Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
22 травня 2017 року (з 9 до 21 години) в Київському планетарії відбудеться Великий «Шевченко-фест», присвячений річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
Термін подачі заявок – до 23 травня 2017 р.
До 75-річчя від дня народження Олександри Яківни Савченко - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, триває книжкова виставка «Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Перелік тем фундаментальних  досліджень

Національної академії педагогічних наук України, виконання яких заплановано на 2016рік 

з/п

Напрям дослідження,

тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

1

2

3

 

Інститут педагогіки

 

1.               

Напрям 4.Дидактика.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.               

Напрям 1. Теорія і методологія педагогіки.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 – 2018

3.               

Напрям 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 – 2018

4.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання

Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2014 - 2016

5.               

Напрям:Якість освіти. Управління розвитком освіти.  

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 – 2017

6.               

Напрям: Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 – 2017

7.               

Напрям: Якість освіти. Управління розвитком освіти.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

8.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

 

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

 

9.               

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

10.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

11.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

12.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої  життєдіяльності

2016-2018

13.        

Напрям 13.Психологія навчання та виховання в сучасних умовах.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

14.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

15.        

Напрям 15. Практична психологія.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

16.        

Напрям 17. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

17.        

Напрям 18. Вікова психологія та фізіологія. Психологія здорового способу життя.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

18.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки. 

Самопроектування особистості у дискурсивному просторі

2013 – 2016

19.        

Напрям:Теоретико-методологічні засади психологічної науки. 

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

20.        

Напрям:Теоретико-методологічні засади психологічної науки.  

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

21.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

22.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психолого-педагогічні чинники  прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

23.        

Напрям: Психологія навчання та виховання в сучасних умовах.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

24.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

25.        

Напрям: Практична психологія.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

 

26.        

Напрям: Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.

Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки

2014 - 2016

27.        

Напрям 9. Якість освіти.Управління розвиткомосвіти.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

28.        

Напрям: Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю

2014 - 2016

29.        

Напрям: Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці.

Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді

2014 - 2016

30.        

Напрям: Педагогічна освіта.

Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності

2014 - 2016

31.        

Напрям:Педагогічна освіта.

Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів

2014 - 2016

32.        

Напрям: Теоретико-методичні засади освіти дорослих.

Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення

2014 - 2016

33.        

Напрям: Педагогічна освіта.

Культурологічний підхід у підготовці майбутнього педагога до виховної діяльності

2014 - 2016

 

Інститут проблем виховання

 

34.        

Напрям: Соціальна педагогіка.

Соціально-педагогічна підтримка  дітей та учнівської молоді  в загальноосвітньому  навчальному закладі

2015 –  2017

35.        

Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

36.        

Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи,

2016 – 2018

37.        

Напрям  21.Зміст і технології дошкільного виховання.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 – 2018

38.        

Напрям: Теорія і методика виховання.  Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015 – 2017

39.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

2014-2016

40.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи

2014-2016

41.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі

2014-2016

42.        

Напрям: Теорія і методика виховання.

Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу

2014-2016

43.        

Напрям:Теорія і методика виховання.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу

2014-2016

44.        

Напрям:Теорія і методика виховання.

Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах

2014-2016

 

Інститут спеціальної педагогіки

 

45.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

46.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

47.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Особистісно орієнтовані технології навчання  дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

48.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

49.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

50.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

51.        

Напрям 19. Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

52.        

Напрям: Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

 

Інститут соціальної та політичної психології

 

53.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки.

Особливості становлення і розвитку  форм соціально-психологічного мислення

2013 – 2016

54.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 – 2018

55.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 – 2018

56.        

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 – 2018

57.        

Напрям 16. Політична психологія.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 – 2018

58.        

Напрям: Теоретико-методологічні засади психологічної науки

Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування

2013 – 2016

59.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді

2014 – 2016

60.        

Напрям: Психологія особистості. Соціальна психологія

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

61.        

Напрям: Політична психологія

Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства

2014 - 2016

 

Інститут вищої освіти

 

62.        

Напрям 2. Філософія освіти.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах  динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

63.        

Напрям: Професійна педагогіка.

Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів

2014 - 2016

64.        

Напрям 9. Якість освіти.

Управління розвитком освіти.

 Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

65.        

Напрям 1. Теорія і методологія педагогіки.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

66.        

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти.

 Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

67.        

Напрям 8.Освітнє середовище. Інформатизація освіти.Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

68.        

Напрям 8.Освітнє середовище. Інформатизація освіти.Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

 

Інститут професійно-технічної освіти

 

69.        

Напрям 7. Професійна педагогіка.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

70.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

71.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Методичні засади  розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

72.        

Напрям 24. Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

 

Інститут обдарованої дитини

 

73.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

 

 

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

 

74.

Напрям:Теорія і методологія педагогіки.

Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України

2014 - 2016

 

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua