НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України  щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік

Головною метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є теоретико-методологічне та науково-методичне забезпечення розвитку національної системи освіти; всебічний науковий супровід і широкомасштабна дослідницька робота в галузі педагогічної, психологічної, інших наук. НАПН України сприяє найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального й культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України та підвищення глобальної конкурентноздатності в умовах входження до світового освітнього простору.

Основними завданнями Академії є:

 • визначення основних напрямів досліджень з педагогіки і психології, проблем розвитку освіти в Україні;
 • організація, координація та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з проблем освіти, педагогіки та психології,  інформування громадськості про їх результати;
 • участь у виконанні завдань державних цільових програм;
 • дослідження методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів;
 • створення підручників, навчально-методичних посібників, інформаційно-комунікаційних технологій, засобів навчання нового покоління;
 • здійснення аналізудосягнень педагогічної та психологічної наук і вивчення стану освіти в Україні та зарубежем, розроблення відповідних пропозиції та рекомендації з цих питань і внесення на розгляд органів державної влади;
 • участь у проведенні наукової експертизи проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів, розробленні державних стандартів освіти, навчальної літератури та сприяння їх використанню у масовій практиці;
 • здійснення підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • провадження експериментальної освітньої діяльності, зокрема підготовки робітничих кадрів, фахівців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівників, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів, перепідготовки кадрів;
 • організація і проведення наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів з метою апробації та поширення здобутків за результатами науково-дослідницького пошуку;
 • здійснення видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної і довідкової продукції) та створення електронного науково-інформаційного ресурсу;
 • створення системи інформаційного забезпечення розвитку педагогічної науки і освіти та формування всеукраїнського галузевого ресурсу з наданням повноцінного і багатоаспектного доступу до нього;
 • формування, вивчення та збереження музейних предметів і колекцій, створення умов для їх використання; забезпечення належного функціонування наукового об’єкту, що становить національне надбання.

Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2010 рік” з урахуванням внесених змін Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення  за загальним фондом на 2010 рік у сумі 121068,1 тис.грн., які були профінансовані у повному обсязі. За спеціальним фондом затверджено обсяг надходжень в сумі 20471,3 тис.грн., фактичні надходження становили 19368,2 тис.грн., що на 1103,1 тис.грн. менше запланованих.        

У загальному обсязі видатків  НАПН України за загальним фондом  видатки на оплату праці з нарахуванням, стипендію та виплату довічної плати за звання дійсним членам і членам кореспондентам  складають 98766,6 тис.грн., або 81,6 %, комунальні видатки – 3654,9 тис.грн., або 3,0 %,  капітальні видатки – 1904,8 тис.грн., або 1,6  %, інші видатки – 16741,8 тис.грн, або 13,8%.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України» на 2010 рік із  загального фонду  затверджено видатки  у сумі 12037,9 тис.грн., касові видатки становлять 12034,4 тис.грн., за спеціальним фондом план на 2010 рік  з урахуванням змін – 3619,4 тис.грн., касові видатки - 3571,7 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук” у 2010 році  одержано фінансування у сумі 53655,1 тис.грн., із них  на  випуск  Національною академією педагогічних наук України навчальної, наукової та довідкової   літератури виділено  665,5 тис.грн., відповідно до Указу Президента України № 1013 від 4 липня 2005 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1249 “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році”, на проведення фундаментальних досліджень - 52989,2 тис.грн. Касові видатки склали - 53654,7 тис.грн., кошти у сумі 0,4 тис.грн. вилучено до бюджету. За цією бюджетною програмою план з урахуванням змін за спеціальним фондом  на 2010 рік  становить 3619,4 тис.грн., касові видатки - 3571,7 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551050 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими  програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України”  передбачено видатки у сумі  32436,4 тис.грн. в т.ч. за напрямом  прикладні дослідження одержано фінансування  у сумі  24717,5 тис.грн.,  для виконання державного замовлення з підготовки науково-педагогічних кадрів на 2010 рік було передбачено 5603,1тис.грн, які профінансовано в повному обсязі. Показники державного замовлення затверджено  постановою  Кабінету Міністрів України  № 580 від 14 липня  2010р.  “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2010 році”.

Обсяги фінансування на виконання завдань державних програм у 2010 році склали  1955,2 тис.грн., із них:  Міжгалузева комплексна програма  “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки  –  560,2 тис.грн.,  Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки –  733 тис.грн.,  Державна програма Підтримки сім’ї на період до 2010 року  –  662 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551050 у 2010 році виділено кошти на випуск друкованої продукції за прикладними дослідженнями у сумі 160,6 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік за КПКВ 6551050  становить 2103,7 тис.грн., касові видатки – 1718,2 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації”    видатки  становлять  12283,7 тис.грн., із них : на підвищення кваліфікації –  11374,8 тис.грн.,  на  підготовку фахівців –  632,7 тис.грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів –  276,2  тис.грн. За спеціальним фондом за КПКВ 6551060  план з урахуванням змін  на 2010 рік  становить 10044,6 тис.грн., касові видатки – 9845,2 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України ”  виділено асигнувань у сумі 9347,9 тис.грн., із них : на підготовку кваліфікованих  робітників –  6448,2 тис.грн.,  на  підготовку фахівців  (молодших спеціалістів)  – 2591,2   тис.грн., на підготовку водіїв для Збройних сил України  – 308,5 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік за КПКВ 6551070   становить 1604,8 тис.грн., касові видатки – 1548 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551080 “Фінансова підтримка розвитку наукової  інфраструктури Національної аадемії педагогічних наук України” передбачалися видатки на проведення 4 науково-практичної  конференцій  у сумі  73,7 тис.грн., з який 10,0 тис.грн. вилучено до бюджету, здійснювалося збереження наукових  об’єктів, що становить національне надбання визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р., зокрема:

 • “Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму XIX поч. XX ст. (1850-1917рр)” Державної науково-педагогічної бібліотеки України  ім. В.О.Сухомлинського виділено асигнувань 116,7 тис.грн.
 • “Колекція стародруків Педагогічного музею України” виділено асигнувань 136,3 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік  за КПКВ 6551080  становить 238,1 тис.грн., касові видатки – 196,3 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” виділено асигнувань – 980,4 тис.грн.

За підсумками 2010 року  установами Академії не використано  кошти загального фонду бюджету  в сумі  19,8 тис.грн.

Підвідомчі установи Академії отримали в 2010  році за спеціальним фондом бюджету  19368,2 тис.грн., що становить 94,6 % від планових показників.

Спеціальний фонд бюджету НАПН України в 2010 році формувався за рахунок таких джерел фінансування:

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями. За цим видом до підвідомчих установ  надійшло   9289 тис.грн. (47,96 %) від загального обсягу надходжень спеціального фонду бюджету;
 • надходження  установ від господарської та виробничої діяльності   3563,5 тис.грн. (18,4 %);
 • плата за оренду майна бюджетних установ   –  2186,2 тис.грн. (11,29%) ;
 • надходження установ від реалізації майна  –  9,3 тис.грн. (0,05 %);
 • благодійні внески, гранти та дарунки, кошти на виконання окремих доручень 4320,2 тис.грн. (22,3%).

Видатки спеціального фонду бюджету склали 19457,3 тис.грн.  У загальному обсязі видатків, видатки на виплату заробітної плати і нарахування на неї склали 9302,4 тис.грн., або  47,8  відсотка  всіх видатків, на оплату комунальних послуг було витрачено  1197,5 тис.грн. (6,2 відсотка),  на господарчі видатки з утримання установ  – 4943,6 тис.грн. (25,4 відсотка), на придбання обладнання  – 331,8 тис.грн. ( 1,7 %),   виплата стипендії КМУ молодим вченим – 66,5 тис.грн. (0,3 відсотка), безкоштовно отримано обладнання   –  3615,5  тис.грн. (18,6%).  

Дебіторська заборгованість Національної академії педагогічних наук України за загальним фондом  станом на 01.01.2011  року  становить 53,4тис.грн., в т.ч.  заборгованості з нарахувань на заробітну плату  – 27,9  тис.грн. (52,2 %), попередня оплата за комунальні послуги   – 19,8  тис.грн. (40,4 %),  заборгованість з виконання робіт по капітальному ремонту за рахунок завищення розцінок, встановлена органами КРУ України  – 5,0 тис.грн. (9,3 %), оплата послуг за касове обслуговування – 0,7 тис.грн. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом  на 01.01.2011 року склала 2083,1 тис.грн., із неї заборгованість за доходами  – 2039,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2011р. відсутня.  Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за цей же період  за видатками становить  29,2 тис.грн., за доходами – 367,5 тис.грн.

Інформація про результативні показники, що характеризують виконання бюджетних програм НАПН України у 2010 році наведена за бюджетними програмами.

Завантажити у повному обсязі