НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Оновлення методологічних підходів у дослідженнях історії української освіти і педагогічної науки

Рецензія на книгу  «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 травня 2020 р., Київ). Київ : НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, 2020. 214 с.»

 Збірник є результатом відбору та укладання укладання редакційною колегією тез виступів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» / ред. кол. Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П.  та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). Збірник підготовлено відповідно до плану Президії НАПН України про проведення масових заходів у 2020 р. Мета заходу – обговорення нагальних питань оновлення методологічних підходів у дослідженнях історії української освіти і педагогічної науки та філософських рефлексій модернізації української освіти у сучасному соціокультурному контексті.

Матеріали збірника систематизовано за чотирма підгрупами відповідно до визначених напрямів роботи конференції (Новітні тенденції у дослідженнях історії та філософії освіти у добу незалежності; Філософське осмислення  досвіду реалізації проєкту «Нова українська школа»; Методологічні проблеми  досліджень плинної сучасності у контексті освіти та філософії; Освітні ресурси у стратегіях подолання кризових станів).

Ознайомлення зі змістом збірника розкриває декі тенденції досліджень. У збірнику представлено роздуми відомого українського філософа освіти, академіка  Василя Кременя про найсучасніші виклики суспільству й освітянській спільноті, які, на його переконання, увиразнили безальтернативність опанування кожною людиною, не залежно від віку, інформаційною грамотністю, що набула значення глобального імперативу. Тому перед педагогами і психологами постали завдання вивчення сприйняття, одержання і застосування знань новими поколіннями громадян планети, аби спромогтися перетворити систему навчання на більш ефективну. Внесок науковців НАПН України у дослідження історії та філософії освіти у вимірі України та світу яскраво відображено у дописі українського освітолога академікаСвітлани Сисоєвої. До ретельного осмислення сучасної освіти закликають розмисли таких знаних українських учених, як Віталій Курило, Світлана Савченко, Марія Култаєва, а також відомого у Німеччині професора Кр. Асмута.

Підготовлений збірник має наукове й практичне значення, оскільки своєрідно репрезентує сучасні погляди українських учених і дослідників на коло питань, пов’язаних з оновленням теоретико-методологічних підходів до вивчення історії сучасної освіти, формулювання її філософських засад з огляду на виклики сьогодення (глобалізаційні й глобалізаційні процеси, диджіталізація життя людини).

Вважаємо, що збірник тез є певним відображенням розгортання наукового дискурсу, опосередкованого універсумом філософсько-освітнього й історичного  осмислення української освіти. Дібраний «ансамбль» міркувань, підпорядкованих меті і напрямам заходу, сприяє не лише формуванню образу сучасної української гуманітаристики у сфері філософії освіти та історії педагогіки, а й дає «інтелектуальну поживу» для розмислів, поштовх для подальших студій іншим зацікавленими дослідникам.

Рецензований збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 травня 2020 р., Київ) «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії»безумовно має наукове й практичне значення. Вміщені у ньому матеріали стануть у нагоді в лекційній та методичній роботі у ЗВО, в інститутах ППО України, у дослідженнях науковців, аспірантів, майбутніх учителів й освітян-практиків.

Людмила ХОРУЖА,

завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Київського університету імені Бориса Грінченка,

доктор педагогічних наук, професор

 

16:24 14.05.2020