НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Півстоліття з педагогікою праці
«Цей духовний світ побудований на досвіді і матеріальних здобутках рук, що працюють» 
Тадеуш Вацлав Новацький 
Педагогіка праці увійшла в науковий обіг як субдисципліна педагогіки понад півстоліття тому – у 1972 році. Її прогностичними тезами є положення щодо неперервної професійної освіти, теорії професійної підготовки, стандартизації професійних кваліфікацій, нових механізмів взаємозв’язку роботодавців і закладів професійної освіти. Яскравим представником польської педагогіки праці є Стефан Міхал Квятковський. У віці 46 років Професор має усі високі дипломи, що засвідчують його високодостойне наукове зростання. А в 75 років – це знаний і визнаний вчений і в Польщі, і за кордоном, який своїми теоріями, ідеями концепціями впливає на формування і реалізацію державної освітньої політики, зокрема – у сфері професійної освіти. Така наукова кар’єра є результатом понад півстолітньої наполегливої праці, роздумів і невтомних пошуків, філософсько-педагогічного самовдосконалення і самотворення, методологічного зростання впродовж життя. 
Аналіз праць Професора, а їх майже 600, дозволяє об’єктивно оцінити його вагомий науковий доробок, в основі якого – глибоко осмислене поєднання теорії з практикою. Розуміння і відчуття потреб своєї вітчизни у кваліфікованих робітничих кадрах, інноваційність, прогностичне бачення шляхів розвитку професійної підготовки виробничого персоналу для різних секторів економіки – усе це спонукало до постійних творчих пошуків, порівняльного аналізу, розширення співпраці з різними державними органами і громадськими організаціями з метою розвитку й утвердження соціального партнерства. Це не могло не вплинути на формування палітри особистісних якостей сучасного вченого – достойного представника наукової еліти Республіки Польща. Йому притаманні критичне мислення, висока вимогливість передусім до самого себе, а також до співробітників наукових установ та організацій, в яких він працював й нині працює – Інституту економічно-суспільних наук Варшавської політехніки, Інституту освітніх досліджень Міністерства народної освіти, Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів, а також Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві, де він працював проректором, ректором, завідувачем кафедри педагогіки праці та андрагогіки. З 2007 року польські професори обирали його головою та заступником голови Комітету педагогічних наук Польської академії наук. 
Висока соціальна, професійна і наукова відповідальність характеризують діяльність професора як члена різних міжнародних і загальнопольських організацій. 
Звернемося лише до окремих праць вченого, зміст яких переконливо підтверджує цю думку. Монографія «Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości» (за ред. Ryszarda Gerlacha) розпочинається фундаментальною статтею Професора «Z historii pedagogiki pracy» (2010). «Новим імпульсом для педагогіки праці є ідея навчання впродовж усього життя, що ламає бар’єри між етапом професійної праці й періодами, під час яких людина готується до праці, шукає її часом безуспішно…»,– пише Стефан Квятковський. 
Автор простежує етапи розвитку Інституту професійної підготовки (Instytut Kształcenia Zawodowego – IKZ) від 1972 р. Спочатку він складався з таких наукових відділів: теорії професійного навчання; організації професійного шкільництва і професієзнавства; навчальних програм і підручників з професійних дисциплін; дослідження ефективності професійного навчання; дидактичних засобів і прототипів; професійного донавчання і вдосконалення; наукової інформації (разом із бібліотекою). 
Діяли також лабораторії: виховання у школі і закладі праці (на підприємстві) та підготовки кадрів для сільського господарства. За кілька років після його заснування було створено філіали як відділи Інституту – в м. Катовіце – з проблем шкільництва гірничого і металургійного профілю; в м. Познань – шкільництва економічного профілю; в м. Кракові – шкільництва сільськогосподарського профілю. 
Перспективні теорії і концепції, спрямовані на розвиток педагогіки праці, викладено в книзі «Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności» (2012 р.). Як науковий редактор цього видання, у вступі професор зазначає, що ювілей педагогіки праці є доброю нагодою для рефлексії над минулим, сьогоденням і майбутнім цієї галузі наукового знання. У науковому житті це час «достатньо тривалий для того, щоб засвідчити своє функціонування, обґрунтувати стиль організації дослідницької діяльності, утвердитися в свідомості представників своєї дисципліни і споріднених дисциплін». Водночас це і досить короткий період у контексті бачення науковців–представників інших педагогічних субдисциплін, що «обросли» традицією. 
Теоретичне осмислення розвитку педагогіки праці в Польщі розпочинається в інтерв’ю з професором Т.В. Новацьким. У вересні 2000 р. це інтерв’ю брали професори С.М. Квятковський і М.Й. Шиманський (опубліковано в книзі «Pedagodzy o sobie i o pedagogice» за ред. А. Богая і С.М. Квятковського). Його зміст став мудрою теоретичною передмовою до роздумів відомих польських вчених про педагогіку праці, їхнього бачення перспектив її розвитку, зокрема С. Качора, З. Вятровського, В. Фурманека, Х. Беднарчика, С.М. Квятковського, Ф. Шльосека, Р. Герляха, А. Соляка й інших. 
Головний редактор цього унікального видання С.М. Квятковський зазначає: «історія 
педагогіки праці» є короткою у порівнянні з іншими субдисциплінами педагогіки, але це період, в якому вже можна ідентифікувати теоретичні засади і головні напрями емпіричних досліджень. Власне дослідження, характерні для педагогіки праці, відрізняють субдисципліну. Вона є відповіддю на реальні потреби господарської системи, трансформації відповідно до сучасної педагогічної думки на процес тривалого навчання – професійного і загального». Прогностичними є висновки професора щодо перспективних напрямів досліджень з педагогіки праці. На його думку, доцільно зосередитися на таких напрямах як професієзнавство, професійне порадництво; стандартизація професійних кваліфікацій, неперервна освіта. На основі узагальнення результатів досліджень вчений запропонував таку тематику досліджень: професійний розвиток (мотиви вибору професій, професійна адаптація, професійна активність, професійне зростання); нові професії (напрями розвитку нових професій в Європейському Союзі); нові форми працевлаштування (еластичні форми працевлаштування й організації праці); класифікація професій (господарська і шкільна – їх взаємозв’язок); взаємозв’язок професійної підготовки з ринком праці (роль ринку праці в процесі модифікації структури і змісту навчання); локальні і глобальні цілі професійної підготовки (взаємозв’язок – локальний і глобальний ринки праці); професійні кваліфікації (рівні і моделі кваліфікації); аналіз процесу праці (методи оцінювання праці); баланс кваліфікації (методологія оцінювання кваліфікації працівників). Важливого значення Професор надає ще одному дослідницькому напряму відповідно до змісту меморандуму Європейської Комісії «Uczenie się przez całe życie» – «Навчання впродовж життя». Такий підхід до визначення напрямів подальших досліджень з педагогіки праці є методологічно обґрунтованим і перспективним. 
Отже, основну увагу Стефан Квятковський приділяє новим потребам ринкової економіки, професійним кваліфікаціям, стандартам професійної освіти. Польський досвід дослідження проблем науково-методичного забезпечення підготовки сучасного виробничого персоналу є цінним для українських науковців. 
Значний теоретичний і практичний інтерес становить авторська теорія професійної підготовки. Професор привертає увагу до дуальної системи, її економічної і дидактичної цінності. Помітною подією в Польщі стало видання підручника «Szkoła a rynek pracy» за наук. ред. А. Богая і С.М. Квятковського. В ньому всебічно у «стратегічних категоріях» розкрито особливості професійної освіти у взаємозв’язку з ринком праці. Зрозуміло, що це вимагає не тільки ретельного аналізу соціально-господарських умов, а й врахування прогнозів на загальнодержавному, регіональних, локальних та галузевих рівнях. Методологічно виправданим є концептуальний підхід авторів цього підручника, спрямований на вивчення етичних засад освіти і ринку праці. Етичні проблеми освіти на початку ХХІ століття і сучасного світу праці, програми, кодекси, а також міжнародні та польські етичні стандарти – цей напрям є надзвичайно важливим не тільки для Польщі та України, а й для всього світу. Ми не маємо можливості здійснити аналіз інших важливих наукових праць Професора, виданих упродовж останніх років за його науковою редакцією, зокрема: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. APS. Warszawa 2019; Kompetencje przyszłości. FRSE. Warszawa 2020; Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian na rynku pracy. APS. Warszawa 2020; Współczesne problemy pedagogiki w kierunku integracji teorii z praktyką. APS. Warszawa 2021; Prawo oświatowe. WOLTERS KLUWER. Warszawa 2022 (wznowienie) та інші. 
Обрання Професора С.М. Квятковського 11  квітня 2003 р. іноземним членом Національної академії педагогічних наук України було цілком закономірним й засвідчило високе визнання наукового доробку Професора українською науковопедагогічною спільнотою. 27 грудня 2017 р. рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Професору С.М. Квятковському присвоєно звання Почесного доктора (HONORIS CAUSA) цього вишу. Президент НАПН України Василь Кремень на урочистому засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова зазначив: «Досягнення Професора в  європейському науковоосвітньому просторі екстраполюються в сучасній педагогічній теорії і практиці на засадах культуровідповідності, полікультурних цінностей, міжнаціональної професійної комунікативної взаємодії. У сучасних соціокультурних умовах реформаційних змін освітніх систем європейських країн науковий і педагогічний досвід С.М. Квятковського є вагомим ресурсом розбудови професійної, педагогічної освіти та освіти упродовж життя, взірцем цілісного сходження особистості до вершин професійної майстерності, виявом наукового таланту, дієвості ідей педагогіки праці». 
Нелля НИЧКАЛО, 
доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України,
 академік-секретар Відділення професійної освіти
 і освіти дорослих НАПН України
Освіта і суспільство, 2023, № 2
12:59 08.01.2024