НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Відділ бухгалтерського обліку і звітності »

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

Основні напрями діяльності

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку і звітності.

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань до Державного казначейства України, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Ведення особистих рахунків працівників апарату Президії НАПН України та складання відомостей на виплату заробітної плати.

Ведення аналітичного обліку розрахунків з депонентами.

Погодження документів, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, згідно із встановленими посадовими окладами, надбавками і доплатами працівникам.

Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових  ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів.

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної  звітності, а також державної статистичної, іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Правильність зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи.

Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організування та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

Складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

Погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо збереження майна.

Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового та ефективного використанням бюджетних коштів.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Академії;

Проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.

Підготовка проектів постанов Президії з питань, що належать до основних завдань і функціональних повноважень відділу.

Персональний склад відділу

Ярошенко Катерина Іванівна
начальник відділу - головний бухгалтер
(44)481-3723
napnbuh@ukr.net
Дудіна Ірина Василівна
заступник начальника відділу - головного бухгалтера
(44)481-3798
napnbuh@ukr.net
Поліщук Оксана Анатоліївна
головний економіст
(44)481-3798
napnbuh@ukr.net