НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Мережева взаємодія інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя: звітна науково-практична конференція – 2024

Нині в умовах російсько-української війни цінним у контексті утвердження націєтворчого потенціалу української освіти і науки є партнерство наукових інституцій і закладів світи, що творчу, дослідницьку, просвітницьку мережеву взаємодію, пошук напрямів освітньої і наукової взаємопідтримки.

25 березня 2024 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулося пленарне засідання Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2023 рік «Мережева взаємодія інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя».

Модератор – Лариса Борисівна Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

З мотиваційним словом виступила доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Григорівна Ничкало, яка означила стратегічні пріоритети поступу Інституту з урахуванням сучасних викликів війни, одним із яких є  багаторічна співпраця з науковими установами НАН України, громадськими організаціями, закладами вищої освіти України і зарубіжжя.

Методологічном орієнтиром проблематики заходу стала доповідь директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариси Борисівни Лук’янової, яка окреслила вектори реалізації стратегії мережевої взаємодії наукової інституції і закладів освіти з урахуванням організаційних, рольових, часових, рефлексивних бар’єрів, з-поміж яких – локалізований досвід професійної діяльності, висока зайнятість, необхідність узгодження теорії і практики в умовах науково-освітньої діяльності тощо. Основними чинниками, що уможливлюють ефективність мережевої взаємодії наукових установ, зокрема Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, і закладів освіти є створення умов для професійного розвитку педагога впродовж життя, горизонтальний тип взаємовідношень, інтегрування різних видів діяльності тощо. Лариса Борисівна відзначила, що мережу партнерських осередків складають більше 50 закладів освіти (установи НАН, інститути НАПН України, заклади вищої освіти 7 зарубіжних країн, більше 30 закладів освіти різних регіонів України). Важливою ініціативою Інституту стало створення Об’єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія» у 2022 р. за участі провідних закладів вищої освіти (Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та ін.). Цінним для підготовки майбутніх учителів, професійного розвитку науковців, викладачів, упровадження інновацій у формальну і неформальну освіту, здійснення культурно-просвітницької роботи серед різних категорій громадян  є досвід взаємодії у таких напрямах, як: науково-методичний, експериментальний, науково-організаційний, просвітницький, міжнародна діяльність. На окрему увагу заслуговує започаткування співпраці з закладами освіти військового спрямування, насамперед з Київським інститутом Національної гвардії України, з метою реалізації ідей педагогізації у військовій освіті.

Результати партнерства у науковій діяльності та освітній практиці на основі досвіду мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України презентувала доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Олена Миколаївна Семеног, яка закцентувала увагу на апробації розробленого навчально-методичного супроводу з метою підвищення якості практичної підготовки майбутніх педагогів, здійснення взаємної стейкхголдерської діяльності щодо удосконалення освітньо-професійних, освітньо-наукових програм тощо.

Федірчик Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, представила результати і перспективи розвитку мережевої взаємодії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, зокрема відзначила вагомий чинник  підвищення якості підготовки майбутніх учителів проведення спільних просвітницьких заходів з актуалізації культурної спадщини, вебінарів у межах «Педагогічної синергії», під час яких аналізується досвід реалізації освітніх програм, інновацій у педагогічній освіті.

Кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України Коба Олександр Васильович схарактеризував досвід мережевої взаємодії Київського інституту Національної гвардії України та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, насамперед щодо підвищення кваліфікації викладачів з проблем розвитку андрагогічної компетентності, теорії і практики упровадження інновацій тощо.

Упродовж 13-22 березня відбулися секційні засідання з таких проблем: педагогічне партнерство як чинник якісної фахової підготовки майбутніх педагогів в умовах воєнних реалій: досвід мережевої взаємодії (відділи змісту і технологій педагогічної освіти та теорії і практики педагогічної освіти);  професійний розвиток викладача закладу вищої освіти: нетворкінг, супервізія, коучинг (відділ андрагогіки); партнерська взаємодія стейкголдерів у концептуалізації змісту професійної підготовки вчителів: зарубіжний досвід (відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих); психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін (відділ психології праці). З результатами проведення секційних засідань можна ознайомитися за покликаннями: http://ipood.com.ua/novini/sekciyne-zasidannya---pedagogichne-partnerstvo-yak-chinnik-yakisno-fahovo-pidgotovki-maybutnih-pedagogiv-v-umovah-voennih-realiy-dosvid-merejevo-vzaemodi-zvitna-konferenciya-2024/.

Важливим у межах проведення секційних засідань відділів андрагогіки й зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих став досвід виготовлення сіток для ЗСУ за сприяння Волонтерської організації «Солом′янські сіточки» (створена у березні 2022 р. на базі школи №159 Солом′янського району м. Києва). Організовано тренінг з метою підвищення компетентностей наукових працівників у використанні цифрових інструментів для дослідницької роботи, зокрема Zotero та Datawrapper (кандидат педагогічних наук Катерина Василівна Годлевська).

За результатами проведення звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було сформульовано такі рекомендації і пропозиції:

  • популяризувати досвід створення цифрового середовища Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за результатами проведення циклічних заходів (https://ipoodhab.com/digital-cluster) з метою утвердження національних цінностей, розвитку рідномовного навчання, висвітлення досвіду мережевої взаємодії наукових, музейних, освітніх інституцій у відкритому науковому, освітньому просторі;
  • активізувати практику гостьових лекцій, вебінарів, тренінгів у співпраці науковців, здобувачів освіти в онлайн форматі з урахуванням воєнних реалій.
  • у наукових дослідженнях здійснювати концептуалізацію змісту професійної підготовки вчителів на основі зарубіжного досвіду, змісту професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах неформальної та інформальної освіти на андрагогічних засадах;
  • сприяти популяризації освітніх і просвітницьких ініціатив, спрямованих на посилення андрагогічної зорієнтованості професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів освіти різних типів, інших категорій дорослих;
  • спрямовувати зусилля на розширення мережі центрів андрагогічної майстерності, ініційовану відділом андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
  • упроваджувати у закладах вищої педагогічної освіти навчальну продукцію, підготовлену за результатами наукового дослідження з проблеми цифрової компетентності майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти;
  • підтримувати розвиток міждисциплінарних, практико орієнтованих освітніх програм на усіх освітніх рівнях на засадах партнерства;
  • удосконалювати зміст психолого-педагогічної підготовки у підготовці майбутніх педагогів (розробляти інноваційний науково-методичний супровід викладання психологічних та педагогічних дисциплін, удосконалювати змістові модулі дисциплін методичного спрямування, педагогічної майстерності);
  • розширювати можливості впровадження у зміст роботи психолога в освіті як обов’язкових складових знань, умінь та навичок з подолання наслідків травматичних подій, забезпечувати системний психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників.
  • сприяти поширенню досвіду партнерства наукових установ, закладів формальної і неформальної освіти у сфері педагогічної освіти та освіти дорослих. 

 

Вовк Мирослава Петрівна
доктор педагогічних наук, професор,
 завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України


16:26 29.03.2024