НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ВЧЕНІ НАПН УКРАЇНИ – ОСВІТЯНАМ: підсумки освітянських виставок 2022 року

23-25 листопада 2022 р. відбулися міжнародні онлайн виставки «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті».

З вітальним словом до їх учасників і гостей звернувся президент Національної академії педагогічних наук України академік В.Г. Кремень. У привітанні В.Г. Кремень наголосив на тому, що виставки демонструють численні освітні і наукові інновації які з’явились у воєнний час: нові форми і види навчання та спілкування, способи психологічної допомоги, шляхи організації волонтерської діяльності тощо. Якраз такі нововведення свідчать про здатність українців до успішного розв’язання завдань в умовах жорстких випробувань, невизначеності і цивілізаційних викликів.

У роботі виставок взяли участь підвідомчі установи Академії. Зокрема за програмою виставки «Інноватика в сучасній освіті» 19 онлайн заходів з актуальних питань розвитку освітньої галузі, вітчизняної педагогічної і  психологічної науки провели вчені: Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Установи Академії взяли активну участь у конкурсах, що проводились організаторами виставок.

За підсумками конкурсу, що проводився в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», медалями виставкинагороджено:

· у номінації «Міжнародне співробітництво як важлива складова інноваційного розвитку освіти і науки в Україні»:

Інститут педагогіки НАПН України за оглядове видання «Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти» за загальною редакцією акад. О.М. Топузова, члена-кор. О.І. Локшиної;

· у номінації «Реалізація ефективних моделей підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти»:

Інститут професійної освіти НАПН України за методичні рекомендації «Розвиток ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю засобами інтерактивних технологій» докт. пед. наук JI.M. Єршової, докт, філософії Г.В. Однорог;

· номінації «Упровадження сучасних технологій і методик формування ключових компетентностей здобувачів освіти»:

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за навчально-методичний комплекс з проблем навчання дорослих (2 практичні посібники, методичні рекомендації) авторського колективу під науковим керівництвом докт. пед. наук М.П. Вовк;

· у номінації «Створення і використання комп’ютерно орієнтованих методичних систем, технологій дистанційного й змішаного навчання, цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання»:

Інститут цифровізації освіти НАПН України за методичні рекомендації «Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти» авторського колективу під науковим керівництвом канд. пед. наук М.В. Мар’єнко;

·  у номінації«Застосування психологічних технологій у розв’язанні проблем соціальної взаємодії»:

– Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за монографію «Психологія орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій» акад. Л.М. Карамушки, канд. психол. наук Я.В. Гончаренко;

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за науково-практичний комплект «Групова взаємодія в складних соціальних ситуаціях» авторського колективу під науковим керівництвом канд. психол. наук Л.Г. Чорної,

·  у номінації «Сучасні форми, методи й прийоми підготовки здобувачів загальної середньої освіта до здійснення свідомого вибору майбутньої професії»:

 – Інститут обдарованої дитини НАПН України за методичний посібник «Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» авторського колективу під науковим керівництвом канд. пед, наук М.Ю. Мельник.

Почесними нагородами «Національне визнання наукових досягнень» Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» відзначено:

● у номінації «Монографія»:

 – Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботиза монографію «Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід)» авторського колективу під науковим керівництвом Віталія Григоровича Панка, в. о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, доктора психологічних наук, професора;

● у  номінації  «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів,  студентів» – Інститут обдарованої дитини НАПН Україниза навчальний комплект (навчальний посібник «Стратегії дослідницького пошуку», робочий зошит «Основи наукових досліджень») авторського колективу під науковим керівництвом Наталії Іванівни Поліхун, завідувача відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидата  педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів»:

– Інститут проблем виховання НАПН України за наскрізну навчальну програму та методичні рекомендації «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій» авторського колективу під науковим керівництвом Валерія Віталійовича Мачуського, завідувача лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

– Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України за комплект модельних навчальних програм для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку авторського колективу під науковим керівництвом Олени Валентинівни Чеботарьової, завідувача відділу  освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника; методичні рекомендації «Сучасний курикулум в освіті дітей з порушеннями слуху» авторського колективу під науковим керівництвом Світлани Віталіївни Литовченко, завідувача відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Інноваційний проєкт, педагогічна технологія»

  Інститут цифровізації освіти НАПН Україниза інноваційний проєкт «Технологія навчання учнів початкової школи «Smart Kids» Світлани Григорівни Литвинової, заступника директора з наукової роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника.

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

● у номінації «Реалізація принципу наступності та послідовності на адаптаційному циклі навчання учнів 5-го класу закладів загальної середньої освіти» – Інститут педагогіки НАПН України за  програмове та навчальне забезпечення «Інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної)» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти авторського колективу під науковим керівництвом Т.О. Яценко, головного наукового співробітника відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Реалізація практико-орієнтованого навчання як засобу формування професійних компетентностей здобувачів освіти» – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за навчальний посібник  «Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій (реалізація технологічного підходу)»Л.М. Карамушки, заступника директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

● у номінації«Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»:

 – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за словник «Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика» авторського колективу під науковим керівництвом М.П. Вовк, завідувача відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

– Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за комплекс науково-практичної продукції «Соціально-психологічне забезпечення підтримки освітньої реформи «НУШ» авторського колективу під науковим керівництвом Г.М. Бевз, завідувача лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

● у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах цифрової трансформації освіти»:

– ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за особистісно-розвивальну систему в сервісі проєктного управління освітнім процесом «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» UNIVERSAL-SCHOOL.COM В.О. Киричука, доцента кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента;

– Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»за колективну монографію  «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності» (англійською мовою) авторського колективу під науковим керівництвом В.В. Сидоренко, директора  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора.

Нагороди та відзнаки виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок.

З інформацією про учасників виставок, сьогоденням Академії можна ознайомитись, відвідавши каталог виставок за посиланням  https://innovosvita.com.ua/images/stories/catalogue_vystavky_szo_innovatyka_2022.pdf.

Володимир Довбищенко
17:01 29.11.2022