НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

У Хмельницькому національному університеті 19–20 жовтня відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут професійної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Наукове педагогічне товариство «Польща-Україна», Академія прикладних наук Стефана Баторія (Республіка Польща), Люблінська політехніка (Республіка Польща), Сілезька академія (Республіка Польща), Проєкт USAID Економічна підтримка України.

Конференція була проведена у змішаному форматі, що уможливило активне залучення вчених із понад 50 наукових установ і освітніх інституцій України, Польщі, Мексики, Канади, Німеччини, Чехії й Словаччини.

Кафедра технологічної та професійної освітиі декоративного мистецтва Хмельницького національного університету й Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області стали інноваційною платформою для проведення пленарних, секційних засідань та круглого столу. Відомі науковці з міст Братислава, Варшава, Вінниця, Гамбург, Глухів, Катовіце, Київ, Люблін, Ополє, Полтава, Скернівіце, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький обговорили нові виклики у науково-методичному забезпеченні професійного становлення особистості, спричинені повномасштабною російською військовою агресією проти України, що ускладнюють розвиток освітньої галузі в сучасних умовах та презентували сучасні стратегії, моделі, концепції, технології і методики розвитку професійної, цифрової, проєктної, екологічної, кар’єрної, підприємницької й інших компетентностей суб’єктів освітніх процесів. Узагальнювалося, що для професійного становлення особистості особливе значення мають наукові розробки з модернізації освітнього середовища на засадах інноваційності, доступності, прозорості, гнучкості й відкритості освітнього процесу.

Загалом для участі у конференції було подано понад 600 заявок, у тому числі – статті для опублікування у фахових збірниках наукових праць, обговорення тем на двох пленарних, восьми секційних засіданнях конференції та круглому столі «Забезпечення якості професійної освіти в умовах воєнного стану та перспектив повоєнної відбудови України». Секції було організовано та проведено відповідно до напрямів: «Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості», «Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України», «Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання, андрагога в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України», «Забезпечення якості професійної і вищої освіти в умовах євроінтеграції», «Реалізація завдань Нової української школи: проблеми та перспективи», «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах цифровізації», «Професійна освіта і навчання різних категорій дорослого населення: вітчизняний і зарубіжний досвід», «Педагогічна і мистецька освіта: проблеми та перспективи розвитку».

Учасники науково-практичної конференції дискутували щодо визначення теоретичних, методологічних і методичних засад професійного становлення і кар’єрного розвитку особистості в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України. Було висловлено ключові ідеї щодо підготовки вчителів трудового навчання та технологій, педагогів професійного навчання, андрагогів за сучасних цивілізаційних обставин та констатовано, що професійне становлення особистості є підґрунтям для сталого економічного розвитку держави і суспільства з урахуванням європейських цінностей. Акцентовано увагу на важливості реалізації  концепції і завдань Нової української школи. Окреслено шляхи комплексного розв’язання наявних дидактичних, організаційних, методичних, матеріально-технічних і кадрових проблем успішного реформування загальної середньої освіти. Зазначалася важливість науково-методичного забезпечення розвитку професійної освіти в умовах цифровізації суспільства. Активно обговорювались результати наукових досліджень щодо створення віртуальних лабораторій у системі професійної освіти, можливостей до використання віртуальної реальності у навчальному процесі.

Наголошено на необхідності трансформації професійної освіти і навчання різних категорій дорослого населення з використанням кращих практик вітчизняного і зарубіжного досвіду та залучення суб’єктів різних форм господарювання до державно-приватного партнерства у професійній освіті. Учасники конференції відмітили, що сучасні вимоги до професійної компетентності фахівців мистецького профілю зумовлюють необхідність використання інноваційних підходів в оновленні змісту з урахуванням традицій, досвіду минулого, а також гуманістичного, художньо-естетичного і загально-культурного розвитку особистості. Значну увагу приділено проблемам ціннісної спрямованості мистецької освіти в умовах цифровізації, розвитку художньо-конструктивної компетентності майбутніх дизайнерів, впровадженню проєктного навчання на уроках з дисциплін художньо-естетичного циклу. Підготовка фахівців мистецького профілю, здатних  до збереження та примноження національної культури, саморозвитку, самоаналізу та інноваційної педагогічної творчості, визначено як пріоритетні завдання професійної мистецької школи.

На засіданні круглого столу «Забезпечення якості професійної освіти в умовах воєнного стану та перспектив повоєнної відбудови України» наголошено на удосконаленні освітнього процесу, програмно-методичному оновленні, запровадженні інноваційних форм і методів діяльності, підвищенні майстерності педагогічних працівників; на активному залученні педагогів-практиків до творчої діяльності; узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

За результатами роботи конференції ухвалено Проєкт рекомендацій щодо науково-методичного забезпечення професійного становлення особистості в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України. Зосереджено увагу на важливості забезпечення науково-методичного супроводу модернізації професійної, фахової передвищої й вищої освіти, необхідності врахування міжнародного досвіду розвитку професійної освіти, її максимального наближення до потреб і запитів роботодавців, налагодження дієвого соціального партнерства, модернізації інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення реалізації нової концепції розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану і перспектив повоєнної відбудови України.

Відеозаписи пленарних засідань конференції доступні за покликанням: https://www.youtube.com/live/fzCmwFHozUE?si=braxPh45urv7C38d.

Із відеозаписами секційних засідань конференції можливо ознайомитися за покликанням: https://www.youtube.com/live/4mB3LkanTPk?si=bl6JtF9UcehQF1Wu

Програму, сертифікати та збірник тез учасників конференції оприлюднено на офіційних вебсайтах Інституту професійної освіти НАПН Українита кафедри технологічної і професійної освіти та декоративно прикладного мистецтва Хмельницького національного університету.


15:09 30.10.2023