Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця»

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошує молодих науковців, аспірантів, здобувачів освіти взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця». Захід приурочено до Днів науки в Україні і до Всесвітнього дня вишиванки.

Дата проведення:19 травня 2022 року об 11:00.

Місце проведення: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти   ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Мета конференції: обґрунтування соціальних та освітніх домінант підготовки сучасного компетентного фахівця в закладі вищої освіти, обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді в період війни, координація науково-дослідної роботи.  

Формат заходу: Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих науковців, аспірантів, здобувачів освіти.

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Теоретичні і практичні засади підготовки сучасного компетентного фахівця: вітчизняний і зарубіжний досвід.

2. Особливості підготовки конкурентоспроможного випускника ЗВО в період війни.

3. Становлення особистості сучасного компетентного фахівця: виховний аспект.

4. Проєктування і розвиток професійної та особистісної успішності майбутнього фахівця.

5. Психологічний супровід підготовки компетентного фахівців в умовах суспільних трансформацій.

6. Розвиток кадрового потенціалу системи вищої освіти.

7. Розвиток компетентності молодих фахівців щодо прийняття ефективних управлінських рішень.


Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській студентській науково-практичнійконференції просимо до 15 травня 2022 року:

·          пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/s1GfGXoxkNV1TyPg8

·          надіслати текст доповіді,презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному чи секційному засіданнях);

·          надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції.

Роботаконференціїпередбачаєпроведенняпленарного та секційних засіданьврежимі онлайн.

Загальний доступ до трансляції буде відкрито на ютуб-каналі БІНПО запосиланням:  https://youtu.be/HMvELu_5OEQ.

Учасникам конференції посилання для підключення та інструкцію буде надіслано 18 травня 2022 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів Усеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або надіслали матеріали до Е-збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Усеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до 15.05.2022 на електроннуадресу:kafpppo@ukr.netз приміткою: «До участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції».

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

·         мова – українська, англійська, польська;

·        обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту;

·         текст має бути оформлений у форматі MicrosoftWord 98-2003 (*.doc);

·         параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, стиль«нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів;

·         у верхньому лівому куті вказується УДК;

·         на першому рядку в правому куті друкуються напівжирними літерами прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто;

·         на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними літерами);

·        через один рядок – основний тезовий виклад;

·         таблиці в тексті мають бути виконані у Word;

·         ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом);

·         ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію;

·         вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, відступи не допускаються;

·        посилання в тексті публікації на використані джерелаоформлюються в квадратних дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела в списку використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457],

·         примітки (виноски) робляться автоматично;

·         список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);

·         назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка);

·         розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

·         після основного тексту подаються відомості про автора/авторів.

Тези повинні мати чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі складники:

  • актуальність проблеми дослідження;
  • стан розроблення проблеми в науці і практиці;
  • основна ідея, положення, висновки дослідження;
  • основні результати та їх практичне значення.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ПІДГОТОВКУ:

- програми Всеукраїнської науково-практичноїконференції;

Е-збірника матеріалів конференції (у форматі PDF). Подані матеріали будуть опубліковані впродовж місяця після проведення конференції;

сертифіката учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції із вказівкою ЕКТС-кредитів.

Приклад оформлення

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

 

ПЕТРЕНКО Микола Вікторович,

аспіранткафедрипедагогіки,психологіїта

менеджментуБілоцерківськогоінститутунеперервної

професійноїосвітиДЗВО«Університетменеджментуосвіти» НАПНУкраїни

 

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Устинова; [Центральний ін-т післядипломної пед. освіти НАПН України]. Київ, 2022. 232 с.

2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / Richard E. Boyatzis. Journal of Management Development. 2012.  Vol. 27. № 1. P. 5-12.

 

Контактні особи організаційного комітету:

Рудич    Оксана Олександрівна – доценткакафедрипедагогіки,психологіїтаменеджменту,к.е.н.,е-mail:oorudych@ukr.net;тел.:097-998-65-50

Лукіянчук Алла Миколаївна – доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к. психол. н., е-mail: luallan@ukr.net; тел.: 095-325-29-39

Фінансова основа проведення заходу:безкоштовно