НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2023-2027 роки

Загальними зборами НАПН України від 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-3 затверджено «Пріоритетні напрями (тематику) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2023-2027 роки».

 

1. Освіта, психологія і педагогіка для перемоги над російським агресором та повоєнного відновлення України.

Актуальні проблеми

Освіта в умовах воєнного стану: виклики, ризики, втрати та ефективні способи захисту її стійкості.

Модернізація освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Інституційно-правове регулювання сфери освіти в умовах воєнного стану.

Освіта як фундаментальна складова Плану відновлення України, яка забезпечує розвиток людських ресурсів.

Психологічна феноменологія російсько-української війни.

Психологічні чинники індивідуальної і колективної стійкості та опору військовій агресії.

Психологія суспільної згуртованості в умовах зовнішніх воєнно-політичних викликів.

Психологічна підготовка військовослужбовців до ведення бойових дій і психологічна освіта та підвищення кваліфікації військових психологів.

Організаційна та корпоративна культура закладу освіти в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

Науково-методичні засади соціально-психологічної реабілітації та адаптації учасників бойових дій і постраждалого від війни цивільного населення.

Психологічні механізми та закономірності посттравматичного зростання особистості.

Теорія і практика психологічної просвіти населення у воєнний і повоєнний період.

Психологічні ресурси особистості та суспільства для протидії маніпулятивним впливам інформаційної війни. 

Проєктування віртуальних просторів психологічної підтримки та розвитку дітей і дорослих у воєнний та післявоєнний період.

Психологічні чинники волонтерського руху, соціально-психологічна підтримка його учасників.

Формування мілітарної ідентичності українців.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

2. Філософські, теоретико-методологічні та історичні передумови інтеграції української освіти і педагогічної науки до європейського та світового освітнього і наукового просторів.

Актуальні проблеми

Освіта і наука як фактор цивілізаційної суб’єктності України.

Філософія освіти в контексті сучасних цивілізаційних викликів, що постали перед людиною і освітою.

Філософія людиноцентризму як методологія особистісно орієнтованої освіти.

Освіта впродовж життя, широка (формальна, неформальна, інформальна) освіта.

Освіта для сталого розвитку.

Дисциплінарні, міждисциплінарні, мультидисциплінарні дослідження в сфері освіти.

Концептуалізація і моделювання історико-педагогічного знання (гносеологія і аксіологія); деколонізація історико-педагогічного знання.

Освіта під час війни та повоєнної відбудови різних історичних періодів. Подолання лиха війни, епідемій, соціальних, психологічних і фізичних вад у дітей та молоді.

Реформаційні процеси в освіті; освіта заради миру та розвитку людства.

Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в Україні та світі.

Теоретичні й методологічні засади організації освітніх систем.

Методологія і технології моніторингових досліджень в освіті та оцінювання її якості.

Забезпечення гендерної рівності в освіті.

Музейна педагогіка в освіті і розвитку особистості.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

3. Розвиток світової, європейської і національних систем освіти.

Актуальні проблеми

Історія зарубіжної освіти.

Діяльність міжнародних організацій у розвитку освіти.

Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в країнах ЄС.

Закономірності й особливості становлення європейських просторів освіти, професійної освіти і підготовки, вищої освіти.

Тенденції розвитку європейського дослідницького простору.

Цифрова трансформація освіти і науки у провідних країнах світу.

Методологічні проблеми порівняльних досліджень у галузі педагогіки та освіти.

Забезпечення якості і рівного доступу до освіти в освітніх системах світу.

Культурно-цивілізаційна самоідентифікація вітчизняної освіти: ризики та перспективи.

Полікультурна освіта для гармонізації глобалізованого світу.

Світовий досвід державного фінансування освіти і науки як фактор підвищення їх впливу на людський розвиток.

Інтеграція вітчизняної освіти в Європейський простір освіти, Європейський простір професійної освіти і підготовки, Європейський простір вищої освіти, Європейський дослідницький простір.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

4. Цифровізація освіти.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічне та науково-методичне забезпечення цифровізації освіти і науки. Цифровізація освітнього процесу. Цифрова трансформація освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.

Проєктування і використання веборієнтованих інформаційних систем підтримки освітньої і наукової діяльності, автоматизованих інформаційних систем формування і розвитку поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології.

Формування і розвиток цифрової компетентності, культури кібербезпеки суб’єктів освітнього процесу, їх адаптація в цифровому освітньому середовищі; розроблення та впровадження механізмів і заходів щодо попередження кіберзагроз у цифровому освітньому і науковому середовищі.

Розроблення ІКТ-орієнтованих інструментів моніторингу стану інформаційно-цифрового середовища закладу освіти.

Розроблення методичних систем використання дистанційних, змішаних, інтегрованих, імерсивних технологій навчання, цифрових освітніх ресурсів, відкритого освітнього і наукового середовища із елементами штучного інтелекту.

Створення та впровадження цифрових освітніх екосистем розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

Науково-методичне забезпечення функціонування електронних освітньо-наукових бібліотек та електронних наукових видань.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом. 

 

5. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Актуальні проблеми

Компетентнісно орієнтовані моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади, принципи і закономірності освіти для сталого розвитку.

Дидактико-методичні засади проєктування і реалізації STEM/STEAM-освіти. Методика і технології STEM/STEAM-освіти.

Психічний розвиток, самореалізація та саморозвиток особистості в освітньому просторі. Індивідуалізація і диференціація навчання та виховання в умовах особистісно орієнтованої освіти.

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових компетентностей, наукового світогляду, системного та критичного мислення учнів та студентів в освітньому процесі.

Дидактико-методичні засади і технології інтегрованого навчання.

Дидактико-методичні засади формування досвіду дослідницько-пошукової діяльності здобувачів освіти.

Інноваційні підходи до організації навчання на засадах педагогіки партнерства та управління безпечним освітнім середовищем, технології запобігання булінгу і дискримінації учасників освітнього процесу.

Психологічні механізми навчання впродовж життя від народження.

Психологія освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Психологічна підтримка вчителів у режимі змішаного навчання учнів, які перебувають за межами України.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

6. Ранній освітній розвиток дитини та дошкільна освіта.

Актуальні проблеми:

Дошкільна освіта в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Нові моделі управління в дошкільній освіті.

Державно-громадське партнерство в системі дошкільної освіти.

Доступність і якість дошкільної освіти, їх моніторинг.

Освітній розвиток дитини раннього віку.

Основні напрями освіти дітей дошкільного віку.

Компетентнісний підхід у дошкільній освіті.

Освіта дітей дошкільного віку у цифровому просторі.

Проєктування цифрових екосистем закладів дошкільної освіти.

Створення індивідуального розвивального середовища дошкільника в закладах дошкільної освіти.

Соціалізація (реальна і віртуальна) дитини дошкільного віку.

Сучасні моделі управління дошкільною освітою.

Забезпечення психофізичного здоров’я дітей раннього та дошкільного віку в умовах воєнного стану.

Взаємодія закладу дошкільної освіти, сім’ї і початкової школи.

Інновації в освіти дітей раннього та дошкільного віку у зарубіжжі.

Психологічні засади і технології психологічного супроводу особистісного зростання дітей дошкільного віку.

Розвиток психологічної стійкості дітей дошкільного віку.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

7. Повна загальна середня освіта.

Актуальні проблеми

Дидактичні і методичні засади модернізації змісту повної загальної середньої освіти відповідно до концепції Нової української школи.

Реалізація державних стандартів початкової, базової середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібниках.

Науково-методичний супровід створення Державного стандарту профільної середньої освіти.

Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення України. Розвиток дистанційної і змішаної форм навчання.

Методика і технології навчання учнів у початковій школі, гімназії і ліцеї. Дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу на різних рівнях повної загальної середньої освіти.

Контроль, діагностика й оцінювання результатів освітньої діяльності в закладах повної загальної середньої освіти.

Проблеми теорії сучасного шкільного підручника і оцінювання його якості.

Профорієнтаційна робота в  закладах загальної середньої освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

8. Спеціалізована освіта.

Актуальні проблеми

Дидактико-методичні засади і технології спеціалізованої освіти; реалізація трансдисциплінарної методології в освітніх програмах спеціалізованої освіти.

Науково-методичне забезпечення спеціалізованої освіти мистецького, військового, спортивного і наукового спрямування.

Психологічні основи ідентифікації та розвитку обдарованості особистості.

Технології підготовки фахівців до роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Актуальні проблеми

Технології раннього втручання: діагностика та супровід.

Психолого-педагогічний і корекційно-розвивальний супровід в умовах різних форм навчання.

Технології психотерапії та психологічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами та їхніх родин в умовах кризових викликів.

Організаційно-методичні засади оптимізації системи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Змістове і методичне забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти та закладах загальної середньої освіти із інклюзивним навчанням. 

Стратегії та підходи до виявлення і супроводу двічі виняткових осіб.

Науково-організаційні форми і технології підвищення кваліфікації фахівців системи освіти осіб з особливими освітніми потребами та соціальних служб. 

Порівняльні психолого-педагогічні дослідження в галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

10. Позашкільна освіта.

Актуальні проблеми

Розвиток інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти.

Інтеграція позашкільної освіти та позакласної діяльності в умовах повоєнного відновлення країни.

Розвиток підприємницької компетентності.

Науково-методичні засад цифрової трансформації позашкільної освіти.

Моделі сучасного менеджменту позашкільної освіти.

Забезпечення доступу до якісної позашкільної освіти.

Моніторинг якості та ефективності позашкільної освіти.

Взаємодія закладів позашкільної та загальної середньої освіти; позашкільна освіта в школі.

Удосконалення змісту і технологій позашкільної освіти в контексті євроінтеграції.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

11. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

Актуальні проблеми

Теоретичні і методичні основи формування змісту професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на основі компетентнісного підходу.

Проєктування інноваційних систем професійної підготовки фахівців з урахуванням потреб воєнного ринку праці та повоєнного відновлення економіки.

Методики викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін, організації виробничого навчання та виробничої практики у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (за галузями).

Технології підготовки фахівців до вибору професійної кар’єри і підприємницької діяльності.

Теоретичні засади розвитку профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Методики використання цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання у професійній підготовці фахівців.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Тенденції розвитку зарубіжних систем підготовки виробничого персоналу.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

12. Вища освіта.

Актуальні проблеми

Кваліфікаційний розрив (skillsgap) на ринку праці України; стан та механізми його подолання для фахівців з вищою освітою.

Формування наукового світогляду та інноваційної підприємницької культури студентів як ключовий засіб оновлення людських ресурсів.

Відкрита наука як фактор підвищення дослідницької спроможності закладів вищої освіти.

Імплементація стандартів відкритої науки в діяльність закладів вищої освіти, наукових установ в умовах війни та повоєнного відновлення України.

Вища освіта і наука України: виклики інноваційного і високотехнологічного розвитку суспільства, економіки.

Місія містоутворюючого університету.

Вища освіта України перед викликами демографічної кризи у воєнний та повоєнний періоди: стан і шляхи подолання.

Соціальна відповідальність вищої освіти як одна з особливих місій освіти в умовах глобалізаційних змін, воєнного стану та повоєнного відновлення України.

Національно-патріотичне виховання в закладах вищої освіти.

Розбудова конкурентоспроможної мережі закладів вищої освіти в умовах повоєнного відновлення та євроінтеграції України.

Дорожня карта: Нова вища освіта України у світовому та Європейському освітніх просторах.

Розвиток механізмів оцінювання якості вищої освіти.

Управління закладами вищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.

Стратегії і заходи щодо створення лідерських університетів світового класу в Україні.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

13. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

Актуальні проблеми

Розвиток освіти різних категорій дорослого населення в Україні і зарубіжних країнах.

Формальна, неформальна та інформальна освіта різних категорій дорослих.

Професійна адаптація громадян України, які тимчасово проживають за кордоном.

Підготовка і професійний розвиток андрагогів (педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих) в Україні і за кордоном.

Мотивація дорослих до навчання впродовж життя.

Теорія і практика освіти вразливих категорій дорослих.

Взаємодія інституцій громадянського суспільства у розвитку освіти дорослих.

Науково-методичний супровід професіоналізації освіти дорослих.

Корпоративна освіта і навчання дорослих в Україні та за кордоном.

Проєктування інклюзивного освітнього середовища в освіті дорослих.

Громадянська освіта дорослих.

Освіта дорослих у відновленні України у повоєнний період.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

14. Педагогічна освіта і педагогічна діяльність.

Актуальні проблеми

Методологічні засади розвитку педагогічної освіти в умовах динамічних суспільних змін.

Інтернаціоналізація педагогічної освіти в умовах посилення міграційних процесів.

Трансформаційний потенціал педагогічної освіти у подоланні суспільних викликів.

Модернізація системи професійної підготовки вчителя у закладах вищої педагогічної освіти України.

Моделі підготовки вчителя до професійного розвитку в умовах відкритої освіти в Україні і за кордоном.

Цифровізація педагогічної освіти у контексті забезпечення якості підготовки сучасного вчителя.

Психологічний супровід підготовки педагогів в умовах військового стану і в повоєнний період.

Соціальне партнерство в педагогічній освіті.

Особливості професійної діяльності педагога в умовах змішаного навчання.

Психологічна готовність особистості до педагогічної діяльності.

Критерії ефективності педагогічної діяльності, оновлення основних функцій педагога.

Особливості взаємодії практичного психолога із учнями, вчителями, батьками.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

15. Теорія виховання. Педагогіка і психологія виховання.

Актуальні проблеми

Виховний потенціал цифрового простору.

Науково-методичний супровід виховання дітей та молоді у цифровому просторі.

Моральне та громадянське національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Виховні засади утвердження української національної ідентичності.

Виховання культури безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді.

Інтеграція цінностей українського народу в європейський освітній простір.

Мистецька освіта та естетичне виховання у віртуальному просторі.

Формування фізичної активності, здорового способу життя та готовності до підприємницької діяльності.

Полікультурне виховання особистості в контексті європейських цінностей. Виховання в умовах пограниччя.

Екологічна освіта для сталого розвитку України та подолання наслідків воєнних дій.

Розвиток особистості у відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань.

Булінг учасників освітнього процесу.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

16. Управління та економіка освіти.

Актуальні проблеми

Особливості управління закладами освіти в умовах воєнного стану і повоєнного відновлення України.

Управління забезпеченням якості освіти та організацією безпечного і здорового освітнього середовища в умовах воєнного стану.

Управлінські технології інноваційного розвитку закладу освіти.

Розвиток закладу освіти як територіального (регіонального) соціокультурного центру.

Управління ресурсами та ризиками розвитку Нової української школи.

Державно-громадське управління освітою.

Інституційна автономія і академічна свобода закладів освіти.

Організаційна та корпоративна культура закладу освіти в умовах воєнного стану.

Система профілізації і профорієнтації здобувачів освіти.

Економічна ефективність закладів освіти.

Організаційно-правові форми та інноваційні моделі фінансування закладів освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

17. Методологія, теорія та історія психології в контексті завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Актуальні проблеми

Становлення та розвиток української психологічної думки в загальноєвропейському соціокультурному просторі.

Методологія компаративних досліджень у загальній психології та інших галузях психологічної науки.

Теоретико-методологічні основи психологічних досліджень та інтеграції психологічного знання; методологічні засади побудови і обґрунтування психологічних теорій.

Психологічне забезпечення форсайтингових досліджень, прогнозування тенденцій розвитку суспільства та освіти.

Теоретико-методологічні засади генетичної психології.

Методологія адаптації іншомовного та розвитку україномовного психодіагностичного інструментарію.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

18. Вікова психологія та фізіологія.

Актуальні проблеми

Психофізіологічні основи розвитку та навчання особистості.

Вплив навчального навантаження на психічне здоров’я учнів.

Медико-психологічні основи формування здорового способу життя різних груп населення.

Психофізіологічне забезпечення життєстійкості особистості.

Психологічні проблеми репродуктивного здоров’я.

Вплив цифровізації, інформатизації на розвиток особистості учнів.

Формування психофізіологічної стійкості особистості в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

19. Психологія розвитку особистості.

Актуальні проблеми

Психологічні основи особистісного розвитку, становлення та самоздійснення особистості, сприяння її психологічному благополуччю.

Психологічні механізми творчої діяльності.

Трансформація способу життя особистості у складних життєвих обставинах.

Психологічні механізми та технології розвитку суб’єктності особистості.

Особистісні засади становлення екологоорієнтованої діяльності.

Формування особистості в умовах сім’ї.

Психологічні основи розвитку обдарованості особистості та її здатностей до креативного мислення.

Духовний розвиток та гармонізація морального здоров’я українців як пріоритетний напрям психологічного відновлення нації у післявоєнний період.

Технології формування критичного мислення в умовах «регенеративної освіти».

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

20. Соціальна психологія і педагогіка. Соціальна робота.

Актуальні проблеми

Психологічні закономірності та особливості соціалізації особистості, формування індивідуальної та колективної ідентичності.

Психологія груп, міжгрупових відносин та масоподібних явищ.

Теоретичні та методичні основи аналізу соціальних ситуацій, психологічної підтримки дітей і дорослих у надзвичайних ситуаціях та в умовах невизначеності.

Теорія і практика соціально-психологічного супроводу процесів модернізації освіти і суспільства, відстеження та формування громадської думки.

Психологічні проблеми масової комунікації, інформаційної безпеки та медіаосвіти.

Профілактика деструктивних наслідків колективної травми війни та інших масштабних травмівних подій.

Психолого-педагогічні засади безпеки навчальної діяльності, запобігання суїцидам та саморуйнівній поведінці учасників освітнього процесу.

Соціальне та психологічне благополуччя сім’ї в умовах сучасних викликів безпеці людини.

Соціальна та соціально-педагогічна робота у громаді.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

21. Психологія праці, організаційна, політична та економічна психологія.

Актуальні проблеми

Психологічні основи діяльності та розвитку організацій в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.

Розвиток та взаємодія політичної і правової свідомості в контексті суспільних трансформацій та євроінтеграційних процесів.

Психологія формування політичної культури демократичного суспільства, розвитку громадянської освіти молоді.

Психологічні вимоги до ефективного політичного лідерства в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Психологічні закономірності становлення етнонаціональної свідомості та самосвідомості.

Кризи професійного становлення. Проблеми професійних деструкцій та психічного вигорання.

Система психологічного супроводу професійної діяльності та кар’єрного розвитку особистості.

Психологія власності. Особливості економічної поведінки молоді.

Психологічно важливі якості суб’єкта праці.

Діагностика здібностей та прогнозування успішності професійної діяльності; психологічні проблеми професійної орієнтації.

Кар’єрне консультування особистості в умовах динамічних змін на ринку праці.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

 

22. Практична психологія. Наукове забезпечення діяльності психологічних служб.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології.

Зміст, форми, методи та технології професійної діяльності практичного психолога.

Науково-психологічний супровід педагогічних інновацій в освіті.

Наукове забезпечення діяльності психологічних служб.

Наукові засади і технології надання психологічної допомоги людям у складних життєвих обставинах.

Психодіагностика особистісних змін в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.  

Формування особистісної готовності психологів до надання професійної допомоги населенню в умовах війни.

Психологічний супровід тимчасово переміщених осіб та дружин мобілізованих чоловіків; робота з емоційним виснаженням.

Наукове-методичне забезпечення психологічної підтримки осіб, які перебували в умовах окупації та вимушеної ізоляції. 

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.


09:44 27.04.2023