Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
6 вересня 2018 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (До 90-річчя від дня народження)».
Відбудеться 19 квітня 2018 р. у приміщенні Президії НАПН України.
Відбудеться 17 квітня 2018 року, 10:00-12:00 за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а
Форум відбудеться 25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Підготовлено віртуальну книжкову виставку «Життя за законами педагогіки добра: до 80 річчя від дня народження Івана Андрійовича Зязюна (1938–2014)»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Фундаментальні »

Тематичний план фундаментальних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017 рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін виконання науково-дослідної роботи

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

2015-2017

2.

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи

2016 -2018

3.

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)

2016 -2018

4.

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

2015 - 2017

5.

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США

2015 -2017

6.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій

2015-2017

7.

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

2015-2017

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

8.

Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку

2015-2017

9.

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості

2016-2018

10.

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді

2016-2018

11.

Особистісні детермінанти екологоорієнтованої життєдіяльності

2016-2018

12.

Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі

2016-2018

13.

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності

2016-2018

14.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін

2016-2018

15.

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

2016-2018

16.

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

2016-2018

17.

Дискурсивні технології самопроектування оособистості

2017-2019

18.

Методологічні закономірності формування автентичності фахівців соціономічних професій

2015-2017

19.

Становлення базових парадигм української психології

2015-2017

20.

Особливості формування психологічної культури працівників освіти в інформаційному суспільстві

2015-2017

21.

Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей

2015-2017

22.

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі

2014 - 2017

23.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості

2015-2017

24.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі

2015-2017

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

25.

Моніторинг якості педагогічної освіти

2016-2018

26.

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

2017-2019

27.

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2017-2019

28.

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

2017-2019

29.

Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

2017-2019

Інститут проблем виховання

30.

Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі

2015 -2017

31.

Становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів

2016 –2018

32.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи

2016 -2018

33.

Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

2016 -2018

34.

Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

2015- 2017

35.

Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

36.

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї

2017-2019

37.

Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти

2017-2019

Інститут спеціальної педагогіки

38.

Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю

2015-2017

39.

Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні

2015-2017

40.

Особистісно орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу

2015-2017

41.

Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти

2015-2017

42.

Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в Україні

2015-2017

43.

Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра

2015-2017

44.

Освітні технології реалізації психолінгвістичнгого підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення

2015-2017

45.

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп

2014 - 2017

Інститут соціальної та політичної психології

46.

Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій

2016 -2018

47.

Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту

2016 -2018

48.

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ

2016 -2018

49.

Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України

2016 -2018

50.

Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення

2017-2019

51.

Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

2017-2019

52.

Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь

2017-2019

53.

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

2017-2019

54.

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу

2014 - 2017

Інститут вищої освіти

55.

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій

2015-2017

56.

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

2017-2019

57.

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

2015-2017

58.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти

2015-2017

59.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

2015-2017

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

60.

Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2015-2017

61.

Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017

Інститут професійно-технічної освіти

62.

Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу 

2016-2018

63.

Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

64.

Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей

2016-2018

65.

Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2016-2018

66.

Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

2017-2019

Інститут обдарованої дитини

67.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей

2015-2017

68.

Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах синергетики

2017-2019

ДНПБ ім. В.С. Сухомлинського

69.

Відображення розвитку національої освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях

2017-2019

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua