НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про виконання Державного бюджету України за 2012 рік

Національна академія педагогічних наук Україниє науковою організацією, що заснована на державній власності. Основною метою діяльності Академії є теоретичне, методологічне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове супроводження і широкомасштабна дослідницька робота в галузі педагогіки і психології; сприяння найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечення випереджувального розвитку педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

Основними завданнями Академії є:

  • розроблення основ наукової політики в галузі освіти, педагогіки і психології;
  • організація, координація та проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, розроблення програм, проектів, прогнозів, інноваційних технологій і засобів для науково-методичного забезпечення системи освіти;
  • вивчення, узагальнення та поширення освітніх нововведень, перспективного вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів та інших масових заходів;
  • підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, робітничих кадрів, фахівців;
  • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта);
  • провадження видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної, довідкової літератури) та створення електронних видань;
  • вивчення, збереження та популяризації культурно-історичних здобутків у галузі освіти та освітніх пам’яток, які складають національне надбання.

Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2012 рік Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом  у сумі   167842,6 тис. грн.,   касові видатки становили 167631,3 тис. грн., за спеціальним фондом план на 2012 рік з урахуванням внесених змін становив 20040,3 тис.грн., касові видатки – 17448,1 тис.грн.     

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2012 рік затверджено видатки  за загальним фондом  у сумі 16426,7 тис.грн., касові видатки становили 16247,6 тис.грн., за спеціальним фондом затверджено план у сумі  871,2 тис.грн., касові видатки становили 772,8 тис.грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми  проводилися науково-організаційні заходи, зокрема сесії загальних зборів НАПН України, здійснювалися виплати довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам, утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами  і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання ”   затверджено  обсяги асигнувань на 2012 рік за загальним фондом у сумі 122508 тис.грн., за спеціальним фондом – 7020,4 тис.грн., касові видатки  за  загальним фондом становили 122507,9   тис.грн.,  за спеціальним  фондом  - 5277,4 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2012 році кошти використовувалися за наступними  напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 74796,1 тис. грн.; прикладні дослідження – 35911,3 тис. грн.; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів – 7896,5 тис. грн.; випуск друкованої продукції – 3577,4 тис. грн.; проведення конференцій – 70,4 тис. грн.; збереження наукових об’єктів, що становить національне надбання – 248,1 тис. грн.; погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2012 – 8,2 тис. грн.

У 2012 році  виконання  наукових досліджень здійснювалося у 17 бюджетних установах. Забезпечено виконання 96 фундаментальних  та 32 прикладних досліджень у сфері педагогічних,  психологічних та філософських  наук.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  № 583 від 17 травня  2012р.  “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на  підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році” для виконання державного замовлення з підготовки науково-педагогічних кадрів на 2012 рік було передбачено 7896,5 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі.  Підготовка наукових кадрів здійснювалася у 11 наукових установах Академії.

У 2012 році випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 47 осіб, у тому числі за загальним фондом – 36, за спеціальним фондом – 11; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 57 осіб, у тому числі за загальним фондом – 10, за спеціальним фондом – 47; випуск докторантів фондом – 2.

У 2012 році прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 59 осіб, у тому числі за загальним фондом – 44, за спеціальним фондом – 15; прийом аспірантів без відриву від виробництва – 72 особи, з них за загальним фондом 22, за спеціальним фондом – 50; прийом докторантів становив  25 осіб, у тому числі за загальним фондом - 23, за спеціальним фондом  – 2.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації” у 2012 році затверджено видатки за загальним фондом в сумі 16133 тис.грн.,  за спеціальним фондом – 10259,2 тис.грн., касові видатки  за  загальним фондом становили 16122,6 тис.грн.,  за спеціальним  фондом  - 9669,6  тис.грн. Видатки загального фонду  на підвищення кваліфікації становили 15059 тис.грн., на підготовку фахівців –  533,8 тис.грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів –  529,8  тис.грн.

У 2012  році ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” за загальним фондом здійснив випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5838 осіб, студентів заочної форми  навчання -  90 осіб.

На виконання бюджетної програми 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України”  у 2012 році затверджено видатки за загальним фондом у сумі  11871,8  тис.грн., із них: на підготовку робітничих кадрів –  8634,1 тис.грн., на підготовку фахівців (молодших спеціалістів) –3237,7 тис.грн.; за спеціальним фондом затверджено кошторис з урахуванням змін  у сумі 1889,5 тис.грн., касові видатки  склали  1728,3 тис.грн. За цією бюджетною програмою здійснено випуск робітничих кадрів денної та вечірньої форми навчання  за загальним фондом у кількості 308 осіб, молодших спеціалістів – 88 осіб.

Державним бюджетом України на 2012 рік за бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” затверджено   видатки за загальним фондом  у сумі 903,1 тис.грн., з яких 21,7 тис.грн. не були профінансовані. Касові видатки  на діяльність Педагогічного  музею  України становили 881,4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 1 січня 2013 року збільшилась порівняно з заборгованістю на початок року на 231,1тис.грн. і становила  277,4 тис.грн., яка  виникла у зв’язку з проведенням попередньої оплати за  енергоносії Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти НАПН України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами).

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом за 2012 рік зменшилась на суму 1176,4 тис.грн. і склала 1925,9 тис.грн.,  із неї заборгованість за доходами  – 1922,3  тис. грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2013 р. становила 28,1тис.грн. за іншими видатками. Заборгованість виникла у зв’язку з недофінансуванням видатків загального фонду бюджету у 2012 році. Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за цей же період  за видатками становить 277,8 тис.грн., за доходами – 534,7 тис.грн.

Публічне представлення Інформації про бюджет Національної академії педагогічних наук України за 2012 рік  відбудеться 11 березня 2013 року у приміщенні НАПН України (вул. Артема 52 А, початок о 15 год.).

Завантажити у повному обсязі