Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2019рік

 

з/п

Тема наукового дослідження

 

Термін

виконання

Інститут педагогіки

 

1.             

Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2017-2019 

2.             

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

2017-2019 

3.             

Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії

2018-2020

4.             

Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу

2018-2020

5.             

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту

2018-2020

6.             

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї

2018-2020

7.             

Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї

2018-2020

8.             

Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї

2018-2020

9.             

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї

2018-2020

10. 

Методика компетентнісно орієнтова-ного навчання фізики в гімназії

2018-2020

11.

Методика компетентнісно орієнтова-ного навчання математики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

12.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї

2018-2020

13.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

14.

Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії

2019-2021 

15.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

2019-2021

16. 

Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання

2019-2021

17.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти

2019-2021


Інститут психології імені

Г.С. Костюка

 

18.

Психологічні чинники девіантної поведінки неповнолітніх в умовах соціальних перетворень

2019-2021

Інститут проблем виховання

 

19.

Проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого дошкільника

2019-2021 

20.

Виховання  художніх цінностей учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти

2019-2021 

21.

Розроблення сучасних моделей соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота

2019-2021 

22.

Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

23.

Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни

2017-2019

24.

Науково-методичне забезпечення формування в учнів гармонійних відносин з природою в основній школі та позашкільних навчальних закладах.

2017-2019

25.

Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти

2018-2020


Інститут соціальної та політичної психології

 

26.

Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді

2019-2021

27.

Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин

2019-2021

28.

Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти

2019-2021

Інститут спеціальної педагогіки

 

29.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку

2018-2020

30.

Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору

2018-2020

31.

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання молодших школярів з тяжкими  порушеннями мовлення

2018-2020

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

32.

Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для  розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових  і науково-педагогічних працівників

2018-2020

33.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

2017 -2019

Інститут професійно-технічної освіти

 

34.

Методичні основи розроблення SMART- комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей

2018-2020

35.

Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці

2019-2021

36.

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

2019-2021

37.

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування

2019-2021

Інститут обдарованої дитини   

 

38.

Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею

2019-2021

39.

Теоретико-методичні засади діа­гностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею

2019-2021

40.

Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і не­формальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування

2019-2021

41.

Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах ін­формаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти

2019-2021

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

 

42.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2017-2019 

43.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

2017-2019 

44.

Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій

2019-2021

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 

45.

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів

2017-2019

46.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища

2017-2019