НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Конкурсний відбір для виконання у 2024 р. прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) в установах НАПН України

З метою підтримки та активізації наукової діяльності молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, сприяння розвитку їх професійних якостей і творчого потенціалу та відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722, інших актів законодавства, актуальних для забезпечення стійкості і розвитку сфер освіти і науки, українського суспільства в умовах воєнного стану, повоєнного відновлення та європейської інтеграції країни, Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурсний відбір для виконання у 2024 р. прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) в установах НАПН України.

Тематика конкурсного відбору

Для конкурсного відбору пропонується затверджений постановою Президії НАПН України від 11 грудня 2023 р. № 1-2/14-257 перелік пріоритетних напрямів (тематики) та проблем досліджень, на виконання яких подаються проєкти прикладних наукових досліджень згідно з додатком 1.

Умови і місце проведення конкурсного відбору

Відбір на виконання у 2024 р. прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) в установах НАПН України, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219.

Критеріями оцінювання проєктів наукових досліджень є:

  • якість запланованого дослідження (актуальність, новизна);
  • значущість проєкту для подальшого розвитку науки / технологій / суспільства відповідно до спрямування проєкту (важливість та використання очікуваних результатів);
  • якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту (обґрунтованість плану дослідження, відповідність матеріально-технічної бази);
  • науковий доробок виконавців проєкту (вагомість доробку керівника і виконавців проєкту тощо). 

Перелік документів

Учасники конкурсного відбору подають такі документи:

  • заявка (форма);
  • рішення вченої ради;
  • технічне завдання на виконання дослідження (форма);
  • планова калькуляція кошторисної вартості проєкту наукового дослідження (форма);
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних (форма).

У ході підготовки та подання заявки на відкриття наукового дослідження для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) в установах НАПН України, керуватися Положенням про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України, затвердженим постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2018 р. № 1-2/14-350, зі змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219. 

Вимоги до учасників конкурсного відбору

У конкурсі можуть брати участь виключно наукові колективи молодих вчених та окремі молоді вчені наукових установ та закладу вищої освіти, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук України.

До участі у конкурсі допускаються колективи молодих вчених, учасниками яких станом на 1 січня 2024 р. є вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

Керівником проєкту має право бути науковий / науково-педагогічний працівник наукової установи / закладу вищої освіти (за основним місцем роботи на момент подання), який має науковий ступінь, наукові публікації у виданнях внесених до переліку наукових фахових видань України та / або у виданнях, що індексуються у міжнародних наукових базах даних, зокрема наукометричних, реферативних тощо.

Науковий / науково-педагогічний працівник може бути керівником тільки одного проєкту серед поданих на конкурсний відбір.

Відомості про строки розгляду заявок і підбиття результатів конкурсу

Заявки щодо відкриття прикладних наукових досліджень для молодих вчених, які працюють (навчаються) в установах НАПН України подаються для реєстрації до відповідного відділення НАПН України за умови попереднього узгодження калькуляції кошторисної вартості робіт з фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України не пізніше 11 січня 2024 р.

Документи учасників конкурсного відбору, що надійшли після кінцевого строку подання заявок (11 січня 2024 р.), не розглядаються.

Невідповідність переліку та оформлення поданих учасником документів вимогам, визначеним умовами конкурсного відбору, є підставою для їх відхилення за формальними ознаками.

За письмовим запитом учасника конкурсного відбору подана заявка може бути відкликана до закінчення кінцевого строку подання.

Конкурсна комісія НАПН України (наказ НАПН України від 11 грудня 2023 р. № 51 о.д.) здійснює розгляд проєктів, за поданням відділень визначає експертів та організовує наукову експертизу поданих проєктів наукових досліджень, за результатами якої забезпечує відбір прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, і подає відповідне рішення для затвердження Президії НАПН України до 19 січня 2024 р.

Інші обов’язкові умови конкурсу

Орієнтовні обсяги фінансування наукових досліджень для молодих вчених НАПН України у 2024 р. – до 140,2 тис.грн.

Термін реалізації наукового проєкту (переможців конкурсу) не більше 12 місяців (до 31 грудня 2024 р.).

Місце проведення конкурсу: Національна академія педагогічних наук України (Президія), 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а.

Довідки з питань конкурсного відбору за телефоном: (044) 481-38-70, (Гудим Ірина, науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, к. 203, e-mail: hudymir@gmail.com.).


17:40 11.12.2023