НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про НАПН України »
Усі роки від дня свого заснування діяльність Національної академії педагогічних наук України була спрямована на створення нової методології і філософії освіти, концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, формування нового змісту освіти та підготовку сучасних підручників, інноваційних моделей навчальних середовищ і засобів навчання, які базуються на використанні найновіших досягнень психологічної і педагогічної науки. Останнім часом у контексті потреб держави та тенденцій розвитку сучасного освітнього простору вчені Академії на засадах людиноцентризму розробляли теоретичні і практичні проблеми виховання, соціалізації особистості, її життєвого самовизначення та реалізації впродовж життя в умовах сучасного суспільства.

Сьогодні цивілізаційні зміни, характерні для людства в цілому і для України зокрема, складають підґрунтя сучасного поступу в освіті. Перехід від індустріального виробництва до суспільства інформаційних технологій, а потім - до суспільства знань, глобалізаційні процеси, що охоплюють усі сфери життя і діяльності, - це ті зміни, без урахування яких на національному рівні країна не може обрати правильний напрям розвитку. Загальні тенденції розвитку суспільства доповнюються тими, що мають власне український характер: продовження ствердження української держави і незалежності, перехід до нового типу відносин - суспільно-політичних і економічних, духовних та ін.

Учені НАПН України, враховуючи і передбачаючи всі ці тенденції, забезпечують якісний науково-методичний супровід навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, результатом якого буде підготовлена, конкурентоспроможна молода людина, що повністю відповідає професійним і суспільно-громадським вимогам життя.

Національна академія педагогічних наук України бере активну участь у методологічному та науков-методичному забезпеченні розвитку освіти, розробленні її законодавчої і нормативної бази, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненні виховного процесу.

Президентом Національної академії педагогічних наук України є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук; академік Василь Миколайович Мадзігон - перший віце-президент; академік Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент; академік Михайло Іванович Бурда - головний вчений секретар.

Основними завданнями Академії є: опрацювання нової філософії освіти; обґрунтування цілей і шляхів розвитку національної системи освіти; комплексний аналіз психічного розвитку дітей і молоді, формування у них сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів; створення підручників, навчальних посібників, засобів навчання нового покоління; розроблення державних стандартів і системи оцінювання якості освіти на різних рівнях; дослідження актуальних питань інформатизації і комп`ютеризації навчального процесу; розроблення проблем професійної, вищої освіти та освіти дорослих; розвиток спеціальної освіти та ін.

Наукові підрозділи Академії - науково-дослідні інститути, центри та Університет менеджменту освіти об'єднано в п`ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар О.В. Сухомлинська); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар С.Д. Максименко); загальної середньої освіти (академік-секретар О.І. Ляшенко); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Н.Г. Ничкало); вищої освіти (академік-секретар М.Б. Євтух).