Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Обговорено Програму спільної діяльності НАН України і НАПН України на 2020-2022 роки

Програма спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 рр. (далі – Програма) підготовлена вченими та ухвалена керівництвом президії НАН України та НАПН України 19 березня 2020 р. Реалізація програми передбачає виконання 56 заходів, зокрема проведення спільних наукових досліджень та експериментальних розробок, підготовку наукових і навчальних видань, проведення науково-практичних масових заходів тощо.

Відповідно до статті 17 частини 2 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щороку Національною академією наук України здійснюється погодження фундаментальних наукових досліджень НАПН України, виконання яких розпочинається у наступному році. У 2020 р. погоджено 18 тем фундаментальних наукових досліджень підвідомчих установ НАПН України, виконання яких розпочнеться у 2021 р.

У засіданні Президії й обговоренні питання взяв участь віце-президент Національної академії наук України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук, член Президії НАН України  Сергій ПИРОЖКОВ.

З інформацією про виконання Програми виступив перший віце-президент НАПН України Володимир ЛУГОВИЙ. Він зауважив, що найбільш розгорнуто у співпраці НАН і НАПН України представлено розроблення психологічного супроводута його впровадження у практику.

Вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України розроблено:

– основні положення психологічної складової Концепції CRM «Освіта» – створення загальноукраїнської системи багатовекторної взаємодії учасників системи освіти з різними рангами доступу та ефективної таргетної (прицільної) доставки інформації. Це дозволить у реальному часі відслідковувати, контролювати та корегувати весь освітній процес на рівні кожного учасника освітнього простору. Особливого значення це набуває у в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій (наслідки пандемії COVID-19), а також для реальної реалізації інклюзій;

– психологічну систему тестування підручників для Нової української школи за допомогою нейротехнологічних інструментів, які фіксують підсвідомі реакції користувачів навчальної книги на інтелектуальний продукт. Тестування допоможе психологам оцінити емоційні, мисленнєві, поведінкові прояви взаємодії користувача з інтелектуальним продуктом. На основі отриманих даних, суттєво доповнюються результати експертизи підручників з використанням традиційних методів. У звітному році розроблено протоколи дослідження, які прописують методи та процедуру тестування інтелектуального продукту з використанням нейроінтерфейсу та окулографу, адаптовано процедуру дослідження в умовах пандемії COVID-19, імплементовано Етичний кодекс NMSBA (Neuromarketing Science & Business Association) у професійну діяльність дослідника навчального видання; налагоджено співпрацю з Першою нейромаркетинговою компанією України «Neuro Psy Tech Group», яка має в своєму розпорядженні матеріальну базу для проведення тестування.

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України підготовлено та впроваджується науково-методичне забезпечення психологічного супроводу професійної діяльності наукових працівників з проблем: активізації особистісно-професійного ресурсу науковців та здобувачів наукового ступеня; психологічної підтримки осіб похилого віку в процесі наукової діяльності; оволодіння науковцями конструктивними засобами подолання вікових криз на перехідних етапах професійного розвитку.

Вченими Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України у звітному році на виконання заходів Програми здійснено підбір психометричних, психолого-педагогічних діагностичних методик щодо з’ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього і переддошкільного віку. Проведено ранню діагностику особливих освітніх потреб дітей за шкалою KID з виявлення типових форм поведінки дітей перших років життя, модифікованого скринінгового тест-опитувальника M-CHAT для виявлення ризику наявності аутизму та розладів аутистичного спектру, профілем психічного розвитку G.D. Alpern-Boll для визначення психічного розвитку дитини відповідно до віку тощо. Здійснено аналіз клінічних даних щодо виявлення порушень розвитку у дітей раннього та переддошкільного віку.

Одним із ключових напрямів в рамках спільної діяльності є співпраця з Національним центром «Мала академія наук України», а саме:

– проведення з Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України експерименту всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування STEAM-центру» (наказ МОН України від 10 липня 2019 р. № 954) з метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з використанням інноваційних освітніх технологій. Учасникам експерименту надано доступ до створених НЦ «МАН України» прикладних розробок, зокрема: Віртуального STEM-центр, Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація», Музейної планети, Віртуального музею НАН України тощо;

– розроблення з вченими Інституту обдарованої дитини НАПН України у освітньої програми спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих дітей. Проєкт є основою для інтеграційних процесів між формальною і неформальною освітою, зближення освітніх систем, різних типів освітніх закладів і установ, які можуть надавати освітні послуги, сприяє створенню оптимальних умов для реалізації спеціалізованої освіти наукового спрямування та розбудови інтегрованого освітнього простору відповідних освітніх закладів;

– започаткування секції «Медіапсихологія» (Л.А. Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) для відділення хімії та біології Київської Малої академії наук;

– участь вчених Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи у проведенні Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, зокрема за напрямом «Психологія», у складі журі конкурсу у Львівській області та рецензуванні наукових робіт конкурсу у Харківській області;

– участь вчених НАПН України у відкритті «Музею науки».

Важливим напрямом є розроблення методологічних засад з питань професійного (професійно-технічного) розвитку. Зокрема, діяльність вчених Інституту професійно-технічної освіти НАПН України спрямовувалася на розробку та обґрунтування методології вибору стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів України; підготовку електронних навчальних засобів з метою формування інформаційного освітнього середовища в системі професійної (професійно-технічної) освіти.

Успішно триває співпраця Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України щодо підготовки та підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського персоналу в енергетичній галузі України. Вченими обґрунтовано важливість використання сучасних веб-орієнтованих технологій для підвищення кваліфікації персоналу в енергетичній галузі України; описано особливості створення навчально методичної бази для системи підготовки та підвищення кваліфікації; визначено переваги застосування розподіленого середовища для організації навчання і тренажерної підготовки оперативного персоналу за допомогою засобів моделювання режимів роботи електроенергетичних систем у віртуальному центрі; обґрунтовано навчально-методичну базу, структуру та функції віртуального науково-навчального центру.

Актуальним є практичне впровадження позашкільної освіти.Спільно з Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України вчені Інституту проблем виховання НАПН України взяли участь у реалізації Програми «Екологічними стежками рідної України для дітей та молоді Донецької області», результатом якої є впровадження практик патріотичного виховання дітей та молоді, популяризація досвіду установ НАН України з питань збереження природно-заповідного фонду України.

Підвищенню якості освіти сприятиме спільна діяльність вчених НАН України і НАПН України при підготовці наукових і навчальних видань:

– вчені Інституту педагогіки НАПН України (М.В. Головко) та Головної астрономічної обсерваторії НАН України (І.П. Крячко) підготували підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти профільного рівня «Астрономія»;

– наукові працівники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь в укладанні другого тому академічного видання «Українська фольклористична енциклопедія» у взаємодії з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського HAH України, підготовці рукопису монографії «Традиції та новації в світовій енциклопедистиці 2020».

Багатолітньою є співпраця Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського з Національною бібліотекою України В.І. Вернадського, в рамах якої поповнюється галузевий сегмент загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело», зокрема у 2020 р. підготовлено 1289 записів, 4374 рефератів трьома мовами; здійснює бібліометричний аудит педагогічної науки за результатами наукометричної системи «Бібліометрика української науки».

Особливе місце у виконанні заходів Програми відведено проведенню спільних з НАН України науково-практичних масових заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, виставок тощо. Учені НАН України і НАПН України взяли участь у підготовці і проведенні XVI Всеукраїнського фестивалю науки, який проходив у травні 2020 р. У рамках цього фестивалю вченими НАПН України заплановано і проведено близько 30 заходів, серед яких:

– міжнародні та всеукраїнські конференції: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», XIV Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології«Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення», ІІ Всеукраїнський Тифлофорум «Освіта дітей з порушеннями зору: виклики сучасності», II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій», ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» та ін.;

– семінари, круглі столи та майстер-класи: Міжнародний семінар «Забезпечення якості підготовки докторів філософії (PhD)» (у межах проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України», DocHub), Міжінститутський семінар з кіберсоціалізації, круглі столи «Зміст формування креативності у вихованців закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму», «Наукова молодь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів: реалії та виклики сьогодення», науково-практичний семінари «Психолого-педагогічна підтримка дитини з особливими освiтнiми потребами, що перебуває на інклюзивному навчанні», «Інноваційні компетентнісно-орієнтовані технології в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку», «Діти з порушеннями слуху: ефективні технології викладання та позитивні практики», «Психолінгвістичний дефіцит: сучасні логопедичні технології виявлення і задоволення мовленнєвих потреб», «Науково-інформаційний супровід модернізації та реформування освіти й науки», «Особистісні трансформації у воєнний і поствоєнний період», майстер-клас «Партнерська взаємодія науковців і педагогів-практиків у формуванні просоціальноїповедінки підлітків уразливих категорій» та ін.;

– книжкові виставки«Європейська освіта – крок до якісного життя», «Учені Національної академії педагогічних наук України – вітчизняній науці» та ін.

У звітному році підвідомчі установи НАН України та НАПН України виступили співорганізаторами низки заходів, зокрема:

– VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь – 2020», 21 жовтня 2020 р. (серед співорганізаторів – Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, Рада молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Рада молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Рада молодих вчених Інституту професійно-технічної освіти НАПН України);

– вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» до Міжнародного дня рідної мови, 19 лютого 2020 р. (серед співорганізаторів – Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка HAH України);

– круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України», 9 березня 2020 p. (Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка HAH України);

– семінар «Екологічна складова концепції сталого розвитку: кращі практики дитячих громадських організацій та об’єднань», 26 серпня 2020 р. (Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут географії НАН України);

– Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі»,27 жовтня 2020 р. (Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, Інститут всесвітньої історії, Національний центр «Мала академія наук України» НАН України);

– ІІ Форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 25-26 листопада 2020 р. (Інститут одарованої дитини НАПН України, Національний центр «Мала академія наук України»);

– методологічний семінар «Голодомор в Україні у проєкції світової інформаційно-освітньої рефлексії», 3 грудня 2020 р. (Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут історії України НАН України);

– постійно діючий міждисциплінарний науковий семінар Фонду В.М. Глушкова «Проблеми розвитку розуму і взаємодії розумних систем та їх підсистем» (за участі вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) тощо.

Провідні вчені НАН України та НАПН України систематично беруть участь у загальних зборах та засіданнях президій НАН України та НАПН України.

Аналіз результатів виконання у 2020 р. Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки засвідчує, що співпраця між вченими НАН України та НАПН України була ефективною, заплановані у Програмі заходи в основному виконано.

Водночас існує низка питань, що потребують подальшого вирішення в рамках спільної діяльності, зокрема:

– унормування проведення спільних наукових досліджень;

– матеріально-технічне забезпечення, зокрема фінансування оренди апаратурних засобів;

– створення постійно діючих об’єднань (комісій) з вирішення актуальних питань організації освітньої та наукової діяльності;

– використання потенціалу українських галузевих терміносистем, досягнень прикладної лінгвістики, лексикографічних корпусів у процесі дослідницької роботи та педагогічної діяльності шляхом консультаційної, просвітницької роботи у закладах освіти, наукових установах;

– організація дистанційної психологічної підтримки, зокрема психолого-педагогічний супровід родин дітей з особливими освітніми потребами в умовах надзвичайних ситуацій;

– розроблення та реалізація державної політики щодо бібліотечної справи в Україні, оновлення її нормативно-правової бази;

– розроблення дієвих механізмів використання результатів наукових досліджень, інформаційно-аналітичних матеріалів та експертних висновків НАН України та НАПН України у процесі формування державної політики в галузі освіти і науки та у практичній діяльності закладів освіти, установ, організацій тощо.

Пресслужба НАПН України
12:19 17.12.2020