НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Львівський навчально-науковий центр професійної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова: історія та перспективи розвитку

На початку історії незалежної України молода держава потребувала якісних змін у сфері науки та освіти. Саме тоді вирішення найскладніших викликів сучасності на свої плечі взяли талановиті педагоги, котрим вистачило сили і духу очолити авангард нової української педагогічної науки. Серед них були Володимир Павлович Жук, Нелля Григорівна Ничкало, Іван Андрійович Зязюн, Галина Семенівна Дегтярьова, Ярослав Григорович Камінецький, котрі завдяки підтримці провідних українських науковців і педагогів, службовців державних установ, створили у Львові один із перших в Україні науково-практичних центрів професійно-технічної освіти.

Львівський науково-практичний центр створено 25 травня 1994 р. як підрозділ Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки та психології професійно-технічної освіти. Центр виник на базі двох наукових лабораторій, які діяли у Львові: заснована в 1989 р. лабораторія профтехпедагогіки (завідувач – В. П. Жук, кандидат педагогічних наук) і заснована 1990 р. лабораторія проблем національної освіти, перетворена в 1993 р. в лабораторію гуманізації професійної освіти (завідувач – Г. С. Дегтярьова, кандидат філософських наук).

Створення Львівського науково-практичного центру мало на меті ліквідувати дефіцит наукових досліджень із професійної педагогіки і брак науковців із цієї галузі науки в Західному регіоні України, що позначилося на якості вищої та професійно-технічної освіти.

Центр має цікаву освітню історію. Передусім сама будівля була збудована у 1912 році на замовлення фундатора української бібліографії та біографістики Івана Левицького. Споруджували будинок будівничі архітектурного бюро під керівництвом творця модерного Львова Івана Левинського. Після смерті І. Левицького у 1913 році будинок було викуплено Митрополитом Андреєм Шептицьким для створення української бурси, яка розміщувалася тут до 1939 року. Після другої світової війни у цьому будинку діяв інтернат для дітей, батьки яких загинули на війні, а з кінця 50-х років до 1994 року навчалися учні закладів професійно-технічної освіти. У 2001 р. Львівський науково-практичний центр повністю перейшов на дослідження науково-педагогічних проблем професійно-технічної освіти. Згідно з постановою Президії АПН України від 17 листопада 2005 р. (протокол № 1-7/13-23) Центр виведено зі складу Інституту педагогіки і психології професійної освіти і перейменовано та підпорядковано Академії педагогічних наук України.

Протягом двадцяти двох років діяльності Центр виконав багато психолого-педагогічних досліджень у професійній освіті, зробив внесок у становлення системи неперервної професійної підготовки фахівців для сучасного ринку праці, зайняв гідне місце серед наукових закладів Західного регіону України. З його участю розробляли перспективні державні програми, концепції розвитку національної професійної освіти. Із 2002 р. у Центрі розпочато підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів професійної освіти.

У Львівському науково-практичному центрі здійснювали видавничу діяльність. З 1995 року Центр започаткував видання «Науково-методичного вісника». Із січня 1997 р. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України разом з Національним університетом «Львівська політехніка» видавав науковий журнал «Педагогіка і психологія професійної освіти», фахове видання України з педагогічних і психологічних наук. Постійний головний редактор журналу – доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України Нелля Ничкало. На сторінках видання друкували статті з актуальних проблем філософії освіти, дидактики, методики і технологій навчання, виховання, психології професійної освіти, історії педагогіки, зарубіжної освіти тощо.

За час діяльності установи науковці підготували більше 3000 праць, серед яких 50 монографій, 15 збірників наукових праць, 30 підручників, 200 посібників. У центрі було виконано 11 фундаментальних досліджень.

Із метою апробації результатів науково-дослідних робіт у закладах професійної освіти діяли експериментальні майданчики, на базі яких проводили науково-педагогічні експерименти з проблем педагогічного діагностування, модульно-рейтингової технології навчання, інтеграції та наступності знань, гуманізації та гуманітаризації навчання, диференційованого навчання тощо.

У Центрі працювала аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. За час діяльності Центру у ньому було виконано і захищено 12 докторських та 54 кандидатських дисертацій.

У 2013 р. Львівський науково-практичний центр ПТО увійшов до складу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України як окремий структурний підрозділ. Приєднання Львівського центру до Інституту ПТО дещо пригальмувало його розвиток, а в кінці 2015 року центр було ліквідовано.

Завдяки Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова, під керівництвом ректора, академіка НАПН України Віктора Андрущенка, Львівський центр розпочав нову сторінку науково-педагогічної діяльності. Відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (Протокол №10 від 28 січня 2016 року) на базі Львівського науково-практичного центру створено Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, як відокремлений структурний підрозділ університету.

Місією центру є пошук абітурієнтів з числа випускників закладів професійної освіти із задатками до педагогічної діяльності, їх підготовки до навчання у НПУ імені М. П. Драгоманова та здобуття якісної педагогічної освіти.

Головною метою діяльності Центру є: розширення географії надання освітніх послуг від НПУ імені М. П. Драгоманова; наближення місця навчання здобувачів вищої педагогічної освіти до їх місця проживання; задоволення потреб ринку праці у західному регіоні України у педагогічних фахівцях; обґрунтування, розроблення та апробація нової моделі та напрямів діяльності дослідного педагогічного закладу вищої освіти, спроможного до фінансового самозабезпечення, енергоефективного, інноваційного за змістом, саморегульованого, здатного до критичної самооцінки і саморозвитку тощо.

З 2018 року у НПУ імені М. П. Драгоманова проводять експериментальні дослідження, пов’язані з організацією інноваційної підготовки нової генерації учителів технологій базової та старшої профільної школи, педагогів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему «Дуальна форма підготовки педагогів професійного навчання в умовах інноваційно-освітнього кластеру»(Протокол № 2 засідання Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова від 25.10.2018 р.). Насамперед очікується, що через організацію ступеневої підготовки у кластері «Школа – Заклади професійної і фахової передвищої та вищої освіти – НПУ імені М. П. Драгоманова» університет зможе значно розширити географію надання свої освітніх послуг, збільшити кількість студентів, відповідно до потреб закладів освіти, наблизити навчальний процес ближче до місця проживання студентів в сучасних умовах та підвищити якість підготовки педагогів. По-друге, планується створення моделі Фахового педагогічного коледжу з багатоканальною системою фінансування, енергоефективного, з комфортним інноваційно-освітнім середовищем. По-третє, має бути впровадження дуальної форми підготовки педагогів в умовах інноваційно-освітнього кластеру і затвердження відповідної навчально-програмної документації. По-четверте, очікується підвищення рівня самоорганізації студентів, професійної самореалізації особистості та реалізації принципу навчання впродовж життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзії. По-п’яте, майбутній науково-освітній кластер, ядром якого є Фаховий педагогічний коледж – це науково-методична і матеріально-технічна база для комерціалізації результатів наукових досліджень педагогічних і науково-педагогічних працівників НПУ імені М. П. Драгоманова та інших закладів освіти. Ці всі результати сприятимуть підвищенню рівня інтеграції педагогічної освіти України в європейський освітній простір.

У рамках програми експериментальних досліджень створення Фахового педагогічного коледжув структурі центру – це крок вперед у підвищенні ефективності підготовки педагогів, можливість реалізації ідей ступеневої неперервної педагогічної освіти.

Михайло Копельчак, директор Львівського ННЦ ПО НПУ імені М. П. Драгоманова

Педагогічна газета України, 2021, № 6, с. 5
15:47 29.12.2021