Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
на 2020 рік 
Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

1.    

ІІ Всеукраїнська конференція «Особистість на шляху до духовних цінностей: теорія, практика, пошук»

м. Рівне,

січень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Рівненський обласний інститут післядипломної роботи

2.    

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

м. Суми,

лютий

Відділення психології,

вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

3.    

ХVІІ Міждисциплінарна нау-ково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Київ,

лютий-березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

4.    

І Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»

м. Харків,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві

(Варшава, Республіка Польща)

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люб-лін, Республіка Польща)

Педагогічний університет імені Комісії Народової (Краків, Республіка Польща)

Карлов університет (Прага, Республіка Чехія)

5.    

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

6.    

Науково-практична конференція «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

7.    

ІІ Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Українська інженерно-педагогічна академія

8.    

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

9.    

ХV Міжнародна науково-практичної конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.                    

Міжнародна конференція «SecurityManagement, SocialMediaandInterculturalIntelligence»

м. Арад

(Румунія),

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології  ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Aurel Vlaicu University of Arad

11.                    

XXVI Щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

12.                    

Третя міжнародна науково-практична конференція «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива»

м. Ірпінь,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Університет державної фіскальної служби

13.                    

Історія та філософія освіти у незалежній Україні: здобутки і стратегії

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

14.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Забезпечення якості освіти у країнах Європейського союзу»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

15.                    

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

м. Засулля

Полтавської обл.,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Полтавської облдерж-адміністрації

ОЗ «Засульський ліцей»

16.                    

Тиждень психології – 2020

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

17.                    

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіапсихологія: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

18.                    

Всеукраїнський психологічний фестиваль ПАРОСТОК» (Професійна Активність Розвиток Особистості Свідома Творчість Особистісна Компетентність)

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково-мето-дичний центр практичної психології і соціальної роботи

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Київський палац дітей та юнацтва

19.                    

Друга міжнародна науково-практична Інтернет-конферен-ція «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

20.                    

V Міжнародна-науково-прак-тична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ- 2020)»

м. Черкаси,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Черкаський державний технологічний університет

21.                    

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів»

м. Харків,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

22.                    

V Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

23.                    

Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

24.                    

І Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта: сучасні виклики та прогноз на майбутнє»

м. Мелітополь,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мелітопольський держав-ний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

25.                    

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід»

м. Вінниця,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинсь-кого

Академія спеціальної педа-гогіки імені Марії Гжего-жевської у Варшаві (Республіка Польща)

Технічний університет

м. Дармштадт (Німеччина)

Університет ім. Масарика (Чехія)

Вітебський державний університет імені П.М. Маше-рова (Білорусь)

Державна учельня імені Стефана Баторія в Скєрнєвіцах (Республіка Польща)

26.                    

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ак-туальні проблеми технологі-чної і професійної освіти»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

м. Глухів,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Федеральний інститут професійної освіти ВІВВ (Німеччина)    

Гуманітарно-природни-чий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Вища школа в Резекні (Латвійська республіка)

Республіканський інсти-тут професійної освіти (Республіка Білорусь)

Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (Рес-публіка Білорусь)

27.                    

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

28.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інтернет ‒ Освіта – Наука»

м. Вінниця,

травень

Відділення вищої освіти

Вінницький національний технічний університет

29.                    

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«MoodleMootUkraine 2020»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Київський національний університет будівництва і архітектури

30.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Засоби і технології у сучасному на-вчальному середовищі»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Кропивницький,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

31.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Проблеми сучасного підручника»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

32.                    

VIII Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство, при-свячена 80-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Н.Й. Волошиної

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

33.                    

XХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

34.                    

XVІ Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми екологічної психології»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Миколаїв,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

35.                    

XIV Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Біла Церква,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Українська Асоціація

 організаційних психологів та психологів праці

Комунальний навчальний заклад Київоблради

36.                    

VІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конфе-ренція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

37.                    

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет – конференція «Формування позитивної громадської думки щодо освітньої реформи»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

38.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання  

39.                    

Удосконалення виховного процесу в закладах освіти як основа соціокультурного зростання дітей та молоді

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Біла Церква,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

40.                    

ХХVІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства імені О.А. Потебні

41.                    

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіатворчість проти медіатравми»

м. Київ,

червень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

42.                    

Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їхніх родин

м. Одеса,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

43.                    

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослід-женнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Харків,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Херсонський державний університет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

44.                    

IХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

м. Луцьк,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

45.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інфор-маційні технології в освіті та науці»

м. Мелітополь,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Мелітопольський держав-ний педагогічний універ-ситет

46.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаро-вані діти – скарб нації»

Одеська обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Одеської облдерж-адміністрації

47.                    

XХ Міжнародна науково- практична конференція «Психологічні-проблеми-творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

48.                    

Досягнення Цілей сталого розвитку: участь дітей та молоді

с. Виграїв

Корсунь-Шевченківсь-кого району Черкаської області,

липень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Всеукраїнська дитяча спіл-ка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

49.                    

Всеукраїнські веб-конферен-ції до нового навчального року «Вчені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем

виховання

50.                    

Всеукраїнські педагогічні читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю»

м. Бровари,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

51.                    

VІІ Всеукраїнська конференція «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи»

        

        

м. Київ,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

52.                    

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Директорат професійної освіти МОН України

Університет м. Падеборн (Німеччина)

Федеральний інститут професійної освіти ВІВВ (Німеччина)

Вища школа лінгвістична у Ченстохові (Республіка Польща)

Гуманітарно-природни-чий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Республіканський інсти-тут професійної освіти (Республіка Білорусь)

53.                    

VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»         

        

м. Львів,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Академія спеціальної пе-дагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща)

Державна учельня імені Стефана Баторія в Скєрнєвіцах (Республіка Польща)

54.                    

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

55.                    

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»

м. Мукачево,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мукачівський державний університет

Академія спеціальної пе-дагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща)

Державна учельня імені Стефана Баторія в Скєрнєвіцах (Республіка Польща)

Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина)

Науковий університет імені Лоранда Етвеша

(м. Будапешт, Угорщина)

Вища лінгвістична школа  у Ченстохові (Республіка Польща)

Інститут педагогіки і психології Університету Яна Кохановського в Кельцах (Республіка Польща)

56.                    

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ін-новації в освіті і педагогічна майстерність учителя-сло-весника»    

м. Суми,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

57.                    

ІV Всеукраїнська онлайн-конференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні» включно з Глобальним тижнем медіаграмотності

м. Київ,

м. Харків,

м. Полтава,

м. Миколаїв,

м. Дніпро, м. Лисичанськ, м. Краматорськ,  м. Львів

вересень –

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

58.                    

ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Асоціація політичних психологів України

59.                    

VI Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології

м. Запоріжжя,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

60.                    

IV Усеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя, жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Запорізький національний університет

61.                    

VI Міжнародна науково-практична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2020

м. Одеса,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського

62.                    

VІ Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Національний універси-тет біоресурсів і природокористування України

63.                    

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека і екологічна просвіта»)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

64.                    

Формування у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-вихов-ному процесі

м. Рівне,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Рівненський державний гуманітарний університет

65.                    

Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах дитинства

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Національний педагогіч-ний університет ім. М.П. Драгоманова

66.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

Виховання

67.                    

Дев’ята всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії управління закладами загальної середньої освіти в умовах інформацій-ного суспільства»

м. Володими-рець

Рівненської обл.,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Асоціація керівників шкіл України

Володимирецький колегіум

68.                    

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2020»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

69.                    

Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі

м. Ізмаїл

Одеської обл.,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Відділ освіти Ізмаїльсь-кої райдержадміністрації СЗШ № 1 І-ІІІ ступенів імені О.В. Суворова

70.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Сучасні тренди професійного розвитку фахівців в умовах цифрового суспільства»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

71.                    

ІХ Міжнародна науково –практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Національний Еразмус+ офіс в Україні

72.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Талант і обдарованість в перспективі інформаційного виміру»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

73.                    

V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Житомирський державний університет імені Івана Франка

74.                    

Психологія особистості: історія, сучасність та перспективи

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

75.                    

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я»

м. Вінниця,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

76.                    

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Регулююча дія ціннісних орієнта-цій в житті дитини»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

77.                    

ІV Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобаль-ні виклики 21 століття»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Університет Фессалії (Греція)

78.                    

Зміст і технології шкільної освіти

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

79.                    

Інноваційні технології навчання обдарованої молоді

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний центр «Мала академія наук України»

80.                    

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

81.                    

ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Руд-ницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції»

м. Київ,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

82.                    

ІІ Україно-британський форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті»

м. Київ,

грудень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Британська Рада в Україні