Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення психології, вікової фізіології та дефектології »

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології є одним із структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України, заснованої відповідно до Указу Президента України від 04.03.1992  р. та постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1992 р. Першим керівником Відділення у березні 1993 р. було обрано дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука. З грудня 1997 р., за результатами чергових виборів, Відділення очолив дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Дмитрович Максименко.

На сьогодні Відділення виросло в потужну наукову інституцію, яка визначає пріоритетні наукові напрями в галузі психології, вікової фізіології та дефектології, тематику фундаментальних теоретико-методологічних та прикладних досліджень, здійснює їх координацію, забезпечує організацію і проведення цих досліджень науковими колективами підвідомчих установ тощо.

У складі Відділення 10 дійсних членів (академіків), 22 члени-кореспонденти та 8 іноземних членів Академії. Йому підпорядковані наукові установи, очолювані провідними вченими, а саме: Інститут психології імені Г. С. Костюка (акад. С. Д. Максименко), Інститут соціальної та політичної психології (чл.-кор. М. М. Слюсаревський), Інститут спеціальної педагогіки (чл.-кор. В. В. Засенко), Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (доктор. психол. наук В. Г. Панок), сектор психологічних досліджень Південного наукового центру (м. Одеса) (акад. О. Я. Чебикін).

Силами наукових колективів зазначених вище інститутів і центрів, де працює близько 400 наукових співробітників, у складі яких 4 дійсні члени (академіки), 8 членів-кореспондентів, понад 70 докторів та близько 160 кандидатів наук, виконуються 59 науково-дослідних розробок (41 з яких фінансується з бюджетних коштів академії). Вагому частку у загальному доробку Відділення становлять результати наукових пошуків дійсних членів і членів-кореспондентів Академії, які працюють в установах, не підпорядкованих НАПН України.

Наукова проблематика, досліджувана вченими Відділенням протягом усього періоду його існування, охоплює низку важливих проблем із психології, вікової фізіології та дефектології, пріоритетними серед яких були і лишаються фундаментальні теоретико-методичні дослідження етнічної, загальної, вікової, педагогічної, політичної, практичної і спеціальної психології та прикладні наукові дослідження особливостей розвитку особистості в системі неперервної освіти, психологічних проблем творчості та обдарованості, психологічних закономірностей формування громадянської спрямованості та національної свідомості особистості, психологічних факторів соціальної дезадаптації неповнолітніх, психофізіологічного забезпечення навчального процесу, особливостей діяльності практикуючих психологів у різних сферах соціальної практики.

Чільне місце посідають дослідження, спрямовані на подальшу розробку методології теорії і практики корекційної педагогіки і спеціальної психології, вивчення особливостей дітей із порушенням психофізичного розвитку та розробку і впровадження інноваційних педагогічних технологій, науково-методичного і психологічного супроводу процесу навчання і виховання таких дітей.

Особливостями нинішнього періоду науково-дослідних напрацювань учених Відділення є їх спрямованість на осмислення реалій і викликів сьогодення та трансформаційних процесів у суспільстві та освіті, на зміцнення зв’язку психологічних досліджень з освітньою практикою, на задоволення зростаючих суспільних запитів і потреб у глибокому пізнанні психологічних закономірностей розвитку особистості, українського соціуму та його політикуму. Головний вектор наукових розробок становлять психологічні та соціально-психологічні проблеми взаємодії суспільства і освіти, її модернізації та реформування, входження в європейський і світовий освітній простір.

Академік-секретар – Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Учений секретар – Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент 

Члени бюро Відділення:

Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри Київського національного лінгвістичного університету

Бурлачук Леонід Фокович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Засенко В’ячеслав Васильович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Костицький Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри філософії права Національної академії внутрішніх справ України

Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua