НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пам’яті Ірини Тараненко-Чижевської


Ірина Тараненко-Чижевська (1947-2021) – учений-педагог, фахівець у галузі порівняльної педагогіки, поліглот. Навчалася в аспірантурі, працювала науковим співробітником лабораторії науково-педагогічної інформації та завідувачем лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, директором Українського інноваційного центру гуманітарної освіти АПН України, керівником Інформаційно-аналітичного центру педагогічних інновацій (пізніше Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту засобів навчання АПН України (згодом Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України).

У 1987 р. Ірина Тараненко-Чижевська захистила кандидатську дисертацію з проблеми багатокультурної освіти в іспаномовних країнах. Саме європейські і загальнолюдські цінності, громадянське і національне виховання були пріоритетними напрямами її досліджень. Ідеї багатокультурного та національного виховання на засадах гуманізму було покладено в основу розробленої за її участі Концепції полікультурної (інтеркультурної) освіти і виховання. Поширено ці надбання серед педагогічної громадськості в Україні у форматі численних, одноосібних та в співавторстві, публікацій.

Ірина Тараненко-Чижевська є одним з авторів концепцій громадянської освіти та виховання, в яких ідеї багатокультурності посідають чільне місце. Зокрема, у «Концепції громадянського виховання» (2000), одним з основоположних принципів громадянського виховання визначено інтеркультурність, що передбачає інтегрованість української національної культури у контекст загальнодержавних, європейських і світових цінностей, у загальнолюдську культуру, а завданням громадянського виховання – формування у молоді інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших культур і традицій. У «Концепції громадянської освіти в Україні» (2000) принципом громадянської освіти проголошено полікультурність, що передбачає наповненість громадянської освіти ідеєю універсальності прав людини, а також ідеєю етнокультурного розмаїття України, Європи, світу, правової рівності національних культур.

Гуманістичне бачення Іриною Тараненко-Чижевською національної освіти реалізовано нею на рівні підручників (у співавторстві), серед яких: «Основи громадянської освіти: підручник для 9-10 класів», «Основи громадянської освіти: Експериментальний навч. посіб. для учнів 8-9 класів (2000). Випущено методичний посібник для вчителів з курсу «Основи громадянської освіти» (2000), а також низка одноосібних публікацій.

Ґрунтовним внеском у розвиток ідей багатокультурної освіти стала співпраця України з Радою Європи. За ініціативи Ірини Тараненко-Чижевської як представника від України було започатковано співпрацю з Департаментом освіти, молоді і спорту Ради Європи, в результаті якої було здійснено наступне:

·                  узгоджено план співпраці України і Ради Європи у сфері освіти на рівні Департаменту освіти, молоді і спорту (Майкл Стобарт) та віце-прем’єр-міністра Кабінету Міністрів України (Іван Курас), заступника Глави Адміністрації Президента України – керівника управління внутрішньої політики (Василь Кремень), заступника Міністра освіти і науки України (Олександра Савченко);

·                  визначено академіка НАПН України Ольгу Сухомлинськупредставником України в Раді Європи з питань загальної середньої освіти, а Галину Степенко – представником України з питань мовної освіти (Науково-освітній центр Ради Європи у м. Грац, Австрія);

·                  забезпечено участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників у програмах і проєктах Ради Європи «Європейська школа» (за напрямами «Школа у Європі», «Школа для Європи», «Школа про Європу»), «Громадянська освіта», «Засади компетентності», «Освіта представників національних меншин» та організовано підвищення кваліфікації працівників сфери освіти у європейських структурах, у тому числі на базі Європейського учительського інституту і Європейської педагогічної академії (м. Потсдам, Федеративна Республіка Німеччина);

·                  за сприяння Ради Європи в Україні було організовано та проведено науково-практичні семінари і конференції (Київ, Дніпро, Чернівці, Ізмаїл) з проблем громадянської освіти, засад компетентностей, вивчення історії в загальноосвітніх закладах освіти, освіти представників національних меншин, цінностей освіти і виховання.

Розвивалася співпраця із європейськими країнами, наприклад із Францією за проєктом «Теорія і практика оцінювання в галузі загальної середньої освіти», Австрією за проектом «Світ очима дітей» організовано виставку учнівських робіт у Софійському Соборі. При реалізації цих проектів більшість українських керівників-освітян пройшли стажування у відповідних науково-освітніх інституціях Франції і Австрії.

Не менш вагомий внесок зробила Ірина Тараненко-Чижевська у розбудову законодавчо-нормативної бази української освіти у перші роки після проголошення незалежності України. Як член робочих груп з розроблення національного законодавства вона сприяла імплементації ідей гуманізму та європейської ідентичності української освіти до перших в незалежній Україні законів «Про освіту» (1991) та «Про загальну середню освіту» (1999), до Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993), Національної доктрини розвитку освіти (2002).

Гуманістичні ідеї європейської освіти було запропоновано Іриною Тараненко у співпраці з науковцями та практиками при розробленні нормативної бази функціонування закладів загальної середньої освіти нового типу: «Тимчасове положення про гімназію», «Тимчасове положення про ліцей», «Тимчасове положення про приватний середній загальноосвітній заклад в державній системі освіти» (усі затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.07.1992 р. № 74).

Без сумніву Ірину Тараненко-Чижевську можна назвати фундатором порівняльної педагогіки в Україні. У 1991 р. за її ініціативи було створено перший в Україні дослідницький центр порівняльної педагогіки – лабораторію порівняльної педагогіки (на основі лабораторії науково-педагогічної інформації) в Інституті педагогіки НАПН України, першим завідувачем якої вона була впродовж 1991-1995 рр. З метою синхронізації методології порівняльно-педагогічних досліджень в Україні з методологічними орієнтирами провідних компаративістів світу, Ірина Тараненко-Чижевська запропонувала бачення місії порівняльної педагогіки як інтердисциплінарної педагогічної науки.

Гуманістичний світогляд Ірини Тараненко-Чижевської спрямовував її дослідження на осмислення інноваційних засад розвитку освіти у планетарному вимірі з виокремленням перспектив для України, тому її численні публікації у галузі порівняльної педагогіки досі залишаються актуальними для української освіти.

Усі, хто працював з Іриною Глібівною, пам’ятають її надзвичайну освіченість, безкомпромісність у принципових питаннях, професіоналізм. Пам’ятають як дослідницю, яка присвятила себе служінню науці, пошуку наукових істин духовного самовизначення, виховання та утвердження гуманістичних цінностей.

Олена ЛОКШИНА,

завідувач відділу

порівняльної педагогіки

Інституту педагогіки

НАПН України,

доктор педагогічних наук,

професор,

член-кореспондент

НАПН України