Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік тем фундаментальних  досліджень

Національної академії педагогічних наук України, виконання яких заплановано на 2016рік 

з/п

Напрям дослідження,

тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

1

2

3

 

Інститут педагогіки

 

1.               

Напрям 4.Дидактика.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.               

Напрям 1. Теорія і методологія педагогіки.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 – 2018

3.               

Напрям 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 – 2018

4.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання

Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2014 - 2016

5.               

Напрям:Якість освіти. Управління розвитком освіти.  

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 – 2017

6.               

Напрям: Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 – 2017

7.               

Напрям: Якість освіти. Управління розвитком освіти.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

8.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

 

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

9.               

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

10.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

11.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

12.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої  життєдіяльності

2016-2018

13.        

Напрям 13.Психологія навчання та виховання в сучасних умовах.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

14.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

15.        

Напрям 15. Практична психологія.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

16.        

Напрям 17. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

17.        

Напрям 18. Вікова психологія та фізіологія. Психологія здорового способу життя.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

18.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки. 

Самопроектування особистості у дискурсивному просторі

2013 – 2016

19.        

Напрям:Теоретико-методологічні засади психологічної науки. 

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

20.        

Напрям:Теоретико-методологічні засади психологічної науки.  

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

21.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

22.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психолого-педагогічні чинники  прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

23.        

Напрям: Психологія навчання та виховання в сучасних умовах.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

24.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

25.        

Напрям: Практична психологія.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

26.        

Напрям: Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки

2014 - 2016

27.        

Напрям 9. Якість освіти.Управління розвиткомосвіти.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

28.        

Напрям: Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю

2014 - 2016

29.        

Напрям: Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді

2014 - 2016

30.        

Напрям: Педагогічна освіта.

Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності

2014 - 2016

31.        

Напрям:Педагогічна освіта.

Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів

2014 - 2016

32.        

Напрям: Теоретико-методичні засади освіти дорослих.

Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення

2014 - 2016

33.        

Напрям: Педагогічна освіта.

Культурологічний підхід у підготовці майбутнього педагога до виховної діяльності

2014 - 2016

 

Інститут проблем виховання

 

34.        

Напрям: Соціальна педагогіка.

Соціально-педагогічна підтримка  дітей та учнівської молоді  в загальноосвітньому  навчальному закладі

2015 –  2017

35.        

Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

36.        

Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи,

2016 – 2018

37.        

Напрям  21.Зміст і технології дошкільного виховання.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 – 2018

38.        

Напрям: Теорія і методика виховання.  Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015 – 2017

39.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

2014-2016

40.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи

2014-2016

41.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі

2014-2016

42.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу

2014-2016

43.        

Напрям:Теорія і методика виховання.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу

2014-2016

44.        

Напрям:Теорія і методика виховання.

Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах

2014-2016

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

45.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

46.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

47.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Особистісно орієнтовані технології навчання  дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

48.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

49.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

50.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

51.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

52.        

Напрям: Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

53.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Особливості становлення і розвитку  форм соціально-психологічного мислення

2013 – 2016

54.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 – 2018

55.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 – 2018

56.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 – 2018

57.        

Напрям 16. Політична психологія.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 – 2018

58.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки

Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування

2013 – 2016

59.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді

2014 – 2016

60.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

61.        

Напрям: Політична психологія

Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства

2014 - 2016

 

Інститут вищої освіти

 

62.        

Напрям 2. Філософія освіти.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах  динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

63.        

Напрям: Професійна педагогіка.

Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів

2014 - 2016

64.        

Напрям 9. Якість освіти.

Управління розвитком освіти.

 Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

65.        

Напрям 1. Теорія і методологія педагогіки.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

66.        

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти.

 Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

67.        

Напрям 8.Освітнє середовище. Інформатизація освіти.Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

68.        

Напрям 8.Освітнє середовище. Інформатизація освіти.Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

69.        

Напрям 7. Професійна педагогіка.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

70.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

71.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Методичні засади  розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

72.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

 

Інститут обдарованої дитини

 

73.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

 

 

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

 

74.

Напрям:Теорія і методологія педагогіки.

Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України

2014 - 2016

 

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua