Закладка 1
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

  НА 2018 РІК

Круглі столи, конкурси

 

1.      

Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціо-культурному та освітньому просторі України

м. Київ,

лютий-березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний музей Тараса Шевченка

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

2.      

Інноваційні підходи до навчання та соціальної адаптації дітей з комплекс-ними порушеннями розвитку

 

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

3.      

Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек

м. Київ,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

ТОВ «Microsoft Україна» 

 

4.      

Тренінги «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів)»

м. Ржищів

Київської обл.,

м. Глухів Сумської обл.,

м. Перво-майськ Миколаївської обл.,

березень

(І, ІІ, ІІІ декада)

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області

Ржищівський будівель-ний технікум

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області

Глухівський коледж Сумського аграрного університету Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області

ДНЗ «Первомайський професійний промис-ловий ліцей»

5.      

Юридичні аспекти забезпечення психічного здоров′я в психологічній практиці

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

6.      

Наукова спадщина української психології: єдність минулого та теперішнього

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

7.      

Українське націотворення: між конфліктом і консенсусом

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

8.      

Тренінг для тренерів «Патріотичне виховання підростаючої особистості» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

квітень-травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

9.      

Наукова молодь в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та науковий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м.Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Рада молодих вчених

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

10.                   

Майстер-клас «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразли-вих категорій» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

11.                   

Всеукраїнський конкурс –рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Київ,

листопад 2017 р. – травень 2018 р.

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

12.                   

Всеукраїнський конкурс Творчий учитель – обдарований учень

м. Київ,

листопад 2017 р. – травень 2018 р.

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

13.                   

Нова модель економічних відносин у сфері вищої освіти

м. Харків,

травень

Відділення вищої освіти

Харківський національ-ний економічний універрситет імені Семена Кузнеця

14.                   

Cпеціалізована освіта як соціально-освітнє явище

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві держав-ної адміністрації

15.                   

Методичні основи дистанційного навчання майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Навчально-методич-ний кабінет професій-но-технічної освіти у Київській області

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти

16.                   

Впровадження масових онлайн-курсів у закладах вищої освіти: шляхи визнання кваліфікацій, одержаних в онлайн-освіті

м. Хмельниць-кий,

червень

Відділення вищої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Хмельницький націона-льний університет

17.                   

Проблема формування життєтворчих цінностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

м. Київ,

червень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

18.                   

Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: підсумки третього етапу експерименту

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

19.                   

«Серце віддаю дітям», 1968 р. (до 100-річчя В.О. Сухомлинського і 50-річчя виходу книги)

м.Київ,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

20.                   

Майстер-клас «Арт-терапев-тичні техніки у роботі з дітьми, які пережили кризову ситуацію (зокрема, з вимуше-ними переселенцями)»

 

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

21.                   

Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та кращі практики

м. Київ,

вересень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Проект сприяння акаде-мічній доброчесності в Україні (SAIUP)

22.                   

Студентський чинник в управлінні та забезпеченні якості вищої освіти.

м. Острог,

жовтень

Відділення вищої освіти

Національний універ-ситет «Острозька академія»

23.                   

Особистість у сучасному світі

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

24.                   

Шляхи реалізації психолого-пе-дагогічної допомоги дітям з роз-ладами аутистичного спектра

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

25.                   

ІІ Круглий стіл «Запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

26.                   

Комунікативні технології врегулювання соціальних конфліктів у період гло-бальних суспільних трансформацій

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

27.                   

Виховуємо громадянина-патріота: соціальні практики, знання, досвід

м. Київ,

вересень-жовтень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

28.                   

Превентивне виховання дітей та молоді в контексті сучасних викликів

 

м. Переяслав-Хмельницький,

жовтень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Переяслав-Хмельниць-кий державний педаго-гічний університет імені Г. Сковороди

29.                   

Методичні аспекти кар’єрного розвитку учнівської молоді (у рамках Всеукраїнського експерименту)

м. Хмельниць-кий,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Науково-методичний центр професійно-тех-нічної освіти та підви-щення кваліфікації інженерно-педагогіч-них працівників у Хмельницькій області

30.                   

Конкурс наукових розробок викладачів коледжів і технікумів «Методичне забезпечення стандартизації підготовки фахівців у коледжах і тех-нікумах»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

31.                   

Технологія проектного навчання у формуванні енергоефективної компетент-ності майбутніх кваліфіко-ваних робітників будівель-ного профілю (у рамках Всеукраїнського експерименту)

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Кам’янський професійний ліцей

32.                   

Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі(у рамках Всеукраїнсь-кого експерименту)

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України

33.                   

Інтеграція освіти і науки як чинник національної безпеки

м. Кременчук,

листопад

Відділення вищої освіти

Кременчуцький націо-нальний університет  ім. М. Остроградського

34.                   

«Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності», присвячений творчій спадщині І.О. Синиці

м. Київ,

грудень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

35.                   

Серія on-line заходів в рамках функціонування «Школи інклюзивної освіти»

м. Київ,

щомісячно

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки
№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

  НА 2017 РІК

 Круглі столи, конкурси

 

1.      

Відкритий конкурс «Разом! Партнерство навчальних закладів, родин, громади»

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Київський університет імені Бориса Грінченка

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

2.      

On-lineкруглий стіл «Модернізація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з використанням електронних навчальних ресурсів в інформаційно-освітньому середовищі ПТНЗ»

м. Київ,

м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська обл.

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

3.      

Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г.Шевченка в соціокультур-ному та освітньому просторі України

м. Київ,

лютий-березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

4.      

Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета-ІТ»

м. Київ,

березень-листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Департамент професій-ної освітиМОН України

5.      

Взаємодія психологів і лікарів у медико-психологічній реабілітації воїнів: досягнення, труднощі та перспективи

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Кризовий центр медико-психологічної реабілітації Інституту психології імені Г.С.Костюка

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

6.      

Сучасні проблеми психології у контексті історико-психологіч-ного пізнання

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

7.      

Співпраця професійно-техніч-ного навчального закладу з роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства

м. Дніпрорудне,

Запорізька обл.,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей»

8.      

Професійна підготовка фахів-ців у сучасній вищий школі на андрагогічних засадах: потреби і реалії

м Львів,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

9.      

Тренінг «Розроблення та застосування веб-квестів у професійній освіті»

м. Ужгород

Закарпатська обл.,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ННЦ професійно-технічної освіти у Закарпатській області

10.                   

Кар’єрне консультування учнівської молоді в постіндустріальному суспільстві(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

11.                   

Американські та європейські практики акредитації університетів та можливості використання відповідного досвіду в Україні (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

12.                   

Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Рада молодих вчених ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь-кого

13.                   

Трудове виховання і навчання учнів: сучасні пріоритети (до Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

14.                   

Інноватика в тифлопедагогіці: науково-практичні аспекти

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

15.                   

Лінгводидактичні засади на-вчання української жестової мови

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

16.                   

III Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх на-вчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми  «Школа – джерело талантів»(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

17.                   

Формування інноваційного корекційно-розвивального освіт-нього простору в спеціальній школі (за результатами експерименту)

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

Спеціальна школа-інтернат №16 м.Києва

18.                   

В. Сухомлинський «Трудные судьбы»: читаємо разом (до 50-річчя виходу книги)

м. Київ,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

19.                   

Інклюзивний туризм в Україні: актуальні проблеми та науково методичне забезпечення

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

20.                   

Психолінгвістична технологія створення сучасних підручників для дітей із порушеннями мовлення

м. Васильків, Київська обл.,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Васильківська спеціаль-на загальноосвітня школа-інтернат для дітей із тяжкими порушеннями мовлення

21.                   

Всеукраїнський конкурс на кращий учнівський екологіч-ний проект «Залишимо Землю наступним поколінням»

м. Київ,

вересень-грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

22.                   

Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті актуальних проблем психології навчання та розвитку

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

23.                   

Запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

24.                   

Формування громадської думки щодо освітніх інновацій серед освітян: підсумки другого етапу всеукраїнського експерименту

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

25.                   

Соціально-психологічні особ-ливості самоідентифікації  молоді

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Академія муніципального управління

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

26.                   

Форсайтна сесія «VET Road 2020»

м. Київ,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної

27.                   

Зміст та психолого-педагогічні умови  організації  корекційно-розвивальних занять у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку

сел. Трипілля Київської обл.,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Трипільська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступеня

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ