Закладка 1
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

  НА 2018 РІК

 

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

1.      

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах і критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

2.      

ХІV Міждисциплінарна науково-практична конфе-ренція «Простір арт-терапії»

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

3.      

Всеукраїнська Web-конфе-ренція «Дистанційне навчання у професійній освіті»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

4.      

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конфе-ренція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Київський університет імені Бориса Грінченка

5.      

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національ-ний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська громад-ська організація «Товариство психоло-гів України»

Українська асоціація організаційних психоло-гів та психологів праці

Громадське об’єднання «Українська асоціація психології освіти і розвитку»

6.      

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

7.      

ХХIІІ щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

8.      

Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в умовах реалізації Концепції нової української школи

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

9.      

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

10.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Формальна й неформальна освіта в діа-хронному вимірі педагогіки добра Івана Зязюна»

 

м. Полтава,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Полтавськийнаціональ-ний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Національний педаго-гічний університет імені М.П. Драгоманова

Чернігівський націо-нальний педагогічний університет імені

Т.Г. Шевченка

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської в Варшаві (Польща)

Краківський педагогіч-ний університет імені Комісії національної освіти (Польща)

Йончопингський університет (Швеція)

Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)

Латвійський університет

11.                 

Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України

м. Суми,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

12.                 

Переосмислення ролі Університету в контексті європейського освітнього простору: розбудова українського Університету

м. Луцьк,

квітень

Відділення вищої освіти

Cхідноєвропейський національний універ-ситет імені Лесі Українки

Українська асоціація з розвитку менеджменту і бізнес-освіти

13.                 

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

Тернопільська обл.,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Тернопільський обласний комунальний інститут післядиплом-ної педагогічної освіти

14.                 

Теорія і практика формува-ння громадянської компе-тентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Гімназія № 178 м. Києва

15.                 

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

16.                 

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національ-ний торговельно-еконо-мічний університет, Українська асоціація організаційних психо-логів та психологів праці

17.                 

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти»

м. Житомир,

м. Бар,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Житомирський держав-ний університет імені Івана Франка

Громадська організація «Академія міжнарод-ного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»»

Барськийгуманітарно-педагогічний коледжімені Михайла Грушевського

18.                 

Професійна освіта: удосконалення якості підготовки фахівців

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут аеронавігації Національного авіацій-ного університету

19.                 

Підготовка конкурентоздат-них фахівців: виклики сучасності

м. Кривий Ріг

Дніпропетров-ської обл.,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Криворізький націо-нальний університет

Криворізький профе-сійний гірничо-техно-логічний ліцей

Криворізький держав-ний педагогічний університет

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

20.                 

Всеукраїнський психологіч-ний фестиваль «ПАРОСТОК» (Професійна Активність Розвиток Особистості Свідома Творчість Особистісна Компетентність)

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково–методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Департамент освіти і науки, молоді та спор-ту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська дер-жавна адміністрація),

Київський палац дітей та юнацтва

21.                 

Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським» (до 100-річчя від дня народження педагога)

м. Херсон, м. Бердянськ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Херсонська академія неперервної освіти

Бердянський державний педагогічний університет

 

22.                 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці»

 (ІТОНТ-2018)»

м. Черкаси,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Черкаський державний технологічний університет

23.                 

V Міжнародна науково-практична конференція

«MoodleMootUkraine 2018»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання Київський національ-ний університет будів-ництва і архітектури

24.                 

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Кропивниць-кий,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Кропивницький державний педаго-гічний університет

імені Володимира Винниченка

25.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Пробле-ми сучасного підручника» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

26.                 

Науково-практична конференція «Підготовка педагога для ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського»

м. Переяслав-Хмельницький,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Відділення загальної середньої освіти

Переяслав-Хмельниць-кий державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

27.                 

ХV Всеукраїнські Захарен-ківські педагогічні читання

м. Черкаси,

с. Сахнівка Черкаської обл.,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Головне управління освіти і науки Черкаської облдерж-адміністрації

Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

28.                 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2018)»

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Криворізький націо-нальний університет»

29.                 

Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти

м. Глухів,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Глухівський націо-нальний педагогічний університет іменіОлександраДовженка

30.                 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід»

м. Вінниця,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Вінницький державний педагогічний універси-тет імені Михайла Коцюбинського

31.                 

ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

32.                 

IV Всеукраїнські читання  «Особистісний і професійний розвиток дорослих: пробле-ми і перспективи» до 90-річчя від дня народження академіка С.У. Гончаренка

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

33.                 

V Психолого-педагогічні читання, присвячені пам′яті Є.О. Мілеряна та П.С. Пере-пелиці, «Проблеми психології праці в освіті різних катего-рій дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

34.                 

VIІI Всеукраїнські психоло-го-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федо-ришина, «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

35.                 

Психолого-педагогічний супровід професійного роз-витку педагогічних праців-ників: стан і перспективи

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут післядиплом-ної педагогічної освіти Київського універси-тету імені Бориса Грінченка

36.                 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів»

 

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний техніч-ний університет «Харківський політех-нічний інститут»

37.                 

ХVІІІ Всеукраїнська науко-во-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

38.                 

XІУ Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми екологіч-ної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

39.                 

«Психологія самосвідомості особистості», присвячена 120-річчю із дня народження видатного українського психолога Павла Романовича Чамати (у рамках Всеукраїн-ського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національ-ний університет імені Тараса Шевченка

Національний педаго-гічний університет іме-ні М.П. Драгоманова

40.                 

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Мелітополь,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

41.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2018: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

42.                 

IV Міжнародна конференція «Університет і лідерство»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка

43.                 

ХІXМіжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації»

м. Харків,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Харківський національ-ний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди

44.                 

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

45.                 

Інтернаціоналізація вищої освіти як засіб підвищення якості підготовки студентів і конкурентоспроможності закладів вищої освіти

м. Маріуполь,

травень

Відділення вищої освіти

Маріупольський державний університет

46.                 

Сухомлинський і ми: заповіт великого педагога молодим українцям

м. Харків,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Харківський національ-ний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

47.                 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Українська асоціація студентів

48.                 

XII Всеукраїнська школа науково-методичного досвіду «Мистецтво в освітньому просторі школи: Україна-Європа-Світ»

м. Миколаїв,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

49.                 

IV Міжнародна науково-практична конференція

ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріаль-них додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання Київський національ-ний університет імені Тараса Шевченка

50.                 

ХХVІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка Інститут філології Київського національ-ного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.А. Потебні

51.                 

XІ Міжнародна науково-практична конференція

«Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави»

м. Іллічівськ

Одеської обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

52.                 

ХVІІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

53.                 

Всеукраїнські веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки Інститут проблем виховання

54.                 

Всеукраїнська серпнева конференція для педагогіч -них працівників позашкіль-ної освіти «Педагогічний пошук – 2018»

м. Київ,

серпень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

55.                 

Всеукраїнська літня медіаосвітня школа для підготовки педагогів до масового впровадження медіаосвіти в Україні

м. Миколаїв, серпень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Миколаївський облас-ний інститут післядип-ломної педагогічної освіти

Херсонська академія неперервної педагогічної освіти

56.                 

Всеукраїнська Інтернет-конференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні»

м. Київ, вересень-листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

57.                 

XІ Міжнародні та XXV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: творча спадщина Василя Сухомлинського у міжнародному вимірі (педагогічна, публіцистична, культурологічна, літературна складові)»

м. Київ,

м. Кропив-ницький,

с. Павлиш,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Відділення загальної середньої освіти

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка

Онуфріївська райдерж-адміністрація

Департмент освіти і науки, молоді та спорту КМДА

58.                 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні методики професійного навчання і сучасні педагогічні технології в умовах реформування ринку освітніх послуг»

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний універ-ситет біоресурсів і природокористування України

59.                 

VІ Всеукраїнська конферен-ція «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

60.                 

IV Міжнародна науково-практична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2018

м. Одеса,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання Південноукраїнський національний педаго-гічний університет

ім. К.Д.Ушинського

61.                 

VI Міжнародна науково-практична  конференція «Інформаційно-комунікацій-ні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

м. Львів,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

62.                 

V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний універ-ситет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

63.                 

Соціалізація обдарованого учня в Інтернет-середовищі: методичне забезпечення і супровід

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

64.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Штуч-ний інтелект contraтворчому мисленню: перспективи фор-мування обдарованості в динаміці розвитку інфор-маційного світу»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

65.                 

Міжнародні дні освіти дорослих у Житомирській області

м. Житомир,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Міністерство освіти і науки України

Житомирська обласна державна адміністрація

Українська асоціація освіти дорослих

Представництво Інсти-туту з міжнародного співробітництва німецької асоціації народних університетів DVV International в Україні

66.                 

Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»

м. Мукачево,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Мукачівський держав-ний університет

Пряшівський університет (Словаччина)

67.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція «Упровадження електронних освітніх ресурсів у навчаль-ний процес: проблеми і пошуки» (у рамках всеукраїнського експерименту)

м. Київ,

м. Кривий Ріг Дніпропетров-ської обл.,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

68.                 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Асоціація керівників шкіл України (АКШУ)

69.                 

Особистість у просторі виховних інновацій

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

70.                 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет – кон-ференція «Професійна підготовка кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції освіти»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

71.                 

IV Міжнародний Конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології

м. Одеса,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

72.                 

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя, жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка

Запорізьний національ-ний університет

Інститут підготовки кад-рів Державної служби зайнятості України

Національний універ-ситет «Києво-Могилян-ська академія»

73.                 

V1 Міжнародна Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

м. Київ, листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

74.                 

Регіональна науково-прак-тична конференція до 100-річчя В.О. Сухомлинського «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи»

м. Миколаїв,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлин-ського

75.                 

ІII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир, листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Житомирський державний університет імені Івана Франка

76.                 

Координати розвитку психо-логії здоровʼя: реалії та перспективи

м. Вінниця,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Донецький національ-ний університет імені Василя Стуса Донецький національ-ний медичний універ-ситет імені М. Горького

77.                 

Соціально-психологічний супровід освітніх інновацій: форми, методи

м. Київ, листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

78.                 

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Національний Ераз-мус+ офіс в Україні

Київський національ-ний університет імені Тараса Шевченка

79.                 

Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Національний авіацій-ний університет

80.                 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науково-педаго-гічних шкіл в Україні: проблеми, досвід, перспективи»

м. Житомир,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Житомирський держав-ний університет імені Івана Франка

Громадська організа-ція «Академія міжна-родного співробітниц-тва з креативної педа-гогіки «Полісся»

81.                 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Департамент профе-сійної освіти МОН України

Університет м. Паде-борн (Німеччина), Федеральний інститут професійної освіти ВІВВ (Німеччина)

Вища школа лінгвіс-тична у Ченстохові (Польща),

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща),

Політехніка Ченстохов-ська (Польща)

82.                 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2018»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

83.                 

ХVІ Міжнародні педагогіч-но-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

84.                 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»

 

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

85.                 

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

 

86.                 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

 

 НА 2017 РІК

 

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

 

1.      

І Всеукраїнська веб-конферен-ція «Теорія і практика дистан-ційного навчання у професій-ній освіті»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

2.      

Розвиток обдарованості дітей в умовах інноваційного освіт-нього простору

м. Івано-Франківськ,

лютий

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

3.      

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах і критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макарен-ка

 

4.      

ХVІ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ГО «Арт-терапевтична асоціація»

5.      

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Католицький університет імені Іоана Павла ІІ (м. Люблін, Польща),

Переяслав-Хмельниць-кий державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

CISES s.r. l. & PSIOP (Італія)

Університет«Lucian Blaga» (Сібіу) & EPIA (Румунія)

6.      

Наукові читання, присвячені річниці з дня народження Т.Г. Шевченка «Діяльнісна самореалізація особистості у житті і творчості»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

7.      

ХХІІІ  щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» (звітна сесія)

м. Київ,

березень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

8.      

Всеукраїнськанауково-прак-тичнаінтернет-конференція «Проблема особистісної ак-тивності в освітньому просто-рі: концептуальний, методологічний та емпіричний аспекти»

м.Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет

Громадська організація «Молодь Сходу України»

9.      

Психолого-педагогічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

10.                 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція«На-уково-методичне забезпечення професійно-технічної освіти» (присвячена 25 річчю НАПН України)

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11.                 

Інтегративна психологія: теорія і практика

м. Запоріжжя, квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Запорізький  національний  університет

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

Національний університет «Києво-Могилянсь-ка Академія»

12.                 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

м. Бережани, Тернопільська обл.,

квітень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

13.                 

Міжрегіональна інтернет-конференція «Психолого-педагогічні особливості формування професійних компетентностей педагогів, які працюють з обдарованими дітьми» (у режимі он-лайн)

м. Київ - Івано-Франківськ - Миколаїв - Рівне,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Івано-Франківський та Рівненський регіональні центри

14.                 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Роз-виток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи»

м. Ірпінь, Київська обл.

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Ірпінський державний коледж економіки та права

15.                 

Проблеми вивчення природознавства в старшій школі

м. Полтава,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

 

16.                 

Перша міжнародна науково-практична он-лайн інтернет-конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»

м. Умань,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

17.                 

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

18.                 

VIII  Міжнародний молодіжний форум «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»

м. Суми,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макарен-ка

19.                 

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології,

Інститут психології імені Г.С. Костюка

20.                 

У Міжнародна науково-прак-тична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21.                 

ІV Наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

22.                 

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

23.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

24.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Сучасний під-ручник»(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

25.                 

ІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А.Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

26.                 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Ізмаїл,

Одеська обл.,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

27.                 

І Міжнародна конференція «Європейська стратегія створення освітнього середовища у сучасній вищій технічній школі» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Рівне,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Львівська політехніка»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Університет м. Умео (Швеція)

Державний університет «Люблінська політехніка» (Польща)

Технічний університет м. Варна (Болгарія)

Холмська Вища профе-сійна школа (Польща)

ЗО «Поліський державний університет» (Республіка Білорусь)

28.                 

ІІІ Всеукраїнські читання пам’яті академіка С. У. Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

29.                 

ІV Психолого-педагогічні читання, присвячені пам′яті Є.О. Мілеряна та П.С. Перепе-лиці «Проблеми психології праці в освіті різних категорій дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

30.                 

VI Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

31.                 

VМіжнародна науково-практична конференція«MoodleMootUkraine 2017»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет будівництва і архітектури

32.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»(у рамках Всеукраїнського фестивалю на- уки)

 

 

м. Кіровоград,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

33.                 

ХІV Міжнародна науково-практична  конференція  «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинсь-кого

34.                 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2017)»

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

35.                 

IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2017»

м.Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський університет імені Бориса Грінченка

36.                 

Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

37.                 

III Міжнародна конференція «Університет і лідерство»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Консорціум Проекту Програми TEMPUS «ELITE»

38.                 

Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

39.                 

Конференція з міжнародною участю «Медіатравма в умовах інформаційної війни»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

40.                 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослід-женнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

41.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

м. Луцьк,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

42.                 

 

 

 

43.                 

X Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаро-вані діти – інтелектуальний потенціал держави»

м. Іллічівськ,

Одеська обл.,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

44.                 

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти»

м. Іллічівськ,

Одеська обл.,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

45.                 

Всеукраїнський освітнійфорум GROWUP

м. Бердянськ,  Запорізька обл., червень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Бердянський державний педагогічний університет

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти»

 

46.                 

ХХVІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.А. Потебні

47.                 

ХІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку»

м. Харків,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С.Костюка

Інститут прикладної психології(м. Харків)

Українська Асоціація організаціних психологів та психологів праці

48.                 

Всеукраїнський фестиваль плейбек-театрів «Плейбек-БОРЩІ»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Українська школа підготовки спеціалістів плейбек-театру

ГО «Всеукраїнська асоціація плейбек-театрів»

ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

49.                 

ХVІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

50.                 

Всеукраїнські  веб-конферен-ції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

51.                 

Позашкільні заклади освіти: педагогічний пошук – 2017

м. Київ,

серпень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

52.                 

VII Польсько-український/українсько-польський форум «Освіта для майбутнього»

Республіка

Польща,

Варшава,

Бидгоща,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Комітет педагогічних наук Польської академії наук

Міжнародне наукове товариство «Польща – Україна»

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської уВаршаві

УніверситетКазмира Великогов Бидгощі

53.                 

Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість (до 25 річниці створення НАПН України)

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

54.                 

Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій

м. Київ,

вересень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

55.                 

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2017

м. Одеса,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет ім. К.Д.Ушинського

56.                 

X Міжнародні та XXIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (бібліотечна секція)

м. Житомир,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського

57.                 

ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені М. В. Остроградському

м. Полтава,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

58.                 

Міжнародна інтернет-кон-ференція «Актуальні проблеми сучасної освіти»

м. Київ,

м. Мінськ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь

59.                 

V Всеукраїнська конференція «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний Києвсько-Печерський історико-культурний заповідник

60.                 

Всеукраїнська on-line конференція «Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів»

м. Київ,

м. Одеса,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Департамент професій-ної освіти МОН України

Одеське ВПУ торгівлі та технологій харчування

61.                 

IIМіжнародна науково-прак-тична конференція «Розбудо- ва економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань»

м. Київ,

вересень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут модернізації змісту освіти МОНУкраїни

Нацбанк України

62.                 

III Міжнародна  науково-прак-тична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

м. Херсон,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Херсонський державний університет

63.                 

Вибір та прийняття дитиною дошкільного віку соціально значущих цінностей

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

64.                 

Інноваційні психолого-педаго-гічні технології компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

65.                 

Міжрегіональна он-лайн конференція «Інклюзія у дошкіллі»

м.Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

66.                 

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Асоціація політичних психологів України

67.                 

XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Осві-та і доля нації»

м. Харків,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Ско-вороди

68.                 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організації економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну

69.                 

ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, спеціальної психології та реабілітології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

Педагогічні вищі навчальні заклади

Інститути післядипломної педагогічної освіти

70.                 

Парадигмальні основи української психології: історія розвитку

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

71.                 

Стратегії мислення і знання в сучасній Україні

 

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

 

72.                 

Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності(до 25 річниці створення НАПН України)

Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

73.                 

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

м. Львів,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

74.                 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

75.                 

Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я

м. Вінниця,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

76.                 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України: політика та врядування в контексті забезпечення якості»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти НАПН України

Національний Еразмус+ офіс в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

77.                 

ІХ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професій-не становлення особистості: проблеми, перспективи»

м. Хмельницький,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет

78.                 

Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний авіаційний університет

79.                 

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2017»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

80.                 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»

м. Київ,

грудень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

81.                 

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства: досвід, виклики, стратегії»

м. Київ,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

82.                 

ХІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії»

м. Київ,

грудень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

83.

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ