Закладка 1
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

на 2019 рік

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

1.      

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах і критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 

2.      

Психолого-педагогічні стратегії безбар’єрного освітнього середовища для дітей з порушеннями зору

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

3.      

ХХV Щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» (звітна сесія)

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

4.      

Всеукраїнська науково-прак-тична інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти)

м. Біла Церква,

лютий

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

5.      

Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

6.      

Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Директорат вищої освіти МОН України

7.      

Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2018 рік «Особистісний і професійний розвиток фахівців в умовах сучасного ринку праці»

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна

8.      

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (звіт-на) «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти»

м. Київ,

березень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

9.      

Звітна конференція Інституту вищої освіти НАПН України

м. Київ,

березень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

10.                 

ХVІ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Про-стір арт-терапії»

м. Київ,

лютий –

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ВГО «Арт-терапев-тична асоціація»

11.                 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

12.                 

II Міжнародна науково-прак-тична конференція «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

13.                 

IX Міжнародна науково-практична конференція Інституту психодрами, сучасної психології і психотерапії

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії

14.                 

Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи

м. Біла Церква,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

КНЗКОР «Київський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів»

15.                 

Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі

м. Хмельницький,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Хмельницька гуманітарно - педагогічна академія

16.                 

Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

17.                 

«Тиждень психології-2019», присвячений 120-річчю з дня народження Г.С. Костюка

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

18.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична Інтернет- конференція «Професійне становлення фахівців в сучасну інформаційну епоху: особливості формування психологічної культури»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Мукачівський державний університет

19.                 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20.                 

Всеукраїнський психологічний фестиваль «ПАРОС-ТОК» (Професійна Активність Розвиток Особистості Свідома Творчість Особистісна Компетентність)

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково–методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Київський палац дітей та юнацтва

21.                 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

22.                 

ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

23.                 

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої школи»

м. Житомир,

м. Бар,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

24.                 

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього»

м. Чернігів,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгома-нова

Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві

25.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецт-ва і дизайну імені Михайла Бойчука

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

26.                 

ІV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

27.                 

Практична філософія і Нова українська школа (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

28.                 

Сучасна вища освіта:

реалії, проблеми, перспективи

м. Кременчук, травень

Відділення вищої освіти,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

29.                 

VІ Психолого-педагогічні читання, присвячені пам′яті Є.О. Мілеряна та П.С. Пере-пелиці «Проблеми психології праці в освіті різних кате-горій дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

30.                 

VIII Всеукраїнські педагогіч-ні читання, присвячені пам’яті видатного вченого Олени Степанівни Дубинчук «Освіта впродовж життя: вимоги часу» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

31.                 

ІХ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвя-чені пам’яті Б.О. Федо-ришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

32.                 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Про-фесійне навчання – європейський вибір» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Ізмаїл,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Ізмаїльський гуманітарний університет

Відокремлений пірозділ «Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

33.                 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Нау-кова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів»

м. Харків,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

34.                 

XІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

35.                 

XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»

м. Харків,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

36.                 

V Наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»

 

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

37.                 

IX Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

38.                 

IV Всеукраїнський фестиваль психотерапії і творчості  «ART-LIFE: Хортиця» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Запоріжжя,

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії

Міжнародне товариство терапії мистецтвом «ART-LIFE»

39.                 

Сучасні технології та методологічні орієнтири навчання дітей з інтелектуальними порушеннями у світлі деінституціалізації та реалізації концепції Нової української школи

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

40.                 

Форум дитячих громадських організацій «Я – громадянин України»

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання Міністерство молоді та спорту України

41.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

42.                 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Moodle Moot Ukraine 2019»

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет будівництва і архітектури

43.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Кропивницький,

травень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

44.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Сучасний підручник» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

45.                 

V Міжнародна конференція «Університет і лідерство»

м. Київ,

травень

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

46.                 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної під-готовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

47.                 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

48.                 

Міжнародна конференція «Сучасні виклики професійної освіти: теорія і практика»

м. Львів,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

НПУ імені М.П. Драгоманова

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Старопольська школа вища у м. Кельце (Польща)

Електренайська професійна школа (Литва)

49.                 

Стратегія сталого розвитку України: участь дітей та молоді

с. Виграїв, Корсунь-Шевченківсь-кий район, Черкаська обл.,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

50.                 

Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів

м. Старо-більськ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

ДЗ «Луганський національний університетімені Тараса Щевченка»

51.                 

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-кон-ференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвячена 90-річчю від дня народження Ю.І.Машбиця

м. Київ,

травень -

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

52.                 

ХV Міжнародна науково-практична конференція

ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Херсон,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Херсонський державний університет

53.                 

VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 

м. Луцьк,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

54.                 

XІХ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

55.                 

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави»

Одеська обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

56.                 

Всеукраїнські веб-конфер-енції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

57.                 

Всеукраїнські педагогічні читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (Секція шкільних бібліотек)

м. Рівне,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського

 

58.                 

Велет українського слова (до 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша)»

м. Київ,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

59.                 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

60.                 

Всеукраїнська (з міжнарод-ною участю) науково-прак-тична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

м. Херсон,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Херсонський державний університет

61.                 

VІІ Всеукраїнська кон-ференція «Музейна педаго-гіка: проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна профе-сійна освіта ХХІ століття»

62.                 

VIIІ українсько-польський / польсько-український науко-вий форум «Освіта для миру»

м. Переяслав-Хмельницький,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

63.                 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікацій-ні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

м. Львів,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Львівський державний університете безпеки життєдіяльності

64.                 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Тео-ретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Уманський державний педагогічний універ-ситет імені Павла Тичини

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна профе-сійна освіта ХХІ століття»

65.                 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євро-інтеграції»

м. Мукачеве,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Мукачівський державний університет

66.                 

 

67.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична Інтернет-конференція «Інформаційно-освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

м. Київ

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

68.                 

Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти,

Інститут проблем виховання

69.                 

Державна науково-педаго-гічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (20-річчя ДНПБ України
ім. В.О. Сухомлинського)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлин-ського

70.                 

V Міжнародний Конгрес зі спеціальної педагогіки та психології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

71.                 

V Міжнародна науково-прак-тична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2019

м. Одеса,

жовтень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К. Д. Ушинського

72.                 

VІ Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний університет біоресурсів і природокористування України

73.                 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2019».

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

74.                 

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

75.                 

ХX Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації»

м. Харків,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

76.                 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності»

м. Кривий Ріг,

жовтень

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

77.                 

VIІІ Міжнародна науково –практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Національний Еразмус+ офіс в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

78.                 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю«Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

м. Житомир,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Житомирський державний університет імені Івана Франка

79.                 

ІІ Всеукраїнський конгрес із соціальної психології ІІІ Міжнародна конференція «Психічне здоров’я: глобальні виклики 21 століття»

м.Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Університет Фесалії (Греція)

80.                 

Психологія особистості: історія, сучасність та перспективи

м.Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

81.                 

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

м. Запоріжжя,  листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Запорізький національний університет

82.                 

Вища педагогічна освіта Житомирщини: історія, здобутки та перспективи розвитку (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка та 90 років заснування кафедри педагогіки)»

м. Житомир,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

83.                 

Х Міжнародна науково-прак-тична конференція «Про-фесійне становлення особис-тості: проблеми і перспек-тиви»

м. Хмельниць-кий,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

Хмельницький національний університет

84.                 

Всеукраїнська науково-прак-тична конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи»

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Київський національний університет технологій та дизайну

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Львівська національна академія мистецтв

85.                 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

м. Хмельницький,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Хмельницький національний університет

86.                 

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освітні інновації: філософія, психо-логія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний універ-ситет імені А.С. Макаренка

87.                 

Зміст і технології шкільної освіти

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

88.                 

Інноваційні технології навчання обдарованої молоді

м. Київ,

грудень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини


ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ