Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих »

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ук­раїни створений відповідно до Постанови Президії НАПН України 24 листопада 1993 року. Протягом шістнадцяти років діяльності Інституту удосконалювалася структура та кадрове забезпечення. На сьогодні у структурі Інституту 8 наукових відділів, а в його штаті працює 83 наукових працівники: з них 3 академіки, 3 члени-кореспонденти НАПН України, 25 докторів та 32 кандидати наук. Провідні вчені, які працюють в інституті, є засновниками та керівниками наукових шкіл з проблем педагогіки і психо­логії професійної освіти. Результати планових науково-дослідних робіт за останні п′ять років висвітлені майже у 2000 друкованих працях, у тому числі: 47 монографіях, 95 підручниках і навчальних посібниках, понад 100 методич­них посібниках та рекомендаціях, 62 збірниках наукових праць тощо.

Науковці Інституту досліджують і розробляють найсучасніші технології професійної педагогічної освіти та осві­ти дорослих. Уперше в Україні запроваджено дослідження проблем порівняльної професійної педагогіки і психології в країнах Європи і Америки, проблем мистецької освіти, теорії і практики педагогічної майстерності, педагогічних інноваційних технологій неперервної професійної освіти, андрагогіки, професійного виховання.

Інститут виступив ініціатором та основним розробником вагомих для розвитку української освіти документів, що визначають стратегію і тактику на багато років. Такими є "Концепція педагогічної майстерності", "Концепція педагогічної освіти", "Концепція професійно-художньої освіти", "Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні", "Державної програми "Вчитель".

Інститут є засновником та співзасновником шести нау­кових видань, які затверджені Вищою атестаційною комісією України як провідні, з педагогіки, психології, мистецтвознав­ства, а соме: "Педагогіка і психологія професійної освіти", "Професійно-технічна освіта", "Діалог культур: Україна у світовому контексті", "Професійна освіта: педагогіка і пси­хологія" (українсько-польський, польсько-український щоріч­ник), "Неперервна професійна освіта: теорія і практика", "Педагогічний процес: теорія і практика", "Сучасні інфор­маційні технології та інноваційні методики навчення в підго­товці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми". В ус­танові функціонують аспірантура і докторантура, дві спеціалізовані вчені ради. За час діяльності спеціалізовани­ми вченими радами розглянуто 487 дисертацій: 99 - на здо­буття наукового ступеня доктора педогогічних наук, 6 - док­тора психологічних наук, 323 - кандидата педагогічних ноук, 59 - кандидата психологічних наук.

Тісні творчі й наукові зв′язки поєднують Інститут з новчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних країн. Широким є співробітництво з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук. Люблінським університетом ім. М.Кюрі-Склодовської, Вищою педа­гогічною школою в Кельце, Пьотркові Трибунальським, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові, Радомською Політехнікою ім. К.Пуласького (Польща), кафедрою "Гендер і культура" Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина), Центром освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Веллінгтон (Нова Зе­ландія), Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина) та ін.

Контактна інформація:
м.Київ, вул.Берлинського, 9
Телефон: (44) 440-63-88,
Факс         (44)  440-62-86.
E-mail: ipood2008@ukr.net
web: http://ipood.com.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua