НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ВЧЕНІ НАПН УКРАЇНИ – ОСВІТЯНАМ

12–14 жовтня 2020 р. в онлайн-режимі відбулася ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2020».

З вітальним словом до її учасників і гостей звернувся президент Національної академії педагогічних наук України академік В.Г. Кремень.

У роботі виставки взяли участь 328 учасників, зокрема підвідомчі установи Академії. За програмою виставки 27 заходів з актуальних питань розвитку освітньої галузі, вітчизняної науки, психологічної підтримки особистості в період пандемії провели науковці: Інституту педагогіки НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 Установи Академії взяли активну участь у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень», що проводився в рамках виставки. Почесними нагородами виставки відзначено:

● у номінації «Монографія» – Інститут педагогіки НАПН України за монографію «Проєктування змісту профільного навчання технологій у старшій школі» авторського колективу під науковим керівництвом Анатолія Михайловича Тарари, старшого наукового співробітника відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата фізико-математичних наук, доцента;

● у  номінації «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів,           студентів» – Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України за комплект підручників з української мови для учнів з тяжкими порушеннями мовлення, учнів з дислексією 2–4-х класів спеціальних загальноосвітніх та інклюзивних закладів освіти авторського колективу під науковим керівництвом Еляни Анатоліївни Данілавічутє, завідувачки відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів,            викладачів» – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за комплект для викладача «Негативні психологічні наслідки воєнного конфлікту для людини і спільноти: шляхи і засоби запобігання» (2 монографії, практичний посібник, навчальна програма) авторського колективу під науковим керівництвом Віталія Миколайовича Духневича,  завідувача лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника та Лариси Миколаївни Коробки, завідувачки лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук, доцента, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Інноваційний проєкт, педагогічна технологія»:  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України за інноваційний проєкт з організації дистанційного навчання в закладах професійної освіти (монографія, методичний посібник, методичні рекомендації) авторського колективу під науковим керівництвом Олександра Васильовича Базелюка, наукового співробітника лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата педагогічних наук.

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

● у номінації «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності педагогічних працівників»:

– Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за монографію «Психологія розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій» О.В. Креденцер, провідного наукового співробітника лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидата психологічних наук, доцента;

–  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за монографії: «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» А.І. Омельченко, доцента кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, доцента,  М.П. Вовк, завідувачки відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук; Н.О. Філіпчук, провідного наукового співробітника відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидата педагогічних наук;  С.О. Соломахи, старшого наукового співробітника відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидата педагогічних наук; Ю.В. Грищенко, старшого наукового співробітника відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидата педагогічних наук та «Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників» О.М. Ігнатович, завідувачки відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника;

– Інститут вищої освіти НАПН України за монографію «Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки» авторського колективу під науковим керівництвом О.Г. Ярошенко, головного наукового співробітника відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

● у номінації «Інновації з підвищення якості вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах освіти»:

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН  України  за  наукову розробку  «Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання» авторського колективу під науковим керівництвом С.Г. Литвинової,заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

– Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН Україниза розробку «Використання сучасних педагогічних технологій на уроках  математики в  закладах  професійної  (професійно-технічної)  освіти» В.О. Хмельницької, старшого викладача Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України;

● у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти як важливий фактор забезпечення якості освіти» – ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  за навчально-методичний посібник «Якість вищої освіти: теорія і практика»                  М.О. Кириченка,  ректора  ДЗВО  «Університет  менеджменту  освіти»,   кандидата історичних наук, доцента; О.М. Отич, професора кафедри зеленої економіки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, доктора педагогічних наук, професора;  А.В. Василюк, професора кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктора педагогічних наук, професора; О.М. Дей,  доцента кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету, доктора філософії в галузі права, доцента; І.Г. Отамась, доцента кафедри університетської освіти і права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  кандидата історичних наук; В.Г. Базелюка,доцента кафедри управління таосвітніх технологій Національного університету біоресурсів  і природокористування України, кандидата педагогічних наук, доцента.

Нагороди та відзнаки виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості вкотре засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок. Із цьогорічним доробком науковців НАПН України, історією і сьогоденням Академії можна ознайомитись, відвідавши каталог виставки (http://innovosvita.com.ua/images/stories/catalogue_innovatika_12_14_zhovtnya_2020_web.pdf).

Відповідальний за проведення виставки

науковий співробітник Президії НАПН України

Володимир ДОВБИЩЕНКО


16:12 16.10.2020