НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Співпраця з НАН України 2023-2025 »

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Президії НАН України

від «19» квітня 2023 р. № 177

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Президії НАПН України

від «22» грудня 2022 р. № 1-2/14-238

 

Програма спільної діяльності

Національної академії наук України та

Національної академії педагогічних наук України

НА 2023 – 2025 РОКИ

 

 

КИЇВ – 2023
з/п

Зміст діяльності

Виконавці

Термін

виконання

Результати діяльності

від

НАН України

від

НАПН України

 

 

1.

Спільне членство і взаємне представництво в керівних органах НАН України і НАПН України, зокрема в роботі президій та загальних зборів академій, Ради президентів академій наук України, науково-координаційній раді Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

Члени Президії

НАН України

Члени Президії

НАПН України

постійно

Постанови загальних зборів і президій НАН України та НАПН України

2.

Взаємодія дослідницької інфраструктури НАН України та НАПН України: проведення комплексних міждисциплінарних досліджень в рамках Плану відновлення України

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Пропозиції президіям НАН України та НАПН України

3.

Спільна участь вчених НАН України та НАПН України у науково-експертній діяльності, підготовці законотворчих ініціатив у сфері науки та освіти, обмін інформацією, проведення спільних заходів

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Пропозиції президіям НАН України та НАПН України

4.

Участь вчених НАН та НАПН України у редколегіях наукових періодичних видань

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Членство вчених НАН та НАПН України у редакційних колегіях наукових періодичних видань

5.

Участь вчених НАН та НАПН України у рецензуванні рукописів статей для наукових періодичних видань

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Рецензії на рукописи статей для наукових періодичних видань

6.

Залучення вчених НАН та НАПН України до рецензування видавничої продукції (друкованих та електронних видань)

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Рецензії на рукописи видавничої продукції (друкованих та електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку)

7.

Залучення вчених НАН та НАПН України до спільної експертної діяльності у складі експертних рад, комісій, робочих груп тощо

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Членство вчених НАН та НАПНУкраїни в спільних експертних радах, комісіях, робочих групах тощо

8.

Участь в організації та проведенні тематичних науково-комунікаційних та виставкових заходів з питань розвитку освіти і науки в умовах воєнного стану, повоєнного відновлення країни та євроінтеграції

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

постійно

Популяризація досягнень науки, налагодження зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, формування інноваційної культури в суспільстві

9.

Організація і проведення заходів у рамках Всеукраїнського фестивалю науки

Установи

НАН України

Установи

НАПН України

щороку

Популяризація досягнень науки, налагодження зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, залучення молоді до наукових досліджень, формування інноваційної культури суспільства

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова молодь» (щороку)

Установи НАН України;

Рада молодих вчених НАНУкраїни

Установи НАПН України;

Рада молодих вчених НАПНУкраїни

2023-2025

Збірник матеріалів наукової конференції

11.

Спільне розроблення науково-методичного забезпечення підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та наукового ступеня доктора філософії

Установи НАН України

Рада молодих вчених НАНУкраїни

Установи НАПН України

Рада молодих вчених НАПНУкраїни

2023-2025

Освітні програми підготовки фахівців, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси навчальних дисциплін

12.

Сприяння академічній мобільності аспірантів, докторантів; організація наукових стажувань для молодих науковців

Установи НАН України

Рада молодих вчених НАНУкраїни

Установи НАПН України

Рада молодих вчених НАПНУкраїни

2023-2025

Програми стажування для молодих вчених

13.

Удосконалення змісту підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників

Установи НАН України

Установи НАПН України

2023-2025

Програми підвищення кваліфікації, методичні рекомендації щодо корпоративної освіти і навчання, андрагогічно орієнтованого професійного розвитку наукових, науково-педагогічних працівників.

14.

Підготовка і здійснення спільних публікацій у наукових і науково-педагогічних виданнях з проблем науки та освіти, актуальних для повоєнного відновлення країни та інтеграції до Європейського науково-освітнього простору

Вчені НАН України

Вчені НАПН України

2023-2025

Публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях

15.

Залучення вчених НАН України та НАПН України до створення електронної енциклопедії освіти

Вчені НАН України

Вчені НАПН України;

Інститут цифровізації освіти НАПН України

2023-2025

Статті до електронної енциклопедії освіти

16.

Підготовка публікацій до е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»

НАН України

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

Установи НАПН України

2023-2025

Статті у портальній версії «Великої української енциклопедії» (е-ВУЕ)

17.

Спільна діяльність з Національним центром «Мала академія наук України» для забезпечення освітнього супроводу обдарованих дітей

Національний центр «Мала академія наук»

Інститут педагогіки НАПН України;

Інститут обдарованої дитини

НАПН України

2023-2025

Розроблення спеціалізованих освітніх програм, навчально-методичного забезпечення для обдарованих дітей; організація і проведення спільних науково-практичних заходів

18.

Організація науково-методичного супроводу вчителів закладів загальної середньої освіти щодо підготовки учнів-членів МАН України до участі у конкурсі науково-дослідних робіт

Національний центр «Мала академія наук»

Інститут педагогіки НАПН України;

Інститут обдарованої дитини

НАПН України

2023-2025

Науково-практичні семінари, майстер класи

19.

Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (V, VI, VII)

Національний центр «Мала академія наук України»;

Український мовно-

інформаційний фонд НАН України

Інститут цифровізації освіти НАПН України;

Інститут обдарованої дитини НАПН України;

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

щорічно

Впровадження інноваційних теорій і практик. Пресреліз, програма, збірник матеріалів Форуму, сертифікати спікерів і учасників, трансдисциплінарна призма Форуму

20.

Участь у розробленні та експертизі проєкту Державного стандарту профільної середньої освіти

Наукові установи
НАН України

Інститут педагогіки НАПН України; Інститут проблем виховання

НАПН України

серпень 2023

Проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти та експертні висновки вчених НАН і НАПН України

21.

Підготовка модельних навчальних програм для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти

Наукові установи НАН України

Інститут педагогіки НАПН України; Інститут проблем виховання

НАПН України

жовтень 2023

Модельні навчальні програми для 7-9 класів з основних навчальних предметів Типової освітньої програми базової середньої освіти

22.

Участь вчених НАН України та НАПН України у розробленні підручників для повної загальної середньої освіти

Наукові установи НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2023-2025

Підручникидля 7-9 класів з основних навчальних предметів для базової середньої освіти

23.

Міжнародна науково-практична конференція «Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя»

Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України

НАН України;

Інститут української археології та джерелознавства
НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

січень 2023

Збірник матеріалів конференції

24.

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті»

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України;

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса
НАН України;

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут педагогіки НАПН України

листопад

2023-2025

щорічно

Рекомендації конференції щодо вдосконалення освітнього процесу засобами музейної педагогіки, збірник матеріалів конференції

25.

Круглий стіл з питань розвитку математичної освіти «Модернізація шкільної математичної освіти в особливих освітніх умовах»

Інститут математики НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

жовтень 2023

 

Рекомендації круглого столу з питань розвитку математичної освіти в закладах освіти усіх рівнів, популяризації математичної освіти, упровадження STEM-освіти

26.

Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут педагогіки НАПН України;

Інститут обдарованої дитини НАПН України

щорічно

Формування освітнього простору через упровадження STEM-освітніх інновацій, пресреліз, програма, тези, сертифікати спікерів і учасників, конкурс на кращу STEM-публікацію з публікацією статей переможців конкурсу в журналі «Наукові записки Малої академії наук України» (категорія В, інформатика/педагогіка)

27.

Щорічний круглий стіл з питань розвитку шкільної історичної та громадянської освіти «Від історичних досліджень до шкільної історії: проблеми, зв’язки, виклики»

Інститут історії України НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

2023-2025

щорічно

Рекомендації круглого столу з питань розвитку історичної та громадянської освіти в закладах освіти усіх рівнів, популяризації історичного знання

28.

Семінар/вебінар «Динаміка мовної норми в науково-освітньому дискурсі початку ХХІ століття»

Інститут української мови НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

травень 2023

Матеріали семінару (тези, доповіді, аналітичні дослідження)

29.

Круглий стіл «Реалії і перспективи розвитку географічної освіти та науки в Україні»

Інститут географії НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

жовтень 2023

Рекомендації круглого столу з питань розвитку географічної освіти  в закладах освіти всіх рівнів, удосконалення її змісту з урахуванням досягнень сучасної географічної науки

30.

Щорічний круглий стіл «Актуальні питання сучасної астрономічної освіти та науки в Україні»

Головна астрономічна обсерваторія
НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

жовтень
2023-2025

щорічно

Рекомендації круглого столу щодо вдосконалення астрономічної освіти та її навчально-методичного забезпечення

31.

Науково-просвітницький захід «День астрономії»

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

квітень, вересень
2023-2025

щорічно

Рекомендації для вчителів закладів загальної освіти щодо популяризації астрономічних знань

32.

Науково-просвітницький захід «День телескопа»

Головна астрономічна обсерваторія
НАН України

Інститут педагогіки НАПН України

вересень

2023-2025

щорічно

Рекомендації для вчителів закладів загальної освіти щодо популяризації астрономічних знань

33.

Щорічна міжнародна наукова конференція «Мова і культура імені проф. Сергія Бураго»

Інститут мовознавства імені О.А. Потебні НАН України

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2023-2025

Систематизація та розповсюдження сучасних наукових знань з психології та міждисциплінарних наробок, оволодіння новітніми досягненнями наукової методології, ознайомлення із зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним застосуванням психологічних практик і технологій.

Видання матеріалів конференцій та рекомендації щодо узгодження досліджень науковців різних галузей з актуальних проблем дослідження мови та культури

34.

Постійно діючий міждисциплінарний науковий семінар Фонду В.М. Глушкова «Проблеми розвитку розуму і взаємодії розумних систем та їх підсистем»

Київський будинок вчених НАН України

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2023-2025

Оприлюднення наукового доробку вчених НАН і НАПН України з активним іпоглибленим обговоренням на міждисциплінарному рівні актуальних проблем науки та суспільної практики

35.

Науково-практична конференція «Соціально-психологічний стан населення України в умовах війни»

Інститут соціології НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2023

Визначення напрямів психологічної підтримки тих, хто отримав психологічні травми війни; специфіки дистанційної психологічної допомоги та психолого-педагогічного супроводу під час війни; варіантів адаптації дітей різного віку до умов війни; шляхів підвищення адаптаційного потенціалу населення.

Видання матеріалів конференції та практичних рекомендацій

36.

Науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості і розвитку громади в умовах війни і повоєнного відновлення»

Інститут соціології НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2023

Обговорення наукового доробку інститутів НАН України і НАПН України з актуальних проблем сьогодення воюючої країни та поствоєнного її відновлення, зокрема: різних аспектів медіаосвіти як фундаментальної складової інформаційної безпеки країни.

Видання матеріалів конференції та практичних рекомендацій

37.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

2023-2025

Обговорення важливих питань мовної освіти, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення та розвитку рідномовної і багатомовної освіти в умовах сучасних світових змін

38.

Круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

2023-2025

Обговорення питань розвитку шевченкознавства у міждисциплінарному контексті, використання ідей Т.Г. Шевченка у формуванні національної ідентичності та гідності

39.

Цикл онлайн лекцій з проблеми культурно-освітньої спадщини відомих українців

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

2023

Проведення лекцій «Педагогічна спадщина Софії Русової», «Спадщина Григорія Сковороди у її виданнях в минулому і в наш час», «Педагогіка – це моє життя! (педагогіка Добра Івана Зязюна у вимірах сучасності)», «Олена Пчілка – символ нескореної нації» для наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти

40.

Вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського

Комісія з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського НАН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

2023-2025

Колективна монографія «Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука»

41.

Програма «Екологічними стежками рідної України для дітей та учнівської молоді»

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка

НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

2023-2024

Впровадження практик патріотичного виховання дітей та молоді, популяризація досвіду установ НАН України з питань збереження природно-заповідного фонду України

42.

Круглий стіл «Соціальні чинники розвитку дошкільної освіти в умовах війни і відновлення України»

Інститут соціології

НАН України

Центр раннього розвитку та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

2023

Вивчення напрямів змін в українському суспільстві в умовах війни та перспектив модернізації України як чинників розвитку дошкільної освіти

43.

Круглий стіл «Національна ідентичність молоді в умовах воєнного і повоєнного часу»

Інститут історії України НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

жовтень

2023

Рекомендації круглого столу щодо формування національної ідентичності

44.

Методологічний семінар «Національна солідарність української молоді: виклики, тенденції і стратегії»

Інститут історії України НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

2024

Рекомендації щодо формування національної солідарності молоді

45.

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах кризових викликів»

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

2024

Збірник наукових тез за результатами проведення науково-методичного семінару

46.

Моніторинг соціальної адаптації осіб з особливими потребами в повоєнний час

Інститут соціології НАН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

2024-2025

Узагальнення результатів опитування фахівців та батьків для виявлення актуальних проблем соціальної адаптації осіб з особливими потребами в повоєнний час з метою розроблення ефективних стратегій підтримки та психолого-педагогічного супроводу.

Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах кризових викликів

47.

Науково-дослідницький і публічно-презентаційний проєкт «Україна в період зміни політичних поколінь» (цикл науково-практичних семінарів, круглих столів)

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2023-2025

Спільні публікації, інформаційно-аналітичні матеріали, рекомендації з питань психології поколінь

48.

Проєкт «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті» (серія круглих столів і творчих майстерень)

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2023-2025

Публікація міждисциплінарного збірника матеріалів

49.

Круглий стіл «Імплементація стандартів відкритої науки в діяльність дослідницьких установв умовах війни та повоєнного відновлення України»

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Інститут вищої освіти НАПН України

2024

Підсумкова резолюція

50.

Круглий стіл «Проблеми вищої освіти України перед викликами демографічної кризи у воєнний та повоєнний періоди»

Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи

НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України

2023

Підсумкова резолюція

51.

Круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози»

Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи

НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України

2023

Підсумкова резолюція

52.

Круглий стіл «Розбудова мережі закладів вищої освіти в умовах повоєнного відновлення та євроінтеграції України»

Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи

НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України

2023

Підсумкова резолюція

53.

Науково-практична конференція «Позитивний міжнародний досвід повоєнного відновлення економіки та соціогуманітарного простору: уроки для України»

Державна установа «Інститут економіки і прогнозування
НАН України»

Інститут вищої освіти НАПН України

2023

Збірник матеріалів науково-практичної конференції

54.

Круглий стіл «Роль відкритої науки у пововоєнному відновленні та розвитку України як сильної європейської країни»

Державна установа «Інститут економіки і прогнозування
НАН України», Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України

2024

Підсумкова резолюція

55.

Круглий стіл «Молодий вчений у цифровому просторі»

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Інститут цифровізації освітиНАПН України

травень

2023

Рекомендації круглого столу

56.

Вебінар «Цифрова трансформація: аспекти освітньо-наукової євроінтеграції»

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Інститут цифровізації освітиНАПН України

квітень

2024

Збірник матеріалів

57.

Вебінар «Штучний інтелект: освітня інтеграція»

Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України

Інститут цифровізації освітиНАПН України

вересень

2025

Збірник матеріалів

58.

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України;

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
НАН України

Інститут професійної освіти НАПН України

жовтень 2024

Збірник матеріалів науково-практичної конференції

59.

Науково-практичний семінар «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів»

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України;

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
НАН України

Інститут професійної освіти НАПН України

листопад 2023-2005

Рекомендації щодо оновлення та модернізації освітніх програм з підготовки здобувачів вищої освіти, публікування матеріалів у електронному продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта»

60.

Організація літньої STEM-школи Малої академії наук для обдарованих дітей (програма «Практики наукової освіти»)

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини

НАПН України

червень-липень
2023-2024

Навчальний блок з наукової освіти для слухачів програми літньої STEM-школи Малої академії наук для обдарованих дітей (учнів-членів МАН)

61.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави» (в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»)

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

Інститут соціології НАН України,

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

Інститут історії України НАН України;

Інститут всесвітньої історії НАН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України;

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

2023-2025

Методологічні засновки з подальшої європеїзації України на шляху до перемоги та післявоєнного відновлення і транспонування їх у завдання освіти, зокрема виховання й розвитку обдарованих дітей

62.

Науково-практичний семінар «Зміст, методи і форми освіти наукового спрямування» для вчителів природничого профілю

Національний центр «Мала академія наук України»;

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Інститут обдарованої дитиниНАПН України

серпень

2023-2025

щорічно

Упровадження методичних засад освіти наукового спрямування в освітню діяльність учителів ЗЗСО та ЗПО природничого профілю

63.

Науково-практичний семінар «Зміст, методи і форми освіти наукового спрямування» для вчителів суспільно-гуманітарного профілю

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2024

Упровадження  методичних засад освіти наукового спрямування в освітню діяльність  вчителів ЗЗСО та ЗПО суспільно-гуманітарного профілю

64.

Науково-практичний семінар «Зміст, методи і форми освіти наукового спрямування» для вчителів фізико-математичного та технічного профілю

Національний центр «Мала академія наук України»

Інститут обдарованої дитини НАПН України

2025

Впровадження методичних засад освіти наукового спрямування в освітню діяльність вчителів ЗЗСО та ЗПО фізико-математичного та технічного профілю

65.

Круглий стіл «Освіта обдарованих учнів: подолання сучасних викликів та євроінтеграція»

Національний центр «Мала академія наук України»;

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Інститут обдарованої дитиниНАПН України

травень

2023

Методи розв’язання проблем в освіті обдарованих дітей, зумовлених російсько-українською війною.

66.

Круглий стіл «Філософія освіти як методологічна основа свободи між громадянським суспільством і владою»

Інститут філософії НАН України

Інститут обдарованої дитини

НАПН України

травень

2023

Упровадження методичних розробок з філософії освіти

67.

Онлайн лекторій «До 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди»

Інститут історії України НАН України;

Національна спілка краєзнавців України;

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», відділення філософії та суспільствознавства, секція «Педагогіка»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2023

Рекомендації лекторію

68.

Онлайн лекторій «Оцифровані документи як джерело інформації у шкільних музеях»

Інститут історії України НАН України;

Національна спілка краєзнавців України;

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», відділення філософії та суспільствознавства, секція «Педагогіка»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2023

Рекомендації лекторію

69.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

жовтень 2023

Збірник матеріалів конференції

70.

Науково-практичний семінар «Музейна педагогіка»

Інститут історії України НАН України;

Національна спілка краєзнавців України;

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді»,

відділення філософії та суспільствознавства, секція «Педагогіка»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2023

Рекомендації семінару

71.

Відкрита лекція для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти «Цифровізація управління логістикою та ланцюгами постачання: сучасні тренди та вимоги до базової компетентності фахівців» 

Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, відділення інформатики

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

березень 2023

Методичні рекомендації з цифровізації управління логістикою та ланцюгами постачання

72.

Популяризація наукових результатів здобувачів вищої освіти та школярів-учасників щорічних конкурсів «Універсіада», «Я ‑ майбутній студент» у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Національний центр «Мала академія наук України»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

квітень 2023

Публікація в журналі «Країна знань» статей за науковими результатами здобувачів вищої освіти та школярів-учасників конкурсів.

73.

Залучення наукових працівників Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи у якості експертів під час Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за напрямом «Психологія»

Національний центр «Мала академія наук України»

Український науково-методичний центр практичяної психології і соціальної роботи

2023-2025

Проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на високому науково-методичному рівні

74.

Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг»

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут біографічних досліджень

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

щорічно

Експерт – Л.Д. Березівська

75.

Координація бібліометричних технологій і наукознавчих досліджень в установах НАН і НАПН України

Національна бібліотека України імені

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

постійно

Сприяння представленню науковців НАПН України у провідних наукометричних системах, бібліометричний аудит наукової діяльності вчених НАПН України

76.

Співпраця з нарощення наукової загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»

Національна бібліотека України імені

В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

постійно

Галузевий сегмент УРЖ «Джерело» Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» та загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»

77.

Реставрація документів на паперових носіях з фонду рідкісних видань

Національна бібліотека України імені

В.І. Вернадського, Центр реставрації і консервації

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

постійно

Реставровані друковані видання

78.

Участь співробітників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у науково-практичних заходах ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Центр реставрації і консервації

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

постійно

Матеріали (тези) заходів.

79.

Участь співробітників ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського у щорічній міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» та інших науково-практичних заходах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

щорічно

Програми заходів, матеріали (тези) заходів, виступи, доповіді як апробація проміжних результатів наукових досліджень.