Закладка 1
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Тематичний план фундаментальних наукових  досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2018 рік 

з/п

Тема науково-дослідної роботи, виконавець

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

Інститут педагогіки

1.

Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї

2018-2020 

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 – 2018

3.

Процеси диферен-ціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 – 2018

4.

Організаційно-педа-гогічні та економіч-ні засади функціо-нування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації

2018 – 2020

5.

Дидактичні засади  реалізації педаго-гічних технологій  в умовах профільного навчання

2018– 2020

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

6.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

7.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

8.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

9.

Розвиток суб’єктної активності дорос-лих у віртуальному просторі

2016-2018

10. 

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

11. 

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

12. 

Психологічні технології підго-товки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

13. 

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

14. 

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019 

15. 

Генеза поняття «особистість»  в українській психологічній науці

2018-2020

16. 

Інтеграція психологіч-ного знання на сучас-ному етапі його розвитку

2018-2020

17. 

Становлення структури термінальних та інструментальних

цінностей дітей дошкільного віку

2018-2020

18. 

Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми

2018-2020

19. 

Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі

2018-2020

20. 

Психологічна діагностика мотивації особистості до навчання в умовах інформа-ційного суспільства

2018-2020

21. 

Технології психотерапевтичної допомоги постраждалим у подоланні проявів посттравматичного стресового розладу

2018-2020

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

22. 

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

23. 

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

24. 

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

25. 

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

26. 

Психологічний супровід   навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

Інститут проблем виховання 

27. 

Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців

2018-2020

28. 

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

29. 

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 – 2018

30. 

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 – 2018

31. 

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

32. 

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

33. 

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

34. 

Теоретико-методичні засади навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти

2018-2020

35. 

Психолого-педагогічні засади корекційно-розвивального навчання дітей із порушеннями когнітивного розвитку

2018-2020

36. 

Методичні та дидактичні засади навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища

2018-2020

37. 

Теоретико-мстодичні заасади білінгвального навчання глухих та слабкочуючих осіб

2018-2020

Інститут соціальної та політичної психології

38. 

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 – 2018

39. 

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 – 2018

40. 

Організаційні форми та методичні засоби психотехно-логічного супрово-ду освітніх та суспільних реформ

2016 – 2018

41. 

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 – 2018

42. 

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічно-го мислення

2017-2019

43. 

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019 

44. 

Медіапсихологічні засоби профілакти-ки та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

45. 

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

46. 

Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях

2018-2020

Інститут вищої освіти

47. 

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

48. 

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого роз-витку суспільства

2018-2020

 

49. 

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

50. 

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції

2018-2020

 

51. 

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

2018-2020

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

52. 

Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

2018-2020

53. 

Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань  для формування компетентностей учнів з природничо- математичних предметів

2018-2020

Інститут професійно-технічної освіти

54. 

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

55. 

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

56. 

Методичні засади  розроблення проектних техно-логій для професій-ної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

57. 

Методичні основи дистанційного навчання кваліфіко-ваних робітників у професійно-техніч-них навчальних закладах

2016-2018

58. 

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

Інститут обдарованої дитини 

59. 

Стратегії  і методи  розвитку творчої особистості

2018-2020

60. 

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв на засадах синергетики

2017-2019

 ДНПБ ім. ВО. Сухомлинського 

61

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

 Тематичний план фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017 рік 

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

1

2

3

 

Інститут педагогіки

 

1.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 -2018

3.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 -2018

4.

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 - 2017

5.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 -2017

6.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

7.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

 

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

8.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

9.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

10.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

11.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

12.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

13.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

14.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

15.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

16.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

17.

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019

18.

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

19.

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

20.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

21.

Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

22.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

23.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

24.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

25.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

26.

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

27.

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

28.

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

29.

Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

 

Інститут проблем виховання

 

30.

Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі

2015 -2017

31.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

32.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 -2018

33.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 -2018

34.

Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015- 2017

35.

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

36.

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

37.

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

38.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

39.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

40.

Особистісно орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

41.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

42.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

43.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

44.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

45.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

46.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 -2018

47.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 -2018

48.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 -2018

49.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 -2018

50.

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення

2017-2019

51.

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019

52.

Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

53.

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

54.

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

 

Інститут вищої освіти

 

55.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

56.

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

57.

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

58.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

59.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

60.

Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

61.

Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

62.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

63.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

64.

Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

65.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

66.

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

 

Інститут обдарованої дитини

 

67.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

 

68.

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах синергетики

2017-2019

 

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

 

69.

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

 

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ