Закладка 1
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

Семінари, вебінари

1.      

Постійно діючий семінар «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів»

м. Київ,

січень-грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

2.      

Освіта та постнекласична наука

м. Київ,

22 січня

(оnline)

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

ДЗ «Луганський національний університетімені Тараса Щевченка»

3.      

Установлення та зняття кордонів у процесі фор-мування європейського освітнього простору

м. Київ,

12 лютого

(оnline)

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

ДЗ «Луганський національний університетімені Тараса Щевченка»

4.      

Інтелект: міфічні уявлення і реальна сутність

м. Київ,

лютий

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

5.      

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

6.      

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

лютий

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна профе-сійна освіта ХХІ століття»

7.      

Проблеми професійного самовизначення обдарованої молоді

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

8.      

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів»

Словацька республіка,

березень

Відділення вищої освіти

Навчально-науковий інститут менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Európsky inštitút d’alšieho vzdelávania (EIDV, Словацька Республіка)

Wyźsza szkoła komunikacji i zarządzania (WSKZ, Республіка Польща)

9.      

Гра у культурному просторі цілісного розвитку дитини

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Музей іграшки

10.                 

Екологічна складова концеп-ції сталого розвитку: кращі практики дитячих громад-ських організацій та об’єднань

м. Київ,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

11.                 

Техніки ненасильницького спілкування в системі мотивування до навчання

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

12.                 

Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

13.                 

Громадянсько-патріотичне виховання особистості як основа сучасної освітньої парадигми

м. Київ,

18 квітня,

(оnline)

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

14.                 

Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

15.                 

Всеукраїнський науково-практичний веб-семінар «Досвід створення та використання Smart-комплексів у системі професійної освіти і навчання»

м. Київ,

квітень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

16.                 

Підготовка учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності (у рамках Фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

17.                 

VIIІ Міжнародний науково -методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Хмельниць-кий,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

18.                 

Методологічний семінар, присвячений науковій спадщині Г.О. Балла

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

19.                 

Форми репрезентації джерел з історії освіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

20.                 

Діагностика мотивації до навчання учнів основної школи в нових соціально-історичних умовах

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21.                 

ХХІІІ Міжінститутський семінар з медіапсихології та медіаосвіти (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м.Київ,

травень

Інститут соціальної та політичної психології, Інститут журналістики Київського національного університету іменіТараса Шевченка

22.                 

Організація освітньо-розви-вального середовища для дітей з тяжкими порушен-нями мовлення

с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

23.                 

Практикум «Дитина з порушеннями слуху: навчає-мо граючись»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

24.                 

Всеукраїнський семінар «Психолог в закладі освіти: практичний кейс у роботі з дітьми з порушеннями зору»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

25.                 

Бар’єри та стратегія розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

26.                 

Нова українська школа: проблеми адаптації

м. Ізмаїл, Одеська обл.,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

27.                 

Науково-практичний семінар за результатами Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

у режимі он-лайн,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

28.                 

Дослідницький STEM проект, планування, організація, реалізація

м. Київ

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

29.                 

Вебінар «Формування націо-нально-культурної ідентич-ності у дітей та учнівської молоді» (у рамках Все-українського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

30.                 

Теоретичні та методичні аспекти підготовки фахівців з хортингу (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ, травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Міжнародна федерація поліцейського хортингу

31.                 

Семінар-тренінг «Гармоні-зація відносин з природою у школярів: психолого-педаго-гічні та практичні аспекти»

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Управління охорони природи КМДА

Комунальне підприємство «Київський міський будинок природи»

32.                 

Семінар-практикум «Соці-ально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців»

м. Ірпінь,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

33.                 

Модернізація освітнього про-цесу в закладі позашкільної освіти у контексті концепції Нова українська школа (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Центр технічної творчості та професій-ної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва

34.                 

Майстер-клас «Партнерська взаємодія науковців і педагогів-практиків у формуванні просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Центр позашкільної освіти Дарницького району м. Києва

35.                 

Вебінар «Ціннісні орієнтації дитини в дії»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

36.                 

Медіатравма в умовах інформаційної війни

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

37.                 

VIІ Міжнародний семінар «Psychology of Political and Economic self-constitution»

м. Падуя, Італійська Республіка,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології University of Peloponese, CISES s.r.l. & PSIOP,  University of Warmia L. Mazuri in Olstyn,  Lucian Blaga University of Sibiu & EPIA,  University of Social Sciences, Lithuanian  University of Educational Sciences, Center for Social Representations  Studies

38.                 

X Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка і державне управління»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Національна академія державного управління при Президентові України

39.                 

Всеукраїнський семінар «Дитина з порушеннями зору в закладі освіти: реалії і перспективи»

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

40.                 

Сучасні підходи та прик-лади реалізації педаго-гічних новацій в освіті дітей з порушеннями слуху

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

41.                 

Воркшоп «Психологічні межі як мотиваційно-регулятивна основа комунікативної діяль-ності дошкільника із затрим-кою психічного розвитку: технологія діагностування»

м. Київ,

вересень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

42.                 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

43.                 

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

44.                 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрові відкриті системи для розвитку інформаційно-дослід-ницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників»

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

45.                 

Семінар-практикум «Розробка спеціальних освітніх програм для обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності»

м. Київ

вересень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

46.                 

Вебінар «Основні пріоритети у формуванні розвивального середовища дитини»

м. Київ,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

47.                 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Прикладні аспекти стратегічного управління закладом професійної (професійно-техніч-ної) освіти»

м. Київ

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

48.                 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»

м. Київ

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

49.                 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування інноваційних технологій для розвитку  професійної компетентності майстрів виробничого навчання»

смт. Катюжанка Київської обл.

жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

50.                 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітньо-виробниче середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання»

м. Дніпрорудне

Запорізька обл., жовтень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»

51.                 

Тренінг «Освітньо-вироб-ниче середовище ЗП(ПТ)О: проблеми та перспективи»

м. Дніпрорудне

Запорізька обл., жовтень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»

52.                 

Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Навчально-науковий інститут менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

53.                 

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

54.                 

ІХ Науково-практичний семінар «Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

55.                 

Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

56.                 

Інформаційно-практична платформа: «Діти з комплексними порушеннями розвитку: сучасні технології навчання»

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

57.                 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня»

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

58.                 

Технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

59.                 

Адаптація учнів до основної школи: психологічний і педагогічний досвід

м. Ізмаїл, Одеська обл., жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

60.                 

Професійна підготовка фахівців в умовах євроінтеграційних процесів

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний авіаційний університет

61.                 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проектний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

м. Чернівці,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

НМЦ ПТО у Чернівецькій області

62.                 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційний досвід формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

м. Київ,

листопад

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

63.                 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в освіті дорослих»

м. Суми,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Сумський державний педагогічний універ-ситет імені А.С. Макаренка

64.                 

Квест «Я люблю Україну»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Київський універси-тет імені Бориса Грінченка

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

65.                 

Постійно діючий методологічний семінар «Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

м. Київ,

березень,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

66.                 

Всеукраїнський вебінар «Бібліотечно-інформаційний простір Нової української школи»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України

67.                 

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні»

м. Київ,

листопад

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

68.                 

Міжнародний науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний університет


ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ