НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про результати науково-методичного забезпечення експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України

16 травня 2024 р. на засіданні Президії НАПН України представлено результати діяльності Інституту професійної освіти НАПН України в аспекті науково-методичного забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

 

З інформацією виступила заступник директора Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професорЛюдмили Єршової та голова комісії – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Анатолій Кузьмінський.

Президія зазначила, що науково-методичне забезпечення Інститутом експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) і закладах фахової передвищої освіти є системним, враховує актуальні потреби воєнного стану, повоєнного відновлення і євроінтеграції України, необхідність підвищення її обороноздатності і безпеки, проведення освітніх реформ. Діяльність триває за такими напрямами: нормативно-методичний, організаційно-методичний, предметно-методичний, інформаційно-методичний.

Нормативно-методичне забезпечення експериментальної роботи спрямовується на дотримання вимог чинного освітнього законодавства, у формуванні якого вчені Інституту беруть активну участь. Зміст організаційно-методичного забезпечення обґрунтовується відповідно до підзаконних нормативно-правових документів, згідно з якими визначаються суб’єкти й об’єкти експериментальної роботи, здійснюється її планування, проєктування, реалізація та контроль результативності.

У 2019–2024 рр. вченими Інституту проводилися експерименти на базі 200 об’єктів, з яких 24 – на підставі наказів МОН України, 27 – рішень департаментів обласних державних адміністрацій, а також договорів про науково-методичне співробітництво (20 – із навчально (науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти, 114 – ЗП(ПТ)О, 50 – ЗФПО, 16 – закладами вищої освіти). Завершено 50 експериментів: 10 – всеукраїнського рівня, 2 – регіонального, 9 – підвідомчої установи НАПН України, 29 – структурного підрозділу.

Розроблено різнорівневу систему контролю за якістю експериментальної роботи для проведення експертизи кожного етапу експерименту на рівні лабораторії, вченої ради Інституту, Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Матеріали з оцінювання організації і результатів експериментальної роботи у 2019–2024 рр. оприлюднено на сайті Інституту.

Інформаційно-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах освіти реалізують наукові лабораторії і центри Інституту та науково-організаційний відділ, які проводять організаційно-методичні і науково-практичні вебінари, дистанційне анкетування, тестування й опитування, сприяють якісній онлайн комунікації керівників і виконавців, надають вільний доступ до результатів експериментів.

Ключовим напрямом науково-методичного забезпечення експериментальної роботи є предметно-методичний супровід визначення і створення організаційно-педагогічних умов, необхідних для обґрунтування проблематики експериментів і досягнення очікуваних результатів, орієнтованих на сприяння захисту національних інтересів України та економічної, енергетичної, екологічної, інформаційної її безпеки. За цими напрямами у 2019–2023 рр. було проведено такі експерименти:

з формування кар’єрної і підприємницької компетентностей майбутніх фахівців (11 експериментів), під час яких підготовлено та апробовано 3 монографії, 3 посібники, 7 методичних рекомендацій та збірник авторських дидактичних розробок; доведено зростання активності й готовності здобувачів освіти до підприємницької діяльності, розуміння ними бюджетоформуючої ролі підприємництва та його внеску в економічну безпеку країни;

з розвитку екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (4 експерименти), під час яких розроблено освітні кейси екологічного спрямування, методичні рекомендації, посібники з підготовки фахівців для перспективних галузей повоєнного відновлення України (будівельної, аграрної, морського і внутрішнього водного транспорту тощо) та доведено їх результативність;

всеукраїнський експеримент з організації підготовки кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики, що уможливив розроблення нового професійного стандарту, шести освітніх програм, методичних рекомендацій, сприяв розвитку енергоефективної компетентності учасників експерименту та обґрунтуванню можливого внеску отриманих результатів в енергетичну незалежність і безпеку України;

з розширення автономії ЗП(ПТ)О і ЗФПО, розвитку публічно-приватного партнерства, управлінської та правової компетентностей його суб’єктів (5 експериментів), під час яких підготовлено й апробовано п’ять посібників, доведено ефективність методик стратегічного менеджменту та маркетингово-моніторингового супроводу управління ЗП(ПТ)О як проєктно орієнтованої організації;

з удосконалення професійної підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (6 експериментів) для професій («Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Електрогазозварник», «Штукатур, лицювальник-плиточник», «Токар», «Машиніст крана (кранівник)» тощо), в ході якого розроблено три підручника з грифом МОН України, практичний посібник, методичні рекомендації, доведено ефективність розробленої методичної системи (зміцнено зв’язки з роботодавцями, підвищено показники працевлаштування випускників та їх адаптації на першому робочому місці);

із упровадження дистанційного й змішаного навчання (5 експериментів), під час яких здійснено перевірку ефективності методичної системи, методик і технологій, 12 електронних ресурсів, 4 методичних рекомендацій, 4 посібників (у тому числі 2 – з грифом МОН України), що вплинуло на підвищеннярівня сформованості цифрової компетентності педагогів і здобувачів ЗП(ПТ)О та ЗФПО;

з удосконалення професійної підготовки фахівців у ЗФПО (4 експерименти), під час яких перевірено результативність методичних систем (розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації та оцінювання якості підготовки здобувачів ЗФПО; розвитку професійної компетентності педагогів фахових коледжів); апробовано методичні рекомендації, посібники й довідкові видання, що сприяло підвищенню якості професійної підготовки фахівців у ЗФПО, зростанню рівня їх готовності до навчання і працевлаштування за обраним фахом.

Проведено також 29 експериментів рівня структурного підрозділу з розвитку професійної, енергоефективної, екологічної, правової, кар’єрної та інших компетентностей педагогів і здобувачів ЗП(ПТ)О і ЗФПО.

Усього під час експериментів апробовано 8 концепцій, 8 моделей, 17 методик, 11 технологій тощо. Результати експериментальної роботи відзначено медалями і дипломами Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» (2019; 2020; 2023), «Освіта та кар’єра» (2019), «Інноватика в сучасній освіті» (2021), «World Edu» (2021).

Участь в експериментальній роботі мотивує педагогів-практиків до подальшого професійного розвитку та навчання в аспірантурі Інституту.

Результати експериментальної роботи враховуються у формуванні державної освітньої політики (Плані відновлення України, програмах спільної діяльності НАПН України, МОН України і НАН України, у професійних та освітніх стандартах тощо).

Завершені експерименти є актуальними і випереджувальними, мають наукову новизну і практичне значення, проводяться згідно з чинним законодавством щодо організації експериментальної роботи в НАПН України, виконуються з дотриманням встановлених строків. Кінцеві результати оформлено у вигляді звітів, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції, яку в повному обсязі оприлюднено в Електронній бібліотеці НАПН України, на сайті та YouTube-каналі інституту, його партнерів, а також у соціальних мережах. Інформаційно-аналітичні матеріали за завершеними експериментами публікуються й розсилаються в усі установи та організації, відповідальні за формування державної освітньої політики України.

Водночас науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в ЗП(ПТ)О та ЗФПО потребує вдосконалення, зокрема щодо обґрунтування методологічних засад експериментів, урахування сучасних дидактичних принципів, проведення зовнішньої експертизи заявок і програм експериментальної роботи, популяризації її результатів у засобах масової інформації.

Пресслужба НАПН України
14:18 16.05.2024