Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Розміщена на веб-порталі бібліотеки
Відбудуться 16-18 листопада 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
За результатами голосування директором Інституту інформаційних технологій


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Тематичний план фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017 рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 -2018

3.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 -2018

4.

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 - 2017

5.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 -2017

6.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

7.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

8.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

9.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

10.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

11.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

12.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

13.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

14.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

15.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

16.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

17.

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019

18.

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

19.

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

20.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

21.

Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

22.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

23.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

24.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

25.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

26.

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

27.

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

28.

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

29.

Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

Інститут проблем виховання

30.

Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі

2015 -2017

31.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

32.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 -2018

33.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 -2018

34.

Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015- 2017

35.

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

36.

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

37.

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

Інститут спеціальної педагогіки

38.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

39.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

40.

Особистісно орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

41.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

42.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

43.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

44.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

45.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

Інститут соціальної та політичної психології

46.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 -2018

47.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 -2018

48.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 -2018

49.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 -2018

50.

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення

2017-2019

51.

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019

52.

Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

53.

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

54.

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

Інститут вищої освіти

55.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

56.

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

57.

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

58.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

59.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

60.

Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

61.

Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

Інститут професійно-технічної освіти

62.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

63.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

64.

Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

65.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

66.

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

Інститут обдарованої дитини

67.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

68.

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах синергетики

2017-2019

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

69.

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua