НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Заслухано й обговорено питання «Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку»

18 травня 2023 року відбулося засідання Президії НАПН України, на якому заслухано й обговорено надзвичайно актуальне питання «Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку». Відомо, що саме Інститут професійної освіти розробляє проблематику в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, що є підґрунтям розвитку людського капіталу й робочих професій

З доповіддю про діяльність наукової установи виступила директор Інституту професійної освіти НАПН України Валентина РАДКЕВИЧ. В обговоренні взяли участь: голова комісії з вивчення стану цього питання в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України Віталій ПАНОК; кандидат наук з управління, генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Ірина ШУМІК; директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області, Володимир АРТЮШЕНКО; доктор філософії в галузі освіти, директор Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», Андрій КОЗАК; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України Світлана СИСОЄВА; радник при дирекції Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України В’ячеслав ЗАСЕНКО; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України Віктор ОЛІЙНИК; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Марина АРТЮШИНА; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти Нелля НИЧКАЛО; доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України, президент Національної академії педагогічних наук України,Василь КРЕМЕНЬ.

Учені відзначили соціальну ефективність, теоретичну значущість і прикладний характер наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, спрямованої на актуалізацію тематики наукових досліджень згідно з потребами ринку праці, воєнного стану та повоєнного відновлення країни; розширення мережі експериментальних майданчиків на базі закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти; реалізацію освітніх програм підвищення кваліфікації на основі клієнто-орієнтованого підходу; розроблення нових професійних кваліфікацій, освітніх стандартів; упровадження сучасних моделей і технологій управління; здійснення психологічного супроводу здобувачів освіти в особливих умовах соціально-економічного розвитку України. Наголошувалося, що науковці академічного Інституту є розробниками професійних стандартів: «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстер виробничого навчання», «Педагог професійного навчання», а також активно долучалися до розроблення професійних стандартів із робітничих професій: «Деревообробник будівельний», «Монтажник систем утеплення будівель», «Майстер ресторанного обслуговування», «Майстер з пошиття одягу» та ін. Здійснили експертизу та підготували пропозиції до проєктів професійних стандартів: «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор».

Під час обговорення було констатовано, що упродовж 2018-2022 рр. в Інституті проводилися наукові дослідження за такими напрямами: «Теоретико-методичні засади професійного навчання», «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта», «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Методи і способи оцінювання якості освіти». Виконувалося 18 наукових досліджень (7 фундаментальних, 11 прикладних). Завершено 13, продовжується виконання 6 наукових досліджень, також – два дослідження з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, та підтримки молодих учених. Вченими Інституту підготовлено понад 1500 одиниць продукції, із них: 27 монографій, 6 підручників, 5 навчально-методичних посібників, 13 навчальних посібників, 25 збірників наукових праць, 14 методичних посібників, 10 практичних посібників, 52 методичні рекомендації, 16 електронних ресурсів, 25 довідників і словників, 274 статі у вітчизняних фахових і наукометричних виданнях та ін. Зросла кількість публікацій у виданнях, що індексуються в наукометричних базах WoS та Scopus: 57 праць на кінець звітного періоду проти їхньої відсутності на його початку.

На схвалення заслуговують наукові результати, що збагатили теорію і практику професійної освіти, зокрема, концепції (консультування з професійної кар’єри учнів закладів П(ПТ)О; створення та функціонування центрів консультування з професійної кар’єри у закладах П(ПТ)О; розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників та ін.); моделі (системи кар’єрного консультування учнів закладів П(ПТ)О; онлайн-консультування учнів закладів П(ПТ)О з розвитку професійної кар’єри; дистанційного професійного навчання; формування підприємницької компетентності учнів закладів П(ПТ)О; розвитку закладів П(ПТ)О в ринкових умовах; системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах); принципи(оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; організації змішаного навчання в системі професійної освіти; застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; розвитку державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О); педагогічні (організаційно-педагогічні) умови (впровадження дистанційного професійного навчання; стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах; розвитку публічно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О з використанням технологій стратегічного менеджменту; розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О за дуальною формою здобуття освіти; оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; організації консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О; розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; організації змішаного навчання); методики (організації проєктної діяльності у закладах П(ПТ)О; розроблення проєктних технологій у закладах П(ПТ)О; застосування елементів дистанційного навчання у закладах П(ПТ)О; формування кар’єрної і підприємницької компетентності учнів закладів П(ПТ)О; розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів; розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників; розроблення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О; визначення стану проєктної діяльності закладу П(ПТ)О; відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; самоосвітньої діяльності з підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання; організації дуальної форми навчання у закладах П(ПТ)О для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників тощо); технології (мотивації учнів закладів П(ПТ)О до розвитку професійної кар’єри; розвитку кар’єрних орієнтацій учнів закладів П(ПТ)О; проєктування змісту компетентнісно орієнтованого навчання; тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів; розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників; розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників; розвитку підприємницької компетентності у процесі проєктної діяльності; розвитку підприємницької компетентності засобами самоменеджменту; стратегічного управління закладом П(ПТ)О; маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно-орієнтованої організації; реалізації проєкту закладу П(ПТ)О; розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; розвитку соціального партнерства в закладах П(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання; тестового оцінювання навчальних досягнень студентів; створення цифрового портфоліо здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти); алгоритмирозроблення ефективних маркетингових комунікацій; визначення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О; взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства.

Під час засідання Президії НАПН України відзначався вагомий внесок науковців Інституту в розроблення електронних навчальних ресурсів для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (створено: сайт «Педагог-інноватор» (2020), web-платформу «Партнерський простір 015» (2022), web-портал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів і кар’єрного зростання випускників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2022). У ході обговорення також наголошувалося, що наукові працівники Інституту активно долучилися до розв’язання нагальних проблем, що постали під час пандемії COVID-19 та особливо в умовах російської війни проти України, зокрема, було підготовлено аналітико-методичні матеріали для використання в закладах професійної освіти, започатковано серію історико-педагогічних публікацій для проведення занять у цих закладах, у мережі розміщено 8 вебінарів для педагогів тощо.

Особлива увага зверталася на експериментальну діяльність і апробацію педагогічних інновацій. Констатувалося, що в 2018-2022 рр. у різних регіонах України проводилося 25 експериментів, у т.ч. 13 всеукраїнського рівня, підготовлено обґрунтування щодо проведення двох нових експериментів всеукраїнського рівня, наукові результати діяльності вчених інституту апробовано в 423 закладах освіти. Підкреслювалася кількість завантажень користувачами наукових і науково-методичних праць Інституту (близько 453 тис.), зазначалося, що всі вчені Інституту мають профілі в Google Scholar, 14 – у Scopus та 32 – у Publons. Зросли індекси цитувань: за даними Google Академії загальний «h-індекс» Інституту – 43, а «10-індекс» – 255 (відповідно 26 та 101 порівняно з 2017 р.). Більш детально з результатами діяльності Інституту можна ознайомитися в довіднику, електронна версія якого доступна за покликанням: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735242; на офіційному веб-сайті (https://ivet.edu.ua/), відеозаписи масових науково-практичних заходів розміщено на хостингу Youtube-каналу (https://www.youtube.com/channel/UCgsoQ1d5HaSGAh9hIg7EW_g).

Президія НАПН України, схваливши наукову та науково-організаційну роботу Інституту професійної освіти НАПН України, зазначила, що Інституту необхідно зосередити зусилля на організації наукового стажування вчених Інституту за кордоном, підготовці публікацій спільно із зарубіжними партнерами, розвитку співпраці з інститутами і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, забезпеченню кадрової стабільності, зниженню плинності кадрів, формуванню кадрового резерву, кар’єрного зростання молодих науковців та їх мотивації до захисту дисертацій, а також підготовці підручників, навчальних і навчально-методичних посібників для ЗП(ПТ)О та ЗФПО, підвищенню рівня англомовної культури вчених та оволодіння ними методологією сучасних психолого-педагогічних досліджень.

Людмила Базиль, ІПО НАПН України
12:51 20.05.2023