НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Інститут педагогіки НАПН України - для Нової української школи
"Про експериментальну роботу Інституту педагогіки НАПН України з реалізації ідей Нової української школи" - це питання було розглянуто на засідання Президії НАПН України 19 жовтня 2023 року.Конструктивне обговорення дало уявлення про інноваційність діяльності Інституту педагогіки НАПН України у сфері розроблення нових дидактичних і методичних підходів у загальній середній освіті. Предметною демонстрацією цього стала виставка лінійки академічних підручників, створених вченими Інституту педагогіки.

Згідно статутних завдань Інститут педагогіки НАПН України здійснює наукові дослідження в галузі освіти і педагогіки, спрямовані на теоретико-методологічне й науково-методичне забезпечення функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти.

Педагогіка має бути доказовою, а отже опиратися на наукові знання, здобуті компетентними фахівцями, які застосовують спеціальні наукові методи пізнання. Одним із головних методів наукового пізнання в педагогіці є педагогічний експеримент. З його допомогою виявляються, ретельно вивчаються і точно описуються факти, пов’язані з об’єктом вивчення.

У системі експериментальної роботи Інституту можна виокремити основні складники, залежно від ініціаторів, учасників, масштабу і характеру експериментальних досліджень. Ініціаторами експериментальних досліджень є: науковці Інституту педагогіки; органи управління освітою (науковці Інституту педагогіки у цьому випадку здійснюють науковий супровід),  педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти (науковці Інституту є консультантами). За рівнями установ й органів освіти, які ухвалювали рішення щодо започаткування й проведення експериментів вони поділяються на експерименти всеукраїнського рівня (наказ МОН України), регіонального рівня (наказ обласного департаменту (управління) освіти), у рамках виконання наукового дослідження (постанова Президії НАПН України). За напрямками – відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. За складниками та рівнями освіти: у початковій освіті,  базовій середній освіті та профільній освіті.

Усього в Інституті педагогіки НАПН України за період із 2017 року виконувалось  25 експериментів всеукраїнського рівня, 1 – регіональний та 31 експериментальний етап наукових досліджень, що виконуються в науковій установі.

Із 2017 року Інститут педагогіки НАПН України виконує завдання щодо нормативного, дидактичного, науково-методичного забезпечення функціонування нової української школи на істотно оновлених методологічних засадах. У цей період було виконано 16 прикладних  наукових досліджень, завдання яких були спрямовані на теоретичне обґрунтування концептуальних засад реформування загальної середньої освіти, розроблення та апробацію навчально-методичного забезпечення для 1-7 класів закладів загальної середньої освіти, експериментальну перевірку нових підходів до організації освітнього процесу.

Зокрема експериментальній перевірці підлягали теоретичні результати:

 • принципи та критерії добору змісту навчання з орієнтацією на досягнення результатів навчання (результативна освіта);
 • предметно-інтеграційні підходи до розподілу змісту початкової і базової освіти в інтегрованих курсах і навчальних предметах;
 • спірально-концентрична побудова навчальних програм з їх розгортанням за циклами навчання;
 • нові форми і види оцінювання (зокрема методики формувального оцінювання та завдання для оцінювання груп результатів);
 • інноваційні методичні апарати підручників.

Здійснювалась апробація таких прикладних результатів:

 • методик і технологій компететнісного орієнтованого навчання в початковій школі, у тому числі навчання іноземних мов;
 • модельних навчальних програм адаптаційного  циклу базової середньої освіти;
 • інноваційні методики навчання з української мови і літератури, зарубіжної літератури (у тому числі для закладів із мовами навчання національних меншин), з іноземних мов, з історії і громадянської освіти, математики, інформатики, технологій та природничих предметів і курсів: географії, хімії, фізики.
 • навчально-методичне забезпечення (підручники, навчальні і методичні посібники).

Експериментальні дослідження здійснювались науковими співробітниками згідно перспективних і тематичних планів виконання наукових досліджень. Їх результати систематично обговорювалися на засіданнях Науково-методичної та Вченої ради Інституту педагогіки, апробовані під час міжнародних і всеукраїнських науково-практичних заходів, а також висвітлені в анотованих звітах та численних публікаціях.

Отримані результати, що пройшли апробацію в рамках експериментальних етапів досліджень, дали змогу розробити дидактичні системи, які цілісно досліджувались під час масштабних всеукраїнських експериментів.

Так у ході експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (2017-2022 рр.), що проводився на базі 129 закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 1028 від 13.07.2017 р.). Об’єктом дослідження була система компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі за Типовою освітньою програмою для 1-4 класів, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко.

У результаті наукових досліджень розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в освітню практику початкової школи:

 • 2 концепції: початкової освіти (2016); компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи (2018);
 • Державний стандарт початкової освіти
 • типові освітні програми: для 1–2-х і 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти, створені під керівництвом О. Я. Савченко (2019 р.);
 • 44 підручники та 88 посібників для 1-4 класів.

Науковці здійснюють постійний моніторинг та науково-методичний супровід реформи НУШ в початковій школі. А також беруть участь у загальнодержавному моніторингу метою якого є отримання об’єктивних даних про поточний стан сформованості ключових (читацької та математичної) компетентностей випускників початкової школи, а з іншого, –простеження змін, що відбуватимуться в якості початкової освіти в процесі впровадження в країні концепції Нової української школи. У цьому аспекті відзначимо наступне. Опитування освітян свідчать про стійку динаміку у виборі освітніх програм для початкової школи. Як бачимо перевага надається освітній програмі, розробленій під керівництвом О.Я.Савченко.

Розподіл відповідей вчителів за освітніми програмами, за якими вони працювали у 2018/2019 н. р., %


Розподіл респондентів за освітньою програмою для початкової школи за якою вони планують працювати у 1 класі у 2020/2021 н.р., %


Наступність між початковою і базовою освітою забезпечено дидактичною системою навчання на адаптаційному циклі базової  середньої освіти, яка нині пілотується в рамках всеукраїнського експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти і умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (2021–2027 рр). на базі 140 закладів загальної середньої освіти із усіх областей України. Наукові консультанти: О.М.Топузов, О.І.Ляшенко, Т.М.Засєкіна (наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 02.04.2021 р.). У результаті наукових досліджень та за участі учених Інституту педагогіки розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в освітню практику:

 • Державний стандарт базової середньої освіти
 • Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти
 • 32 модельні навчальні програми: 15 – для адаптаційного циклу (5-6 класи) базової середньої освіти; 14 – для предметного циклу (7-9 класи) базової середньої освіти; 3 – наскрізні для 5-9 класів;
 • 25 підручників та 39 посібників для 5-9 класів.

З метою ефективного і повноцінного упровадження вказаних новацій ученими інституту започатковано системну роботу з підвищення кваліфікації учителів. Упродовж 2021-2023 рр. було охоплено навчанням 23 800 педагогічних працівників, які впроваджують інноваційні системи навчання, розроблені науковцями Інституту педагогіки. За результатами опитувань, здійснених Інститутом освітньої аналітики учителі найчастіше використовують науково-методичні розробки, та курси підвищення кваліфікації авторських колективів Інституту педагогіки НАПН України.

Розподіл учителів за матеріалами, які найчастіше використовуються під час підготовки до уроків, %


Однією із ідей Нової української школи є автономія закладів освіти – надання можливості організовувати освітній процес за власними освітніми програмами. З цією метою науковці Інституту педагогіки розробили:

3 освітні програми на основі державного стандарту (нетипові):

«Світ чекає крилатих» для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;  для 1-4 класів вальдорфських шкіл;  «Ліга крилатих» для 5-9 класів;

8 навчальних програм для адаптаційного циклу (5-6 класи) базової середньої освіти (2021), що реалізують освітню систему «Ліга крилатих»; 

12 комплектів посібників для 1-4 класів за освітньою програмою «Світ чекає крилатих», 16 – для 5-6 класів за освітньою програмою «Ліга крилатих».

Результати педагогічних експериментів широко висвітлюються в засобах масової інформації, в наукових публікаціях, під час науково-практичних заходів. На засіданнях Вченої ради Інституту педагогіки, Науково-методичної ради МОН України систематично обговорюються результати педагогічних експериментів. Аналізуються переваги і недоліки, вносяться корективи.

У обговоренні питання взяли участь: Юрій Іванович Завалевський – перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Анна Олександрівна Коваленко– заступник директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів № 35 м. Києва; Ірина Анатоліївна Тригуб – директор Пристоличного центру професійного розвитку педагогічних працівників Бориспільського району Київської області, кандидат педагогічних наук.

Пресслужба НАПН України
12:38 25.10.2023