НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація про виконання Державного бюджету України за 2011 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України про виконання Державного бюджету України за 2011 рік 

Національна академія педагогічних наук України є науковою організацією, що заснована на державній власності. Основною метою діяльності Академії є теоретичне, методологічне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове супроводження і широкомасштабна дослідницька робота в галузі педагогіки і психології; сприяння найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечення випереджувального розвитку педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

Основними завданнями Академії є:

  • розроблення основ наукової політики в галузі освіти, педагогіки і психології;
  • організація, координація та проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, розроблення програм, проектів, прогнозів, інноваційних технологій і засобів для науково-методичного забезпечення системи освіти;
  • наукове обґрунтування змісту освіти, сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій, форм і методів навчання та виховання, розроблення підручників і методичних посібників для навчальних закладів;
  • дослідження світових тенденцій розвитку освіти, педагогічної і психологічної наук, проведення аналізу державних стандартів освіти та її змісту в іноземних країнах, оцінка рівня освіти в українській і зарубіжній школах;
  • вивчення, узагальнення та поширення освітніх нововведень, перспективного вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів та інших масових заходів;
  • підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, робітничих кадрів, фахівців;
  • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта);
  • провадження видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної, довідкової літератури) та створення електронних видань;
  • пропагування досягнень науки і сприяння поширенню знань з педагогіки і психології;
  • вивчення, збереження та популяризації культурно-історичних здобутків у галузі освіти та освітніх пам’яток, які складають національне надбання.

У 2011 році діяльність Національної академії педагогічних наук України була зосереджена на подальшому теоретико-методологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психолого-педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розроблявся нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створювалися і впроваджувалися сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання.

За звітний період отримано вагомі наукові результати. Теоретичне і практичне значення мають охарактеризовані методологічні засади сучасної філософії освіти, обґрунтована концепція особистісно-соціального виховання та розроблене науково-методичне його забезпечення, визначені теоретико-методичні основи формування естетичного світогляду учнівської молоді в умовах шкільного культурно-освітнього середовища, створена модель навчально-виховного процесу в сільських школах на етнологічних засадах. Актуальними є з’ясовані психологічні чинники і умови становлення самодетермінації особистості, закономірності розуміння та інтерпретації життєвого досвіду в контексті психологічної герменевтики та визначений їх вплив на розвиток особистості;  обґрунтовані педагогічні умови формування в малих групах школярів базових соціальних цінностей, педагогічні технології оптимізації виховного потенціалу навчального процесу у позашкільних навчальних закладах та умови підготовки учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві. Заслуговує на увагу запропонована методична база науково-прикладних засад когнітивної психології спілкування. Практичну цінність мають розроблені система заходів профілактики порушень адаптації молоді до стресів і кризових життєвих ситуацій, технології формування в громадській думці позитивного образу освітніх та суспільних інновацій. Досліджені основні напрями і зміст науково-просвітницької діяльності вітчизняних педагогів та діячів культури за межами України.

Перспективні результати здобуто в процесі дослідження проблеми становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі, технологій формування у старших дошкільників цілісного світобачення, визначення форм і методів розвитку діалогічного мовлення дітей раннього віку та з’ясування педагогічних умов їх реалізації.

Нові наукові результати пов’язані з дослідженням проблем (цілі, зміст, організаційні форми, методи і засоби навчання) загальної середньої освіти. Успішно продовжується експериментальна перевірка дидактико-методичного забезпечення формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі. У розробленому Державному стандарті початкової освіти (затверджений Кабінетом Міністрів України) відображені апробовані інваріантна і варіативна складові змісту навчання, вимоги до рівня підготовки учнів.

Продовжувалось обґрунтування змісту шкільної освіти на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів. Інноваційними результатами цих досліджень є розроблені та апробовані принципи, критерії добору і структурування змісту освіти та особливості їх реалізації в навчальних програмах, підручниках, елективних курсах для різних рівнів навчання (стандарту, академічного, профільного). Результати досліджень відображені в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (затверджений Кабінетом Міністрів України), психологічних, дидактичних і методичних вимогах до створення підручників і навчальних посібників, зокрема на електронних носіях. Актуальні запропоновані концептуальні засади створення підручників з інтегрованих шкільних курсів. Експериментально перевірено розроблені організаційні форми, методи і засоби рівневої організації навчальної діяльності учнів основної школи  та дидактичні засади диференціації допрофільної підготовки школярів.

Обґрунтовано концептуальні підходи, принципи побудови змісту навчання і виховання учнів на засадах народності та розроблено методичні рекомендації з використання української етнокультури в процесі формування та розвитку особистості школяра. Заслуговують на увагу визначені форми, методи, засоби і умови розвитку міжкультурної комунікації старшокласників у полікультурному середовищі Криму.

Інноваційними є розроблені наукові засади створення сучасних технологій навчання у профільній школі і запропоновані на їх основі моделі освітніх середовищ. Практичне значення мають організаційно-педагогічні засади моделювання розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів та варіативні моделі профільного навчання. Експериментально перевірені організаційні форми і методи підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання, які забезпечують своєчасне оцінювання комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання за певним профілем, виявлення професійних орієнтацій учнів, врахування їх інтересів, потреб і схильностей.

Педагогічній практиці запропоновано науково-методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні предметів природничого циклу в профільній школі та організаційні і методичні засади оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

Розроблено та експериментально перевірено науково-методичні та психологічні засади організації середовища дистанційного навчання, створено відповідні навчальні посібники на електронних носіях. Виявились ефективними технології і психолого-педагогічний супровід діагностики і розвитку обдарованості особистості учня та методичні засади підтримки творчої діяльності учнів на основі використання інформаційних технологій управління потоками знань. Наукову новизну мають апробовані зміст, організаційні форми, методи і засоби навчання і виховання дітей з особливими потребами.

Визначені організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку сучасних загальноосвітніх навчальних закладів та критерії і механізми оцінки їх ефективності. Розроблені і апробовані принципи і засоби формування управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, система ефективної управлінської діяльності адміністрації профільної школи в умовах інформатизації навчально-виховного процесу. Педагогічній практиці запропоновано технології оцінювання якості освіти з предмета, організація та проведення регіонального моніторингу якості загальної середньої освіти.

Теоретично обґрунтовано педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою, запровадження автоматизованих систем управління, концептуальні засади створення професійних стандартів, заснованих на компетенціях, принципи відбору і структурування змісту навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій. Визначено педагогічні і економічні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників за професіями, що користуються сталим попитом на ринку праці, та створено відповідне науково-методичне забезпечення. Заслуговують на увагу розроблені концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії та психолого-педагогічні засади підготовки молоді до вибору робітничих професій засобами професійної орієнтації.

Теоретичне і практичне значення мають результати наукознавчого аналізу становлення і розвитку українських шкіл з проблем теорії і методики професійної освіти, методичні засади неперервного розвитку педагогічного персоналу професійних навчальних закладів та підприємств у контексті європейської інтеграції, концепція застосування інноваційних форм організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів профтехосвіти.

Вагомими науковими результатами є обґрунтовані філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти у контексті європейського виміру, обґрунтована необхідність запровадження компетентнісного підходу до формування змісту вищої освіти, запропоновані  шляхи модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі, визначені економічні умови забезпечення якості освітніх послуг, розроблена концептуальна модель процесу соціалізації особистості студента у соціокультурному середовищі вищого навчального закладу, з’ясовані психологічні механізми розвитку складових компонент творчого потенціалу особистості. Обґрунтовані ефективні методичні прийоми підсилення позитивних та нівелювання негативних специфічних якостей обдарованих студентів. Розроблені технології прийняття та реалізації управлінських рішень у вищих навчальних закладах, вимоги до структури і змісту кадрового потенціалу системи вищої освіти та теоретико-методологічне обґрунтування методики його формування. Вчені НАПН України брали активну участь у розробленні проектів Закону України "Про вищу освіту", Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (схвалено ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти), Національної рамки кваліфікацій (затверджено Кабінетом Міністрів України) та Національного освітнього глосарію: вища освіта, створенні національної системи ранжування вищих навчальних закладів та ін.

Виявилася ефективною запропонована організація навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти в умовах їх інноваційного розвитку та кредитно-модульна організація навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.

Успішно здійснювався психологічний супровід усіх освітніх рівнів, особистісно орієнтованих технологій навчання. Визначені соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації, економічного виховання учнівської та студентської молоді; розроблені та експериментально перевірені методологічні основи, загальні та специфічні принципи психологічної діагностики обдарованості на різних етапах онтогенезу, система психокорекційних впливів на особистість соціально дезадаптованих неповнолітніх. Заслуговують на увагу теоретико- методологічний аналіз проблеми ефективного особистісного зростання школярів із різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі, технології корекції поведінки школярів в різних соціальних умовах. Практичну цінність мають створене науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти з формування здорового способу життя в учнів і студентів, визначені шляхи модернізації процесу формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти.

За результатами досліджень учених НАПН України видано наукову працю "Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" (за загальною редакцією президента НАПН України В.Г. Кременя), де здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 20-річний період незалежності України та запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

         Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2011 рік”, з урахуванням внесених змін, Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 136120,4 тис.грн., фактично профінансовано - 136040,5 тис.грн., що складає 99,9 відсотка від планових  показників.

Понад асигнування, що були виділені з державного бюджету за загальним фондом, підвідомчі установи Академії отримали в 2011 році за спеціальним фондом бюджету 17805,7 тис.грн., планові показники з урахуванням змін становили 18913,8 тис.грн. Питома вага фінансування за рахунок загального фонду бюджету у коштах, які отримали установи НАПН України з усіх джерел надходжень, становить 88,4 відсотка.

У межах бюджетних асигнувань виконувалося сім бюджетних програм.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2011 рік із загального фонду  затверджено видатки у сумі 14160,8 тис.грн., касові видатки становили 14104,5 тис.грн., за спеціальним фондом – 763,7 тис.грн., касові видатки – 619,9 тис.грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми  проводилися науково-організаційні заходи, зокрема сесії загальних зборів НАПН України, здійснювалися виплати довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам, утримувався апарат Президії НАПН України,  виконувався капітальний ремонт приміщення, поточний ремонт обладнання.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук” були затверджені  обсяги асигнувань на 2011 рік за загальним фондом у сумі 57486,8 тис.грн., за спеціальним фондом – 2051,8 тис.грн. За загальним фондом видатки на проведення фундаментальних досліджень склали 56821,3 тис.грн., на випуск друкованої продукції – 665,5 тис.грн. відповідно до Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 та постанови Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році” від 22 червня 2011 р. № 673.

Касові видатки на КПКВК 6551030 за 2011 рік склали 59235,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - 57486,8 тис.грн., спеціального фонду -1749,1 тис.грн.

У 2011 році  виконання фундаментальних досліджень здійснювалося у 14 бюджетних установах. Забезпечено виконання 97 фундаментальних досліджень у сфері педагогічних,  психологічних та філософських  наук.

За бюджетною програмою 6551050 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими  програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України” були затверджені видатки за загальним фондом у сумі - 40210,7 тис.грн., у т.ч. на прикладні дослідження - 33188,7 тис.грн., на виконання державного замовлення з підготовки наукових кадрів - 6388,4 тис.грн., на виконання робіт за державними цільовими програмами – 633,6 тис.грн.; видатки  спеціального фонду  - 2454,3 тис.грн.

У 2011 році прикладні дослідження здійснювалися у 8 бюджетних установах. Забезпечено виконання 31 наукової теми.

За рахунок коштів загального фонду виконувалися 5 науково-дослідних робіт за завданнями Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки.

Показники державного замовлення затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році” від 29 червня  2011 р. №709.  Підготовка наукових кадрів здійснювалася у 9 наукових установах.

У 2011 році випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 47 осіб, у тому числі за загальним фондом – 35, за спеціальним фондом – 12; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 59 осіб, у тому числі за загальним фондом – 6, за спеціальним фондом – 53; випуск докторантів становив  19 осіб, у тому числі за загальним фондом  - 17, за спеціальним – 2.

Прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 64 особи, у тому числі за загальним фондом –50, за спеціальним фондом – 14; прийом аспірантів без відриву від виробництва –71 особа, з них за загальним фондом – 15, за спеціальним фондом – 56; прийом докторантів становив  25 осіб, у тому числі за загальним фондом - 24, за спеціальним – 1.

Касові видатки на КПКВК 6551050 за 2011 рік склали 42007 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 40210,6 тис.грн., спеціального фонду – 1796,4 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації” видатки за загальним фондом були затверджені в сумі 13237,2 тис.грн., із них на підвищення кваліфікації – 12131,4 тис.грн., на підготовку фахівців –  679,6 тис.грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів –  426,2  тис.грн. За 2011 рік недофінансовано видатки загального фонду у сумі 22,9 тис.грн.

У минулому році ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” за загальним фондом здійснив випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5885 осіб, студентів заочної форми -  90 осіб.

За спеціальним фондом за КПКВ 6551060  план з урахуванням змін  на 2011 рік  було затверджено у сумі  11723,6 тис.грн., касові видатки  склали 11413,6 тис.грн.

На виконання бюджетної програми 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України” за загальним фондом були затверджені видатки  у сумі  9875,3  тис.грн., із них: на підготовку робітничих кадрів –  7328 тис.грн., на підготовку фахівців (молодших спеціалістів) – 2547,3 тис.грн.

За спеціальним фондом було затверджено кошторис з урахуванням змін  у сумі 1876,5 тис.грн., касові видатки  склали  1663,3 тис.грн.

За цією бюджетною програмою здійснено випуск робітничих кадрів за загальним фондом у кількості 355 осіб, молодших спеціалістів – 82 особи.

У 2011 році на виконання бюджетної програми 6551080 “Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії педагогічних наук України” були затверджені видатки у сумі 326,7 тис.грн., із них видатки у сумі 8,2 тис.грн. не були профінансовані, касові видатки  склали 318,5 тис.грн.

У звітному році на проведення  3 науково-практичних  конференцій  використано кошти у сумі  70,4  тис.грн., видатки  на  здійснення заходів щодо  збереження наукових  об’єктів, які становить національне надбання, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709, становили  256,3 тис.грн.

За спеціальним фондом план з урахуванням змін на 2011 рік  становив 43,9  тис.грн., касові видатки  склали  43,8 тис.грн.

Державним бюджетом України на 2011 рік за бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” були затверджені  видатки  у сумі 822,9 тис.грн., з яких 20,3 тис.грн. не були профінансовані. Касові видатки склали 802,6 тис.грн. За рахунок цих коштів утримується Педагогічний музей України.

Дебіторська заборгованість Національної академії педагогічних наук України за загальним фондом станом на 01.01.2012 року становить 46,3 тис.грн.Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2012 р. становить 52,1 тис.грн. Заборгованість  виникла у зв’язку з недофінансуванням видатків загального фонду бюджету у 2011 році.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на 01.01.2012 року становить 3102,3 тис.грн., із неї заборгованість за доходами – 2982,8 тис.грн.Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за цей же період за видатками становить 204 тис.грн., за доходами – 156,8 тис.грн.

Публічне представлення Інформації про бюджет Національної академії педагогічних наук України  за  2011 рік  відбудеться 13 березня 2012 року у приміщенні НАПН України (вул. Артема 52 А, початок о 15 год.).

Завантажити у повному обсязі