НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2013 рік »

Національна академія педагогічних наук Україниє науковою організацією, що заснована на державній власності. Основними завданнями діяльності Академії є теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове супроводження і дослідницька робота в галузі педагогіки і психології; сприяння найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечення випереджувального розвитку педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

Академія відповідно до основних завдань:

  • визначає основні напрями досліджень, що проводяться науковими установами;
  • організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем у галузі освіти, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати;
  • розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, соціально-економічних змін, національно-культурних традицій, а також педагогічного досвіду зарубіжних країн;
  • розвиває педагогічну, психологічну та інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження;
  • проводить наукову експертизу освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчає та узагальнює досягнення педагогічної і психологічної наук, сприяє їх впровадженню у практику;
  • проводить підготовку та атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та надає освітні послуги;
  • організовує та здійснює підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівних працівників, їх кадрового резерву, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів;
  • провадить видавничу діяльність;
  • скликає наукові сесії, з’їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи.

Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013 рік Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 164398,5 тис. грн.,   касові видатки становили 163957,2 тис. грн., за спеціальним фондом план на 2013 рік з урахуванням внесених змін становив 21109,9 тис. грн., касові видатки – 18560,2 тис. грн. 

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2013 рік затверджено видатки  за загальним фондом у сумі 15422,4 тис. грн., касові видатки становили 15065,9 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено план у сумі  994,9 тис. грн., касові видатки становили 884,5 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми проводилися науково-організаційні заходи, зокрема загальні збори НАПН України, здійснювалися виплати довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам, забезпечувалася діяльність апарату Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання ” затверджено обсяги асигнувань на 2013 рік за загальним фондом у сумі 118074,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 7291,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 118074,6 тис. грн.,  за спеціальним  фондом - 5466,7 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2013 році кошти використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 78333,0  тис. грн.; прикладні дослідження –28107,2 тис. грн.; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів –8991,9 тис. грн.; випуск друкованої продукції –2291,2  тис. грн.; проведення конференцій –95 тис. грн.; збереження наукових об’єктів, що становить національне надбання – 256,3 тис. грн..

У 2013 році виконання наукових досліджень здійснювалося у 16  установах Академії. Забезпечено виконання 95 фундаментальних та 35 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році” від 14 серпня 2013 р. № 591 підвідомчими установами Академії випущено 83 найменування друкованої продукції, у тому числі: наукова (монографії, збірники наукових праць), науково-виробнича (посібники, методичні рекомендації), навчальна (навчальні і навчально-методичні посібники, підручники, хрестоматії), довідкова (словники, довідники, бібліографічні видання) загальним тиражем 22,9 тис. примірників.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році” від 20 травня 2013 р. № 362 для виконання державного замовлення з підготовки науково-педагогічних кадрів на 2013 рік було передбачено 8991,9 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі. Підготовка наукових кадрів здійснювалася у 11 наукових установах Академії.

У 2013 році випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 59 осіб, у тому числі за загальним фондом – 48, за спеціальним фондом – 11; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 56 осіб, у тому числі за загальним фондом – 16, за спеціальним фондом – 40; випуск докторантів становив 20 осіб, у тому числі за загальним фондом – 18, за спеціальним фондом – 2.

У 2013 році прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 63 особи, у тому числі за загальним фондом – 53, за спеціальним фондом – 10; прийом аспірантів без відриву від виробництва – 62 особи, з них за загальним фондом 22, за спеціальним фондом – 40; прийом докторантів становив 27 осіб, у тому числі за загальним фондом – 26, за спеціальним фондом – 1.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації” у 2013 році затверджено видатки за загальним фондом в сумі 17382,6 тис.грн., за спеціальним фондом – 10981,1 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 17342,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 10683,9 тис. грн. Видатки загального фонду  на підвищення кваліфікації становили 16139,8 тис. грн., на підготовку фахівців – 603,3 тис. грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів – 599,5 тис. грн.

У 2013 році ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” здійснив випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 7004 осіб у тому числі за загальним фондом – 5900 осіб, за спеціальним фондом – 1104 осіб; студентів заочної форми навчання – 384 особи, у тому числі за загальним фондом – 90 осіб, за спеціальним фондом – 294 особи; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 97 осіб; аспірантів без відриву від виробництва – 5 осіб, у тому числі за загальним фондом – 1, за спеціальним фондом – 4; аспірантів з відривом від виробництва 2 особи за загальним фондом; докторантів – 3 особи за загальним фондом.

На виконання бюджетної програми 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України” у 2013 році затверджено видатки за загальним фондом у сумі  12534,4  тис. грн., із них: на підготовку робітничих кадрів –  9074,2 тис. грн., на підготовку фахівців (молодших спеціалістів) –3460,2 тис.грн.; за спеціальним фондом затверджено кошторис з урахуванням змін у сумі 1845,2 тис. грн., касові видатки склали 1525,1тис. грн. За цією бюджетною програмою здійснено випуск робітничих кадрів (денна форма навчання) за загальним фондом у кількості 229 осіб, молодших спеціалістів – 59 осіб та здійснено прийом за загальним фондом на навчання за денною формою навчання для здобуття робітничих професій – 203 особи, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» –  93 особи.

За бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” у 2013 році  затверджено видатки за загальним фондом  у сумі 984,5 тис. грн., з яких 37,9 тис. грн. не були профінансовані. Видатки  на забезпечення діяльності Педагогічного  музею  України  у 2013 році становили 939,7 тис. грн.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України  про використання коштів Державного бюджету України за 2013 рік відбудеться 20 березня 2014 року у приміщенні  конференц-залу НАПН України (вул. Артема 52 А, початок о  12 год.).

Завантажити у повному обсязі