НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Підписано Меморандум про співпрацю між НАПН України і НАОМА

22 лютого 2024 року в присутності членів Президії НАПН України було підписано Меморандум про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України і Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури.

Визнаючи необхідність розширення та поглиблення співробітництва з метою здійснення наукових досліджень з актуальних проблем сучасного українського суспільства, реалізації державної політики щодо мистецької освіти в Україні, духовно-морального виховання молоді на новітньому етапі державотворенняна засадах гуманізму, демократії, свободи, толерантності, створення умов для фахової художньо-творчої самореалізації особистості на основі поваги, честі та гідності кожного громадянина України, формування національної мистецької еліти України, сторони домовилися про співпрацю за такими напрямами:

здійснення обміну інформаційно-довідковими матеріалами, науково-технічною, аналітичною інформацією та науковими виданнями, необхідними для виконання статутних завдань Сторін, а також проведення консультацій;

сприяння створенню умов для реалізації культурно-просвітницьких і культурно-мистецьких ініціатив, системи формування професійного мислення творчої молоді, що базується на мистецьких пошуках і глибокому вивченні народних традицій, сучасних новітніх вітчизняних і зарубіжних методик, новітніх досягнень у цій галузі;

забезпечення високого рівня мистецької науки, якісної підготовки висококваліфікованих, компетентних, відданих своїй справі, патріотично налаштованих фахівців у галузі культури, образотворчого мистецтва та архітектури, здатних зробити вагомий внесок у розбудову незалежної демократичної Української держави, посилення провідної ролі закладу освіти в розвитку та збереженні національної культури;

проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем духовності сучасної людини, збереження, виховання і примноження моральних та культурно-мистецьких цінностей, глибокого вивчення народних традицій;

написання і видання спільних наукових, навчальних і навчально-методичних праць;

організація і проведення спільних семінарів, конференцій, форумів, круглих столів, експертних обговорень та інших заходів, зокрема міжнародних, з підтримки ціннісних імперативів духовної та культурної основи суспільства;

сприяння розширенню й активізації співпраці з країнами Європейського Союзу, міжнародними організаціями і фондами, а також участі представників Сторін у програмах і проєктах, зокрема науково-мистецьких та ін.

Меморандум підписали преидент НАПН України Василь Кремень і ректор НАОМА Олександр Цугорка.

ДОВІДКОВО:

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури є ви­знаним провідним мистецько-освітнім центром держави. Ми усвідомлюємо, що навчально-мистецькі ініціативи у ній не припиняються. Академія завжди була, є і буде наставлена на новітній творчий пошук, на виявлення модерних мистецьких тенденцій. І це не перешкоджає їй дбайли­во піклуватися про збереження в художній освіті класичних надбань, турбува­тися про виховання художників-професіоналів, які вміють шанувати класич­ні базові знання у рисунку, малярстві і пластиці. Бо вони є основою виховання майбутнього художника. А з усім цим набутим багатством вони зможуть вести сміливий творчий дискурс, не забуваючи про корені національного мистецтва і внесок культури України у світову мистецьку спадщину.
Історичні здобутки і сучасний стан провідного мистецького закладу Укра­їни підтверджують, що за всіма параметрами діяльності він відповідає висо­кому статусу академії.

Основним принципом виховання художників у Національній академії об­разотворчого мистецтва і архітектури було й залишається навчання з фаху в індивідуальних навчально-творчих майстернях, які входять до складу профільних кафедр. Керівництво майстернями здійснюють видатні митці-педагоги.

Академія підтримує широ­кі міжнародні зв’язки з вищими мистецькими школами різних країн світу. У рамках такої співпраці Академія здійснює широку виставкову діяльність поза межами України, а також запрошує іноземних митців та педагогів для прове­дення виставок, лекцій та майстер-класів. Викладачі академії проходять ста­жування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових конференціях. Нині випускники Академії гідно представляють українську академічну школу на всіх континентах, працюючи творчо та на викладацькій роботі.
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, спадкоємно зберігаючи традиції попередників, залучає до навчального проце­су вихованців, молодих митців, які приносять у педагогічну практику свіжий погляд, відчуття й потребу розвивати далі класичні надбання, твори­ти нові модерні мистецькі цінності. З відстані й висоти більш ніж сторічної історії перед нами розгортаються нові обрії мистецького руху в Україні, роз­криваються перспективи національної мистецької освіти.

За більш ніж століття розвитку наша вітчизняна художня школа продемонструвала свої переваги та має значні фундаментальні здобутки. Вона вижила і стверди­лася завдяки плідній праці багатьох поколінь учителів та продовжує розвива­тися на засадах гуманізму й поваги до національної культури. У часи сучасних соціальних і політичних перипетій, коли, як і століття тому, наша держава ви­борює право на вільне життя, яке має базуватися передусім на принципах ствер­дження національної ідентичності, саме це має стати запорукою розвитку нашої культури і нашого народу.

Пресслужба НАПН України
14:12 24.02.2024