Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр.

Загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р. схвалено «Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр.».

1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Актуальні проблеми

Філософія освіти в українській і західній гуманітарній думці.

Розвиток філософії освіти і педагогіки відповідно до викликів глобалізованого світу.

Філософія людиноцентризму як методологія особистісно орієнтованої освіти.

Формування нових синергійних підходів до розвитку людини.

Освіта як об’єкт дослідження в освітології.

Розширення предметно-практичного та інформаційного поля педагогіки в контексті сучасних соціальних потреб та освітніх викликів.

Дисциплінарні, міждисциплінарні, мультидисциплінарні дослідження в галузі освіти.

Міждисциплінарний синтез галузей знань, що вивчають людину, суспільство, культуру і освіту.

Множинність концептуалізацій і моделей історико-педагогічного знання (гносеологія і аксіологія).

Реформаційні та контрреформаційні процеси в освіті: інституціональна та позаінституціональна історія вітчизняної освіти.

Історія педагогічної термінології у відображенні нового історико-педагогічного знання.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

2. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Актуальні проблеми

Порівняльні дослідження освіти, педагогіки.

Методологічні і теоретичні проблеми порівняльних досліджень у галузі освіти, педагогіки.

Розвиток формальної, неформальної та інформальної освіти у різних країнах і регіонах світу.

Забезпечення якості освіти і рівного доступу до освіти в освітніх системах світу.

Тенденції розвитку європейського простору професійної освіти і підготовки,  європейського простору вищої освіти та європейського дослідницького простору.

Тенденції розвитку педагогічної освіти у зарубіжних країнах.

Міжкультурна освіта для гармонізації полікультурного середовища

Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в країнах ЄС.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади результатної парадигми, компетентнісного підходу та концепції вимірюваної якості в освіті.

Методи і способи оцінювання якості освіти.

Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності.

Методологія і технології моніторингових досліджень в освіті.

Тестові технології в оцінюванні якості освіти.

Теоретико-методологічні, методичні та технологічні засади інформатизації освіти.

Інформаційно-аналітичний супровід освітньої діяльності, проектування інформаційно-освітнього середовища та електронних ресурсів.

Проектування освітньо-розвивальних середовищ.

Формування мережного освітнього середовища та його інтеграція з традиційними системами навчання.

Розвиток особистості у віртуальному освітньому просторі.

Формування інформаційної культури суб’єктів освітнього процесу та забезпечення інформаційної безпеки освітньої діяльності в мережах. Методи і засоби медіа-освіти.

Створення і застосування комп’ютерно орієнтованих навчальних систем, мультимедійних технологій, електронних ресурсів і засобів навчання на основі ІКТ.

Теоретичні та методичні засади розроблення навчальних SMART-комплексів.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Актуальні проблеми

Принципи, закони і закономірності освітнього процесу.

Теорії і моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади освіти для стійкого розвитку.

Індивідуалізація і диференціація навчання і виховання.

Індивідуально-психологічні відмінності учнів та їх урахування в освітьому процесі.

Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання.

Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології  формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі.

Дидактичні засади інноваційних методів і технологій навчання.

Дидактичні засади і технології інтегрованого навчання.

Виявлення обдарованості дітей та розвиток їхніх здібностей в освітньому процесі.

Формування наукового світогляду учнів, системного і критичного мислення учнів та студентів.

Методологія дидактичних досліджень. Основи дидактичного експерименту.

Психологічні механізми і педагогічні умови реалізації в освітньому процесі  гуманістичної парадигми, взаємозв’язки освіти, навчання, виховання і розвитку особистості.

Принципи та критерії психологічного супроводу освітнього процесу.

Психолого-педагогічні засади проектування і оснащення навчальної інфраструктури.

Психологічні механізми навчання та психічний розвиток особистості впродовж життя.

Саморозвиток і самореалізація особистості в освітньому просторі.

Психолого-педагогічний супровід сімейного виховання.

Психологічний супровід розвитку особистості у процесі професійної підготовки.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

5. Формування змісту освіти різних її складників.

Актуальні проблеми

Теорія і методологія конструювання змісту освіти. Дидактичне і психологічне  обгрунтування змісту освіти.

Науково-методичні засади конструювання змісту освіти на різних її рівнях.

Теорія і методологія стандартизації змісту освіти різних рівнів.

Теоретичні та методичні засади розроблення освітніх і професійних стандартів.

Дидактичні засади проектування та особливості реалізації освітніх програм для різних рівнів, галузей і спрямувань освіти та закладів освіти різних типів.

Фундаменталізація та гуманітаризація змісту освіти.

Дидактичні засади проектування підручників та інших видів навчальної літератури.

Основи психолого-педагогічної експертизи освітніх програм та навчальної літератури.

Оновлення змісту педагогічної освіти в контексті викликів глобалізації.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

6. Дошкільна освіта.

Актуальні проблеми

Розвиток дошкільної освіти в Україні й світі.

Інтелектуально-пізнавальний, емоційно-ціннісний, духовно-моральний, соціально-комунікаційний, творчий та художній розвиток дітей дошкільного віку.

Реалізація компетентнісного підходу в дошкільній освіті на засадах наступності.

Освітній розвиток дитини раннього віку.

Взаємодія закладу дошкільної освіти, сім’ї і початкової школи.

Створення індивідуального розвивального середовища дошкільника в закладах дошкільної і позашкільної освіти.

Соціалізація (реальна і віртуальна) дитини дошкільного віку.

Громадянське та національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

Виховання дошкільника у полікультурному середовищі.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Актуальні проблеми

Реалізація дидактичних принципів у навчанні різних предметів і курсів.

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти.

Дидактико-методичні засади наукової освіти. Методика і технології STEM-освіти.

Форми і методи профорієнтаційної роботи в різних типах закладів освіти.

Особливості організації освітнього процесу в малокомплектній сільській школі.

Організаційно-методичні засади формування мережі початкових шкіл, гімназій і ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти.

Особливості функціонування опорних шкіл і філій закладів початкової освіти.

Оздоровча функція шкільної освіти та екологічне спрямування освітнього процесу в школі.

Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти.

Забезпечення наступності в навчанні на різних рівнях освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Актуальні проблеми

Становлення і розвиток професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Україні.

Прогнозування і проектування розвитку професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Стандартизація змісту професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Теорія і методика професійного навчання.

Теоретичні і методологічні засади професійної педагогіки, професіології і педагогіки праці.

Особливості розроблення і застосування педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців різних галузей, спеціальностей.

Методики викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін та організації виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (за галузями).

Розвиток інноваційних процесів у системі професійної освіти і підготовки.

Професійне навчання в умовах високотехнологічного виробництва, внутрішньофірмової підготовки персоналу підприємств.

Дистанційне навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (за галузями).

Дидактичні засади створення електронних освітніх ресурсів, електронних підручників і навчальних посібників, електронних освітніх комплексів у професійній (професійно-технічній) освіті.

Теоретичні і методичні основи підготовки молодших спеціалістів у системі фахової передвищої освіти.

Соціальне партнерство в регулюванні професійної освіти і підготовки.

Професійна орієнтація і професійне консультування учнівської молоді та дорослого населення щодо подальшої освіти і вибору та реалізації професійної кар′єри.

Професійний й особистісний розвиток майбутніх фахівців.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

Напрям 9. Вища освіта.

Актуальні проблеми

Роль і місце вищої освіти в освітній і науковій сферах, забезпеченні дослідницько-інноваційного типу прогресу.

Реформування вищої освіти України на засадах принципів та інструментів Болонського процесу.

Постнекласична модель вищої освіти: закономірності і тенденції розвитку.

Забезпечення і вдосконалення якості вищої освіти.

Рейтингові механізми оцінювання якості діяльності закладів вищої освіти.

Науково-методологічний супровід стандартів, моніторингу якості вищої освіти.

Компетентнісний підхід до формування змісту вищої освіти та механізми визначення компетентності випускників закладів вищої освіти.

Розроблення, теоретико-методологічне обгрунтування та методичний супровід сучасних моделей фінансування вищої освіти.

Синергія вищої освіти, науки та виробництва як головний ресурс суспільства знань. Дистанційна та дуальна вища освіта.

Рівнева, галузева, типологічна і мережева структуризація вищої освіти: моделі і механізми її оптимізації.

Цілеутворюючий алгоритм професіоналізації і соціалізації вищої освіти.

Теоретико-методологічні засади модернізації педагогічної освіти, підготовки здобувачів з вищою освітою для регульованих професій.

Демократизація та децентралізація системи вищої освіти: автономія та академічні свободи.

Лідерство у вищій освіті.

Студентський фактор в модернізації вищої освіти, засади студентоцентризму.

Інтернаціоналізація вищої освіти.

Напрями і технології реалізації політики розширення експорту освітніх послуг.

Методологічна стратегія полікультурної освіти доби постмодернізму у вищій освіті.

Технології розвитку різних видів обдарованості особистості та формування креативності і нелінійності мислення майбутнього фахівця з вищою освітою.

Особливості управління закладом вищої освіти як суб’єктом ринку освітніх послуг.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

Актуальні проблеми

Становлення і розвиток освіти дорослих в Україні.

Методологічні, теоретичні, методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Прогнозування і проектування освіти дорослих.

Розвиток регіональної і галузевої освіти дорослих.

Місце і роль інституцій громадянського суспільства в розвитку освіти дорослих.

Сучасні технології навчання дорослих для професійної діяльності.

Реформаційні зміни у системі вітчизняної післядипломної освіти в контексті європейської інтеграції.

Теоретико-методологічні основи формування і стандартизації освітнього змісту в системі післядипломної освіти.

Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і професійного самовдосконалення  в умовах післядипломної освіти.

Розвиток мультимедійної культури та інформаційно-комунікаційної компетентності фахівців в умовах післядипломної освіти.

Особливості підготовки педагогічного та науково-педагогічного персоналу для системи післядипломної освіти, роботи з дорослими.

Моніторинг якості діяльності закладів післядипломної освіти: методологія та інструментарій.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Актуальні проблеми

Моральне виховання.

Громадянське виховання.

Національно-патріотичне виховання. Військово-патріотичне виховання.

Трудове виховання. Формування готовності до підприємницької діяльності.

Формування фізичної активності та здорового способу життя.

Міжкультурне виховання особистості в контексті європейських цінностей. Виховання в умовах пограниччя.

Розвиток особистості засобами мистецької освіти.

Екологічна освіта дітей та молоді у контексті забезпечення стійкого розвитку суспільства.

Розвиток особистості у безпечному і відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань.

Інноваційний зміст і технології позашкільної освіти.

Використання освітнього потенціалу позашкільної освіти для розвитку компетентностей особистості.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні основи психолого-педагогічного та реабілітаційного супроводу осіб з особливим освітніми потребами.

Корекційно-розвивальна складова навчання дітей з особливими освітніми потребами у різних інституційних умовах.

Психолого-педагогічне діагностування розвитку дітей з особливими освітніми потребами різних вікових груп.

Стратегії і технології інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Навчально-методичне забезпечення всіх ланок освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічні засади організації системи раннього втручання і корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Наукові засади і організаційно-педагогічні умови діяльності закладів освіти нового типу для дітей з особливими освітніми потребами, ресурсних центрів інклюзивного навчання.

Технології психологічного консультування та психотерапії осіб з особливими освітніми потребами.

Теоретико-методичні основи підготовки фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами.

Технології психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

13. Управління та економіка освіти.

Актуальні проблеми

Модернізація освітнього законодавства.

Державно-громадське управління освітою.

Інноваційний та інформаційний менеджмент в управлінській діяльності.

Система стратегічного управління новою українською школою. 

Розвиток інноваційної культури керівника закладу освіти.

Роль лідерства та управлінських команд в забезпеченні діяльності конкурентоспроможного закладу освіти.

Інституційна автономія і академічна свобода в закладах освіти.

Організаційна та корпоративна культура закладу освіти.

Теоретичні та методичні засади управління розвитком професійної освіти в умовах децентралізації.

Економічна ефективність закладів освіти.

Організаційно-правові форми та інноваційні моделі фінансування закладів освіти.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

14. Методологія, теорія та історія психології.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади психологічних досліджень та інтеграції психологічного знання.

Становлення та розвиток психологічної думки в Україні.

Місце і роль психології в контексті української культури.

Аксіологічні аспекти розвитку психологічного знання.

Теоретико-методологічні засади генетичної психології.

Теоретико-методологічні основи впровадження психологічних знань у суспільну та освітню практику.

Методологічні засади побудови і обґрунтування психологічних теорій.

Соціокультурні чинники розвитку психологічної науки.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

15. Вікова психологія та фізіологія.

Актуальні проблеми

Онтогенетичні особливості суб’єкта освіти.

Психофізіологічні основи розвитку та навчання особистості.

Вплив навчального навантаження на психічне здоров’я учнів.

Медико-психологічні основи формування здорового способу життя різних груп населення.

Психофізіологічне забезпечення життєстійкості особистості.

Діагностика і корекція психофізіологічного стану людини.

Психологічні засади забезпечення паліативної та хоспісної допомоги хворим.

Психологічні проблеми репродуктивного здоров’я.

Взаємозв’язок психічних і соматичних процесів при виникненні і розвитку хвороб.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

16. Психологія розвитку особистості.

Актуальні проблеми

Психологічні основи особистісного розвитку, становлення та самоздійснення особистості.

Психологічні механізми творчої діяльності.

Вікові та професійні особливості творчості.

Психолого-педагогічні чинники розвитку здібностей.

Трансформація способу життя особистості у складних життєвих обставинах.

Психологічні закономірності становлення культури особистості.

Психологічні засади сприяння особистісному зростанню дітей різного віку.

Психологічні механізми та технології розвитку суб’єктності особистості.

Особистісні засади становлення екологоорієнтованої діяльності.

Формування особистості в умовах сім’ї.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

17. Соціальна і політична психологія.

Актуальні проблеми

Теоретичні засади і методи дослідження процесів спілкування та соціального пізнання.

Соціально-психологічні особливості та закономірності соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства.

Психологія груп, міжгрупових відносин та масоподібних явищ.

Психологічні особливості етнічної ідентичності, формування етнонаціональної свідомості та самосвідомості.

Теоретичні та методичні основи аналізу соціальної ситуації особистісного і суспільного розвитку.

Психологія міжпоколінної взаємодії, становлення та розвитку сім’ї.

Теорія і практика соціально-психологічного супроводу процесів модернізації освіти і суспільства, відстеження та формування громадської думки.

Психологічні проблеми масових інформаційних процесів і медіаосвіти, інформаційної безпеки.

Психологічні умови підвищення політичної та громадянської активності молоді.

Психологічні основи взаємодії політики і права.

Психологічні аспекти формування політичної культури демократичного суспільства.

Політичні комунікації та їх психотехнологічне забезпечення.

Психологія соціального та політичного  конфлікту.

Психологічні засади соціального прогнозування  та експертної діяльності.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Актуальні проблеми

Теоретико-методологічні засади розвитку прикладної психології.

Зміст, форми, методи та технології професійної діяльності практичного психолога.

Науково-психологічний супровід педагогічних інновацій в освіті.

Наукове забезпечення діяльності психологічних служб.

Наукові засади і технології надання психологічної допомоги людям у складних життєвих, зокрема професійних, обставинах.

Теоретико-методологічні засади розроблення та застосування сучасних психотерапевтичних моделей і технологій.

Психологічні основи розвитку організацій, персоналу.

Психологія праці.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

19. Соціальна педагогіка та соціальна робота.

Актуальні проблеми

Соціалізація та розвиток особистості в різних соціальних інститутах.

Проблеми соціальної адаптації та соціальної інтеграції особистості.

Міжсекторальне партнерство у соціальній та соціально-педагогічній роботі.

Інноваційні технології соціально-педагогічної допомоги вразливим групам населення.

Соціальна та соціально-педагогічна робота з дітьми та сім’ями вимушених переселенців.

Соціальна та соціально-педагогічна робота у громаді.

Профілактика ризикованої, девіантної та делінквентної поведінки підростаючої особистості.

Подолання чи мінімізація особистісної адикції та соціальної депривації.

Дитячі та молодіжні об’єднання як предмет дослідження соціальної педагогіки.

Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення та розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Актуальні проблеми

Психологічні проблеми воєнного і поствоєнного суспільства.

Психологічні особливості функціонування масової свідомості у воєнний час.

Психологічні засади відновлення і збереження громадянського миру в політизованому суспільстві.

Психологічні засоби нейтралізації деструктивних інформаційних впливів в умовах воєнно-політичного конфлікту.

Форми і методи психологічної підготовки військових фахівців до участі в бойових діях.

Зміст і напрями професійної підготовки військових психологів.

Науково-методичні засади соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій.

Методи психологічної допомоги особам, які потерпіли внаслідок воєнно-політичного конфлікту.

Проблеми соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Психологічні чинники запобігання і протидії корупції.

Психологічні основи відстеження динаміки суспільних очікувань щодо незалежного та справедливого суду, забезпечення правопорядку та громадського контролю.

Соціально-психологічні чинники волонтерської діяльності.

Психологічні аспекти впливу територіальних, етнонаціональних та інших спільнот на стан національної безпеки.

Психологічні засади безпеки дитини та створення недискримінаційного середовища.

Психологічні чинники безпеки трудової діяльності.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом. 


19:06 16.01.2018