Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Докладно
Методологічний семінар НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів»

17 листопада 2022 р. відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України було проведено методологічний семінар «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», в якому взяли участь близько 300 учених, педагогів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, а також громадських організацій, працівників науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, магістрантів, аспірантів і докторантів із Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей України.

Учасників методологічного семінару привітали: В. Г. Кремень, президент НАПН України, академік НАН і НАПН України, який підкреслив актуальність проблеми науково-методичного забезпечення розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів, зробив акцент на значущості результатів наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України й означив перспективні напрями діяльності цих академічних структур; Державний секретар Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор С. В. Захарін, який визначив завдання для інноваційного розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану та в післявоєнний час; Голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат України, кандидат технічних наук О. В. Коваль, котра позитивно оцінила діяльність Інституту професійної освіти НАПН України як надійного партнера Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, зокрема в розробленні нормативно-правового забезпечення професійної освіти.

Під час пленарного засідання (модератор: академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік НАПН України Н. Г. Ничкало)виступила директор Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України В. О. Радкевич із доповіддю на тему «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів». Проаналізувавши світові глобальні, національні виклики, на які мусить реагувати вітчизняна система професійної освіти, академік зупинилася на низці проблем регіонального характеру, означила пріоритетні цілі розвитку національної професійної освіти та перспективи її відновлення: розроблення нової парадигми державної освітньої політики; модернізацію системи професійної освіти і створення єдиної системи професійної освіти України; формування ефективної мережі закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства й економіки, вдосконалення механізмів її фінансування; обґрунтування докорінно нових підходів до організації освітнього процесу; створення й упровадження актуальних педагогічних інновацій; спрощення доступу молоді до професійної освіти, поширення практики отримання часткових кваліфікацій; підвищення престижності професійної освіти, соціального статусу кваліфікованих робітників і педагогічних працівників. На розв’язання означених викликів і досягнення пріоритетних цілей зорієнтовано науково-методичне забезпечення професійної освіти, що цілісно реалізується Інститутом професійної освіти НАПН України, Міністерством освіти і науки України, Конфедерацією роботодавців України, Інститутом освітньої аналітики за підтримки Верховної Ради України, Національної академії педагогічних наук України. Основні тренди трансформації професійної освіти України у воєнний час охарактеризувала  генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управлінняІ. В. Шумік. Особливості упровадження цифрових технологій в освітню практику під час війни та перспективи цифровізації професійної освіти проаналізував Президент Конфедерації роботодавців України, кандидат економічних наук, О. В. Мірошниченко. Актуальні проблеми психологічного супроводу розвитку професійної освіти та прогнозні механізми їх вирішення розкрив в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України В. Г. Панок. Основні вимоги ринку праці до освітніх і професійних кваліфікацій фахівців узагальнив заступник голови Національного агентства кваліфікацій, кандидат фізико-математичних наук, доцент В. В. Ковтунець. Результати наукового аналізу медіаосвіти в умовах системних змін, викликаних війною, й зокрема її впливу на професійну освіту презентувала заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення Л. А. Найдьонова. Про інформаційно-ресурсне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах війни та повоєнного відновлення України розповіла директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України», доктор педагогічних наук, професор В. В. Сидоренко. Особливості науково-методичного забезпечення розвитку фахової передвищої освіти в період російської агресії проаналізувала директор Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, кандидат педагогічних наук Т. Д. Іщенко. Директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, доктор економічних наук, професор Д. І. Басюк презентувала освітній Хаб Хмельниччини як інноваційний проєкт у сфері освіти під час війни. Директор Відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський фаховий коледж», кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії в галузі державного управління В. І. Альохінвиступив з доповіддю на тему «Інновації у професійній підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю». Директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», доктор філософії О. І. Стрілецьузагальнив основні виклики розвитку закладів професійної освіти в умовах децентралізації та європейської інтеграції й означив перспективні способи їх подолання.

Обговорення актуальних питань, порушених під час пленарного засідання методологічного семінару, продовжилося в роботі шести секційних засідань: 1) «Методологічні й теоретичні основи модернізації професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки» (модератори: Коваленко О. Е. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії;Лузан П. Г.– доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України); 2) «Трансформація системи професійних кваліфікацій для потреб високотехнологічних галузей економіки» (модератори: Теловата М. Т. –доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України; Ковтунець В. В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови Національного агентства кваліфікацій; Супрун В. В. – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та права Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України»); 3) «Концептуальні засади розвитку особистості фахівця в системі безперервної освіти України» (модератори:Чепелєва Н. В. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Єршова Л. М. – доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України); 4) «Формування нової парадигми професійної орієнтації населення, кар’єрного розвитку й інноваційного підприємництва» (модератори: Курок В. П. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Орлов В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України; Тітова О. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України); 5) «Цифрова трансформація професійної освіти» (модератори:Гуржій А. М. – доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійної освіти НАПН України; Кручек В. А. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України; Пригодій М. А.– доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійної освіти НАПН України); «Євроінтеграційні перспективи розвитку національної професійної освіти» (модератори: Лук’янова Л. Б. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Бідюк Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету; Джурило А. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України).

Під час роботи секційних засідань було представлено 47 наукових доповідей. Пріоритетними дискусійними питаннями роботи методологічного семінару стали проблеми, пов’язані з забезпеченням якості професійної підготовки фахівців у системі неперервної освіти у воєнний час; створенням гнучких умов для формування і розвитку професійних компетентностей фахівців у дистанційному і змішаному форматі навчання; активізацією партнерської взаємодії закладів освіти і стейкхолдерів з урахуванням потреб ринку праці в регіонах України. Учасники методологічного семінару акцентували увагу на необхідності: трансформації професійної освіти в умовах воєнного стану і пошуку перспективних напрямів її оновлення; удосконалення освітніх програм підготовки фахівців з урахуванням якісних світових і європейських практик; пошуку перспективних напрямів відновлення повоєнної економіки; розширення співпраці закладів професійної освіти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями; формування нової парадигми професійної орієнтації різних категорій населення в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

За результатами всебічного обговорення проблем науково-методичного забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів учасниками методологічного семінару було підготовлено рекомендації, а на підсумковому пленарному засіданні – їх ухвалено.

Відеозаписи доповідей та виступів учасників методологічного семінару розміщено у вільному доступі за покликаннями: https://youtu.be/OnYuw5cFQwk (Перше пленарне засідання); https://youtu.be/s8sMLUbgTaA (секція «Методологічні й теоретичні основи модернізації професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки»); https://youtu.be/1A3nFnVCQSg (секція «Трансформація системи професійних кваліфікацій для потреб високотехнологічних галузей економіки»);  https://youtu.be/EB0VArhRitk (секція «Концептуальні засади розвитку особистості фахівця в системі безперервної освіти України»); https://youtu.be/DH4dMay4lok (секція «Формування нової парадигми професійної орієнтації населення, кар’єрного розвитку й інноваційного підприємництва»); https://youtu.be/eKkuDW9J1o (секція «Цифрова трансформація професійної освіти); https://youtu.be/3dIpTQtkeTY (секція «Євроінтеграційні перспективи розвитку національної професійної освіти»); https://youtu.be/H3HPNxpSUl0 (підсумкове пленарне засідання).

Проведення таких заходів надихає до пошуку цікавих ідей і конструктивних способів розв’язання цивілізаційних викликів, вмотивовує до активної науково-дослідницької діяльності й сприяє розширенню масштабів творчої співпраці.

Людмила Базиль, Інститут професійної освіти НАПН України
16:09 22.11.2022