Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Тематичний план фундаментальних наукових  досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2018 рік 

з/п

Тема науково-дослідної роботи, виконавець

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

Інститут педагогіки

1.

Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї

2018-2020 

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 – 2018

3.

Процеси диферен-ціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 – 2018

4.

Організаційно-педа-гогічні та економіч-ні засади функціо-нування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації

2018 – 2020

5.

Дидактичні засади  реалізації педаго-гічних технологій  в умовах профільного навчання

2018– 2020

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

6.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

7.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

8.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

9.

Розвиток суб’єктної активності дорос-лих у віртуальному просторі

2016-2018

10. 

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

11. 

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

12. 

Психологічні технології підго-товки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

13. 

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

14. 

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019 

15. 

Генеза поняття «особистість»  в українській психологічній науці

2018-2020

16. 

Інтеграція психологіч-ного знання на сучас-ному етапі його розвитку

2018-2020

17. 

Становлення структури термінальних та інструментальних

цінностей дітей дошкільного віку

2018-2020

18. 

Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми

2018-2020

19. 

Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі

2018-2020

20. 

Психологічна діагностика мотивації особистості до навчання в умовах інформа-ційного суспільства

2018-2020

21. 

Технології психотерапевтичної допомоги постраждалим у подоланні проявів посттравматичного стресового розладу

2018-2020

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

22. 

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

23. 

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

24. 

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

25. 

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

26. 

Психологічний супровід   навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

Інститут проблем виховання 

27. 

Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців

2018-2020

28. 

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

29. 

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 – 2018

30. 

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 – 2018

31. 

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

32. 

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

33. 

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

34. 

Теоретико-методичні засади навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти

2018-2020

35. 

Психолого-педагогічні засади корекційно-розвивального навчання дітей із порушеннями когнітивного розвитку

2018-2020

36. 

Методичні та дидактичні засади навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища

2018-2020

37. 

Теоретико-мстодичні заасади білінгвального навчання глухих та слабкочуючих осіб

2018-2020

Інститут соціальної та політичної психології

38. 

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 – 2018

39. 

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 – 2018

40. 

Організаційні форми та методичні засоби психотехно-логічного супрово-ду освітніх та суспільних реформ

2016 – 2018

41. 

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 – 2018

42. 

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічно-го мислення

2017-2019

43. 

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019 

44. 

Медіапсихологічні засоби профілакти-ки та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

45. 

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

46. 

Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях

2018-2020

Інститут вищої освіти

47. 

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

48. 

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого роз-витку суспільства

2018-2020

 

49. 

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

50. 

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

51. 

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

2018-2020

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

52. 

Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

2018-2020

53. 

Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань  для формування компетентностей учнів з природничо- математичних предметів

2018-2020

Інститут професійно-технічної освіти

54. 

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

55. 

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

56. 

Методичні засади  розроблення проектних техно-логій для професій-ної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

57. 

Методичні основи дистанційного навчання кваліфіко-ваних робітників у професійно-техніч-них навчальних закладах

2016-2018

58. 

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

Інститут обдарованої дитини 

59. 

Стратегії  і методи  розвитку творчої особистості

2018-2020

60. 

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв на засадах синергетики

2017-2019

 ДНПБ ім. ВО. Сухомлинського 

61

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

 Тематичний план фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017 рік 

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

1

2

3

 

Інститут педагогіки

 

1.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 -2018

3.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 -2018

4.

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 - 2017

5.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 -2017

6.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

7.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

 

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

8.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

9.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

10.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

11.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

12.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

13.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

14.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

15.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

16.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

17.

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019

18.

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

19.

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

20.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

21.

Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

22.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

23.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

24.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

25.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

26.

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

27.

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

28.

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

29.

Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

 

Інститут проблем виховання

 

30.

Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі

2015 -2017

31.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

32.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 -2018

33.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 -2018

34.

Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015- 2017

35.

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

36.

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

37.

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

38.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

39.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

40.

Особистісно орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

41.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

42.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

43.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

44.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

45.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

46.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 -2018

47.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 -2018

48.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 -2018

49.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 -2018

50.

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення

2017-2019

51.

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019

52.

Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

53.

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

54.

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

 

Інститут вищої освіти

 

55.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

56.

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

57.

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

58.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

59.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

60.

Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

61.

Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

62.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

63.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

64.

Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

65.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

66.

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

 

Інститут обдарованої дитини

 

67.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

 

68.

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах синергетики

2017-2019

 

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

 

69.

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

 

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua