Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

 

Перелік фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2020 рік 

з/п

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України

Тема наукового дослідження

Термін виконання

(рік початку і закінчення)

 

 

Інститут педагогіки НАПН України

 

1.       

Напрям 3. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї

2018-2020

2.       

Напрям 1.Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності

2019-2021

3.       

Напрям. 13.Управління та економіка освіти.

Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації

2018 – 2020

4.       

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій  в умовах профільного навчання

2018– 2020

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

5.       

Напрям 15. Вікова психологія та фізіологія.

Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій

2019-2021

6.       

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості

2019-2021

7.       

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Самодетермінація психологічного благополуччя особистості

2019-2021

8.       

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Психологічні механізми  становлення суб′єктності дорослих у віртуальному просторі

2019-2021

9.       

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Функціонування творчого мислення в інформаційно-віртуальному просторі суб’єкта

2019-2021

 

10.   

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін

2019-2021

 

11.   

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості                             

2019-2021

12.   

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Дискурсивне конструювання досвіду у контексті розвитку особистості

2020-2022

13.   

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Генеза поняття «особистість»  в українській психологічній науці

2018-2020

14.   

Напрям 14. Методологія, теорія та історія психології.

Інтеграція психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2018-2020

15.   

Напрям 16. Психологія розвитку особистості.

Становлення структури термінальних та інструментальних цінностей дітей дошкільного віку

2018-2020

16.   

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми

2018-2020

17.   

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі

2018-2020

18.   

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Психологічна діагностика мотивації особистості до навчання в умовах інформаційного суспільства

2018-2020

19.   

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Технології психотерапевтичної допомоги постраждалим у подоланні проявів посттравматичного стресового розладу

2018-2020

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

20.   

Напрям 9. Вища освіта.

Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи

2019-2021

21.   

Напрям 2. Розвиток світової і національних освітніх систем.

Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах

2020-2022

22.   

Напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих

2020-2022

 

Інститут проблем виховання НАПН України

 

23.   

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робота.

Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців

2018-2020

24.   

Напрям 6. Дошкільна освіта.

Виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів

2019-2021

25.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання смисложиттєвих цінностей підлітків в умовах євроінтеграційного поступу України

2020-2022

26.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності

2020-2022

27.   

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства

2020-2022

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

 

28.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Теоретико-методичні засади навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти

2018-2020

29.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Психолого-педагогічні засади корекційно-розвивального навчання дітей із порушеннями когнітивного розвитку

2018-2020

30.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Методичні та дидактичні засади навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища

2018-2020

31.   

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Теоретико-мстодичні заасади білінгвального навчання глухих та слабкочуючих осіб

2018-2020

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 

32.   

Напрям 20. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя

2019-2021

33.   

17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні підходи до прогнозування соціальних процесів

2020-2022

34.   

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях

2018-2020

 

Інститут вищої освіти НАПН України

 

35.   

Напрям 9. Вища освітаТеоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії

2020-2022

36.   

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства

2018-2020

 

37.   

Напрям 9. Вища освіта.

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

38.   

Напрям 9. Вища освіта.

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

39.   

Напрям 9. Вища освіта.

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

2018-2020

 

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

 

40.   

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

2018-2020

41.   

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань  для формування компетентностей учнів з природничо- математичних предметів

2018-2020

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

42.   

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу

2019-2021

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

 

43.   

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Стратегії  і методи  розвитку творчої особистості

2018-2020