Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2013 рік »

Національна академія педагогічних наук Україниє науковою організацією, що заснована на державній власності. Основними завданнями діяльності Академії є теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове супроводження і дослідницька робота в галузі педагогіки і психології; сприяння найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечення випереджувального розвитку педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

Академія відповідно до основних завдань:

  • визначає основні напрями досліджень, що проводяться науковими установами;
  • організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем у галузі освіти, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати;
  • розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, соціально-економічних змін, національно-культурних традицій, а також педагогічного досвіду зарубіжних країн;
  • розвиває педагогічну, психологічну та інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження;
  • проводить наукову експертизу освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчає та узагальнює досягнення педагогічної і психологічної наук, сприяє їх впровадженню у практику;
  • проводить підготовку та атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та надає освітні послуги;
  • організовує та здійснює підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівних працівників, їх кадрового резерву, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів;
  • провадить видавничу діяльність;
  • скликає наукові сесії, з’їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи.

Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013 рік Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 164398,5 тис. грн.,   касові видатки становили 163957,2 тис. грн., за спеціальним фондом план на 2013 рік з урахуванням внесених змін становив 21109,9 тис. грн., касові видатки – 18560,2 тис. грн. 

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України” на 2013 рік затверджено видатки  за загальним фондом у сумі 15422,4 тис. грн., касові видатки становили 15065,9 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено план у сумі  994,9 тис. грн., касові видатки становили 884,5 тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми проводилися науково-організаційні заходи, зокрема загальні збори НАПН України, здійснювалися виплати довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам, забезпечувалася діяльність апарату Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання ” затверджено обсяги асигнувань на 2013 рік за загальним фондом у сумі 118074,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 7291,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 118074,6 тис. грн.,  за спеціальним  фондом - 5466,7 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2013 році кошти використовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень – 78333,0  тис. грн.; прикладні дослідження –28107,2 тис. грн.; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів –8991,9 тис. грн.; випуск друкованої продукції –2291,2  тис. грн.; проведення конференцій –95 тис. грн.; збереження наукових об’єктів, що становить національне надбання – 256,3 тис. грн..

У 2013 році виконання наукових досліджень здійснювалося у 16  установах Академії. Забезпечено виконання 95 фундаментальних та 35 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році” від 14 серпня 2013 р. № 591 підвідомчими установами Академії випущено 83 найменування друкованої продукції, у тому числі: наукова (монографії, збірники наукових праць), науково-виробнича (посібники, методичні рекомендації), навчальна (навчальні і навчально-методичні посібники, підручники, хрестоматії), довідкова (словники, довідники, бібліографічні видання) загальним тиражем 22,9 тис. примірників.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році” від 20 травня 2013 р. № 362 для виконання державного замовлення з підготовки науково-педагогічних кадрів на 2013 рік було передбачено 8991,9 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі. Підготовка наукових кадрів здійснювалася у 11 наукових установах Академії.

У 2013 році випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 59 осіб, у тому числі за загальним фондом – 48, за спеціальним фондом – 11; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 56 осіб, у тому числі за загальним фондом – 16, за спеціальним фондом – 40; випуск докторантів становив 20 осіб, у тому числі за загальним фондом – 18, за спеціальним фондом – 2.

У 2013 році прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 63 особи, у тому числі за загальним фондом – 53, за спеціальним фондом – 10; прийом аспірантів без відриву від виробництва – 62 особи, з них за загальним фондом 22, за спеціальним фондом – 40; прийом докторантів становив 27 осіб, у тому числі за загальним фондом – 26, за спеціальним фондом – 1.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації” у 2013 році затверджено видатки за загальним фондом в сумі 17382,6 тис.грн., за спеціальним фондом – 10981,1 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 17342,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 10683,9 тис. грн. Видатки загального фонду  на підвищення кваліфікації становили 16139,8 тис. грн., на підготовку фахівців – 603,3 тис. грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів – 599,5 тис. грн.

У 2013 році ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” здійснив випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 7004 осіб у тому числі за загальним фондом – 5900 осіб, за спеціальним фондом – 1104 осіб; студентів заочної форми навчання – 384 особи, у тому числі за загальним фондом – 90 осіб, за спеціальним фондом – 294 особи; студентів денної форми навчання за спеціальним фондом – 97 осіб; аспірантів без відриву від виробництва – 5 осіб, у тому числі за загальним фондом – 1, за спеціальним фондом – 4; аспірантів з відривом від виробництва 2 особи за загальним фондом; докторантів – 3 особи за загальним фондом.

На виконання бюджетної програми 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України” у 2013 році затверджено видатки за загальним фондом у сумі  12534,4  тис. грн., із них: на підготовку робітничих кадрів –  9074,2 тис. грн., на підготовку фахівців (молодших спеціалістів) –3460,2 тис.грн.; за спеціальним фондом затверджено кошторис з урахуванням змін у сумі 1845,2 тис. грн., касові видатки склали 1525,1тис. грн. За цією бюджетною програмою здійснено випуск робітничих кадрів (денна форма навчання) за загальним фондом у кількості 229 осіб, молодших спеціалістів – 59 осіб та здійснено прийом за загальним фондом на навчання за денною формою навчання для здобуття робітничих професій – 203 особи, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» –  93 особи.

За бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” у 2013 році  затверджено видатки за загальним фондом  у сумі 984,5 тис. грн., з яких 37,9 тис. грн. не були профінансовані. Видатки  на забезпечення діяльності Педагогічного  музею  України  у 2013 році становили 939,7 тис. грн.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України  про використання коштів Державного бюджету України за 2013 рік відбудеться 20 березня 2014 року у приміщенні  конференц-залу НАПН України (вул. Артема 52 А, початок о  12 год.).

Завантажити у повному обсязі

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua