НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення психології та спеціальної педагогіки »

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Відділення психології та спеціальної педагогіки є одним із структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України. Першим керівником Відділення у березні 1993 р. було обрано дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука. З грудня 1997 р. Відділення очолив дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Дмитрович Максименко. У жовтні 2022 р. в.о. академіка-секретаря Відділення призначено члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора, директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Панка Віталія Григоровича.

Сьогодні Відділення є потужною науковою інституцією, яка визначає пріоритетні напрями наукових досліджень в галузі психології та спеціальної педагогіки, тематику фундаментальних та прикладних досліджень, здійснює їх координацію, забезпечує організацію і проведення цих досліджень науковими колективами наукових установ, віднесених до Відділення, організовує впровадження результатів наукових досліджень у соціальну і освітянську практику, сприяє налагодженню тісних творчих в’язків з вітчизняними і зарубіжними науковцями і практиками.

У складі Відділення перебувають 14 дійсних членів (академіків), 16 членів-кореспондентів та 7 почесних академіків НАПН України. До Відділення віднесено наукові установи, очолювані провідними вченими: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (акад. С.Д. Максименко), Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (член-кор. М.М. Слюсаревський), Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (докт. психол. наук Л.І. Прохоренко), Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (член-кор. В.Г. Панок).

В установах Відділення, де працює близько 350 наукових співробітників, у складі яких 7 дійсних членів (академіків), 7 членів-кореспондентів, понад 80 докторів та близько 180 кандидатів наук, щорічно виконується 37 наукових досліджень за 9 пріоритетними напрямами у галузі психології та спеціальної педагогіки.

Тематика наукових досліджень охоплює практично всі напрями сучасної психології та спеціальної педагогіки: методологію та історію психології, психологію особистості, вікову та педагогічну психологію, психологію навчання, психологію творчості та обдарованості, економічну й організаційну, когнітивну та екологічну психологію, психофізіологію і психодіагностику, соціальну та політичну психологію, прикладну психологію, освіту осіб з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання тощо. Пріоритетом у діяльності Відділення є розв’язання актуальних проблем навчання, виховання та психічного розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій та реформування вітчизняної освіти, зміцнення зв’язків наукових досліджень із суспільною практикою. 

З урахуванням потреб і перспектив суспільного розвитку країни вчені Відділення спрямовують свої зусилля на визначення психологічних закономірностей оволодіння учнями власною поведінкою, формування системи внутрішньої регуляції діяльності, що забезпечує здатність людини до саморозвитку та самореалізації, створення такого інформаційно-смислового середовища, де б учень ставав суб’єктом творення освітнього простору. Зокрема, розроблено концепцію психічного розвитку, що дає змогу відкрити принципово нові аспекти розгляду особистості як об’єкта наукового вивчення. Це відкриває шляхи до поєднання теоретичних здобутків психології із соціальними запитами на модернізацію освіти в контексті нових суспільних реалій, а також до побудови системи психологічної підтримки особистісного на всіх етапах її розвитку. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки розробляються вченими Відділення з урахуванням сучасних тенденцій світової психології.

Чільне місце в роботі вчених посідають дослідження, спрямовані на подальше розроблення методології та практики корекційної педагогіки і спеціальної психології, вивчення особливостей дітей з порушенням психофізичного розвитку та розроблення і впровадження інноваційних педагогічних технологій, науково-методичного і психологічного супроводу процесу навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

В умовах воєнного стану вчені Відділення реалізують низку дослідницьких апрямів діяльності, які спрямовані на науково-методичне забезпечення і безпосередню практичну психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, військовослужбовцям та постраждалому від військових дій населенню України. Здійснюється також значний обсяг волонтерської діяльності з надання психологічної допомоги всім верствам українського суспільства в умовах війни, зокрема - індивідуальне і групове консультування різних категорій постраждалих, безпосередня психологічна допомога військовослужбовцям та їхнім родинам, проведення навчальних тренінгів, вебінарів, науково-практичних конференцій, підготовка інформаційних матеріалів з метою психологічної просвіти населення, розроблення різноманітного методичного забезпечення для роботи практичних психологів і соціальних педагогів, співпраця з громадськими та міжнародними організаціями щодо надання психологічної допомоги постраждалим від війни та ін.

Вчені Відділення є засновниками й активними членами ряду професійних громадських об’єднань, співпрацюють з багатьма закордонними і вітчизняними громадськими організаціями. Загалом, вчені активно співпрацюють з 28міжнародними професійними організаціями. Щорічно проводяться міжнародні наукові заходи (конгреси, конференції, семінари) із залученням зарубіжних фахівців. 

Важливого значення наукові установи та члени Відділення надають зміцненню міжнародного наукового співробітництва. Професійна взаємодія здійснюється з науковцями та практиками 37 країн світу.Реалізовано 10 міжнародних науково-освітніх проєктів.

В.о. академіка-секретаря – Панок Віталій Григорович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

Учений секретар – Куліш Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Члени бюро Відділення:

Бондаренко Олександр Федорович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного лінгвістичного університету.

Засенко В’ячеслав Васильович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, радник директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Кокун Олег Матвійович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С  Костюка НАПН України.

Колупаєва Алла Анатоліївна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Найдьонова Любов Антонівна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної і політичної психології НАПН України.

Синьов Віктор Миколайович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Шевцов Андрій Гаррієвич,член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.