Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

 

Перелік фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2019 рік

 

з/п

Тема наукового дослідження

Термін  виконання

 

Інститут педагогіки

 

1.               

Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї

2018-2020 

2.               

Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності

2019-2021

3.               

Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації

2018 – 2020

4.               

Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій  в умовах профільного навчання

2018– 2020

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

5.               

Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій

2019-2021.

6.               

Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості

2019-2021

7.               

Самодетермінація психологічного благополуччя особистості

2019-2021.   

8.               

Психологічні механізми  становлення суб′єктності дорослих у віртуальному просторі

2019-2021

9.               

Функціонування творчого мислення в інформацій-но-віртуальному просторі суб’єкта

2019-2021

10.        

Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін

2019-2021

 

11.        

Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості                             

 

2019-2021

12.        

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019 

13.        

Генеза поняття «особистість»  в українській психологічній науці

2018-2020

14.        

Інтеграція психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2018-2020

15.        

Становлення структури термінальних та інструментальних

цінностей дітей дошкільного віку

2018-2020

16.        

Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми

2018-2020

17.        

Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі

2018-2020

18.        

Психологічна діагностика мотивації особистості до навчання в умовах інформаційного суспільства

2018-2020

19.        

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Технології психотерапевтичної допомоги постраждалим у подоланні проявів посттравматичного стресового розладу

2018-2020

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

20.        

Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи

2019-2021

 

21.        

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

22.        

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

23.        

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

24.        

Психологічний супровід   навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

 

Інститут проблем виховання

 

25.        

Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців

2018-2020

26.        

Виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів

2019-2021

27.        

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

28.        

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

29.        

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

30.        

Теоретико-методичні засади навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти

2018-2020

31.        

Психолого-педагогічні засади корекційно-розвивального навчання дітей із порушеннями когнітивного розвитку

2018-2020

32.        

Методичні та дидактичні засади навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища

2018-2020

33.        

Теоретико-мстодичні заасади білінгвального навчання глухих та слабкочуючих осіб

2018-2020

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

34.        

Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя

2019-2021

35.        

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення

2017-2019

36.        

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019 

37.        

Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

38.        

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

39.        

Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях

2018-2020

 

Інститут вищої освіти

 

40.        

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

41.        

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства

2018-2020

42.        

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

2018-2020

43.        

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції

2018-2020

44.        

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

2018-2020

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

45.        

Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

2018-2020

46.        

Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань  для формування компетентностей учнів з природничо- математичних предметів

2018-2020

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

47.        

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах роз-витку малого бізнесу

2019-2021

48.        

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

 

Інститут обдарованої дитини

 

49.        

Стратегії  і методи  розвитку творчої особистості

2018-2020

50.        

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв на засадах синергетики

2017-2019

 

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

 

51.

Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019