НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна »

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України створений відповідно до Постанови Президії НАПН України 24 листопада 1993 року. У подовж двадцяти п’яти років діяльності Інституту удосконалювалася структура та кадрове забезпечення. На сьогодні у структурі Інституту 5 наукових відділів, а в його штаті працює 43 наукових працівників: з них 1 академік, 1 член-кореспондент НАПН України, 17 докторів та 21 кандидат наук. Провідні вчені, які працюють в інституті, є засновниками та керівниками наукових шкіл з проблем педагогіки і психології педагогічної освіти і освіти дорослих. За час існування Інституту опубліковано майже 11 тисяч праць, з них: 253 монографій, 630 підручників і навчальних посібників, 290 методичних рекомендацій, 154 збірників наукових праць, а також 20 бібліографічних покажчиків.

Результатом дослідницьких пошуків науковців Інституту є: визначення філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних та етичних засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих; обґрунтування теоретико-метологічних та методичних основ педагогічної майстерності педагога; створення концептосфери педагогічної аксіології; вивчення зарубіжного досвіду професійної освіти та впровадження його конструктивних ідей в освітню практику; психолого-педагогічне забезпечення навчання різних категорій дорослого населення; створення інноваційних технологій та тренінгових програм з особистісного і професійного розвитку й саморозвитку вчителів; варіативні, різнорівневі, диверсифіковані за профілем і терміном програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.

Науковці Інституту брали активну участь у розробленні Національної доктрини розвитку освіти (2002 р.), Державної програми «Вчитель» (2002 р.), у підготовці «Білої книги національної освіти України» (2010 р.), Національних доповідей про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011, 2016 рр.), а також проектів законодавчих документів, що визначають освітню державну політику. Інститут був ініціатором й основним розробником надзвичайно важливих для розвитку української освіти законодавчих документів. Такими є «Концепція педагогічної майстерності», «Концепція педагогічної освіти», «Концепція освіти дорослих», «Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні».

Інститут є засновником та співзасновником чотирьох наукових фахових видань з педагогіки, а саме: фахового наукового журналу «Порівняльна професійна педагогіка»; електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога»; збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»; збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії». В установі функціонують аспірантура і докторантура, дві спеціалізовані вчені ради. За час діяльності спеціалізованими вченими захищено 609 дисертацій: 161 докторська і 448 кандидатських – з педагогічних і психологічних наук. В Інституті здійснюється освітня діяльність з підготовки докторів філософії та засновано Центр підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Інститут ініціював створення недержавної Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» (2015 р.), яку було прийнято у члени Європейської Асоціації освіти дорослих (2016 р.), метою її діяльності є сприяння розвиткові формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні. На базі Інституту відкрито Кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (2016 р.), яка є осередком популяризації освіти упродовж життя в Україні і зарубіжних державах.

Тісні творчі й наукові зв′язки поєднують Інститут з навчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних країн. Широким є співробітництво з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук. Люблінським університетом ім. М.Кюрі-Склодовської, Вищою педагогічною школою в Кельце, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові та ін. В Інституті активно здійснюється міжнародна проектна діяльність та міжнародне стажування. Співробітники брали участь у: програмі наукових стипендій CONFINTEA VI в Інституті освіти впродовж життя ЮНЕСКО (ФРН, Гамбург); роботі Міжнародної Літньої школи країн регіону Східного партнерства «Професійна підготовка фахівців з освіти дорослих» (Латвія, м. Рига); науковому стажуванні в Інституті мистецтва і науки Державного університету Східного Теннессі (США, м. Джонсон-Сіті, штат Теннессі); виграли гранти на участь у: Європейській науково-практичній конференції «Освіта та мобільність. Внески досліджень в галузі освіти» European Educational Research Conference (ECER 2015) «Education and Transition. Contributions from Educational Research»; семінарі-тренінгу «Громадянська освіта у Східній Європі», організованого Федеральною агенцією з громадянської освіти (Німеччина, м. Берлін); тренінгових заходах Українсько-польсько-німецького спеціалізованого форуму для організаторів міжнародних молодіжних обмінів «Можливості та виклики для довгострокових молодіжних обмінів між Україною, Польщею та Німеччиною»; проекті «Едукаторський курс для вчителів польської мови» під егідою Міністерства національної освіти Польщі та фонду «Свобода та демократія». 

Контактна інформація:
м.Київ, вул.Берлинського, 9
Телефон: +380(44)440-6388,
Факс: +380(44)440-6286.
e-mail: ipood2008@ukr.net
web: ipood.com.ua