НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2022-2026 рр.

Загальними зборами НАПН України від 19 листопада 2021 р. № 1-1/2-4 схвалено «Пріоритетні напрями (тематику) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2022–2026 рр.».

1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Актуальні проблеми

Філософія освіти в контексті сучасних цивілізаційних викликів до людини і освіти.

Філософія людиноцентризму як методологія особистісно орієнтованої освіти.

Освіта впродовж життя, широка (формальна, неформальна, інформальна) освіта.

Дисциплінарні, міждисциплінарні, мультидисциплінарні дослідження в галузі освіти.

Концептуалізація і моделювання історико-педагогічного знання (гносеологія і аксіологія).

Реформаційні процеси в освіті.

Теоретичні й методологічні засади організації освітніх систем.

Методологія і технології моніторингових досліджень в освіті та оцінювання її якості.

Забезпечення гендерної рівності в освіті.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

2. Розвиток світової, європейської і національних освітніх систем.

Актуальні проблеми

Історія зарубіжної освіти

Діяльність міжнародних організацій у розвитку освіти.

Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в країнах ЄС.

Закономірності й особливості становлення європейських просторів освіти, професійної освіти і підготовки, вищої освіти.

Тенденції розвитку європейського дослідницького простору.

Цифрова трансформація освіти і науки у провідних країнах світу

Методологічні проблеми порівняльних досліджень у галузі педагогіки та освіти.

Забезпечення якості і рівного доступу до освіти в освітніх системах світу.

Полікультурна освіта для гармонізації глобалізованого світу.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

3. Цифровізація освіти.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічне та науково-методичне забезпечення цифровізації освіти.

Проєктування і використання цифрових інформаційно-аналітичних систем освітньої і наукової діяльності.

Формування цифрової компетентності, культури кібербезпеки суб’єктів освітнього процесу, їх адаптація в цифровому освітньому середовищі.

Створення і методика використання комп’ютерно орієнтованих педагогічних систем, технологій дистанційного і змішаного навчання, цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання.

Науково-методичне забезпечення функціонування електронних освітньо-наукових бібліотек та електронних наукових видань.

Освіта в умовах пандемії COVID-19, розвиток дистанційних форм навчання.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом. 

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Актуальні проблеми

Компетентнісно орієнтовані моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади, принципи і закономірності освіти для стійкого розвитку.

Дидактико-методичні засади проєктування і реалізації STEM/STEAM-освіти. Методика і технології STEM/STEAM-освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованої освіти.

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових компетентностей, наукового світогляду, системного і критичного мислення учнів та студентів в освітньому процесі.

Дидактико-методичні засади і технології інтегрованого навчання.

Психолого-педагогічні засади виявлення і розвитку обдарованості здобувачів освіти.

Інноваційні підходи до організації навчання на засадах педагогіки партнерства та управління безпечним освітнім середовищем, технології запобігання булінгу і дискримінації учасників освітнього процесу.

Психологічні основи проєктування дистанційних форматів освітньої та професійної діяльності.

Психічний розвиток, самореалізація та саморозвиток особистості в освітньому просторі.

Психологічні механізми навчання впродовж життя.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

5. Дошкільна освіта.

Актуальні проблеми

Доступність і якість дошкільної освіти, їх моніторинг.

Освітній розвиток дитини раннього віку.

Основні напрями освіти, виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

Компетентнісний підхід в дошкільній освіті.

Освіта дітей дошкільного віку у цифровому просторі.

Проєктування цифрових екосистем закладів дошкільної освіти.

Створення індивідуального розвивального середовища дошкільника в закладах дошкільної і позашкільної освіти.

Соціалізація (реальна і віртуальна) дитини дошкільного віку.

Взаємодія закладу дошкільної освіти, сім’ї і початкової школи.

Інновації освіти дітей раннього та дошкільного віку у зарубіжжі.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

6. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Актуальні проблеми

Дидактичні і методичні засади модернізації змісту повної загальної середньої освіти. Реалізація державних стандартів повної загальної середньої освіти в освітніх і навчальних програмах, підручниках і посібниках.

Методика і технології навчання учнів на різних рівнях повної загальної середньої освіти.

Контроль, діагностика й оцінювання результатів освітньої діяльності в закладах повної загальної середньої освіти.

Проблеми теорії сучасного шкільного підручника і оцінювання його якості.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

7. Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічного та корекційно-реабілітаційного супроводу осіб з особливим освітніми потребами.

Корекційно-розвивальна складова навчання дітей з особливими освітніми потребами у різних інституційних умовах.

Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами різних вікових груп.

Технології інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Навчально-методичне забезпечення змісту освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічні засади організації системи раннього втручання і корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Науково-методичні засади і організаційно-педагогічні умови діяльності закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсних центрів.

Технології психологічного супроводу та психотерапії осіб з особливими освітніми потребами.

Теоретико-методичні засади підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами.

Технології психолого-педагогічного супроводу родин дітей з особливими освітніми потребами.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

8. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Актуальні проблеми

Виховний потенціал цифрового простору.

Науково-методичний супровід виховання дітей та молоді у цифровому просторі.

Розвиток інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти

Моральне та громадянське виховання.

Національно-патріотичне виховання. Військово-патріотичне виховання.

Мистецька освіта та естетичне виховання у віртуальному просторі.

Формування фізичної активності, здорового способу життя та готовності до підприємницької діяльності.

Полікультурне виховання особистості в контексті європейських цінностей. Виховання в умовах пограниччя.

Екологічна освіта дітей та молоді у контексті забезпечення стійкого розвитку суспільства.

Розвиток особистості у відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань.

Булінг серед учасників освітнього процесу.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

9. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

Актуальні проблеми

Моделювання та прогнозування розвитку професійної та фахової передвищої  освіти в умовах цифровізації економіки  і суспільства.

Теоретичні і методичні засади розвитку професійної та фахової передвищої освіти з урахуванням потреб національної економіки та суспільства.

Теоретичні і методичні засади проєктування інноваційних систем професійної підготовки майбутніх фахівців (за галузями).

Теоретичні  основи реалізації профільної середньої освіти професійного спрямування в закладах професійної та фахової передвищої освіти.

Теоретичні  і практичні засади маркетингового управління та менеджмента  якості професійної освіти.

Методики викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін, організації виробничого навчання та практики у закладах професійної та фахової передвищої освіти (за галузями).

Технології підготовки майбутніх фахівців до побудови професійної кар’єри в умовах розвитку молодіжного підприємництва.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

10. Вища освіта.

Актуальні проблеми

Синергія вищої освіти, науки та виробництва як головний ресурс суспільства знань, інноваційного розвитку

Проблеми і стратегії досягнення конкурентоспроможної якості вищої освіти.

Моделі і механізми оцінювання якості вищої освіти.

Рейтингування закладів вищої освіти у світовій та національних практиках.

Рівнева, галузева, типологічна і мережева структуризація вищої освіти: моделі і механізми її оптимізації.

Ефективне врядування у закладах вищої освіти.

Відкрита наука у закладах вищої освіти.

Соціальна відповідальність закладів вищої освіти.

Компетентнісний підхід і результатна парадигма у вищій освіті.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

11. Освіта дорослих. Педагогічна освіта.

Актуальні проблеми

Розвиток освіти різних категорій дорослого населення в Україні.

Прогнозування і проєктування розвитку освіти дорослих.

Соціальне партнерство в освіті дорослих.

Системи підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими в Україні та у зарубіжних країнах.

Теоретичні і методичні засади безперервного професійного розвитку педагогічного персоналу в умовах неформальної та інформальної освіти.

Тенденції розвитку і моделі педагогічної освіти у зарубіжних країнах.

Теоретичні і методичні засади проєктування інноваційних моделей професійної підготовки вчителя.

Фундаменталізація змісту професійної підготовки вчителя та інших категорій педагогічних працівників.

Науково-методичний супровід фахової підготовки педагогічних працівників у закладах фахової передвищої і вищої освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом. 

12. Управління та економіка освіти.

Актуальні проблеми

Управління забезпеченням і вдосконаленням якості освіти та організацією безпечного і здорового освітнього середовища.

Управлінські технології інноваційного розвитку закладу освіти.

Розвиток закладу освіти як територіального (регіонального) соціокультурного центру.

Управління ресурсами та ризиками розвитку нової української школи.

Державно-громадське управління освітою.

Інституційна автономія і академічна свобода закладів освіти.

Організаційна та корпоративна культура закладу освіти.

Економічна ефективність закладів освіти.

Організаційно-правові форми та інноваційні моделі фінансування закладів освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

13. Методологія, теорія та історія психології.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні основи психологічних досліджень та інтеграції психологічного знання.

Становлення та розвиток психологічної думки в Україні.

Теоретико-методологічні засади генетичної психології.

Методологічні засади побудови і обґрунтування психологічних теорій.

Соціокультурні чинники розвитку психологічної науки.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом. 

14. Вікова психологія та фізіологія.

Актуальні проблеми

Психофізіологічні основи розвитку та навчання особистості.

Вплив навчального навантаження на психічне здоров’я учнів.

Медико-психологічні основи формування здорового способу життя різних груп населення.

Психофізіологічне забезпечення життєстійкості особистості.

Психологічні засади забезпечення паліативної та хоспісної допомоги хворим.

Психологічні проблеми репродуктивного здоров’я.

Вплив цифровізації, інформатизації на розвиток особистості.

Особливості сучасної дитини  під впливом цифрових життєвих обставин.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

15. Психологія розвитку особистості.

Актуальні проблеми

Психологічні основи особистісного розвитку, становлення та самоздійснення особистості, сприяння її психологічному благополуччю.

Психологічні механізми творчої діяльності.

Вікові та професійні особливості творчості.

Трансформація способу життя особистості у складних життєвих обставинах.

Психологічні засади сприяння особистісному зростанню дітей різного віку.

Психологічні механізми та технології розвитку суб’єктності особистості.

Особистісні засади становлення екологоорієнтованої діяльності.

Формування особистості в умовах сім’ї.

Психологічні основи розвитку обдарованості особисті та її здатностей до креативного мислення.

Розвиток особистості в умовах соціальної невизначеності.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

16. Соціальна і політична психологія.

Актуальні проблеми

Психологічні закономірності та особливості соціалізації особистості в умовах суспільних трансформацій.

Психологія груп, міжгрупових відносин та масоподібних явищ.

Психологічні особливості етнічної ідентичності, формування етнонаціональної свідомості та самосвідомості.

Теоретичні та методичні основи аналізу соціальних ситуацій, розроблення засобів психологічної підтримки дітей і дорослих у надзвичайних ситуаціях та в умовах невизначеності.

Теорія і практика соціально-психологічного супроводу процесів модернізації освіти і суспільства, прогнозування тенденцій суспільного розвитку, відстеження та формування громадської думки.

Психологічні проблеми масової комунікації, інформаційної безпеки і медіаосвіти в умовах цифровізації.

Психологія громадянської освіти, формування політичної культури демократичного суспільства.

Психологічні основи взаємодії політики і права.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

17. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади розвитку прикладної психології.

Зміст, форми, методи та технології професійної діяльності практичного психолога.

Науково-психологічний супровід педагогічних інновацій в освіті.

Наукове забезпечення діяльності психологічних служб.

Наукові засади і технології надання психологічної допомоги людям у складних життєвих обставинах.

Психологічні основи розвитку організацій.

Психологія праці.

Психологічні особливості проектування професійного середовища та життєдіяльності людини в умовах динамічних змін на ринку праці.

Психолого-педагогічні засади профорієнтаційної роботи в умовах ринкової економіки.

Психологічна підтримка та супровід осіб віку пізньої дорослості.

Геронтопсихологія в освіті дорослих.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

18. Соціальна педагогіка та соціальна робота.

Актуальні проблеми

Соціалізація та профілактика ризикованої поведінки особистості у цифровому просторі.

Соціалізація та розвиток особистості в різних соціальних інститутах.

Міжсекторальне партнерство у соціальній та соціально-педагогічній роботі.

Інноваційні технології соціально-педагогічної допомоги вразливим групам населення.

Соціальна та соціально-педагогічна робота з дітьми та сім’ями вимушених переселенців.

Соціальна та соціально-педагогічна робота у громаді.

Профілактика ризикованої, девіантної та делінквентної поведінки підростаючої особистості.

Подолання та мінімізація особистісної адикції та соціальної депривації.

Дитячі та молодіжні об’єднання як предмет дослідження соціальної педагогіки.

Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення та розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

19. Освіта, педагогіка і психологія для національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Актуальні проблеми

Психологічні підходи до вивчення та вирішення проблем воєнного і поствоєнного суспільства.

Психолого-педагогічні засади безпеки навчальної, трудової та розважальної діяльності, запобігання суїцидам та саморуйнівній поведінці дітей і дорослих.

Психологічна освіта військових психологів і психологічна підготовка військовослужбовців до участі в бойових діях.

Науково-методичні засади соціально-психологічної реабілітації та адаптації учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб.

Психологічні чинники волонтерського руху, соціально-психологічна підтримка його учасників.

Психолого-педагогічне благополуччя сім’ї в умовах новітніх викликів національній безпеці та безпеці людини.

Психологічні чинники збереження природних ресурсів та протидії кліматичним змінам.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.


13:06 01.12.2021