Закладка 1
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

       

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

НА 2018 РІК

Семінари, вебінари

 

1.      

Інноваційна діяльність та трансфер технологій в системі вищої освіти. Захист інтелектуальної власності

м. Київ,

січень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

2.      

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

3.      

Педагог постіндустріаль-ного суспільства: професіо-налізм, компетентність, культура (у рамках всеукраїнського експерименту)

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний транс-портний університет

4.      

Зміни у навчальних спроможностях дітей, викликані їх діяльністю у віртуальному просторі

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

5.      

Методологічний семінар «Соціально-психологічні дослідження: методологічні симптоми» до 100-річчя Національної академії наук України

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

6.      

Семінар-практикум «Проектне управління особистісним розвитком обдарованого учня»

м. Яремча, Івано-Франківської обл.,

лютий

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

7.      

Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшоклас-ників в Інтернет-середовищі

м. Чернігів,

березень

<Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

8.      

Техніки самодопомоги як профілактика постстресових розладів в тих, хто надає психологічну допомогу постраждалим від воєнного конфлікту

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

9.      

Інформаційне забезпечення науковців НАПН України: міжнародні наукометричні бази даних та стилі цитування

м. Київ,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

10.                 

Специфіка формування грома-дянських якостей вихованців інтернатних закладів в умовах реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на період до 2026 року

 

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

11.                 

Семінар-практикум «Роль гри у вихованні патріотизму молодших школярів»

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

12.                 

Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля (до 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського)

м. Київ,

березень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

13.                 

Методологічні засади розвитку загальної педагогіки в умовах суспільної трансформації

м. Житомир, квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Житомирський державний університет імені Івана Франка

14.                 

Науково-методичний семінар для спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України «Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки, психології»

 

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського Бібліотека Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

15.                 

Інформаційний стрес: причини виникнення, наслідки і засоби подолання

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

16.                 

VI Науково-практичний семінар «Аксіогенез особистості: теоретичні та прикладні аспекти»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

17.                 

Семінар з підготовки учнів до участі в Міжнародній конференції юних дослідників «ICYS-2018»

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

18.                 

Соціалізація учителя як умова успішної соціалізації обдарованих учнів

м. Ізмаїл,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

19.                 

Нові підходи до навчання учнів старшої школи історії та громадянської освіти

м. Житомир,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Житомирський облас-ний інститут післядип-ломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради

20.                 

ХХІІ Міжінститутський семінар з медіапсихології та медіаосвіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка

21.                 

Сучасні корекційно-адап-тивні технології освіти дітей з комплексними порушен-нями розвитку (у рамках Все-українського фестивалю науки)

м. Біла Церква,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

22.                 

Організація навчально-виховного процесу дітей з порушеннями зору в контексті особистісно-орієнтованого підходу(у рамках Всеукраїн-ського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

23.                 

Організація логопедичної допомоги дітям з поруше-ннями мовлення у закладах з інклюзивною формою навчання

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

24.                 

Семінар-практикум «Педа-гогічний супровід учнів з порушеннями слуху в умовах інклюзивного навчання»

м. Чернівці,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

25.                 

Семінар-практикум

«Психологічна допомога батькам дітей з аутизмом»

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

26.                 

Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017) (у рамках Все-українського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філосо-фії освіти

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

27.                 

Семінар-практикум «Засоби педагогічної анімації у фор-муванні безпечної поведінки дитини» (у рамках Всеукраїн-ського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

28.                 

Семінар-тренінг «Проблематика освіти сталого розвитку в сучасній екологічній освіті школярів»

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

29.                 

Формування мистецьких цінностей дітей у контексті модернізації змісту поза-шкільної освіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

30.                 

Всеукраїнський on-line семі-нар «Кар’єрне консуль-тування учнів закладів професійної освіти»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Навчально-методич-ний центрпрофесійно-технічної освіти у Волинській області

ДНЗ «Колківське вище професійне училище»

31.                 

VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

м. Хмельниць-кий,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницькийнаціо-нальний університет

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

32.                 

Відкрите професійне навчання на модульно-компетентнісній основі: проблеми та перспективи (у рамках Всеукраїнського експерименту)

м. Ромни Сумської обл.,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Навчально-методич-ний центр професійно-технічної освіти у Сумській області

ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище»

33.                 

Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

34.                 

Всеукраїнський методологіч-ний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослід-женнях (у рамках Всеукраїн-ського фестивалю науки)

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

35.                 

Всеукраїнський онлайн-семінар (Workshop) для учасників проектів  STEAM освіти «Розроблення переліку фундаментальних освітніх об’єктів (ФОО) природничих дисциплін»

м. Київ,

протягом 2018 р.

(до травня)

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

36.                 

Психолого-педагогічне проектування розвитку обдарованості засобами інформаційно-комунікатив-них технологій

м. Затока,

Одеської обл.,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

37.                 

Педагогічна компаративіс-тика – 2018: трансформацій-ний досвід освіти зарубіжжя  в контексті освітніх реформ в Україні

 

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

38.                 

Діагностика та формування психологічної культури працівників освіти, які працюють з дітьми, постраждалими від військо-вого конфлікту на сході України

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

39.                 

Трансформація освітніх закладів: від школи для всіх до школи для кожного

м. Дніпро,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

40.                 

VI Міжнародний семінар «Psychology of Political and Economic self-constitution»

м. Ольштин, Польща, червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології University of eloponese, CISES s.r.l. & PSIOP,  University of Warmia L. Mazuri in Olstyn,  Lucian Blaga University of Sibiu & EPIA,  University of Social Sciences,

Lithuanian University of Educational Sciences, Center for Social Representations Studies

41.                 

ІІ науково-практичний семінар «Ракурси психоло-гічного благополуччя особистості»

м. Чернівці, червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології  Чернівецький націо-нальний університет імені Юрія Федьковича

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

42.                 

Робота вихователя дитячого дошкільного закладу з дитиною, що пережила психологічну травму

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

43.                 

Проблеми розвитку особистості у комуніка-тивному просторі

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Чернівецький націо-нальний університет імені Юрія Федьковича

44.                 

Впровадження моделі

військово-патріотичного виховання студентської молоді в освітньому просторі університету: досвід та проблеми

м. Миколаїв,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Миколаївський націо-нальний університет імені В.О. Сухомлин-ського

Інститут проблем виховання

45.                 

Особливості формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкових класів в сучасних умовах навчання

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

46.                 

VIІ Науково-практичний семінар «Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

47.                 

Сучасні технології надання логопедичної допомоги дітям з порушеннями мовлення у закладах з інклюзивною формою навчання

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

48.                 

Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філосо-фії освіти

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

49.                 

Семінар-практикум «Упровадження технологій дистанційного навчання» (у рамках Всеукраїнського експерименту)

м. Дніпро,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу

50.                 

Неформальна освіта дорос-лих: досвід і перспективи

 

м. Запоріжжя,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Запорізький національ-ний університет

51.                 

Андрагогічні засади неперервної професійної освіти фахівців

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний педаго-гічний університет імені М.П. Драгоманова

52.                 

Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи

м. Чернівці,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Чернівецький націо-нальний університет

53.                 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в освіті дорослих»

м. Суми,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський державний педагогічний універ-ситет імені А.С. Мака-ренка

54.                 

Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних і новітніх медіа

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

55.                 

Методологічний семінар «Упорядкування та удоско-налення категорійно-поня-ттєвого апарату психо-логічної науки»

м. Київ,

лютий, листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

56.                 

Міжнародний науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання

Криворізький націона-льний університет

57.                 

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професій-на освіта ХХІ століття»

58.                 

Вебінар «Управління освітньо-розвивальним середовищем закладу професійної освіти»

м. Дніпрорудне

Запорізької обл.,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області

ДНЗ «Дніпрорудненсь-кий професійний ліцей»

59.                 

Вебінар «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід»

м. Київ,

червень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

60.                 

Вебінар «Виховуємо патріотів у дошкільному віці»

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

61.                 

Вебінар «Стандартизація підготовки молодших спеціалістів»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

62.                 

Вебінар «Забезпечення якості в системі професійної освіти: інноваційний зарубіжний досвід»

м. Київ,

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

63.                 

Вебінар «Створення та акти-вація електронного портфоліо у процесі формування кар’єр-ної компетентності учнів у закладах професійної освіти»

м. Київ,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

  НА 2017 РІК

Семінари

 

1.      

Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища

м. Яремче,

Івано-Франківська обл.,

лютий-

березень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

2.      

Науково-методологічний семінар із історії освіти

м. Київ,

березень,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

3.      

Вебінар «Технології формування образу інновацій в освіті»

м. Сокаль,  Львівська обл., березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Сокальський НВК

4.      

Практична медіаосвіта в початковій школі

м. Дніпро,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Дніпровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Першотравенська ЗОШ

5.      

Семінар-практикум з підготовки обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах науково-дослідного спрямування

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

6.      

Міжнародна наукометрика: різновиди, досвід і перспективи

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

7.      

Аксіопсихологічне моделювання розвитку здібностей та обдарованості

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

8.      

Особистість у просторі професійного життя

м. Слов’янськ, Донецька обл.,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С.Костюка

ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-ний університет»

9.      

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

10.                 

Науково-методичний семінар для спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України «Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій» (до 25-річчя НАПН України)

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

11.                 

Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін

м. Умань,

Черкаська обл.,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний університет іменіПавла Тичини

12.                 

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

13.                 

Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі

м. Ромни,

Сумська обл.,травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище»

14.                 

Постійно діючий методологічний семінар «Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

м. Київ,

травень,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

15.                 

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут проблем виховання

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Координаційна рада МНВК України

16.                 

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів

м. Хмельницький,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет

17.                 

Діяльність навчальних закладів в умовах модернізації освіти дітей з порушеннями слуху (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

18.                 

Лінгвометодичне забезпечення навчального процесу школярів із порушеннями мовлення

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

19.                 

Інноваційні освітні підходи програмно-методичного  забезпечення розвитку дітей з порушеннями зору(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

20.                 

Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

21.                 

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-кому-нікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

22.                 

Варіативні моделі комп’ютер-но- орієнтованого середовища навчання предметів природничо- математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

23.                 

Всеукраїнський семінар-тре-нінг «Електронні відкриті сис-теми в науково-педагогічних дослідженнях» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

24.                 

Критерії та показники розвитку обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

25.                 

Семінар-практикум для батьків «Соціально-педагогічна під-тримка патріотичних учинків дитини» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

26.                 

Квест для дітей, вимушених переселенців з Криму «Моя Україна» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

27.                 

Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921) (у рамках реалізації Указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Педагогічний інститут Київського університету імені Б. Грінченка

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

28.                 

V Міжнароднийсемінар«Psychology of Political and Economic self-constitution: citizenship identity and education»

Греція,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

University of Peloponese, CISES s.r.l. & PSIOP,  University of Warmia L. Mazuri in Olstyn,  Lucian Blaga University of Sibiu & EPIA,  University of Social Sciences, Lithuanian  University of Educational Sciences, Center for Social Representations  Studies

29.                 

ХХІ Міжінститутський семінар з медіапсихології та медіаосвіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут журналістики

КНУ ім.Тараса Шевченка

30.                 

Ракурси психологічного благополуччя особистості

м. Ніжин,

Чернігівська обл.,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

31.                 

Технологічні засади проектування особистісно-розвиваль-них програм для обдарованих учнів

м.Затока,

Одеська обл.,

червень-липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

32.                 

Педагогічна компаративістика – 2017:  трансформаційні процеси  в освіті зарубіжжя та інтеграційні перспективи України  (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Інститут інформаційних технологій і засобів

33.                 

Семінар-практикум «Технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням технології дистанційного навчання»

м. Дніпро,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу

34.                 

Партнерство навчальних закладів, родини, громади: траєкторії розвитку

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

35.                 

В.  Сухомлинський у науково-методичній діяльності Інституту проблем виховання НАПН України (до 100-річчя від дня народження)

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

36.                 

Сучасні підходи в освіті дітей з порушеннями розумового розвитку

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

37.                 

Білінгвальний підхід у навчанні глухих та слабкочуючих: проблеми й перспективи

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

ГО «Асоціація нечуючих педагогів»

Українське товариство глухих

Заклади освіти для дітей глухих та зі зниженим слухом

38.                 

Щомісячні науково-практичні on-line вебінари у рамках «Школи інклюзивної освіти»

м. Київ,

упродовж року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

39.                 

On-line семінар-практикум «Інформаційно-освітнє середовище ПТНЗ: реалізація організаційно-педагогічних умов зі створення та впровадження електронних навчальних ресурсів у навчання професіям машинобудівної галузі» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в счаснійосвіті»)

м. Київ,

м. Кривий Ріг

Дніпропетровська обл.

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

40.                 

Науково-практичний семінар «Проектна технологія навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»)

м. Київ

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ННЦ професійно-тех-нічної освіти

41.                 

Обдарована особистість: ціннісні особливості і підходи до типології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

42.                 

Педагогічна майстерня «Патріотичний квест: технологія реалізації» (до 25 річниці створення НАПН України)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

43.                 

Професійна підготовка фахівців в умовах євроінтеграційних процесів

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національний авіаційний університет

44.                 

Вебінар «Сучасний заклад професійної освіти: зарубіжний та вітчизняний досвід» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»)

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

45.                 

Компаративістика в освіті дорослих

м. Суми,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

46.                 

Особливості  психологічних стратегій адаптації  спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту у різних сферах життєдіяльності

м. Суми,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

47.                 

Вебінар «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі технології проектного навчання»

м. Київ,

м. Кам′янське, Дніпропетровська обл.,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Дніпродзержинський професійний ліцей

48.                 

Міжнародний науково-мето-дичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний Університет

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ