Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
11 січня 2018 року обрано директора Інституту проблем виховання НАПН України
10 січня 2018 року в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи НАПН України відбулися вибори директора.
18 грудня 2017 року відбулися вибори директора Інституту педагогіки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПро НАПН України » Статут »

Зареєстровано
Міністерством юстиції України,
наказ від 27 липня 2016 року №2334/5
Уповноважена особа реєстрації Кохан Д.Л.

Затверджено
Постановою Загальних зборів НАПН України
від 25 березня 2016 року
Президент НАПН України
Кремень В.Г.

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКУКРАЇНИ

(нова редакція)

код ЕДРПОУ 00046077


 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Національна академія педагогічних наук України (далі – НАПН України), утворена Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124, є самоврядною науковою організацією, заснованою на державній власності і створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.

Статус національної Академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259.

НАПН України провадить свою діяльність відповідно до  Конституції України, законодавства України, цього Статуту та актів, прийнятих керівними органами НАПН України.

Самоврядність НАПН полягає у:

1) самостійному визначенні тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, форм організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків;

2) виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальними зборами НАПН України функцій найвищого органу управління.

2. НАПН України має у своїй структурі Президію, апарат Президії, відділення, які координують діяльність наукових установ, організацій, закладів освіти, бібліотек, музеїв тощо (далі – наукові установи), що забезпечують  діяльність і перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук України.

Кадровий склад НАПН України включає 78 дійсних членів (академіків), 92 членів-кореспондентів, а також іноземних членів, почесних академіків та працівників наукових установ.

3. НАПН України координує, організовує і проводить дослідження у галузі наук про освіту, педагогіки і психології, взаємодіє з відповідними органами державної влади, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, повʼязану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, Національною академією наук України, іншими національними галузевими академіями наук, державними установами, організаціями, підприємствами, закладами освіти і громадськими об’єднаннями України, науковими установами і закладами освіти зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі освіти і науки з метою виконання завдань, визначених державними пріоритетами у цих галузях.

4. НАПН України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у вітчизняній та іноземній валюті у встановленому законодавством порядку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Кошти на забезпечення діяльності НАПН України щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Фінансування НАПН України може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. Національна академія педагогічних наук України є головним розпорядником бюджетних коштів.

5. Найменування НАПН України:

українською мовою: повне Національна академія педагогічних наук України, скорочене НАПН України;

англійською мовою: повне  National Academy of Educational Sciences of Ukraine, скорочене  NAES of Ukraine.

6. Місцезнаходження НАПН України: вул. Січових Стрільців, 52 а, м. Київ, 04053.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАПН УКРАЇНИ

7. Основними завданнями діяльності НАПН України є теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове її супроводження і дослідницька робота в галузі наук про освіту, педагогіки і психології та поглиблення інтеграції національного освітнього та наукового просторів в європейські та світові освітні і дослідницькі простори.

НАПН Українисприяє найбільш повному використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток наук про освіту, педагогіки і психології з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

8. НАПН України відповідно до основних завдань діяльності, передбачених у пункті 7 цього Статуту:

визначає основні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються підвідомчими установами та вченими НАПН України;

координує, організовує та здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у галузі освіти, наук про освіту, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати;

розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного та соціально-економічного прогресу суспільства, національно-культурних традицій, а також світових тенденцій розвитку та досвіду зарубіжних країн;

розвиває науки про освіту, педагогіку, психологію й інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження;

здійснює незалежну наукову експертизу проектів прогнозних документів (доктрин, концепцій, стратегій тощо), освітніх інновацій та навчальної літератури, а також з власної ініціативи розробляє пропозиції щодо засад освітньої політики, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо гуманітарного розвитку держави та удосконалення освітньої сфери; за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України здійснює наукову експертизу проектів законів, державних актів і програм;

здійснює науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти;

об’єднує вчених НАПН України, наукових установ та науково-педагогічну громадськість закладів освіти у наукових радах, товариствах, інших органах для вироблення пропозицій і рекомендацій щодо подальшого розвитку освіти і науки;

налагоджує зв’язки і співпрацює з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, наук про освіту, педагогіки та психології та укладає відповідні угоди;

здійснює підготовку та атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема кваліфікаційних рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук, та надає інші освітні послуги;

організовує та здійснює провадження післядипломної освіти та освіти дорослих, зокрема підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників, керівних працівників, їх кадрового резерву, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів з питань освіти, наук про освіту, педагогіки і психології та методики окремих дисциплін;

здійснює дослідно-експериментальну діяльність з різних проблем освітянської практики, науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи закладів освіти, авторських шкіл, педагогічних майданчиків;

провадить видавничу діяльність; виступає в установленому порядку засновником (співзасновником)друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, журналів та наукових видань; освітніх та наукових електронних ресурсів і баз даних;

засновує та підтримує функціонування офіційного веб-сайту;

скликає наукові сесії, з’їзди, методологічні і практичні семінари, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи;

сприяє розвитку і збереженню наукової інфраструктури;

сприяє створенню підприємств для підготовки дидактичних матеріалів та надання науково-технічних і науково-методичних послуг, розвитку різних форм інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва з питань освіти, наук про освіту, педагогіки і психології.

9. Свої завдання і функції НАПН України виконує шляхом:

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень інауково-технічних (експериментальних) розробок, включаючи науково-дослідні, пошукові й інші види робіт, зокрема розроблення програм, проектів, прогнозів, засобів і технологій, а також інші роботи, пов’язані з отриманням і доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання для науково-методичного забезпечення системи освіти;

участі у формуванні та здійсненні державної політики у сфері освіти, наукової та науково-технічної діяльності;

наукового обґрунтування змісту освіти, сучасних освітніх та інформаційних технологій, форм і методів навчання та виховання, розроблення стандартів, програм, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників для закладів освіти;

дослідження світових тенденцій розвитку освіти, наук про освіту, педагогічної і психологічної теорії і практики, проведення аналізу змісту, державних стандартів освіти в іноземних державах, моніторингу, оцінювання якості рівня освіти в загальноосвітніх й інших закладах освіти України та за кордоном;

вивчення, узагальнення та поширення освітніх інновацій, вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, психолого-педагогічного супроводу освіти, розвитку особистості на всіх вікових етапах, упродовж життя;

створення, реорганізації та ліквідації наукових установ у встановленому законодавством порядку;

утворення наукових рад, товариств, асоціацій з найважливіших проблем наук про освіту, педагогіки і психології, консультативних, дорадчих та інших органів;

утворення рад молодих вчених;

підготовки та атестації фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) і науковому рівнях вищої освіти;

забезпечення діяльності акредитованих спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями та присудження наукових ступенів;

виявлення і підтримки талановитих молодих вчених та сприяння їх творчому зростанню;

здійснення спеціалізації, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації слухачів за програмами післядипломної освіти і освіти дорослих;

здійснення випуску наукової, науково-виробничої, навчальної та довідкової продукції, друкованих і електронних періодичних видань тощо,створення електронних освітніх і наукових ресурсів і баз даних;

популяризації досягнень науки і сприяння поширенню знань з наук про освіту, педагогіки і психології;

збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання;

обміну друкованими виданнями та електронними освітніми і науковими ресурсами з науковими установами, закладами освіти, інформаційними центрами, бібліотеками і музеями, іншими організаціями і фондами в Україні та за її межами;

утворення спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності, іншими центральними органами виконавчої влади, наукових установ подвійного підпорядкування, а науковими установами НАПН України разом з університетами, академіями, інститутами – спільних наукових підрозділів;

заснування вищих начальних закладів для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, у тому числі магістра, доктора філософії, доктора наук у встановленому законодавством порядку;

заснування і присудження відзнак і премій НАПН України за значні досягнення у науковій і науково-педагогічній та освітній діяльності.

10. НАПН України подає Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених з державного бюджету, разом з висновком Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Звіт про діяльність НАПН України обговорюється та затверджується  загальними зборами і підлягає оприлюдненню.

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАПН УКРАЇНИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

11. Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, іноземні члени та почесні академіки обираються загальними зборами НАПН України в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про вибори до НАПН України, що затверджується її Президією.

12. Дійсними членами (академіками) НАПН України обираються громадяни України, з числа членів-кореспондентів НАПН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи з наук про освіту, педагогіки і психології, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем наук про освіту, педагогіки і психології, що мають велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

13. Членами-кореспондентами НАПН України обираються громадяни України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок з наук про освіту, педагогіки і психології, розв’язали наукову проблему наук про освіту, педагогіки і психології, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

14. Члени НАПН України обираються довічно. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України, які вибули на постійне місце проживання за межі України або набули іноземного громадянства, за рішенням загальних зборів НАПН України отримують статус іноземних членів. Вивільнені ними місця оголошуються Президією вакантними.

15. Іноземними членами НАПН України обираються відомі міжнародній науковій громадськості вчені – громадяни інших держав, які активно співпрацюють з вченими НАПН України.

Іноземні члени НАПН України мають право дорадчого голосу.

16. Почесними академіками НАПН України обираються громадяни України, які зробили вагомий внесок у розвиток наук про освіту, педагогіки і психології, беруть активну участь у виконанні статутних завдань НАПН України та мають науковий ступінь доктора наук.

Почесні академіки НАПН України мають право дорадчого голосу.

17. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться за наявності вакансій в умовах широкої поінформованості наукової громадськості. Вибори призначаються Президією НАПН України кожні три роки.

Перелік вакансій для обрання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України встановлюється її Президією з урахуванням пропозицій відділень за результатами аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної наук про освіту, педагогіки та психології, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій.

18. Повідомлення Президії НАПН України про проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАПН України та в засобах масової інформації не пізніше ніж за два місяці до проведення виборів.

19. Кандидатури для обрання членами-кореспондентами НАПН України висуваються дійсними членами та членами-кореспондентами НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій).

Кандидатури для обрання дійсними членами (академіками) НАПН України висуваються дійсними членами НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій).

Кандидати в дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України подають до Президії не пізніше ніж протягом місяця з дня публікації повідомлення про проведення виборів документи згідно з переліком, затвердженим Президією НАПН України.

Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАПН України та (або) в засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до виборів.

20. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться поетапно на загальних зборах відділень та на загальних зборах НАПН України у межах оголошених вакансій. Кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини голосів учасників загальних зборів відділення, виносяться на розгляд загальних зборів НАПН України, що обирають дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України із числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень у межах оголошених вакансій.

21. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України проводяться на демократичній основі, в умовах повної гласності та поінформованості наукової громадськості.

На загальних зборах відділень і на загальних зборах НАПН України створюються умови для всебічного обговорення кандидатур. З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення рейтингу претендентів Президія НАПН України може утворювати експертні комісії з числа дійсних членів (академіків) НАПН України, які входять до складу відповідних відділень.

22. Дійсний член (академік) НАПН України має право ухвального голосу на всіх етапах виборів, а член-кореспондент НАПН України – на виборах кандидатів у члени-кореспонденти НАПН України на загальних зборах відділень НАПН України, а також членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів НАПН України на загальних зборах НАПН України.

23. Обрання членів-кореспондентів НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які входять до складу відділення.

Обрання дійсних членів (академіків) НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів (академіків) НАПН України, які входять до складу відділення.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах відділення присутні не менш як дві третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів  НАПН України, які входять до складу відділення.

Обраними на загальних зборах відділення кандидатами в дійсні члени (академіки) НАПН України вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини дійсних членів (академіків) НАПН України, які брали участь у голосуванні, а обраними на загальних зборах відділення кандидатами у члени-кореспонденти НАПН України вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

24. Обрання членів-кореспондентів НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах НАПН України таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАПН України.

Обрання дійсних членів (академіків) НАПН України на вакантні посади здійснюється на загальних зборах НАПН України голосуванням всіх дійсних членів (академіків) НАПН України у порядку, визначеному законом.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на загальних зборах НАПН України присутні не менш як дві третини облікового складу НАПН України.

Обраними на загальних зборах НАПН України дійсними членами (академіками) НАПН України вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості дійсних членів (академіків) НАПН України, які брали участь у голосуванні, а обраними на загальних зборах НАПН України членами-кореспондентами НАПН України вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

Список новообраних членів НАПН України оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАПН України.

25. Кандидати в іноземні члени та почесні академіки  НАПН України висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними зборами НАПН України. У виборах беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як дві третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини загальної кількості членів НАПН України, які брали участь у голосуванні.

Висування кандидатів для обрання іноземними членами та почесними академіками НАПН України проводиться за рішенням загальних зборів відділення і загальних зборів НАПН України відкритим голосуванням.

26. Дійсний член (академік), член-кореспондент НАПН України відповідно до своєї наукової спеціальності є членом одного з відділень НАПН України, має право переходити з одного відділення в інше, виносити на розгляд Президії, загальних зборів відділення та загальних зборів НАПН України наукові та науково-організаційні питання.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України, які входять до складу одного відділення, можуть за згодою загальних зборів іншого відділення брати участь у його роботі, користуючись усіма правами члена цього відділення, за винятком права ухвального голосу на виборах кандидатів у члени НАПН України, академіка-секретаря відділення  та членів бюро відділення.

27. Основними обов’язками дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України є збагачення наук про освіту, педагогіки і психології новими досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень, організації і керівництва колективним розробленням наукових проблем; підготовки наукових кадрів і сприяння впровадженню досягнень науки в систему освіти і використанню їх у соціально-економічному та культурному розвитку держави; поєднання наукової творчості з підготовкою і перепідготовкою педагогічних кадрів; дотримання статуту НАПН України, виконання рішень загальних зборів, Президії НАПН України і відповідного відділення; дотримання етичних норм наукового співтовариства, зокрема авторських прав та прав інтелектуальної власності.

28. Дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України виплачується довічна плата, розмір та порядок виплати якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Іноземним членам і почесним академікам довічна плата не встановлюється.

У разі смерті дійсного члена (академіка) чи члена-кореспондента НАПН України виплата щомісячної довічної плати припиняється відповідним наказом НАПН України.

У разі виїзду дійсного члена (академіка) чи члена-кореспондента НАПН України на проживання за межі України на строк більше шести місяців та невиконання ним вимог цього Статуту виплату щомісячної довічної плати може бути припинено рішенням Президії НАПН України за відповідним поданням відділення.

29. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України щороку подають відповідному відділенню пропозиції щодо формування тематичного плану наукових досліджень, індивідуальний план та письмовий звіт про свою наукову діяльність, а також періодично звітують перед загальними зборами відділення.

30. Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, іноземні члени та почесні академіки НАПН України рішенням загальних зборів НАПН України можуть бути позбавлені статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена та почесного академіка НАПН України.

Підставами для позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена та почесного академіка НАПН України є: грубе або неодноразове порушення Статуту НАПН України, етичних норм наукового співтовариства, здійснення дій, що явно суперечать основним принципам та цінностям НАПН України як самоврядної державної наукової організації, інтересам та авторитету держави, що унеможливлюють подальшу діяльність особи як члена НАПН України.

Дійсні члени (академіки),члени-кореспонденти, іноземні члени та почесні академіки НАПН України можуть за власним бажанням відмовитись від членства НАПН України.

Позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена та почесного академіка НАПН України, за наявності вказаних підстав, проводиться поетапно на загальних зборах відділень та на загальних зборах НАПН України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини голосів учасників загальних зборів відділення, а потім не менш як дві третини голосів учасників загальних зборів НАПН України.

У випадку позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента НАПН України довічна плата скасовується.

КЕРІВНІ ОРГАНИ І СТРУКТУРА НАПН УКРАЇНИ

31. Найвищим керівним органом самоврядування НАПН України є загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАПН України. У сесіях загальних зборів (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів та почесних академіків НАПН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові і науково-педагогічні працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НАПН України у кількості, що становить не менше половини кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України, які беруть участь у сесії. У сесіях загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні члени НАПН України, почесні академіки НАПН України, керівники наукових установ НАПН України та представники наукової громадськості.

32. Загальні збори НАПН України:

затверджуютьСтатут НАПН України та у разі потреби вносять до нього зміни і доповнення з подальшою його реєстрацією у встановленому   законодавством порядку;

визначають основні напрями наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки і психології та основні напрями наукової роботи НАПН України;

вирішують питання організації наукової діяльності та інших внутрішніх відносин НАПН України;

заслуховують і обговорюють доповіді наукового та науково-організаційного спрямування;

обирають членів-кореспондентів, дійсних членів (академіків), іноземних членів та почесних академіків НАПН України;

обирають президента НАПН України, першого віце-президента, віце-президентів та головного ученого секретаря НАПН України, інших членів Президії;

затверджують академіків-секретарів відділень НАПН України, обраних загальними зборами відділень;

позбавляють статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена та почесного академіка НАПН України;

заслуховують звіт Президії про діяльність НАПН України;

вирішують інші питання роботи НАПН України.

33. Загальні збори НАПН України скликаються Президією в разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори можуть бути також скликані на письмову вимогу не менш як однієї третини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України.

34. Рішення загальних зборів НАПН України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів у разі присутності не менш як двох третин облікової кількості членів НАПН України та делегованих представників трудових колективів наукових установ, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.

Рішення загальних зборів приймаються у формі постанов і є обов’язковими для всіх членів НАПН України, працівників наукових установ та апарату Президії НАПН України.

У період між загальними зборами НАПН України її роботою керує Президія у складі президента НАПН України, першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря НАПН України, академіків-секретарів відділень, членів Президії, які обираються на пʼять років та не можуть обіймати своїх посад більше як два строки.

Кількість членів Президії визначається загальними зборами НАПН України.

Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів у разі присутності на засіданні не менш як двох третин загальної кількості її членів і є обов’язковими для всіх членів НАПН України, працівників наукових установ та апарату Президії НАПН України.

35. ПрезидентНАПН Україниобирається загальними зборами НАПН Українишляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не може обіймати цю посаду більше як два строки та виконує свої обов’язки до обрання нового складу Президії  НАПН України.

Право висунення кандидата на посаду президента НАПН Україниналежить Президії, науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України. На посаду президента може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком)НАПН України.

36. Президент НАПН України:

організовує роботу НАПН України та її Президії;

видає накази та інші відомчі акти;

здійснює керівництво діяльністю НАПН України щодо розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з питань освіти, наук про освіту, педагогіки і психології, сприяє впровадженню їх результатів у практику;

вирішує питання добору і розстановки керівних кадрів НАПН України; в установленому порядку укладає контракти з керівниками наукових установ;

відповідає за фінансово-технічне забезпечення, міжнародні зв’язки;

установлює розміри посадових окладів працівникам апарату Президії, керівникам наукових установ, що входять до складу НАПН України, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання;

забезпечує взаємодію НАПН України з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, повʼязану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук та громадськими об’єднаннями;

в установленому порядку представляє інтереси НАПН України в судах, видає довіреності;

головує на загальних зборах, засіданнях Президії НАПН України, організовує виконання рішень загальних зборів і Президії, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників апарату Президії, керівників наукових установ.

У разі відсутності президента його обов’язки виконує перший віце-президент, один із віце-президентів або головний учений секретар НАПН України.

37. Перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар НАПН України обираються загальними зборами НАПН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не можуть обіймати цю посаду більше як два строки і виконують свої обов’язки до обрання нового складу Президії НАПН України.

Перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар НАПН України обираються за поданням президента НАПН України.

На посаду першого віце-президента, віце-президента, головного ученого секретаря, може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентомНАПН України.

38. Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відповідного відділення НАПН України таємним голосуванням більшістю голосів учасників зборів строком на п’ять років, не можуть обіймати цю посаду більше як два строки і затверджуються загальними зборами НАПН України.

У сесії загальних зборів відповідного відділення беруть участь усі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України, які входять до складу відділення, а також делеговані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) наукових і науково-педагогічних колективів наукових установ відділення у кількості, що дорівнює половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, які беруть участь у роботі сесії загальних зборів відділення.

На посаду академіка-секретаря відділення може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН України.

Право висування кандидатур академіків-секретарів відділень належить науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України, які належать до відповідного відділення.

39. Члени Президії НАПН Україниобираються загальними зборами НАПН Українишляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів строком на п’ять років, не можуть бути членом Президії НАПН України більше як два строки і виконують свої обов’язки до обрання нового складу Президії НАПН України.

На обрання членом Президії може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН Україничи має науковий ступінь доктора наук та працює за основним місцем роботи в науковій установі НАПН України.

40. Президія НАПН України за пропозицією її президента НАПН України затверджує розподіл обов’язків між членами Президії.

41. У своїй діяльності Президія НАПН України підзвітна загальним зборам НАПН України, на яких інформує про найважливіші рішення, прийняті в період між загальними зборами. 

Свої рішення Президія НАПН України ухвалює шляхом прийняття постанов.

42. Загальні збори НАПН України можуть таємним голосуванням більшістю голосів у разі потреби достроково припинити повноваження окремих членів Президії і діяльність Президії в цілому та обрати нових членів або Президію в порядку, визначеному цим Статутом.

У випадку дострокового припинення повноважень окремих членів Президії, нові члени Президії обираються замість вибулих на строк, що залишається до чергових виборів Президії.

43. Президія НАПН України:

затверджує структуру свого апарату;

затверджує структуру та статути наукових установ;

затверджує склад вчених рад наукових установ та організацій;

розробляє, затверджує умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників наукових установ НАПН України з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи у встановленому законодавством порядку;

контролює дотримання науковими установами цього Статуту;

скликає загальні збори НАПН України;

призначає та скасовує проведення виборів членів НАПН України;

визначає порядок обрання наукових і науково-педагогічних працівників, які делегуються трудовими або науковими та науково-педагогічними колективами наукових установ НАПН України для участі у сесіях загальних зборів НАПН України та загальних зборів відділеннь НАПН України;

подає на обговорення і затвердження загальними зборами НАПН України програми, звіти про діяльність НАПН України та наукових установ;

забезпечує координацію проведеннянаукових досліджень та експериментальних розробок відповідно до завдань, покладених на НАПН України;

затверджує тематичні плани наукових досліджень та експериментальних розробок наукових установ та членів НАПН України;

розглядає питання щодо проведення науковими установами наукових досліджень і експериментальних розробок, а також результати перевірки їх наукової та фінансової діяльності;

ухвалює рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію наукових установ у встановленому законодавством порядку;

здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;

затверджує керівників наукових установ, їх заступників з наукової роботи та учених секретарів; ректорів і проректорів навчальних закладів начальників управлінь та відділів апарату Президії, учених секретарів відділень;

здійснює управління майном наукових установ, що є державною власністю;

погоджує відповідно до законодавства питання щодо оренди майна НАПН України у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, збереженням державного майна, ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, веденням у наукових установах бухгалтерського обліку;

утворює наукові ради НАПН України з найважливіших проблем у галузі наук про освіту, педагогіки і психології та науково-методичного забезпечення розвитку освіти, комітети та комісії, заслуховує звіти про їх роботу;

здійснює контроль за виконанням науковими установами державних цільових і галузевих програм;

організовує підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та провадження післядипломної освіти та освіти дорослих у встановленому законодавством порядку;

сприяє використанню результатів наукових досліджень та експериментальних розробок у галузі освіти, економіки та культури, соціальній сфері;

налагоджує співпрацю з Національною академією наук, іншими національними галузевими академіями наук, науковими установами і закладами освіти в Україні та за її межами, укладає відповідні договори;

присвоює звання «Почесний доктор НАПН України»;

приймає рішення про нагородження відзнаками НАПН України;

присуджує іменні стипендії, а також премії НАПН України за кращі наукові праці, опубліковані її членами і науковими працівниками наукових установ НАПН України, іменні премії та інші нагороди молодим вченим і  здобувачам вищої освіти за кращі наукові праці за рахунок коштів спеціального фонду;

висуває роботи на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, висуває кандидатів (колективи) на здобуття Державних премій України в галузі освіти; висуває праці на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених; подає клопотання щодо претендентів на присудження премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; подає кандидатів на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України; вносить подання щодо претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, рекомендує осіб на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених; вносить пропозиції щодо кандидатур на отримання державних стипендій видатним діячам науки, освіти тощо;

проводить збори, конференції, симпозіуми з питань, що належать до компетенції НАПН України;

здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

44. Президія НАПН України має постійно діючий апарат, що забезпечує підготовку та виконання рішень загальних зборів, Президії і президента НАПН України, здійснює науково-організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президії НАПН України.

Керівництво діяльністю апарату Президії здійснюють президент, перший віце-президент, віце-президенти і головний учений секретар НАПН України відповідно до розподілу обов’язків.

Кошторис і штатний розпис Президії НАПН України затверджує президент НАПН України за погодженням з Міністерством фінансів України.

45. Кошториси та штатні розписи наукових установ затверджує президент НАПН України.

46. Члени НАПН України однієї чи кількох галузей знань та/або спеціальностей об’єднуються у відповідні відділення НАПН України з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, координують діяльність наукових установ, що входять до складу відділень, залучають до роботи провідних наукових і науково-педагогічних працівників з відповідної галузі знань (спеціальностей), учителів-новаторів, громадських діячів.

Відділення НАПН України є науковим і науково-організаційним підрозділом, що діє на підставі положення про відділення НАПН України, яке затверджується Президією НАПН України.

47. Основними завданнями відділень НАПН України є:

координація проведення наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки і психології, насампередвідповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні;

розроблення та визначення переліку наукових напрямів і найважливіших проблем досліджень з наук про освіту, педагогіки і психології;

координація міжнародних проектів і програм відповідного напряму;

підготовка експертних висновків з питань наук про освіту, педагогіки та психології;

прогнозування розвитку освітніх систем та їх наукове забезпечення, аналіз тенденцій розвитку наук про освіту, педагогіки і психології;

сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практику;

утворення відповідних рад з тематики досліджень з проблем наук про освіту, педагогіки і психології та подання на розгляд Президії НАПН України пропозицій щодо визначення їх складу;

участь у міжнародній науковій діяльності.

Інші завдання, функції, права, обов’язки і порядок діяльності відділення визначаються положенням про нього, що затверджується Президією НАПН України.

Кількість і найменування відділень НАПН України визначаються загальними зборами НАПН України.

Вищим керівним органом відділення НАПН України є загальні збори його членів.

48. З метою координації діяльності наукових установ, вищих навчальних закладів та інших організацій у розв’язанні наукових проблем з освіти, наук про освіту, педагогіки і психології, що мають важливе значення для культурного та соціального розвитку регіонів, можуть утворюватися регіональні відділення і наукові центри НАПН України у порядку, встановленому законодавством.

Регіональні відділення і наукові центри НАПН України діють на підставі положень, що затверджуються Президією НАПН України.

49. Наукові установи діють відповідно до своїх статутів, що затверджуються Президією НАПН України та реєструються в установленому законодавством порядку.

Наукова установа самостійно організовує свою діяльність та визначає свою структуру, що затверджується Президією НАПН України, з наукових питань співпрацює з юридичними особами (як резидентами, так і нерезидентами), вступає до спілок, асоціацій, вирішує кадрові та інші визначені Статутом питання.

Робочий час наукових працівників визначається Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може встановлюватися гнучкий та дистанційний режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня з дотриманням вимог законодавства про працю.  Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в науковій установі (вищому навчальному закладі) визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової установи (вищого навчального закладу) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Конкретний перелік професій і посад наукової установи (вищого навчального закладу), на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи (вищого навчального закладу).

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку наукової установи (вищого навчального закладу).

Державні наукові установи НАПН України мають право бути засновниками та співзасновниками господарських товариств та брати участь у формуванні статутного капіталу такого господарського товариства виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою. Визначення вартості майнових прав на обєкти інтелектуальної власності, що вносяться до статутного капіталу господарського товариства, здійснюється на підставі їх незалежної оцінки у встановленому законодавством порядку.

Державні наукові установи НАПН України розпоряджаються корпоративними правами відповідно до часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств (крім їх відчуження), співзасновниками яких вони є.

У разі ліквідації господарського товариства за рішенням засновників або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання господарського товариства банкрутом, майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою НАПН України, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертається державній науковій установі НАПН України, що вносила його до статутного капіталу господарського товариства.

Наукові установи НАПН України підлягають обов’язковій державній атестації у встановленому законодавством порядку.

Наукові установи подають щорічний звіт про результати наукової діяльності та використання коштів до НАПН України.

Керівник наукової установи обирається на конкурсній основі відповідно до її Статуту, призначається на посаду наказом президента НАПН України за контрактом строком до п’яти років. Підставою для укладення контракту є рішення Президії НАПН України про затвердження кандидатури керівника наукової установи. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної державної наукової установи більш як два строки.

Порядок обрання кандидата на посаду керівника наукової установи  визначається Президією НАПН України. 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ НАПН УКРАЇНИ 

50. До майнового комплексу НАПН України належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – майно), що обліковуються на балансі НАПН України і наукових установ, віднесених до відання НАПН України, які закріплені державою за НАПН України у безстрокове безоплатне користування, або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не заборонених законодавством.

Об’єкти майнового комплексу належать НАПН України на праві господарського відання і передаються нею науковим установам, що віднесені до відання НАПН України на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”.

Безоплатна передача майна, з балансу однієї наукової установи, на баланс іншої наукової установи, що віднесені до відання НАПН України, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАПН України.

51. НАПН України, здійснюючи повноваження з управління об′єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об′єктів, ефективно використовує та розпоряджається такими об′єктами у межах, визначених законодавством.

НАПН України:

веде облік об′єктів майнового комплексу, здійснює контроль за ефективністю їх використання;

надає дозвіл на списання майна, яке перебуває на балансі наукових установ, що перебувають у віданні НАПН України;

надає дозвіл на безоплатну передачу майна, збалансу однієї наукової установи, на баланс іншої у разі, якщо такі наукові установи перебувають у віданні НАПН України;

приймає рішення щодо передачі об′єктів майнового комплексу НАПН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном та у комунальну власність, а також щодо передачі об′єктів комунальної власності у державну власність з подальшим їх віднесенням до майнового комплексу НАПН України у встановленому законодавством порядку;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, переданого державою у безстрокове користування НАПН України;

надає дозвіл науковим установам, що перебувають у віданні НАПН України, на укладення договорів оренди майна, зокрема нерухомого, яке обліковується на балансі наукової установи;

надає дозвіл на продаж майна наукових установ, що перебувають у віданні НАПН України;

приймає рішення про розміщення наукових установ, що перебувають у  віданні НАПН України, та визначає розмір плати за користування адміністративними будинками і нежитловими приміщеннями, який не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.

Кошти, отримані від оренди об′єктів майнового комплексу, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні.

52. НАПН України заснована на державній власності, фінансується з державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Фінансування НАПН України з державного бюджету здійснюється шляхом базового фінансування (проведення фундаментальних  і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для проведення наукової і науково-технічної діяльності, збереження та розвиток унікальних наукових об′єктів та об′єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових  і науково-педагогічних кадрів), а також програмно-цільового фінансування на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

53. Об′єкти майнового комплексу використовуються НАПН України відповідно до законодавства, цього Статуту, а також статутів наукових установ, що перебувають у її віданні. НАПН України та наукові установи, що перебувають у її віданні, мають право використовувати належне їм майно для забезпечення участі у цивільних відносинах, зокрема для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах цивільної правоздатності.

Земельні ділянки надаються НАПН України у постійне користування відповідно до земельного законодавства.

Вилучення земельних ділянок НАПН України може здійснюватися лише за згодою її Президії відповідно до Земельного кодексу України.

На нерухоме майно НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

Відчуження нерухомого майна НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Продаж основних засобів НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, здійснюється на конкурсних засадах.

Кошти, отримані від використання і реалізації основних засобів та іншого майна НАПН України та наукових установ, що перебувають у її віданні, спрямовуються на виконання статутних завдань НАПН України.

54. Майно та кошти використовуються науковими установами відповідно до їх статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

55. Наукові установи НАПН України набувають майнових прав на об′єкти інтелектуальної власності в установленому законодавством порядку.

56. Об′єкти інтелектуальної власності, створені в наукових установах, що перебувають у віданні НАПН України, підлягають правовій охороні в порядку, передбаченому законодавством.

57. НАПН України веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову та бюджетну, статистичну та інші види звітності в установленому законодавством порядку.

58. Фінансовий рік НАПН України збігається з календарним роком. 

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

59. Статут НАПН України, а також зміни до нього затверджуються рішенням загальних зборів НАПН України не менш як двома третинами голосів присутніх дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НАПН України, і реєструються Міністерством юстиції України за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у науковій та науково-технічній сфері.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua