Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
на 2020 рік
Семінари, вебінари

1.    

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців 

        

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Інститут професійно-технічної освіти

2.    

Практичний семінар для фахівців ІРЦ: «Супровід дитини з порушенням слуху у загальноосвітньому просторі»

м. Київ,

січень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної

педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

3.    

Майстер-клас «Виявлення та активізація особистісно-про-фесійного ресурсу педагогічних працівників»

        

        

м. Київ,

січень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №41 імені З.К. Слюсаренка з поглиб-леним вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва

4.    

Постійно діючий семінар «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

м. Київ,

січень-грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

5.    

Цифрова компетентність вчителя Нової української школи – 2020

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

ДНУ «Інститут модерні-зації змісту освіти» МОН України

6.    

Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

7.    

Всеукраїнський методологіч-ний семінар для молодих науковців «Інформаційно-ко-мунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

8.    

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

        

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

9.    

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Особливості проектного менеджменту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

10.                    

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Сучасна модель підготовки учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11.                    

Всеукраїнський науково-прак-тичний вебінар «Стандартизація фахової передвищої освіти: теорія і практика»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

12.                    

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-тех-нічної) освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

13.                    

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

14.                    

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методики створення та застосування Smart-комплексів у системі професійної освіти і навчання»

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

15.                    

Екологічна складова концеп-ції сталого розвитку: кращі практики дитячих громад-ських організацій та об’єд-нань

м. Київ,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Всеукраїнська дитяча спіл-ка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

16.                    

Семінар-практикум для со-ціальних педагогів, прак-тичних психологів, вчителів: «Технології соціально-педа-гогічного супроводу форму-вання відповідальної грома-дянської позиції підлітків»

м. Київ,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

17.                    

Професійне самовизначення обдарованої особистості: проблеми і перспективи

м. Київ,

березень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

18.                    

Особливості емоційної сфери обдарованих учнів

м. Бориспіль

Київської обл.,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

19.                    

Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

20.                    

I Міжнародний семінар по медіа та психологічному благополуччю «Contemporary Psychologyinthe Faceof Societal Changes»

м. Кишинів (Респу́бліка Молдова),

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Moldova State University

21.                    

Соціально-психологічна підтримка життєдіяльності індивідуальних і колективних суб’єктів

м. Львів,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Львівський національний університет імені Івана Франка

22.                    

Програмно методичне забезпечення дошкільної освіти дітей з порушеннями зору

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

23.                    

Семінар-практикум (до дня психолога) «Проектування освітньо-розвивального середовища для дітей з когнітивними порушеннями

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

24.                    

Особистість у дискурсі української психології

м. Кременець,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Ценральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

25.                    

Міжінститутський семінар з кіберсоціалізації

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

26.                    

Третій науково-практичний семінар «Особистісні

трансформації у воєнний і поствоєнний період»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

27.                    

Психолого-педагогічний супровід та реабілітація дітей з

особливими освітніми

потребами»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Львів,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної

педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

28.                    

Психолінгвістичний дефіцит: сучасні логопедичні технології виявлення і задоволення мовленнєвих потреб

м. Васильків,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

29.                    

Інноваційні компетентнісно-орієнтовані технології в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Навчально-реабілітацій-ний центр №17 м. Києва

30.                    

Діти з порушеннями слуху: ефективні технології викладання та позитивні практики (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Чернівці,

травень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Чернівецький обласний навчально-реабілітацій-ний центр

31.                    

Адаптація обдарованих дітей у дослідницькій діяльності МАН

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Ізмаїл,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

32.                    

Науково-практичний семінар за результатами Всеукраїнсь-кого конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

м. Київ,

травень

у режимі он-лайн

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

33.                    

Науково-інформаційний супровід модернізації та реформування освіти й науки

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

34.                    

Семінар-тренінг «Ціннісні виміри екологічної компе-тентності»

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

35.                    

Майстер-клас «Партнерська взаємодія науковців і педагогів-практиків у формуванні просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

36.                    

Сучасна гра та іграшка у смислоцінних вимірах дитинства

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Державний музей іграшки

37.                    

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Педагогічні технології формування підприємницької компетентності учнівської молоді»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

38.                    

Сучасні підходи до розвитку майстрів виробничого навча-ння закладів професійної (професійно-технічної) освіти

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

39.                    

ІХ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельниць-кий,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

40.                    

Тренінг з розвитку первинного осередку громадянського суспільства як інституту прямої демократії

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

41.                    

Тренінг «Інструменти стратегічного управління в публічно-приватному партнерстві»

м. Ромни,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Роменське ВПУ Сумської області

42.                    

VIІІ Міжнародний семінар «Politicaland Economicself-constitution: Media, Political Cultureand Democracy»

м. Белград

(Респу́бліка Се́рбія),

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Moldova State University, 

University of Peloponese, CISES s.r.l. & PSIOP,  University of Warmia L. Mazuriin Olstyn,

Lucian Blaga University of Sibiu& EPIA,

Institute of Social Sciences, Mykolas Romeris University,

Institute of Psychology of University of Pecs, Centerfor Social Representations Studies

43.                    

Всеукраїнський вебінар «Організація освітнього середовища у групах раннього та дошкільного віку закладів дошкільної освіти»

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Бердянський державний педагогічний університет

44.                    

Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору закладу професійної (професійно-технічної) освіти

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України

45.                    

Вебінар «Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетентностей учнівської молоді»

м. Київ,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

46.                    

Семінар-практикум «Створення та реалізація освітніх програм для обдарованих учнів спеціалізованої освіти наукового спрямування»

м. Київ,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

47.                    

Семінар – презентація: «Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору»

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

48.                    

Науково-методичні засади функціонування інклюзивно-ресурсних центрів

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

49.                    

Цінності освітнього простору та аксіогенез обдарованої особистості

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

50.                    

Еколого-психологічні детер-мінанти суб’єктивного благополуччя особистості

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

51.                    

Впровадження інтерактивних технологій з формування успішної особистості учня у закладах загальної середньої освіти

м. Черкаси,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

52.                    

Вебінар «Пріоритетні напря-ми та зміст соціально-педа-гогічного супроводу підро-стаючої особистості»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

53.                    

Воркшоп «Смисложиттєві цінності зростаючої особис-тості»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

54.                    

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

55.                    

Семінар-практикум з підго-товки обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників

м. Київ,

жовтень–листопад

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

56.                    

Проєктна діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

 

57.                    

Тренінг «Розвиток культури педагогічної взаємодії майс-трів виробничого навчання закладів професійної (профе-сійно-технічної) освіти»

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

58.                    

Тренінг «Методика організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу» у рамках експерименту Всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти»

м. Одеса,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Одеське ВПУ морського туристичного сервісу»

59.                    

Інноваційні практики наукової освіти

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

60.                    

Всеукраїнський вебінар «Роль бібліотек в екологічному вихованні учнів» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека і екологічна просвіта»)

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського

ДНУ «Інститут модерніза-ції змісту освіти» МОН України

61.                    

Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Гімназія № 290 м. Київ

62.                    

Постійно діючий методологічний семінар «Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

м. Київ,

березень,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

63.                    

Соціально-психологічні проблеми стигматизації осіб, груп, меншин у різних суспільних та освітніх середовищах

м. Суми,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

64.                    

Міжнародний науково-мето-дичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Криворізький національ-ний університет

65.                    

Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх кваліфікованих робітників до під-приємницької діяльності

м. Хмельниць-кий,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

НМЦ професійно-техніч-ної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Вище професійне учили-ще №11 м. Хмельницький

66.                    

ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній освіті і освіті дорослих»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка