Закладка 1Закладка 2Закладка 2
На загальних зборах НАПН України було розглянуто питання про освіту дітей раннього та дошкільного віку

19 листопада 2021 року відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України (в дистанційному режимі).

Увазі учасників було представлено доповідь президента НАПН України Василя КРЕМЕНЯ «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку». У доповіді зокрема наголошено на основних наукових подіях останнього часу і перспективних наукових дослідженнях, пов’язаних із проблематикою дітей раннього та дошкільного віку. А саме:

«Первинним етапом освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості, її здатності навчатися упродовж життя, є освіта дітей раннього та дошкільного віку. Першою інвестицією держави у формування людського капіталу країни є підтримка раннього освітнього розвитку дітей від народження до виповнення трьох років. Перші три роки життя є вирішальними у найбільш інтенсивному розвитку організму дитини, що в подальшому є визначальним для цілісного становлення людини на всіх етапах її життя.

НАПН України приділяє значну увагу питанням інноваційного концептуального, науково-методичного та програмно-навчального супроводу розвитку дошкільної освіти в Україні.

З метою реалізації експертно-аналітичної функції НАПН України із науково-методологічного і методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти постановою Президії НАПН України від 2 квітня 2018 р. № 1-2/5-119 створено наукову раду «Проблеми дошкілля», до якої увійшли вчені НАПН України, наукові та науково-педагогічні працівники різних закладів освіти, наукових установ і організацій, провідні фахівці у галузі дошкільної освіти.

За роки незалежності тричі оновлено Базовий компонент дошкільної освіти (1998, 2012, 2021 рр.), що відображає загальні тенденції соціальних, економічних змін у державі. Оновлений Державний стандарт дошкільної освіти (2021 р.) визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дітей дошкільного віку, умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти, щодо особистісного становлення дитини, розвитку її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей.

НАПН України здійснює науково-методичний супровід розвитку дошкільної освіти на засадах дитиноцентризму та гуманної педагогіки з урахуванням новітніх освітніх підходів. Систематично розробляється та оновлюється інноваційне програмне, навчальне та методичне забезпечення освітнього процесу для закладів дошкільної освіти.

Серед вагомих здобутків вчених НАПН України – підготовка програм для дітей дошкільного віку, які отримали схвалення МОН України: «Впевнений старт», «Вчимося жити разом» (Т.О. Піроженко); «Світ дитинства», програма та навчально-методичний посібник «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот», «Оберіг» (А.М. Богуш); «Україна – моя батьківщина», «Я у світі» (О.Д. Рейпольська); програми для дітей з особливими освітніми потребами: програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Ю.В. Рібцун); програма розвитку дітей з порушенням опорно-рухового апарату (А.В. Шевцов); програма розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху (К.В. Луцько). 11 програм для дітей дошкільного віку, створених вченими НАПН України, отримали схвалення МОН України. У жовтні цього року МОН України рекомендовано ще одну програму освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування», яку розроблено за підтримки вчених НАПН України.

Колектив вчених НАПН України (під керівництвом Т.О. Піроженко) розробив освітню технологію психолого-педагогічного проєктування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку», за яку науковці Інституту отримали Державну премію України в галузі освіти (2018 р.). Ця технологія впроваджена в 11 областях України (Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська).

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розробляє науково-методичне забезпечення дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами та технології раннього втручання. Розроблено: навчально-методичний посібник щодо раннього втручання й корекції поведінки; програми розвитку для дітей раннього та дошкільного віку з особливими освітніми потребами (для дітей з порушенням зору «Маленькі долоньки», «Світ на долоньках», «Пізнання на долоньках», «Дієві долоньки»); програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів «Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами».

На виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр. розроблено і впроваджено: посібники для батьків та фахівців щодо роботи з дітьми (з дитячим церебральним паралічем, розладами аутичного спектра, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення), програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3-х до 7-ми років «Віконечко».

Розпочато дослідження психолого-педагогічного супроводу родин дітей з особливими освітніми потребами у кризових ситуаціях.

НАПН України організовано та проведено методологічний семінар «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» (30 жовтня 2020 р.),вебінар «Забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку у приватному секторі: наука і практика» (6 квітня 2021 р.).

НАПН України спільно з МОН України та профільним Комітетом Верховної Ради України започатковано Всеукраїнський тиждень дошкілля, у рамках якого відбулася Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти (20 вересня 2021 р.). У роботі конференції взяли участь вчені НАПН України, працівники МОН України, Державної служби якості освіти України, представники закладів вищої освіти, директори, методисти та педагогічні працівники закладів дошкільної освіти державної та приватної форм власності, усього понад 2 тис. осіб.

НАПН України взяла активну участь у написанні Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку, створення якої було ініційовано головою підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій народним депутатом В.А. Вороновим.

З метою дослідження проблем освіти дітей раннього і дошкільного віку Президія НАПН України ініціювала утворення державної наукової установи «Інститут раннього розвитку дитини та дошкільної освіти».

Існує потреба розбудови державно-громадського та державно-приватного партнерства в управлінні дошкільною освітою. Така організаційно-правова форма управління закладами дошкільної освіти потенційно може сприяти більш ефективному розвитку дошкільної освіти, підвищення її якості.

У свою чергу, перед вченими НАПН України постає низка нових завдань:

·       розробити програмно-навчальне та методичне забезпечення для здійснення комплексного супроводу дітей з особливими освітніми потребами раннього та дошкільного віку; дослідити організаційні засади діяльності інклюзивних груп закладів дошкільної освіти для впровадження індивідуальних траєкторій розвитку дітей з особливими потребами;

·       розробити систему психолого-педагогічного патронату сім’ї, де виховуються діти раннього та дошкільного віку;

·       посилити наукові дослідження, спрямовані на вивчення особливостей освіти і виховання дітей раннього та дошкільного віку, психологічних механізмів, форм та методів організації специфічних дитячих видів діяльності (спілкування, гри, пізнавальної та образотворчої діяльності);

·       забезпечити на базі структурних підрозділів НАПН України підготовку кадрів системи дошкільної освіти рівня «доктор філософії»;

·       запровадити освітні курси з догляду і освіти дітей раннього та дошкільного віку для осіб без базової педагогічної освіти;

·       посилити взаємодію із соціальними партнерами, що зацікавлені у розбудові системи догляду і освіти дітей раннього та дошкільного віку.

Концепція безперервної освіти упродовж життя нині набуває особливого значення в умовах глобальних викликів і цифрових трансформацій всіх сфер суспільства. Дошкільна освіта є першою ланкою в системі безперервної освіти. Будучи самобутньою, дошкільна освіта потребує осучаснення шляхом створення та впровадження у практику нового законодавства, освітніх інновацій, технологій, підвищення компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Оновлена та модернізована дошкільна освіта дасть потужний імпульс новим можливостям для розвитку людського капіталу, всієї національної освіти та економіки. У цьому процесі Національна академія педагогічних наук України всіляко спрятиме ефективній реалізації пріоритетів державної освітньої політики, відстоюючи освітні права, інтереси та потреби як дітей, так і освітян».

Пресслужба НАПН України
17:31 22.11.2021