НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення психології та спеціальної педагогіки »

Відділення психології та спеціальної педагогіки

Відділення психології та спеціальної педагогіки є одним із структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України, заснованої відповідно до Указу Президента України від 04.03.1992  р. та постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1992 р. Першим керівником Відділення у березні 1993 р. було обрано дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука. З грудня 1997 р., за результатами чергових виборів, Відділення очолив дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Дмитрович Максименко.

На сьогодні Відділення виросло в потужну наукову інституцію, яка визначає пріоритетні наукові напрями в галузі психології, вікової фізіології та дефектології, тематику фундаментальних теоретико-методологічних та прикладних досліджень, здійснює їх координацію, забезпечує організацію і проведення цих досліджень науковими колективами підвідомчих установ тощо.

У складі Відділення 15 дійсних членів (академіків), 17 членів-кореспондентів та 7 почесних академіків НАПН України. Йому підпорядковані наукові установи, очолювані провідними вченими, а саме: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (акад. С. Д. Максименко), Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (чл.-кор. М. М. Слюсаревський), Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (доктор психол. наук Л.І. Прохоренко), Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (чл.-кор. В. Г. Панок).

Силами наукових колективів зазначених вище інститутів і центрів, де працює близько 350 наукових співробітників, у складі яких 5 дійсні члени (академіки), 7 членів-кореспондентів, понад 80 докторів та близько 180 кандидатів наук, виконуються 65 науково-дослідних розробок (37 з яких фінансується з бюджетних коштів Академії). Вагому частку у загальному доробку Відділення становлять результати наукових пошуків дійсних членів і членів-кореспондентів Академії, які працюють в установах, не підпорядкованих НАПН України.

Наукова проблематика, досліджувана вченими Відділення протягом усього періоду його існування, охоплює низку важливих проблем із психології, вікової фізіології та дефектології, пріоритетними серед яких були і лишаються фундаментальні теоретико-методологічні дослідження етнічної, загальної, вікової, педагогічної, політичної, практичної і спеціальної психології та прикладні наукові дослідження особливостей розвитку особистості в системі неперервної освіти, психологічних проблем творчості та обдарованості, психологічних закономірностей формування громадянської спрямованості та національної свідомості особистості, психологічних факторів соціальної дезадаптації неповнолітніх, психофізіологічного забезпечення навчального процесу, особливостей діяльності практикуючих психологів у різних сферах соціальної практики.

Чільне місце посідають дослідження, спрямовані на подальшу розробку методології теорії і практики корекційної педагогіки і спеціальної психології, вивчення особливостей дітей із порушенням психофізичного розвитку та розробку і впровадження інноваційних педагогічних технологій, науково-методичного і психологічного супроводу процесу навчання і виховання таких дітей.

Особливостями нинішнього періоду науково-дослідних напрацювань учених Відділення є їх спрямованість на осмислення реалій і викликів сьогодення та трансформаційних процесів у суспільстві та освіті, на зміцнення зв’язку психологічних досліджень з освітньою практикою, на задоволення зростаючих суспільних запитів і потреб у глибокому пізнанні психологічних закономірностей розвитку особистості, українського соціуму та його політикуму. Головний вектор наукових розробок становлять психологічні та соціально-психологічні проблеми взаємодії суспільства і освіти, її модернізації та реформування, входження в європейський і світовий освітній простір.

В.о. академіка-секретаря Панок Віталій Григорович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор;

Учений секретар – Куліш Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Члени бюро Відділення:

Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри Київського національного лінгвістичного університету

Бурлачук Леонід Фокович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Засенко В’ячеслав Васильович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Колупаєва Алла Анатолієвна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи  Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

Смульсон Марина Лазарівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

Шевцов Андрій Гаррієвич, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України

Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України