НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Розгляд результатів бібліографічного та аналітичного супроводу діяльності НАПН України на засіданні Президії

На засіданні президії НАПН України 16 березня 2023 року розглянуто результати наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022 рр.) відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

З доповіддю виступив завідувач відділу цифрових технологій і компʼютерного забезпечення ДНПБ, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Андрій Гуралюк. Голова комісії – директор Інституту проблем виховання НАПН України, академік НАПН України Іван БехВ обговоренні взяли участь директор Педагогічного музею України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Олександр Міхно, доцент кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук Оксана Матвійчук, завідувач відділу бібліометрії і наукометрії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій Тетяна Симоненко.

Наукове дослідження здійснено колективом відділунаукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти в межах статутних завдань Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Керівники наукового дослідження – Селецький Андрій, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 01.01.2020–03.09.2021 р.; Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 06.09.2021– 31.12.2022 рр.

Упродовж трьох роківувідділі наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ функціонували два сектори: наукової інформаційно-бібліографічної діяльності і інформаційно-комунікаційних технологій та наукометрії.

Комісія визначила, що дослідження є актуальним, зважаючи на посилення ролі НАПН України у науково-методологічному і методичному забезпеченні модернізації та реформування національної освіти, педагогіки й психології, закріпленого в Законах України «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших державних та галузевих нормативно-правових документах. Особливого значення набувають всебічне розкриття, бібліографічний та аналітичний супровід, поширення та використання результатів діяльності НАПН України в контексті здійснюваних нею фундаментальних і прикладних наукових досліджень з розроблення інноваційних моделей і стандартів освіти, методів навчання, навчальної і методичної літератури, створення наукових основ розвитку освіти з урахуванням науково-технічного та соціально-економічного прогресу суспільства, національно-культурних традицій, а також світових викликів та досвіду зарубіжних країн.

Значного впливу на реалізацію визначених завдань завдали виклики, пов’язані з поширенням пандемії COVID-19 та широкомасштабною агресію російської федерації проти України. В умовах переважно дистанційного режиму праці науковці НАПН України продовжили діяльність щодо виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних масових заходів,надання наукової, методичної і консультативної підтримки з освітніх питань органам державної влади, проведення незалежної наукової експертизи галузевих проєктів прогнозних та програмних документів, налагоджування співпраці з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти тощо.

Комісія з аналізу діяльності відділу зазначила, що науковці відділу комплексно розглянули представлення у довідковій та оглядовій продукції науково-методичного доробку вчених НАПН України з питань модернізації й реформування освітньої сфери; виявили та розкрили зміст основних напрямів діяльності НАПН України щодо теоретичного й методичного забезпечення розвитку системи освіти та її наукового супроводу; увели до наукового обігу систематизовану та впорядковану бібліографічну, аналітичну інформацію щодо діяльності НАПН України із науково-методичного забезпечення трансформаційних освітніх змін.

Вагомим внеском до отриманих дослідниками результатів сталоудосконалення теоретико-методичних підходів до добору, опрацювання, систематизації, застосування й популяризації документів і матеріалів, що становлять науково-методичний доробок НАПН України з питань розвитку освітньої сфери держави; здійснено аналітико-синтетичне опрацювання й поширення біобліографічної інформації та масиву праць, присвячених творчому доробку президента НАПН України В.Г. Кременя в інноваційному розвитку освіти; досліджено науковий доробок першого віцепрезидента НАПН України В.І. Лугового за період 2016–2020 рр., представлено науковий доробок директора ДНПБ Л.Д. Березівської за період 1995–2020 рр., здійснено опис, класифікацію та предметизацію результатів 30-річної наукової діяльності Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України.

До практичних результатів дослідження комісія відносить створення науково-бібліографічної, інформаційно-аналітичної довідкової й оглядової продукції для здійснення інформаційного супроводу діяльності НАПН України щодо науково-методичного забезпечення реформування й розвитку освіти в Україні; нарощенні електронного освітнього ресурсу«Інформаційно-аналітичні ресурси ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського» на основі добору, опрацювання, систематизації, застосування й популяризації нових освітніх науково-методичних знань, які є результатом інноваційної діяльності підвідомчих наукових установ НАПН України, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; удосконалення організаційно-технологічних засад функціонування бази даних електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, що виявилося в оновленні та поповненні електронного ресурсу «Вчені Національної академії педагогічних наук України».Також комісія відзначила діяльність відділу щодо створення нових оглядово-аналітичних і бібліографічних документів, аналітичних матеріалів щодо діяльності НАПН України за світовими наукометричними системами; реалізацію проєкту – електронний ресурс «Віртуальний читальний зал освітянина» з використанням вебтехнологій, метою якого є забезпечення для користувачів зручного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів науково-освітнього характеру.

Своєчасне реагування відділу на виклики часу відбилося у проведенні аналізу наукових досліджень щодо впливу війни на освіту, її якість, побудову безпекового середовища, забезпечення психологічної підтримки дітей та ін. Тому заявлена проблема була доповнена і актуалізована у світлі подій, що відбуваються в нашій державі.

Комісія зазначає, що науково-методичний доробок НАПН України виокремлено фахівцями відділу за такими напрямами: теоретичне й методичне забезпечення модернізації та реформування освітньої галузі України; психолого-педагогічні аспекти модернізації та реформування освітнього процесу; упровадження інноваційних технологій у контексті модернізації й реформування освіти, що відображено в 28 авторських аналітичних та реферативних оглядаху таких виданнях: довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки». Вип. 11, 12, 13, 14, 15, 16; оглядове видання «Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти».

Оновлено і поповнено чотири електронні ресурси ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: «Вчені Національної академії педагогічних наук України» (дописи про 24 персоналії); «Віртуальний читальний зал освітянина» – рубрика «Освіта і наука в умовах війни» (15 дописів); «Інформаційно-аналітичні ресурси» (8 дописів) – рубрика «Інформаційно-аналітичний огляд головних подій у сфері освіти, науки й культури, оприлюднених засобами масової інформації України» (18 дописів); «Бібліометрика ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського» – рубрика «Педагогічна наука України: бібліометричний аудит» (6 дописів), а також «Бібліометрика ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського» – рубрика «Педагогічна наука України: бібліометричний аудит» (10 дописів). Проєкт започатковано і реалізується з метою одержання консолідованих бібліометричних даних про стан педагогічної науки в Україні як джерельної бази для її експертного оцінювання та підтримки розвитку. Проводиться постійний моніторинг стану педагогічного середовища на основі бібліометричних профілів українських вчених, створених ними в світових наукометричних системах. Джерельною базою аудиту є інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки», яка формується за безпосередньої участі науковців.

Ресурси, представлені на вебпорталі ДНПБ затребувані, про що свідчить статистика ресурсу «Google Аналитика». Так за період з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2022 р. портал відвідали понад 261 000 раз.

Зацікавленість у матеріалах, розташованих на порталі виявили не тільки освітяни України, а й представники інших країн. Так, відповідно до статистичних даних з України було 90,7% користувачів. 2, 67% із Сполучених Штатів, 0,86% із Польщі, 0,8% з Германії та інших країн (всього 111).

Комісія відзначилиа що соціальний ефект оприлюднених публікацій, дописів, інформаційних матеріалів полягає у сприянні розвитку системи наукового інформаційно-аналітичного та інформаційно-бібліографічного супроводу діяльності НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти; інтенсифікації науково-дослідної діяльності, освітнього процесу в Україні; створенні нових видів науково-інформаційної продукції, покращенні можливостей для пошуку і використання наукової інформації та наданні віддаленого доступу до неї споживачам бібліографічної, реферативної й аналітичної продукції.

Комісія констатує, що за результатами виконання НД (2020–2022 рр.) оприлюднено 208 наукових праць: планової продукції – 10; статей – 62 (у т. ч.: 43 – у фахових виданнях України, 14 – у зарубіжних виданнях, що індексуються у WoS, Scopus); тез і матеріалів конференцій – 118; інформаційних матеріалів (дописів) в електронних ресурсах – 71.

Важливим аспектом діяльності відділу є міжнародна наукова співпраця. Науковці відділу взяли участь у 52 міжнародних та  зарубіжних конференціях; є членами спільних із іноземними партнерами редколегій наукових видань «Румунський журнал багатовимірної освіти» = Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala; ICL2022 «Learning in the Age of Digital and Green Transition»; громадських організацій з міжнародною участю: Раді Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти», Українській бібліотечній асоціації. Триває пошукміжнародних наукових проєктів на грантовій основі для обміну досвідом з актуальних проблем освіти/педагогіки.

Комісія окремо відзначає, що з метою протидії російській агресії започатковано онлайн-проєкт «Освіта і наука в умовах війни», розміщений на сайті ДНПБ (URL: https://dnpb.gov.ua/my/new_arrivals.pdf) та в мережі Facebook. Підготовлено й оприлюднено 15 інформаційних оглядів з питань безпеки життєдіяльності, психологічної допомоги дітям і дорослим, дистанційного навчання, зокрема вивчення української мови тощо для громадян України в умовах воєнного стану. Працівники відділу взяли участь у діяльності групи «Інтернет-війська України» (https://t.me/ivukr), надавали допомогу в логістиці волонтерській організації UKRAINIAN MUMS UNITED. (https://www.facebook.com/groups/658397878705066), підтримали поширення вимог щодо санкцій до російських наукових і культурних проєктів, протидії пропаганді рф в інформаційному просторі тощо


Пресслужба НАПН України
12:50 16.03.2023