Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 25 жовтня 2017 року
Відбудеться 24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Прийом документів претендентів здійснюється НАПН України протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих »

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ук­раїни створений відповідно до Постанови Президії НАПН України 24 листопада 1993 року. Протягом шістнадцяти років діяльності Інституту удосконалювалася структура та кадрове забезпечення. На сьогодні у структурі Інституту 8 наукових відділів, а в його штаті працює 83 наукових працівники: з них 3 академіки, 3 члени-кореспонденти НАПН України, 25 докторів та 32 кандидати наук. Провідні вчені, які працюють в інституті, є засновниками та керівниками наукових шкіл з проблем педагогіки і психо­логії професійної освіти. Результати планових науково-дослідних робіт за останні п′ять років висвітлені майже у 2000 друкованих працях, у тому числі: 47 монографіях, 95 підручниках і навчальних посібниках, понад 100 методич­них посібниках та рекомендаціях, 62 збірниках наукових праць тощо.

Науковці Інституту досліджують і розробляють найсучасніші технології професійної педагогічної освіти та осві­ти дорослих. Уперше в Україні запроваджено дослідження проблем порівняльної професійної педагогіки і психології в країнах Європи і Америки, проблем мистецької освіти, теорії і практики педагогічної майстерності, педагогічних інноваційних технологій неперервної професійної освіти, андрагогіки, професійного виховання.

Інститут виступив ініціатором та основним розробником вагомих для розвитку української освіти документів, що визначають стратегію і тактику на багато років. Такими є "Концепція педагогічної майстерності", "Концепція педагогічної освіти", "Концепція професійно-художньої освіти", "Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні", "Державної програми "Вчитель".

Інститут є засновником та співзасновником шести нау­кових видань, які затверджені Вищою атестаційною комісією України як провідні, з педагогіки, психології, мистецтвознав­ства, а соме: "Педагогіка і психологія професійної освіти", "Професійно-технічна освіта", "Діалог культур: Україна у світовому контексті", "Професійна освіта: педагогіка і пси­хологія" (українсько-польський, польсько-український щоріч­ник), "Неперервна професійна освіта: теорія і практика", "Педагогічний процес: теорія і практика", "Сучасні інфор­маційні технології та інноваційні методики навчення в підго­товці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми". В ус­танові функціонують аспірантура і докторантура, дві спеціалізовані вчені ради. За час діяльності спеціалізовани­ми вченими радами розглянуто 487 дисертацій: 99 - на здо­буття наукового ступеня доктора педогогічних наук, 6 - док­тора психологічних наук, 323 - кандидата педагогічних ноук, 59 - кандидата психологічних наук.

Тісні творчі й наукові зв′язки поєднують Інститут з новчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних країн. Широким є співробітництво з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук. Люблінським університетом ім. М.Кюрі-Склодовської, Вищою педа­гогічною школою в Кельце, Пьотркові Трибунальським, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові, Радомською Політехнікою ім. К.Пуласького (Польща), кафедрою "Гендер і культура" Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина), Центром освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Веллінгтон (Нова Зе­ландія), Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина) та ін.

Контактна інформація:
м.Київ, вул.Берлинського, 9
Телефон: (44) 440-63-88,
Факс         (44)  440-62-86.
E-mail: ipood2008@ukr.net
web: http://ipood.com.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua