здійснює підготовку та атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – здобувачів ступенів доктора філософії і доктора наук;

провадить освітню діяльність з підготовки і підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів з питань освіти, педагогіки і психології та методики окремих дисциплін;

здійснює розроблення та експериментальну перевірку освітніх інновацій (проєктів, технологій, методів, моделей, продукції, освітніх, а також технічних рішень у галузі освіти, що істотно підвищують якість, результативність та ефективність освітньої діяльності), науково-методичне супроводження інноваційної освітньої діяльності закладів освіти, авторських шкіл, педагогічних майданчиків тощо;

провадить видавничу діяльність, виступає в установленому порядку засновником (співзасновником) наукових видавництв, друкованих засобів масової інформації, журналів та наукових видань, освітніх та наукових електронних ресурсів і баз даних, засновує та підтримує функціонування офіційного вебсайту;

скликає наукові сесії, з’їзди, методологічні і практичні семінари, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи;

сприяє розвитку і збереженню наукової інфраструктури;

сприяє створенню підприємств для підготовки дидактичних матеріалів та надання науково-технічних і науково-методичних послуг, розвитку різних форм інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва з питань освіти, педагогіки і психології;

здійснює іншу діяльність, пов’язану з науковим та методичним забезпеченням освіти, визначену законодавством та установчими документами НАПН України;

співпрацює з громадськими організаціями та об’єднаннями з питань розвитку освіти і науки, всебічного розвитку людини, формування національної єдності та ідентичності.

9. Свої завдання і функції НАПН України виконує шляхом:

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, включаючи науково-дослідні, пошукові й інші види робіт, зокрема розроблення програм, проєктів, прогнозів, засобів і технологій, а також інші роботи, пов’язані з отриманням і доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання для науково-методичного забезпечення системи освіти;

участі у формуванні та здійсненні державної політики у сфері освіти, наукової та науково-технічної діяльності;

наукового обґрунтування змісту освіти, сучасних навчальних та інформаційних технологій в освіті, форм і методів навчання та виховання, розроблення стандартів освіти, програм, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників для закладів освіти;

систематичної презентації наукових та навчально-методичних видань наукових установ НАПН України та членів НАПН України;

дослідження світових та вітчизняних тенденцій розвитку освіти, педагогічної і психологічної теорії і практики, проведення аналізу змісту навчання, державних стандартів освіти в інших державах, моніторингу, оцінювання якості освіти в загальноосвітніх й інших закладах освіти України та за кордоном;

вивчення, узагальнення та поширення освітніх інновацій, вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, психолого-педагогічного супроводу освіти, навчання, виховання і розвитку особистості на всіх вікових етапах упродовж життя;

створення, реорганізації та ліквідації наукових установ НАПН України у встановленому законодавством порядку;

створення галузевих регіональних наукових центрів згідно з чинним законодавством;

утворення наукових рад, товариств, асоціацій з найважливіших проблем освіти, педагогіки і психології, консультативних, дорадчих та інших органів;

утворення та науково-організаційної підтримки рад молодих вчених;

підготовки та атестації фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на першому (бакалаврському),  другому (магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти, а також наукового ступеня доктора наук;

забезпечення діяльності акредитованих спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями та присудження наукових ступенів;

створення атмосфери нетерпимості до академічної недоброчесності та недопущення її проявів;

виявлення і підтримки талановитих молодих вчених та сприяння їх творчому зростанню;

здійснення спеціалізації, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації слухачів за програмами післядипломної освіти і освіти дорослих;

здійснення випуску офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції, друкованих і електронних періодичних видань тощо, створення електронних освітніх і наукових ресурсів та баз даних;

популяризації досягнень науки і сприяння поширенню знань з проблем освіти, педагогіки і психології;

збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання;

обміну друкованими виданнями та електронними освітніми і науковими ресурсами з науковими установами, закладами освіти, інформаційними центрами, бібліотеками і музеями, іншими організаціями і фондами в Україні та за її межами;

утворення спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, іншими центральними органами виконавчої влади наукових установ подвійного підпорядкування, а науковими установами НАПН України разом із університетами, академіями, інститутами – спільних наукових підрозділів;

заснування закладів освіти для підготовки фахівців за різними освітніми і кваліфікаційними рівнями, у тому числі магістра, доктора філософії, доктора наук;

заснування і присудження відзнак і премій НАПН України за значні досягнення у науковій і науково-педагогічній та освітній діяльності.

10. НАПН України подає Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених з державного бюджету, разом із висновком Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Звіт про діяльність НАПН України обговорюється та затверджується загальними зборами і підлягає оприлюдненню. 

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАПН УКРАЇНИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

11. Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, іноземні члени та почесні академіки обираються загальними зборами НАПН України в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про вибори до НАПН України, що затверджується її Президією.

12. Дійсними членами (академіками) НАПН України обираються громадяни України з числа членів-кореспондентів НАПН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи у галузі освіти, педагогіки і психології, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем освіти, педагогіки і психології, що має велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

13. Членами-кореспондентами НАПН України обираються громадяни України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок у галузі освіти, педагогіки і психології, розв’язали наукову проблему освіти, педагогіки і психології, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

14. Члени НАПН України обираються довічно.

15. Іноземними членами НАПН України обираються відомі міжнародній науковій громадськості вчені – громадяни інших держав, які активно співпрацюють з вченими НАПН України.

Іноземні члени НАПН України мають право дорадчого голосу.

16. Почесними академіками НАПН України обираються громадяни України, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти, педагогіки і психології, беруть активну участь у виконанні статутних завдань НАПН України та мають науковий ступінь доктора наук, або мають звання «Народний вчитель України» чи є діячами культури і мистецтв, які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України».

Почесні академіки НАПН України мають право дорадчого голосу.

17. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться за наявності вакансій в умовах широкої поінформованості наукової громадськості.

Перелік вакансій для обрання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України встановлюється її Президією з урахуванням пропозицій відділень за результатами аналізу тенденцій розвитку світової і вітчизняної освіти, педагогіки та психології, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій.

18. Повідомлення Президії НАПН України про проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України оприлюднюється на офіційному вебсайті НАПН України та в засобах масової інформації не пізніше ніж за два місяці до проведення виборів.

19. Кандидатури для обрання членами-кореспондентами НАПН України висуваються дійсними членами та членами-кореспондентами НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та академій).

Кандидатури для обрання дійсними членами (академіками) НАПН України висуваються дійсними членами НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та академій).

Кандидати в дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України подають до Президії не пізніше ніж протягом місяця з дня публікації повідомлення про проведення виборів документи згідно з переліком, затвердженим Президією НАПН України.

Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України оприлюднюються на офіційному вебсайті НАПН України та (або) в засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до виборів.

20. Обрання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться поетапно – на загальних зборах відділень та на загальних зборах НАПН України у межах оголошених вакансій. Кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини голосів учасників загальних зборів відділення, виносяться на розгляд загальних зборів НАПН України, що обирають дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України із числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень у межах оголошених вакансій.

21. Обрання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться на демократичній основі, в умовах повної гласності та поінформованості наукової громадськості.

На загальних зборах відділень і на загальних зборах НАПН України створюються умови для всебічного обговорення кандидатур. З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення рейтингу претендентів Президія НАПН України може утворювати експертні комісії з числа дійсних членів (академіків) НАПН України, які входять до складу відповідних відділень.

22. Дійсний член (академік) НАПН України має право ухвального голосу на всіх етапах виборів, а член-кореспондент НАПН України – на виборах кандидатів у члени-кореспонденти НАПН України, а також іноземних членів та почесних академіків НАПН України на загальних зборах відділень НАПН України та на загальних зборах НАПН України.

23. Обрання членів-кореспондентів НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які входять до складу відділення.

Обрання дійсних членів (академіків) НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів (академіків) НАПН України, які входять до складу відділення.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах відділення присутні не менш як дві третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів  НАПН України, які входять до складу відділення.

Обраними на загальних зборах відділення кандидатами в дійсні члени (академіки) НАПН України вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини дійсних членів (академіків) НАПН України, які брали участь у голосуванні, а обраними на загальних зборах відділення кандидатами у члени-кореспонденти НАПН України вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

24. Обрання членів-кореспондентів НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах НАПН України таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАПН України.

Обрання дійсних членів (академіків) НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах НАПН України таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) НАПН України.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах НАПН України присутні не менш як дві третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України.

Обраними на загальних зборах НАПН України дійсними членами (академіками) НАПН України вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості дійсних членів (академіків) НАПН України, які брали участь у голосуванні, а обраними на загальних зборах НАПН України членами-кореспондентами НАПН України вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

Список новообраних членів НАПН України оприлюднюється на офіційному вебсайті НАПН України.

25. Кандидати в іноземні члени та почесні академіки НАПН України висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними зборами НАПН України. У виборах беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як дві третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості членів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

Висування і обрання іноземних членів та почесних академіків НАПН України проводиться за рішенням відповідно загальних зборів відділення і загальних зборів НАПН України відкритим голосуванням.

26. Дійсний член (академік), член-кореспондент НАПН України відповідно до своєї наукової спеціальності є членом одного з відділень НАПН України, має право переходити з одного відділення в інше, виносити на розгляд Президії, загальних зборів відділення та загальних зборів НАПН України наукові та науково-організаційні питання.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України, які входять до складу одного відділення, можуть за згодою загальних зборів іншого відділення брати участь у його роботі, користуючись усіма правами члена цього відділення, за винятком права ухвального голосу на виборах кандидатів у члени НАПН України, академіка-секретаря відділення  та членів бюро відділення.

27. Основними обов’язками дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України є збагачення галузі освіти, педагогіки і психології новими досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень, організації і керівництва колективним розробленням наукових проблем; підготовки наукових кадрів і сприяння впровадженню досягнень науки в систему освіти і використання їх у соціально-економічному та культурному розвитку держави; поєднання наукової творчості з підготовкою і перепідготовкою педагогічних кадрів; дотримання Статуту НАПН України, виконання рішень загальних зборів, Президії НАПН України і відповідного відділення; дотримання етичних норм наукового співтовариства.

Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти НАПН України щороку подають до відповідного відділення звіт про здійснену ними наукову, науково-педагогічну, просвітницьку та іншу діяльність.

28. Дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України виплачується довічна плата, розмір та порядок виплати якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Іноземним членам і почесним академікам довічна плата не встановлюється.

29. Дійсний член (академік), член-кореспондент, іноземний член та почесний академік НАПН України може бути позбавлений свого статусу (виключений зі складу НАПН України) за рішенням загальних зборів НАПН України:

– за власним бажанням – на підставі особистої заяви;

– у випадку неодноразового грубого порушення вимог Статуту НАПН України або вчинення дій, які завдали значної шкоди авторитетові НАПН України, – на підставі подання відповідного відділення НАПН України або Президії НАПН України.

При позбавленні статусу члена НАПН України та почесного академіка НАПН України (виключення члена НАПН України та почесного академіка НАПН України з її складу) діють процедура та порядок голосування, передбачені для його (її) обрання.

У випадку позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента НАПН України довічна плата скасовується. Вивільнені місця оголошуються Президією вакантними. 

КЕРІВНІ ОРГАНИ І СТРУКТУРА НАПН УКРАЇНИ 

30. Найвищим керівним органом самоврядування НАПН України є загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАПН України. У сесіях загальних зборів (крім питань, пов’язаних з виборами (позбавленням статусу) дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів та почесних академіків НАПН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові і науково-педагогічні працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НАПН України у кількості, що становить не менше половини загального складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України. У сесіях загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні члени НАПН України, почесні академіки НАПН України, керівники наукових установ НАПН України, які не є членами НАПН України чи не були делеговані трудовими колективами наукових установ НАПН України, та представники наукової громадськості.

Президія НАПН України має право спеціальним рішенням на час сесій загальних зборів НАПН України та загальних зборів відділень НАПН України виключати з облікового складу тих дійсних членів (академіків) НАПН України та членів-кореспондентів НАПН України, стан здоров′я яких чи інші поважні обставини не дають їм можливості взяти участь у сесіях загальних зборів та голосуванні.

31. Загальні збори НАПН України:

затверджують регламент проведення загальних зборів НАПН України;

затверджують Статут НАПН України та у разі потреби вносять до нього зміни і доповнення з подальшою його реєстрацією у встановленому законодавством порядку;

визначають пріоритетні напрями (тематику) наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології та напрями наукової діяльності НАПН України;

вирішують питання організації наукової діяльності та внутрішніх відносин НАПН України;

заслуховують і обговорюють доповіді наукового та науково-організаційного спрямування;

обирають членів-кореспондентів, дійсних членів (академіків), іноземних членів та почесних академіків НАПН України;

обирають президента НАПН України, почесного президента НАПН України, першого віце-президента, віце-президентів та головного ученого секретаря НАПН України, інших членів Президії;

затверджують академіків-секретарів відділень НАПН України, обраних загальними зборами відділень;

визначають кількість та найменування відділень;

розглядають питання позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена та почесного академіка НАПН України з підстав, у випадках та в порядку, визначених цим статутом;

визначають кількість членів Президії НАПН України, обирають її склад;

заслуховують звіт Президії про діяльність НАПН України;

вирішують інші питання роботи НАПН України.

32. Загальні збори НАПН України (сесії) скликаються Президією в разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори можуть бути також скликані на письмову вимогу не менш як однієї третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України.

33. Рішення загальних зборів НАПН України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів у разі присутності не менш як двох третин облікової кількості членів НАПН України та делегованих представників трудових колективів наукових установ НАПН України, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.

Рішення загальних зборів приймаються у формі постанов та підписуються головуючим на загальних зборах та головним ученим секретарем НАПН України, а у разі відсутності головного ученого секретаря – особою, уповноваженою загальними зборами, і є обов’язковими для всіх членів НАПН України, працівників наукових установ НАПН України та апарату Президії НАПН України.

У період між загальними зборами НАПН України її роботою керує Президія у складі президента НАПН України, першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря НАПН України, академіків-секретарів відділень, почесного президента НАПН України та представника Ради молодих вчених НАПН України, членів Президії, які обираються на п’ять років та не можуть обіймати свої посади більше як два строки.

Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів у разі присутності на засіданні не менш як двох третин загальної кількості її членів, підписуються головуючим на засіданні Президії та головним ученим секретарем НАПН України, а у разі відсутності головного ученого секретаря – особою, уповноваженою Президією, і є обов’язковими для виконання всіма членами НАПН України, працівниками наукових установ НАПН України та апарату Президії НАПН України.

34. Президент НАПН України обирається загальними зборами НАПН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не може обіймати цю посаду більше як два строки та виконує свої обов’язки до обрання нового складу Президії  НАПН України.

Право висунення кандидата на посаду президента НАПН України належить Президії, науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України. На посаду президента може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) НАПН України.

Після завершення останнього строку перебування на посаді президента НАПН України особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд та зробила визначний внесок у розвиток НАПН України, обирається загальними зборами НАПН України почесним президентом НАПН України довічно та призначається радником Президії НАПН України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Почесний президент обирається загальними зборами НАПН України відкритим голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів НАПН України.

35. Президент НАПН України:

організовує роботу НАПН України та її Президії;

видає накази та інші відомчі акти;

здійснює керівництво діяльністю НАПН України щодо розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з питань освіти, наук про освіту, педагогіки і психології, сприяє впровадженню їх результатів у практику;

вирішує питання добору і розстановки керівних кадрів НАПН України; в установленому порядку укладає і розриває контракти з керівниками наукових установ НАПН України, іншими працівниками відповідно до чинного законодавства;

відповідає за фінансово-технічне забезпечення, міжнародні зв’язки;

затверджує кошторис і штатний розпис Президії НАПН України за погодженням з Міністерством фінансів України;

затверджує кошториси і штатні розписи наукових установ НАПН України;

установлює розміри посадових окладів працівникам апарату Президії, керівникам наукових установ НАПН України, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання;

забезпечує взаємодію НАПН України з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, органами і установами із забезпечення якості освіти, НАН України, іншими національними галузевими академіями наук, державними установами, організаціями, підприємствами, закладами освіти і громадськими об’єднаннями України;

приймає рішення щодо створення робочих груп, комісій тощо;

діє від імені НАПН України та її Президії (без довіреності);

в установленому порядку представляє інтереси НАПН України в судах, видає довіреності;

головує на загальних зборах, засіданнях Президії НАПН України, організовує виконання рішень загальних зборів і Президії, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників апарату Президії, керівників наукових установ НАПН України;

входить до Ради президентів академій наук України.

У разі відсутності президента його обов’язки виконує перший віце-президент, один із віце-президентів або головний учений секретар НАПН України.

36. Перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар НАПН України обираються загальними зборами НАПН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не можуть обіймати цю посаду більше як два строки і виконують свої обов’язки до обрання нового складу Президії НАПН України.

Перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар НАПН України обираються за поданням президента НАПН України.

На посаду першого віце-президента, віце-президента, головного ученого секретаря може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН України.

37. Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відповідного відділення НАПН України таємним голосуванням більшістю голосів учасників зборів строком на п’ять років, не можуть обіймати цю посаду більше як два строки і затверджуються загальними зборами НАПН України.

У сесії загальних зборів відповідного відділення беруть участь усі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України, які входять до складу відділення, а також делеговані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) наукових і науково-педагогічних колективів наукових установ НАПН України, що входять до складу відділення у кількості, що дорівнює половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, які беруть участь у роботі сесії загальних зборів відділення.

На посаду академіка-секретаря відділення може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН України.

Право висування кандидатур академіків-секретарів відділень належить науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України, які входять до складу відповідного відділення.

38. Члени Президії НАПН України обираються загальними зборами НАПН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не можуть бути членами Президії НАПН України більше як два строки і виконують свої обов’язки до обрання нового складу Президії НАПН України.

На обрання членом Президії може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН України чи має науковий ступінь доктора наук та працює за основним місцем роботи в науковій установі НАПН України.

До складу Президії входять президент, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар, академіки-секретарі відділень за посадою, почесний президент НАПН України та представник Ради молодих вчених НАПН України.

39. Почесний президент НАПН України здійснює консультативні функції і є головою Науково-освітньої ради НАПН України – консультативно-дорадчого органу, який створюється рішенням Президії НАПН України з метою забезпечення більш тісного взаємозв’язку діяльності НАПН України з закладами освіти та широкою освітянською громадськістю, до складу якого можуть входити вчені академії, інших наукових установ, працівники закладів освіти, представники органів управління освітою, громадських організацій тощо.

40. Президія НАПН України за пропозицією її президента затверджує розподіл обов’язків між членами Президії.

41. У своїй діяльності Президія НАПН України підзвітна загальним зборам НАПН України, на яких інформує про найважливіші рішення, прийняті в період між загальними зборами.

Свої рішення Президія НАПН України ухвалює шляхом прийняття постанов, які приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії НАПН України шляхом безпосереднього голосування на засіданні Президії НАПН України та/або в режимі дистанційного зв’язку через Інтернет.

42. Загальні збори НАПН України можуть у разі потреби більшістю голосів достроково припинити повноваження окремих членів Президії і діяльність Президії в цілому та обрати нових членів або Президію в порядку, визначеному цим Статутом.

У випадку дострокового припинення повноважень окремих членів Президії, нові члени Президії обираються замість вибулих на строк, що залишається до чергових виборів Президії.

43. Президія НАПН України в установленому законодавством та цим Статутом порядку:

вирішує питання щодо форми проведення загальних зборів, зокрема в режимі дистанційного зв’язку через Інтернет;

затверджує структуру свого апарату;

затверджує структуру та статути наукових установ НАПН України;

затверджує положення про відділення, регіональні відділення та галузеві регіональні наукові центри НАПН України та інші положення і акти НАПН України щодо її діяльності;

затверджує склад вчених рад наукових установ НАПН України;

приймає рішення щодо створення наглядовихрад при наукових установах НАПН України;

розробляє, затверджує умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників наукових установ НАПН України з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи у встановленому законодавством порядку;

контролює дотримання науковими установами НАПН України цього Статуту;

скликає загальні збори НАПН України;

призначає та скасовує проведення виборів членів НАПН України;

визначає порядок обрання наукових і науково-педагогічних працівників, які делегуються трудовими або науковими та науково-педагогічними колективами наукових установ НАПН України для участі у сесіях загальних зборів НАПН України та загальних зборів відділень НАПН України;

подає на обговорення і затвердження загальними зборами НАПН України програми, звіти про діяльність НАПН України та наукових установ НАПН України;

визначає порядок формування та фінансування тематики наукових досліджень у НАПН України, оголошує конкурси наукових і науково-технічних проєктів НАПН Україниі затверджує їх результати;

забезпечує координацію проведення наукових досліджень та експериментальних розробок відповідно до завдань, покладених на НАПН України;

затверджує тематичні плани наукових досліджень та експериментальних розробок наукових установ НАПН України;

розглядає питання щодо проведення науковими установами НАПН України наукових досліджень і експериментальних розробок, а також результати перевірки їх наукової та фінансової діяльності;

ухвалює рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію наукових установ НАПН України;

здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ НАПН України;

оголошує конкурс на заміщення посади керівника наукової установи НАПН України;

затверджує керівників наукових установ НАПН України, їх заступників з наукової роботи та учених секретарів; ректорів і проректорів закладів вищої освіти, начальників управлінь та відділів апарату Президії, учених секретарів відділень, погоджує кандидатури керівників наукових підрозділів наукових установ НАПН України;

погоджує зміну видів діяльності наукової установи НАПН України відповідно до її статуту;

приймає рішення за поданням відділень НАПН України про можливість звільнення окремих членів академії від подання річних звітів про наукову діяльність з поважних причин;

вживає заходів для забезпечення впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність;

здійснює управління об’єктами майнового комплексу НАПН України;

погоджує відповідно до законодавства питання оренди майна НАПН України у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, збереженням державного майна, ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, веденням у наукових установах НАПН України бухгалтерського обліку;

утворює Науково-освітню раду, Координаційну раду, наукові ради НАПН України з найважливіших проблем у галузі освіти, педагогіки і психології та науково-методичного забезпечення розвитку освіти, комітети та комісії, заслуховує звіти про їх роботу;

здійснює контроль за виконанням науковими установами НАПН України державних цільових і галузевих програм;

організовує підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та провадження післядипломної освіти і освіти дорослих у встановленому законодавством порядку;

сприяє використанню результатів наукових досліджень та експериментальних розробок у галузі освіти, економіки та культури, соціальній сфері;

налагоджує співпрацю з НАН України, іншими національними галузевими академіями наук, науковими установами і закладами освіти в Україні та за її межами, укладає відповідні договори;

присвоює юридичним особам та об’єктам права власності НАПН України імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

присвоює звання «Почесний доктор НАПН України»;

приймає рішення про нагородження відзнаками НАПН України;

присуджує іменні стипендії, а також премії НАПН України за кращі наукові праці, опубліковані її членами і науковими працівниками наукових установ НАПН України, іменні премії та інші нагороди молодим вченим і здобувачам вищої освіти за кращі наукові праці за рахунок коштів спеціального фонду;

висуває роботи на здобуття Національної премії імені Бориса Патона, Національної премії України імені Тараса Шевченка, висуває кандидатів (колективи) на здобуття Державної премії України в галузі освіти; висуває праці на здобуття премій Президента України для молодих вчених; подає клопотання щодо претендентів на присудження Премій Верховної Ради України молодим ученим; вносить подання щодо претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук; рекомендує осіб на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених; висуваєпретендентів на здобуття державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні; вносить пропозиції щодо кандидатур на отримання державних стипендій видатним діячам науки, освіти тощо;

проводить збори, конференції, симпозіуми з питань, що належать до компетенції НАПН України;

здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

44. Президія НАПН України має постійно діючий апарат, що забезпечує підготовку та виконання рішень загальних зборів, Президії і президента НАПН України, здійснює науково-організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президії НАПН України.

Керівництво діяльністю апарату Президії здійснюють президент, перший віце-президент, віце-президенти і головний учений секретар НАПН України відповідно до розподілу обов’язків.

45. Члени НАПН України однієї чи кількох галузей знань та/або спеціальностей об’єднуються у відповідні відділення НАПН України з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, координують діяльність наукових установ НАПН України чи їх структурних підрозділів, що входять до складу відділень, залучають до роботи провідних наукових і науково-педагогічних працівників з відповідних галузей знань (спеціальностей), учителів-новаторів, громадських діячів.

Відділення НАПН України є колегіальним науковим і науково-організаційним підрозділом, що діє на підставі положення про відділення НАПН України, яке затверджується Президією НАПН України.

46. Основними завданнями відділень НАПН України є:

координація проведення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології з тематики відділення, насамперед відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні;

розроблення та визначення переліку наукових напрямів і найважливіших проблем досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології;

координація міжнародних проєктів і програм напряму діяльності відділення;

підготовка експертних висновків з питань освіти, педагогіки та психології;

прогнозування розвитку освітніх систем та їх наукове забезпечення, аналіз тенденцій розвитку освіти, педагогіки і психології;

сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практику;

утворення відповідних рад за тематикою досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології та подання на розгляд Президії НАПН України пропозицій щодо визначення їх складу;

участь у міжнародній науковій діяльності.

Інші завдання, функції, права, обов’язки і порядок діяльності відділення визначаються положенням про нього, що затверджується Президією НАПН України.

Вищим керівним органом відділення НАПН України є загальні збори його членів. Для організації поточної діяльності відділення НАПН України в період між загальними зборами відділення НАПН України створюється бюро відділення НАПН України, яке очолює академік-секретар відділення НАПН України.

47. Наукові установи НАПН України є державними науковими установами, юридичними особами, що діють на підставі Закону України«Про наукову і науково-технічну діяльність» та власних статутів (положень), які розробляються відповідно до цього Статуту, затверджуються Президією НАПН України та реєструються в установленому законодавством порядку.

Наукова установа НАПН України самостійно організовує свою діяльність та визначає свою структуру, що затверджується Президією НАПН України, з наукових питань співпрацює з юридичними особами (як резидентами, так і нерезидентами), вступає до спілок, асоціацій, вирішує кадрові та інші визначені її статутом питання.

Наукові установи НАПН України відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або закладом освіти, можуть розміщувати свої структурні підрозділи (лабораторії), що проводять наукову і науково-технічну діяльність, на базі іншої наукової установи або закладу освіти з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

За рішенням Президії НАПН України може створюватись наглядова рада при науковій установі НАПН України.

Робочий час наукових працівників визначається Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників і спеціалістів наукових установ НАПН України може встановлюватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, відповідно до яких встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня з дотриманням вимог законодавства про працю. Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в науковій установі НАПН України визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової установи НАПН України за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Конкретний перелік професій і посад наукової установи НАПН України, щодо яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи НАПН України.

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку наукової установи НАПН України.

Державні наукові установи НАПН України мають право бути засновниками та співзасновниками господарських товариств і брати участь у формуванні статутного капіталу такого господарського товариства виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою. Визначення вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що вносяться до статутного капіталу господарського товариства, здійснюється на підставі їх незалежної оцінки у встановленому законодавством порядку.

Державні наукові установи НАПН України розпоряджаються корпоративними правами відповідно до часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств (крім їх відчуження), співзасновниками яких вони є.

У разі ліквідації господарського товариства за рішенням засновників або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання господарського товариства банкрутом, майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою НАПН України, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертається державній науковій установі НАПН України, що вносила його до статутного капіталу господарського товариства.

Наукові установи НАПН України підлягають обов’язковій державній атестації у встановленому законодавством порядку.

Наукові установи НАПН України подають щорічний звіт про результати наукової діяльності та використання коштів до НАПН України.

Керівник наукової установи НАПН України обирається на конкурсній основі відповідно до її Статуту, призначається на посаду наказом президента НАПН України за контрактом строком до п’яти років. Підставою для укладення контракту є рішення Президії НАПН України про затвердження кандидатури керівника наукової установи НАПН України. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної державної наукової установи НАПН України більш як два строки.

Порядок обрання кандидата на посаду керівника наукової установи НАПН України та порядок укладання та розірвання контракту з керівником наукової установи НАПН України визначається Президією НАПН України. 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАПН УКРАЇНИ 

48. До майнового комплексу НАПН України належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – об’єкти майнового комплексу), що обліковуються на балансі НАПН України і наукових установ, віднесених до відання НАПН України, які закріплені державою за НАПН України у безстрокове безоплатне користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законодавством.

Об’єкти майнового комплексу належать НАПН України на праві господарського відання і передаються нею науковим установам, що віднесені до відання НАПН України на правах оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”.

Безоплатна передача майна з балансу однієї наукової установи на баланс іншої наукової установи, що віднесені до відання НАПН України, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАПН України.

49. НАПН України, здійснюючи повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об’єктів, ефективно використовує та розпоряджається такими об’єктами у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

НАПН України:

веде облік об’єктів майнового комплексу, здійснює контроль за ефективністю їх використання;

надає дозвіл на списання майна, яке перебуває на балансі наукових установ, що перебувають у віданні НАПН України;

надає дозвіл на безоплатну передачу майна з балансу однієї наукової установи на баланс іншої у разі, якщо такі наукові установи перебувають у віданні НАПН України;

вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів майнового комплексу НАПН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об’єктів комунальної власності у державну власність з подальшим їх віднесенням до майнового комплексу НАПН України;

приймає рішення про доцільність передачі єдиного майнового комплексу в оренду та виносить це рішення на розгляд Кабінету Міністрів України;

виступає орендодавцем майна, переданого державою у безстрокове користування НАПН України;

погоджує рішення про намір передачі майна в оренду, яке обліковується на балансі наукової установи, та включення потенційного об’єкта оренди до Переліку відповідного типу;

приймає рішення про надання згоди на відчуження майна наукових установ, що перебувають у віданні НАПН України;

приймає рішення про розміщення наукових установ, що перебувають у  віданні НАПН України, та визначає розмір плати за користування адміністративними будинками і нежитловими приміщеннями, який не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.

Кошти, отримані від оренди об’єктів майнового комплексу, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні.

50. НАПН України заснована на державній власності, фінансується з державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-технічної діяльності НАПН України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, спрямовується на забезпечення основної діяльності наукових установ НАПН України, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі – бюджетні наукові установи НАПН України), виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проєктів та надання грантів.

Фінансування основної діяльності, в тому числі базове фінансування,  бюджетних наукових установ НАПН України здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм та проєктів, виконавцями яких є наукові установи НАПН України, а також надання їм грантів здійснюється відповідно до встановленого Президією НАПН України порядку.

Власні надходження бюджетних наукових установ НАПН України отримуються ними додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до чинного законодавства включаються до їхнього спеціального фонду.

Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг НАПН України та бюджетними науковими установами НАПН України згідно з їхньою основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому законодавством порядку майна.

До складу власних надходжень НАПН України та її бюджетних наукових установ відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вони отримують від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Власні надходження НАПН України та бюджетних наукових установ НАПН України спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з чинним законодавством.                         

Бюджетні наукові установи НАПН України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, можуть за рішенням вченої ради зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проєктів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки, відкриті в установах банків державного сектору в порядку, встановленому законодавством.

НАПН України та наукові установи НАПН України, самостійно розпоряджаються доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

51. Об’єкти майнового комплексу використовуються НАПН України відповідно до законодавства, цього Статуту, а також статутів наукових установ, що перебувають у її віданні. НАПН України та наукові установи, що перебувають у її віданні, мають право використовувати належне їм майно для забезпечення участі у цивільних відносинах, зокрема для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах цивільної правоздатності.

Земельні ділянки надаються НАПН України у постійне користування відповідно до земельного законодавства.

Вилучення земельних ділянок НАПН України може здійснюватися лише за згодою її Президії відповідно до Земельного кодексу України.

На нерухоме майно НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

Відчуження майна НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

52. Майно та кошти використовуються науковими установами відповідно до їх статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

53. Наукові установи НАПН України набувають майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності в установленому законодавством порядку.

54. Об’єкти інтелектуальної власності, створені в наукових установах, що перебувають у віданні НАПН України, підлягають правовій охороні в порядку, передбаченому законодавством.

55. НАПН України веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову і бюджетну, статистичну та інші види звітності в установленому законодавством порядку.

56. Фінансовий рік НАПН України збігається з календарним роком.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

57. Статут НАПН України, а також зміни до нього затверджуються рішенням загальних зборів НАПН України не менш як двома третинами голосів присутніх дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та наукових і науково-педагогічних працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НАПН України, і реєструються Міністерством юстиції України за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності.