Закладка 1
Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу: результати дослідження

26 лютого учасники засідання Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України розглянули результати дослідження «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України в 2016–2018 рр. Керівник наукового дослідження завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Олександра Бородієнко наголосила, що актуальність теми дослідження зумовлена входженням України до спільного європейського, зокрема, освітнього, простору, а це потребує синергії зусиль на наднаціональному й національному рівнях.

Метою дослідження став комплексний аналіз розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу та обґрунтування можливості творчого використання інноваційних ідей цих країн у модернізації професійної освіти в Україні в умовах євроінтеграції. Щоб досягнути цього, дослідники передусім поставили завдання обґрунтування методологічного апарату дослідження та здійснення бібліографічного аналізу проблеми розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС. Необхідно було також: здійснити аналіз законодавчого забезпечення становлення і розвитку систем професійної освіти і навчання країн Євросоюзу; охарактеризувати системи професійної освіти і навчання в країнах ЄС; виявити їх типові ознаки та особливості розвитку в контексті стратегії освіти впродовж життя; виявити інституціональні особливості професійних навчальних закладів у країнах ЄС; проаналізувати сучасні європейські системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в умовах формування єдиного європейського простору; розробити науково-методичні рекомендації для модернізації національної системи професійної освіти і навчання на основі творчого використання прогресивних ідей європейського досвіду в контексті досліджуваної проблеми.

Протягом 2016 року здійснювався теоретико-методологічний етап дослідження, 2017 року – порівняльно-аналітичний, у 2018 році – узагальнювальний етап дослідження. Основні наукові результати виконання теми науково-дослідної роботи «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» полягають в тому, що: визначено методологічні підходи та концепції дослідження систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС; обґрунтовано концептуальні положення дослідження систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС; здійснено аналіз поняттєво-термінологічного апарату розвитку системи ПОН у країнах ЄС; проаналізовано сучасний контекст розвитку ПОН у країнах ЄС, який визначає специфіку європейської політики; на основі методології сучасних порівняльних досліджень виявлено і проаналізовано загальні тенденції і субтенденції розвитку професійної освіти і навчання в країнах ЄС з урахуванням внутрішньосистемних змін і зовнішніх взаємодій; прогностично обґрунтовано ймовірні сценарії розвитку систем ПОН у країнах ЄС, що дало змогу виявити потенційні загрози та можливості здійснення в них структурних і змістових змін.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у: визначенні методологічних підходів, концепції, концептуальних положень дослідження систем ПОН у країнах ЄС; здійсненні аналізу поняттєво-термінологічного апарату розвитку систем ПОН у країнах ЄС; аналізі сучасного контексту й визначенні прогнозних сценаріїв розвитку системи ПОН у країнах ЄС; з’ясуванні принципів європейської політики, закономірностей розвитку систем ПОН у країнах ЄС; обґрунтуванні моделей управління системою ПОН на макро- та мезорівні, моделей соціального партнерства, забезпечення якості, фінансування, мережевої взаємодії в розвитку системи ПОН у країнах ЄС.

Практичне значення наукового пошуку полягає у: впровадженні результатів дослідження у розбудову національного законодавства (розроблення рекомендацій до Закону України «Про освіту» та до проекту Закону України «Про професійну освіту», «Про вищу освіту», проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну освіту)», «Про фахову передвищу освіту», концептуальних основ реформування професійної освіти України «Сучасна професійна освіта»; розбудові процесів входження України до європейського освітньо-наукового простору (адаптація когнітивних матеріалів PISAдля Програми міжнародного оцінювання студентів); здійсненні діяльності із адаптації Цілей сталого розвитку ООН для України (Ціль №4 – Освіта) (розроблення показників для оцінювання рівня доступу до якісної професійно-технічної освіти) та інтеграції України у європейський дослідницький простір ERA; підготовці аналітичних матеріалів (Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти України (Розділ «Європейська та світова інтеграція у сфері освіти – шлях до підвищення якості освіти»); National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (Chapter «European and global integration in the area of education — away to increase the quality of education»); Професійно-технічна освіта: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень (Розділ «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу»); експертній діяльності (у проекті Делегації ЄС в Україні щодо формулювання допомоги ЄС щодо формулювання допомоги ЄС у реформуванні системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні; роботі експертної групи з розроблення методик професійних та освітніх стандартів на компетентністній основі; розроблення стратегії діяльності директорату професійної освіти МОН України); діяльності із поширення та впровадження європейського досвіду розвитку сфери ПОН.

Соціальний ефект упровадження результатів НДР полягає у підготовці пропозицій до законодавчих ініціатив, інформуванні професійної спільноти (керівників та педагогів закладів професійної освіти, державних органів управління, громадських організацій, які опікуються проблемами розвитку професійної освіти тощо) про конструктивні ідеї зарубіжного досвіду, формуванні у професійному середовищі усвідомлення необхідності спільних зусиль зацікавлених сторін, інноваційної культури, системному запровадженні інновацій та забезпеченні якості, ефективності і досконалості систем ПОН.

Учасники засідання зазначили, що дослідження здійснено на теоретичному (узагальнення фактичного матеріалу, обґрунтування найбільш важливих закономірностей, принципів розвитку систем ПОН; пошук причинно-наслідкових зв’язків, рушійних сил, характеристика контексту) та практико-орієнтованому рівнях (зіставлення зарубіжного досвіду організації та функціонування систем ПОН з національним та виявлення його адаптаційного потенціалу; обґрунтування та розроблення шляхів запровадження кращих європейських надбань у практику української професійної педагогіки; розроблення рекомендацій щодо використання конструктивних ідей європейського досвіду, зокрема в розбудові національного законодавства). Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України постановило схвалити результати діяльності виконавців дослідження «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а також надіслати до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження  з пропозиціями щодо напрямів модернізації професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням прогресивного досвіду країн ЄС.

Прес-служба НАПН України
18:46 26.02.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ