НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут соціальної та политичної психології »

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України, Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.

Головний напрям діяльності установи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

 • теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;
 • психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адапційних можливостей, особистісного зростання і трансформацій;
 • проблеми групової динаміки, міжособових, внутрішньогрупових та міжгрупових стосунків, групової ідентичності та групової феноменології в складних соціальних ситуаціях;
 • соціально-психологічні чинники становлення громадянської компетентності молоді;
 • особливості громадянської і національної самоідентифікації молоді у суспільстві, що трансформується;
 • соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політико-правовому житті суспільства, психологічні чинники готовності особистості та груп до конструктивної поведінки в проблемних політико-правових ситуаціях;
 • соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіаосвіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;
 • технології соціально-психологічного прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг, конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Основними науковими підрозділами Інституту є:

 • лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень;
 • лабораторія соціальної психології особистості;
 • лабораторія психології мас та спільнот;
 • лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин;
 • лабораторія психології спілкування;
 • лабораторія психології політичної поведінки молоді;
 • лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти;
 • лабораторія психології політико-правових відносин.

 Випускається чотири фахові видання:

 • щорічний збірник статей «Наукові студії із соціальної та політичної психології»;
 • збірник наукових праць «Проблеми політичної психології»;
 • збірник наукових праць «Психологічні науки: проблеми і здобутки» (видається спільно з Київським міжнародним університетом);
 • журнал «Психологічні перспективи» (видається спільно із Східноєвропейським національним університетом імені  Лесі Українки).

В Інституті працює добре підготовлений персонал, у складі якого 5 членів-кореспондентів НАПН України, 13 докторів і 41 кандидат наук, співробітники із науковими званнями професорів (8 осіб), доцентів і старших наукових співробітників (28 осіб). Провідні науковці Інституту є висококваліфікованими експертами зі значним досвідом виконання соціальних аналітичних проектів, зокрема у сфері освіти.

Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка рідних і близьких людини, що перебуває у кризовому стані;
 • психотерапевтичний супровід;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”, психодрама та соціодрама;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків;
 • заняття з психологічної реінтеграції та реадаптації;
 • експертна оцінка та прогнозування громадсько-політичних явищ, фокус-групи;
 • масові та групові соціально-психологічні опитування;
 • застосування комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Учені Інституту складають ядро наукової школи психології вчинку, заснованої академіком В. А. Роменцем,  історії соціальної психології, психології особистісного життєконструювання,  психології влади і спільнот. При Інституті з лютого 2014 р. працює Методичний реабілітаційний центр, який надає допомогу широкому колу постраждалих у подоланні негативних наслідків травмівних ситуацій.

Науковцями Інституту розроблені і читаються навчальні курси в провідних вищих навчальних закладах України.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 053 – “Психологія”, за спеціалізаціями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 – політична психологія. Через аспірантуру й докторантуру здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації (ліцензія МОН України).

У співпраці з різними установами та громадськими організаціями проводить всеукраїнські та міжнародні масові заходи за основними напрямами своєї діяльності.

Контактна інформація:
вул. Андріївська, 15, м. Київ, 04070
тел.: +380(44)425-2408, +380(44)425-3382
тел./факс: +380(44)425-4556
e-mail: info@ispp.org.ua
web: ispp.org.ua